Արխիւ

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

​Հանրապետութեան նախագահը ժամանակաւոր կառավարութիւնը կազմելու պարտականութիւնը պաշտօնապէս յանձնեց Տավուտօղլուին:
ԱՔ կուսակցութեան ղեկավարը Թուրքիոյ պատմութեան ճակատագրական խաչմերուկին վրայ որոնումներու ձեռնարկած:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Արցախի սահմանին վրայ կ՚ապրուին բախումներ, որոնք կ՚ուղղորդուին ապատեղեկատուութիւններով:
Երեւան հերքեց Պաքուի պնդումները ու տեղեկացուց՝ թէ Ատրպէյճան տուած է չորս զոհեր:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

​Պաշտօնաթերթին մէջ հրապարակուելով ի զօրու դարձաւ Հանրապետութեան նախագահին որոշումը՝ ընտրութիւններու կրկնութեան մասին:
Էրտողանի եւ Տավուտօղլուի միջեւ այս առաւօտ տեղի ունեցած տեսակցութիւնով սկսաւ ժամանակաւոր կառավարութեան ձեւաւորման աշխատանքը:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը այս տա­րի եւս Գնա­լը կղզիի մէջ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը կազ­մա­կեր­պեց ի յի­շա­տակ վա­ղա­մե­ռիկ Ա­լեքս Տաղ­լըեա­նի, որ ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն էր։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ մեր մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հի ե­րէց սե­րուն­դի տի­տան­նե­րէն Տոց. Տքթ. Վարդ Շի­կա­հեր կը շա­րու­նա­կէ իր ար­տադ­րա­կան աշ­խա­տան­քը եւ այս շրջագ­ծով հրա­տա­րա­կած է նոր գիրք մը, որ կը կո­չուի «Պար­տի­զակ»։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Վա­նայ լի­ճի Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ այս տա­րուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ջնջուած են անվ­տան­գու­թեան պատ­ճառ­նե­րով։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Շի­րին Քը­յը­ճը յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է իր տոք­թո­րա­յի շրջա­նը՝ ա­տամ­նա­բու­ժա­կան կալուա­ծէն ներս։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մայն­քա­յին կա­րե­ւոր ժո­ղով մը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Կը հա­ղորդուի, որ Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ելմ­տա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը եւ վար­ժա­րան մը հո­վա­նա­ւո­րող ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մա­տա­կա­րար մար­մին­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մաս­նակ­ցած են այս խորհր­դակ­ցու­թեան։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Սէն Փե­թերս­պուր­կի «Էմ­փէ­րիալ շա­փի­թօ» կրկէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին սկսաւ Ե­րե­ւա­նի ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Քա­ղա­քը ճազ կը լսէ» հա­մեր­գա­յին ե­րե­կոյթ մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ 2003 թուականէն ի վեր բեղուն գործունէութիւն կը ծաւալէ «Դէպի Հայք» միջազգային բարեսիրական հիմնադրամը:
Տասներկու տարիներու ընթացքին այս կազմակերպութիւնը եղած է սփիւռքեան նոր սերունդի հազարաւոր ներկայացուցիչներու ուղեցոյցը:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Վի­ճա­բա­նու­թիւն»ը անհ­րա­ժեշ­տօ­րէն կը փոր­ձէ մարդ­կա­յին բնա­ւո­րու­թիւ­նը, եւ մարդ պար­տի զգու­շա­նալ «հա­կա­ճա­ռու­թեան» այն ո­գիէն՝ որ է «իր իսկ դա­տա­ւո­րը եւ իր իսկ դա­հի­ճը» ըլ­լալ, ինչ­պէս կ՚ը­սէ Լայթ­ֆուտ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ար­դուի­նի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­ւոր բնա­կան ա­ղէտ մը։ Ջրհե­ղե­ղի եւ հո­ղա­սահ­քի հե­տե­ւան­քով բա­ռին բուն ի­մաս­տով ող­բեր­գու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցաւ քա­ղա­քին մէջ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ բռնա­րարք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել երկ­րին մէջ։ Ամ­բողջ եր­կի­րը ցա­սու­մով միա­ցած է ՓՔՔ­-ի դէմ եւ բռունց­քի մը նման կը հա­կազ­դէ ա­հա­բեկ­չու­թեան։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի թե­լադ­րու­թեամբ Կի­լիկեան Ա­թո­ռէն խումբ մը միա­բան­ներ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լե­ցին Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տա­րած­քը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Սուրիոյ փոքրիկները կը կորսնցնեն իրենց մանկութիւնը…

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Թոռ­նի­կիս՝ Վա­նա­յին, իր տա­րե­դար­ձին իբ­րեւ նուէր այս տա­րի խա­ղա­լի­քի փո­խա­րէն գնած էի վար­դա­գոյն կող­քով յու­շա­տետր մը, ո­րուն ա­ռա­ջին է­ջին նախ պի­տի ար­ձա­նագ­րէր իր ա­նունն ու մա­կա­նու­նը, ծննդեան թուա­կանն ու ծնած քա­ղա­քը, ա­պա, ըստ մեր ներ­քին հա­մա­ձայ­նու­թեան, ա­մէն ե­րե­կոյ քա­նի մը տող յուշ պի­տի գրէր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ, ընդ­հան­րա­պէս, իր ծո­ցին մէջ կը կրէ ա­ղէ­տա­բեր սեր­մը, որ ա­մէն ինչ կը փճաց­նէ իր գաղտ­նի թոյ­նով, կոյր եւ ծած­կեալ ամ­բար­տա­ւա­նու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Սան Մա­րի­նո­յի մէջ պի­տի կա­յա­նայ ֆրան­սա­հայ բե­մադ­րիչ Ան­րի Վեր­նէօ­յի «Մայ­րիկ» վէ­պի ի­տա­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեան շնոր­հան­դէ­սը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Ար­ժան­թի­նի մէջ ա­ւան­դա­կան դար­ձած «Encuentros 2015» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի ժա­մա­նակ յարգան­քի տուրք պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ե­ղեռ­նի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:

Էջեր