Արխիւ

Երեքշաբթի, Յունուար 17, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Լոյ­սը աշ­խարհ ե­կաւ, բայց մար­դիկ խա­ւա­րը լոյ­սէն ա­ւե­լի սի­րե­ցին, ո­րով­հե­տեւ չա­րու­թիւն կը գոր­ծէին։ Ով որ չար գործ կը կա­տա­րէ՝ կ՚ա­տէ լոյ­սը…» (ՅՈՎՀ. Գ 19-20)։

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց իս­թան­պու­լա­հայ տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Մեր զա­նա­զան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու կամ հա­մայն­քա­յին յանձ­նա­խում­բե­րու տիկ­նանց կազ­մե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան տօ­նե­րուն առ­թիւ Պատ­րիար­քա­րան փու­թա­ցին շնոր­հա­ւո­րու­թեան։

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Թաք­սի­մի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցան Է­սաեան բա­րե­յի­շա­տակ հա­րա­զատ­նե­րը։ Է­սաեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նա­դիր Մկրտիչ եւ Յով­հան­նէս Է­սաեան­նե­րուն հա­մար հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն կա­տա­րուե­ցաւ յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի։

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Գա­րա­կէօ­զեան Տան ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին ապ­րե­ցաւ ա­ւան­դա­կան լու­բիա­յի օ­րուան հրճուան­քը։ Շրջա­նա­ւարտ­նե­րու տա­րե­կան հա­ւա­քը այս տա­րի եւս ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ զա­նա­զան սե­րունդ­նե­րէ գա­րա­կէօ­զեան­ցի­նե­րու հա­մախմբ­ման, ինչ­պէս նաեւ յո­բե­լեար ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րու պար­գե­ւատր­ման։

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:
Աշակերտները այս տարի եւս իրենց պատգամը փոխանցեցին՝ մէջբերելով վարժարանէն հասած կամ անոր հետ առընչակից մեծ մտաւորականներու խօսքերը:

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի տնօրինութեամբ երէկ Գումգաբուի մէջ յանձնուեցան պարգեւներ:
Բարերարներ Հայկ Ասլանեան եւ Գէորգ Սանթալու պարգեւատրուեցան «Յովհաննէս Կոլոտ» շքանշանով:

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քեց մամ­լոյ ա­սու­լիս մը, ո­րու ըն­թաց­քին ամ­փո­փեց իր կող­մէ գլխա­ւո­րուած կա­ռա­վա­րու­թեան հա­րիւր օ­րե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Ան թէեւ ա­ռա­ւել չա­փով կանգ ա­ռաւ երկ­րի տնտե­սա­կան կա­ցու­թեան վրայ, սա­կայն անդ­րա­դար­ձաւ նաեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան։

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

«Փոր­թա­գալ» գե­ղա­րուես­տա­տան եր­դի­քին տակ շա­բա­թա­վեր­ջին սկսաւ «Լուռ ա­ճուրդ»ը, որ ա­ռա­ջին ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի Թուր­քիոյ մէջ։ Փոր­թա­գա­լի Նշան­թա­շըի կեդ­րո­նին մէջ այս շրջագ­ծով ներ­կա­յա­ցուած են ար­տա­սահ­մա­նէն մաս­նա­ւո­րա­պէս բե­րուած ըն­տիր նմոյշ­ներ։

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, որ շա­բա­թա­վեր­ջին Աւստ­րիոյ մէջ վախ­ճա­նած է Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րեալ սպա­սա­ւոր, ե­պիս­կո­պո­սաց դա­սու ա­ւագ ան­դամ­նե­րէն, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ե­րի­ցա­գոյն միա­բան­նե­րէն Տ. Մես­րոպ Արք. Գրի­գո­րեան։ 85 տա­րե­կան հա­սա­կին ի Տէր հան­գաւ բազ­մա­վաս­տակ սրբա­զա­նը, ո­րու վախ­ճա­նը մեծ կո­րուստ մըն է Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ հա­մար

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Իմ փա­փաքն է Ե­րու­սա­ղէ­մի սուրբ հո­ղին խառ­նուիլ, հոն թա­ղուի­լ»։ Այս ե­ղած են Հի­լա­րիոն Ար­քե­պիս­կո­պո­ս Քա­պու­շիի վեր­ջին մաղ­թանք­նե­րը:

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

«Իմ փա­փաքն է Ե­րու­սա­ղէ­մի սուրբ հո­ղին խառ­նուիլ, հոն թա­ղուի­լ»։ Այս ե­ղած են Հի­լա­րիոն Ար­քե­պիս­կո­պո­ս Քա­պու­շիի վեր­ջին մաղ­թանք­նե­րը:

