Արխիւ

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Յոյն շնոր­հա­լի բա­նաս­տեղծ ու հայ մշա­կոյ­թի մեծ սի­րա­հար Քու­լիս Ա­լե­փի­սի «Ար­մե­նի­քի մու­սա» եր­կե­րու հա­ւա­քա­ծոն, իր սկզբնա­կան հրա­տա­րա­կու­թե­նէն 78 տա­րի­ներ ետք, դար­ձեալ լոյս կը տես­նէ՝ «Ար­մե­նի­քա» ե­ռամ­սեա­յի կող­մէ վե­րահ­րա­տա­րա­կու­թեամբ:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Ara KOÇUNYAN

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Pazartesi günü bu sütunda Ermenice olarak yayımlanmış olan "Samatya'da Neler oluyor?" başlıklı yazımızla ilgili cemaat basınında bir duyuru yayımladı. Zorunlu addedilmiş olan duyuru hem Ermenice, hem de Türkçe; üstelik iki versiyon arasında tutarsızlıklar da var.

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Օթ­թաուա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ լու­սան­կար­նե­րու ցու­ցա­հան­դէս մը, որ ձօ­նուած էր միջ­նա­դա­րեան Ա­նի քա­ղա­քին։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ՄՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Տեվ­լէթ Պահ­չե­լիի հետ։ ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ՄՀՓ մի­ջո­ցէ մը ի վեր աշ­խա­տանք կը տա­նին Սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փոխ­ման նիւ­թին շուրջ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նազար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ յայտ­նի ա­րուես­տա­գէտ Ա­րամ Կոս­տա­նեան։ Ու­սուց­չաց օ­րուան յա­ջորդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, Թըր-քա­հայ ու­սուց­չաց հի­մնար­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյթ մըն էր այս մէ­կը, որ ձօ­նուած էր մեր կրթա­կան մշակ­նե­րուն։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի Ծնո­ղաց միու­թիւ­նը ե­րէկ ճաշ­կե­րոյթ մը կազ­մա­կեր­պեց Պա­քըր­գիւ­ղի «Է­ֆէն­տիմ» ճա­շա­րա­նին մէջ։ Վարժա­րա­նի հա­մա­կիր­նե­րը այս առ­թիւ հա­ճե­լի ժա­մանց ու­նե­ցան՝ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տագ­րի գոր­ծադ­րու­թեամբ։ Տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ վի­ճա­կա­հա­նու­թիւն մը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազրոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու նո­րըն­տիր փոխ-նա­խա­գահ Մայք Փեն­սի հետ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, զրոյ­ցը տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մե­րի­կեան կող­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

​Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, որ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը ո­րո­շած է պար­գե­ւատ­րել մեր հա­մայն­քի բա­րե­րա­րու­հի­նե­րէն Մո­նիք Եր­կա­նեա­նը։ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն ի­րեն պի­տի շնոր­հուի «Կո­լոտ» շքան­շա­նը։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ե­րա­նաշ­նորհ Յով­հան­նէս Բա­ղի­շե­ցի Պատ­րիար­քի յի­շա­տա­կին հաս­տա­տուած այս շքան­շա­նը կը շնոր­հուի բա­րե­րար­նե­րուն։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Գարակէօզեանի «Նատիա եւ Տիգրան Կիւլմէզկիլ» գեղարուեստի աշխատանոցին մէջ:
Հանգուցեալ բեմադրիչ Արթօ Պէրպէրեան վերյիշուեցաւ իր մահուան 17-րդ տարելիցին առթիւ:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Չավուշօղլու-Լաւրով զրոյցի ընթացքին օրակարգի վրայ եկաւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։
Թուրքիա կը յարգէ այս հակամարտութեան կարգաւորման ուղղեալ Ռուսաստանի կամքը։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել ա­նուն­նե­րու ի­մաստ­նե­րը՝ օգ­տուե­լով Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեա­նի, Ար­տա­շէս Տէր Խա­չա­տու­րեա­նի եւ André-Marie Gerard-ի բա­ռա­րան­նե­րէն։ Ինչ­պէս ը­սինք, ա­նու­նը ան­ձին ինք­նու­թեան հետ միա­ցող, ինք­նու­թեան կազ­մա­ւոր­ման դեր խա­ղա­ցող ար­ժէք մը, տարր մըն է։

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Երբ 13 Հոկ­տեմ­բեր 1990 թուա­կա­նին սու­րիա­կան բա­նա­կի «Մի­կ» կոր­ծա­նիչ­նե­րը ծանր հա­րուած­ներ կու տա­յին Պաապ­տա­յի նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին, այդ օ­րուան զի­նուո­րա­կան «փո­խանց­ման կա­ռա­վա­րու­թեա­ն» վար­չա­պետ զօ­րա­վար Մի­շէլ Աուն կը ստի­պուէր ա­պաս­տա­նիլ Պէյ­րու­թի մօտ ֆրան­սա­կան դես­պա­նա­տուն:

