Արխիւ

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Թուրքիոյ եւ Ուքրայնոյ միջեւ Բարձր մակարդակի համագործակցութեան խորհուրդին չորրորդ ժողովը:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան հիւրընկալուեցաւ Ուքրայնոյ նախագահ Փեթրօ Փորոշենքոյի կողմէ:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ, վա­ղը Պոլ­սոյ զա­նա­զան ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս տե­ղի պի­տի ու­նե­նան մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն­ներ, ո­րոնց կա­պակ­ցու­թեամբ թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րուն կող­մէ պաշ­տօ­նա­պէս ո­չինչ հրա­պա­րա­կուած է։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Յա­ռա­ջի­կայ Յու­նի­սի 5-8-ին, Հա­յաս­տան պա­տուոյ երկ­րի կար­գա­վի­ճա­կով մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ Ֆրան­սա­յի MIDEM մի­ջազ­գա­յին ե­րաժշ­տա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր փա­ռա­տօ­նին։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Նազար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան կա­յա­ցաւ մշա­կոյ­թին ձեռ­նարկ մը, զոր պատ­րաս­տած էին թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին ու­սուց­չաց կազմն ու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բին կող­մէ Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ դէ­պի գա­ւա­ռի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը ի­րա­կա­նա­ցուած ուխ­տագ­նա­ցու­թեան ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճա­նը։ Սա­գը­զա­ղա­ճի ար­քե­պիս­կո­պո­սա­րա­նի յար­կէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած զրոյ­ցը ան­ցաւ ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­ւե­տա­րա­նի «Ա­նա­ռակ որ­դի»ին պատ­մու­թիւ­նը ծա­նօթ է շա­տե­րուն։ Յա­ճախ խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ կը կա­տա­րուին ա­նա­ռակ որ­դիին վրայ, բայց շատ ան­գամ կ՚ան­տե­սուի, եւ իր մա­սին խորհր­դա­ծու­թիւն կա­տա­րե­լէ, զան­ցա­ռու­թեան պատ­ճա­ռով կը զրկուին հե­տաքրք­րուող­ներ։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­գուս­տի ար­տադ­րու­թիւնն ու նո­րաձ­ե­ւու­թիւ­նը այ­լեւս ի­րա­րմէ ան­ջատ չեն զար­գա­նար: Ստեղծ­ուած է «5900 BC» հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շը, ո­ր կը միա­ւո­րէ ո­լոր­տի յա­ռա­ջա­տար ըն­կե­րու­թիւն­նե­րն ու նո­րաձ­ե­ւու­թեան տու­նե­րը:

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կին (Tarih Vakfı) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, 2015 թուա­կա­նի ո­գե­կոչ­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած Հինգ­շաբ­թիի զրոյց­նե­րուն շար­քը ե­րէկ շա­րու­նա­կուե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան հանգ­րուա­նով մը։ Հեր­թա­կան ձեռ­նար­կին ա­տե­նա­խօսն էր Գո­ճաէ­լիի հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Օ­յա Կէօ­զէլ Տուր­մազ։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ բա­խում­ներն ու լա­րուա­ծու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կուին։ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ կա­տա­րուած վեր­ջին յար­ձա­կում­նե­րը պատ­ճառ դար­ձան ե­րեք հայ զի­նուոր­նե­րու մա­հուան։ Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէի զին-ւո­րա­կան քննչա­կան ընդ­հա­նուր վար­չու­թեան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ ա­ռա­ւօտ ժա­մը շուրջ 08.30-ին պա­տա­հած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցին՝ Յա­կոբ Խա­չատ­րեան, Ար­շակ Յա­րու­թիւ­նեան եւ Ե­դուարդ Հայ­րա­պե­տեան։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Սերժ Սարգսեան երէկ Պրիւքսէլի մէջ տեսակցեցաւ Անկելա Մերքէլի եւ Տոնալտ Թուսքի հետ:
Հայաստան-ԵՄ յարաբերութիւններու զարգացման հեռանկարներուն շուրջ շինիչ երկխօսութիւն:

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

«100-րդ տարելիցին Առաջին աշխարհամարտին փաստաթուղթերը» խորագրեալ ցուցահանդէս՝ Օսմանեան արխիւներու յարկէն ներս:
Էրտողան. «Հայոց սփիւռքին ցեղասպանութեան պնդումներով արշաւանքը ուղղակիօրէն թշնամութիւն է մեր երկրին եւ ազգին դէմ»:

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը վեր­ջերս Մեծ պա­հոց Մի­ջին­քին առ­թիւ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը կա­տա­րեց դէ­պի Կե­սա­րիա, Իս­քէն­տէ­րուն եւ Վա­գըֆ­լը­գիւղ։ Սե­ւան Ա­կօ­շեա­նի խմբա­վա­րու­թեամբ երգ­չա­խում­բը ի­րա­կա­նա­ցուց Ս. Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւն­ներ գա­ւա­ռի մեր այս ե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Հայ Կաթողիկէից Արքեպիսկոպոսարանին մշակութային նախաձեռնութիւնը։
Սեւան Տէյիրմենճեանի վարած ծրագրի առաջին փուլին խոշորացոյցի տակ էր Շահան Շահնուր։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը հար­ցազ­րոյց մը տուաւ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան։ Այս առ­թիւ ան անդ­րա­դար­ձաւ ներ­կայ տա­րուան տա­րե­լի­ցին եւ ը­սաւ.

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գար­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Ա­րա­րա­տի ստո­րո­տին» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին մե­տիա­յի հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը։

 

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

Իս­թան­պու­լի Ար­դի ա­րուես­տի թան­գա­րա­նէն ներս ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Artists» ծրագ­րին շրջագ­ծով ձեռ­նարկ մը, ո­րու ա­տե­նա­խօսն էր Հա­յաս­տա­նէն արուես­տա­բան Սե­դա Շէ­կո­յեան։

Ուրբաթ, Մարտ 20, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աս­տուած բո­լոր մար­դի­կը թան­կա­գին շնորհ­նե­րով օժ­տած ու զար­դա­րած է։ Շա­տեր ի­րենց կեան­քի ըն­թաց­քին զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րէ ու հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րէ օգ­տուե­լով, կա­րո­ղա­ցած են հաս­նիլ բարձր դիր­քե­րու եւ կա­րե­ւոր պաշ­տօն­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ ա­ռա­ւել կամ նուազ չա­փով տի­րա­նալ նիւ­թա­կան բա­րիք­նե­րու։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, թէ պա­րու­սոյց Ճու­լիա Մութ­լու եւ իր խում­բը կը պատ­րաս­տուին այ­ցե­լել Ե­րե­ւան։

Հինգշաբթի, Մարտ 19, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ան­մո­ռա­նա­լի նկար­չու­հի Քրիս­տին Սա­լէ­րիի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած՝ ման­կանց նկար­չու­թեան մրցոյթ մը, որ չոր­րոր­դը պի­տի ըլ­լայ իր նման­նե­րու շար­քին։

Էջեր