Երկուշաբթի, Յունուար 16, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Մարդ­կա­յին ան­հա­տա­կան եւ ըն­կե­րա­յին կեան­քին մէջ ա­նու­նը կա­րե­ւոր տեղ մը կը գրա­ւէ, քա­նի որ ան­հա­տը իր ա­նու­նով «ան­հատ» մը կ՚ըլ­լայ՝ կը զա­տուի եւ ինք­նու­թիւն կը ստա­նայ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մէջ, ու­րի­շէ մը կը տար­բե­րի, անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը կ՚ըլ­լայ եւ կը կան­չուի, կը յի­շուի իր ա­նու­նով։ Ա­նու­նը, այս բնու­թեամբ կը նոյ­նա­նայ ան­հա­տին հետ եւ ըն­կե­րու­թեան մէջ «ա­նուն»ով կը տար­բե­րի եւ կ՚ո­րո­շուի մարդ։ Ա­նու­նը ան­բա­ժան է ան­հա­տէն՝ էա­կան եւ ո­րո­շիչ դեր մը կը խա­ղայ ամ­բողջ կեան­քին մէջ։

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Մենք երկ­րա­գուն­դի վրայ գո­յու­թիւն ու­նինք ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար մեր ստեղ­ծի­չին ե­րազ­նե­րը: Հրա­ւի­րուած  ենք ո­րոշ ժա­մա­նակ ապ­րե­լու  հա­մար եր­կիր մո­լո­րա­կի վրայ…

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ծանր դէպ­քէն ետք իս­րա­յէ­լեան ա­պա­հո­վա­կան մար­մին­ներ ա­րա­գօ­րէն կը պա­շա­րէին Ֆա­տի Քան­պար ա­նու­նով պա­ղես­տին­ցիին տու­նը:

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

Գալ­ֆաեան Տան եր­դի­քին տակ Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Զա­նա­զան խրախ­ճանք­նե­րով տղա­քը ապ­րե­ցան տօ­նա­կան շրջա­նի եր­ջան­կու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

Հա­յաս­տա­նի մէջ Նոր տա­րուայ եւ Ս. Ծննդեան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը եզ­րա­փա­կուե­ցան ըստ ըն­կա­լեալ սո­վո­րու­թեան՝ հին Ա­մա­նո­րի թուա­կա­նին։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Հա­յոր­դեաց տու­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հան­դէս ե­կան հին Ա­մա­նո­րի օ­րով կազ­մա­կեր­պուած փայ­լուն ձեռ­նար­կով մը։

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն խոր­հող­ներ ի­րենց կար­ծի­քը եւ տե­սա­կէ­տը յայտ­նած են «մարդ» էա­կին մա­սին՝ որ միշտ կը մնայ «ան­ծա­նօթ» մը, ան­լու­ծե­լի հարց մը։

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

Հե­ղի­նա­կա­ւոր National Geographic ամ­սա­գի­րը հրապա­րա­կած է հա­մեղ սնունդ ու­նե­ցող, սա­կայն այդ տե­սան­կիւ­նէն քի­չե­րուն յայտ­նի քա­ղաք­նե­րուն ցան­կը, ո­րուն մէջ նե­րա­ռուած է նաեւ Ե­րե­ւա­նը:

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

Ա­մե­րի­կա­հայ նշա­նա­ւոր գե­ղան­կար­չու­հի եւ «Սի­րուն տա­ռեր» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան հե­ղի­նակ Սի­րուն Ե­րէ­ցեան վերջերս Լոս Ան­ճե­լը­սի մօտ Հա­յաս­տա­նի հիւ­պա­տո­սու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մե­լա Շա­քա­րեա­նի ձե­ռամբ ստա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան «Ար­շիլ Կոր­քի» շքան­շա­նը՝ հայ­կա­կան ման­րան­կար­չա­կան ա­րուես­տին մէջ ներդ­րած իր նշա­նա­կա­լի ա­ւան­դին հա­մար:

Շաբաթ, Յունուար 14, 2017

Կի­րա­կի, Յու­նուար 29-ին, Գա­լի­ֆոր­նիոյ Նա­հան­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նի Ֆրեզ­նո­յի մաս­նա­ճիւ­ղի հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ ե­լոյթ պի­տի ու­նե­նայ մրցա­նա­կա­կիր թաւ­ջու­թա­կա­հար Նա­րեկ Հախ­նա­զա­րեան, հա­մալ­սա­րա­նին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուող Ֆի­լիփ Լո­րեն­զի յի­շա­տա­կի հա­մերգ­նե­րուն ծի­րէն ներս:

Էջեր