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 2, 2016

Հա­լէ­պա­հայ ե­րէց սե­րուն­դէ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան Թո­րոս Թո­րա­նեան, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն հաս­տա­տուած է Ե­րե­ւան, վեր­ջերս զրու­ցեց «Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին հետ։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք իր հետ կա­տա­րուած տե­սակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու ըն­թաց­քին շեշ­տած է, որ Սու­րիոյ գա­ղու­թը պի­տի պահ­պա­նուի՝ Հա­յաս­տա­նի հա­մար։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հրա­չեայ Ա­ճա­ռեան, իր «Հա­յոց անձ­նա­նուն­նե­րի բա­ռա­րան»ին (1942) «Ա­ռա­ջա­բան»ին մէջ սա­պէս կ՚ը­սէ. «Այս աշ­խա­տու­թեան նպա­տակն է հա­ւա­քել, դա­սա­ւո­րել եւ ու­սում­նա­սի­րել այն բո­լոր ա­նուն­նե­րը, որ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, ո­րե­ւէ հայ ան­հատ կրած է եր­բե­ւի­ցէ, ան­կախ իր ու­նե­ցած դիր­քէն ու աս­տի­ճա­նէն՝ ըն­դու­նած կրօ­նէն ու դա­ւա­նան­քէն եւ ապ­րած շրջա­նէն կամ երկ­րէն»։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

National Geographic հե­ղի­նա­կա­ւոր պար­բե­րա­կա­նը հրա­պա­րա­կեց ցու­ցակ մը, ո­րու վրայ նշուած են աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն հի­նա­ւուրց վայ­րե­րը՝ աստ­ղե­րու դի­տարկ­ման հա­մար։ Այդ ցու­ցա­կին վրայ ընդգր­կուած է նաեւ Հա­յաս­տա­նէն Քա­րա­հուն­ջը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յօ­դուա­ծին մէջ նշուած է, որ հայ­կա­կան այս վայ­րը կը գտնուի Փոր­թու­գա­լի նշա­նա­ւոր քա­րե­րու յու­շար­ձա­նէն դէ­պի ա­րե­ւելք 3000 մղոն հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ՝ Սի­սիեան քա­ղա­քի մեր­ձա­կայ­քին։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Պուք­րէ­շի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­ժո­ղով մը, որ ձօ­նուած էր՝ «Սփիւռ­քի գաղ­թօ­ճախ­նե­րու ազ­գա­յին եւ էթ­նիք ինք­նու­թիւն­նե­րը հան­րա­յին տա­րած­քէն ներս» նիւ­թին։ Բա­նա­կի տան եր­դի­քին տակ, այս հա­մա­ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պուած էր «Եւ­րո­պա­կան սփիւռք­ներ» ցան­ցա­յին ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Երեւանի մէջ քննարկում մը՝ միջազգային մասնագէտներու մասնակցութեամբ:
«Եթէ Վրաստան անդամակցի ՆԱԹՕ-ին, ապա չեն ազդուիր Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները»:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Ֆրանսախօսութեան կազմակերպութեան 2018-ի գագաթաժողովը տեղի պիտի ունենայ Երեւանի մէջ:
Դեսպան Շարփանթիէ համոզուած է, որ ֆրանսերէնի դերը յառաջիկային պիտի բարձրանայ Հայաստանէ ներս:

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ներ­կա­յիս աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ֆրան­սա։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դումնե­րով, վեր­ջին օ­րե­րուն ան Փա­րի­զի մէջ շփում­ներ ու­նե­ցաւ, ու­ղեկ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Վի­գէն Չի­տէ­ճեա­նի։

Հինգշաբթի, Դեկտեմբեր 1, 2016

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի հե­տա­զօ­տու­թեան, գի­տու­թեան ու նո­րա­րա­րու­թեան հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար Քար­լոս Մոէ­տաս վեր­ջերս Պրիւք­սե­լի մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ «Գե­րա­զան­ցու­թիւն տա­րա­ծե­լով եւ անց­նե­լով նո­րա­րա­րու­թեան սահ­ման­նե­րը» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։ «Ար­մէնփ­րէ­ս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, եւ­րո­պա­ցի յանձ­նա­կա­տա­րը, որ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լին այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան, այդ հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին բաժ­նեց իր ու­ղե­ւո­րու­թեան վե­րա­բե­րեալ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը։

Էջեր