Արխիւ

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Ա­նուշ Թրուանց կը տե­ղե­կաց­նէ Ե­րե­ւա­նէն.- 
Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծական ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) հիմ­նադ­րու­թեան 110-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն եզ­­րա­փա­կիչ փու­լը բնո­րո­շուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած բազ­մա­կող­մա­նի ձեռ­նարկ­նե­րով։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դուս ներ­քին միու­թիւ­նը կ՚են­թադ­րէ՝ հո­գիին եւ մար­մի­նին միու­թիւ­նը, ան­տե­սա­նե­լի եւ տե­սա­նե­լի ար­ժէք­նե­րու ներ­դաշ­նա­կու­թիւ­նը, ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին շա­բա­թա­վեր­ջին նշեց հա­յոց աշ­խար­հի ա­ռա­ջին լու­սա­ւո­րիչ­նե­րուն՝ Ս. Թա­դէոս եւ Ս. Բար­թո­ղի­մէոս ա­ռա­քեալ­նե­րու ցնծա­լի տօ­նը։ Բերկ­րա­ռատ օ­րուան առ­թիւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խա­գա­հեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն։ Ս. Էջ­միած­նի Մայր Տա­ճա­րին մէջ պա­տա­րա­գեց եւ քա­րո­զեց Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

«Սա­րեան» լա­րա­յին նուա­գա­րան­նե­րու քա­ռեա­կը վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Սա ու­սու­ցո­ղա­կան ե­րաժշ­տա­կան հա­մեր­գա­յին ծրա­գիր մըն էր, որ նա­խա­տե­սուած էր պա­տա­նի­նե­րու հա­մար։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան հիւ­րըն­կա­լեց լու­սան­կա­րիչ Նուր­հան Աք­քա­յան, որ վեր­ջերս ցու­ցա­հան­դէս մը բա­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ներ­կայ էր նաեւ լրագ­րող Սե­ւան Ա­­թաօղ­լու, որ այդ ցու­ցա­հան­դէ­սին կազ­­մա­կերպ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը հա­մա­կար­գած էր։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Ի­տա­լիոյ մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փոխ­ման հա­մար հան­րա­քուէ մը։ Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կը պա­հան­ջէր բարձ­րաց­նել իր լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ժո­ղո­վուր­դը ըն­թացք չէ տուած Սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին յայ­տա­րա­րեց, որ միա­բե­ւեռ աշ­խար­հը կքած է։ Ռու­սա­կան NTV հե­ռուս­տա­կա­յա­նին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ ան քննա­դա­տեց Ա­րեւ­մուտ­քը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի յայ­տա­րա­րեց, որ Իս­րա­յէլ որ­դեգ­րած է վտան­գա­ւոր ըն­թացք մը։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ, Ռու­քինկ­զի կա­ճա­ռէն ներս կազ­մա­կեր­պուած ֆո­րու­մի մը ըն­թաց­քին Ճոն Քե­րի խօ­սե­ցաւ Իս­րա­յէլ-Պա­ղես­տին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ներ­կայ շաբ­թուան տե­ւո­ղու­թեան շարք մը ժո­ղով­նե­րու կը մաս­նակ­ցի Եւ­րո­պա­յի մէջ։ Ան այ­սօր Վիեն­նա­յի մէջ մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Մի­ջու­կա­յին անվ­տան­գու­թեան նա­խա­րա­րա­կան հա­մա­ժո­ղո­վին։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու շա­բա­թա­վեր­ջին շփում­ներ ու­նե­ցաւ Պա­քուի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Նա­խա­րա­րը ըն­դու­նուե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ, ո­րու հետ ըստ պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն, կար­ծի­քի փո­խա­նա­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցան փո­խա­դարձ հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ խնդիր­նե­րու շուրջ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2016

Երուսաղէմի Պատրիարքութիւնը միշտ հետամուտ Իսթանպուլի իր կալուածներուն:
Կալուածոց տեսուչ Տ. Պարէտ Ծ. Վարդապետ Երէցեան Լոս Անճելըսի մէջ յայտարարած է, որ դիմում ներկայացուցած են Թուրքիոյ բարձրագոյն դատական իշխանութիւններուն մօտ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի Ծնո­ղաց միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գում­գա­բուի Պէզ­ճեան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ընթ­րիք մը, ո­րու ըն­թաց­քին գոր­ծադրուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր։ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեա­նի կող­մէ օրհ­նուած սե­ղան­նե­րուն շուրջ հա­մախմ­բուե­ցան ե­րե­կոյ­թի մաս­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք խան­դա­վառ պա­հեր ապ­րե­ցան մե­նա­կա­տար Զէ­քե­րիա Իւն-­լի­ւի կող­մէ գոր­ծադ­րուած յայ­տագ­րով։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

Սա­րըեէ­րի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան «The Grand Tarabya» պան­դո­կին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ընթ­րիք մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան դի­ւա­նա­կա­լա­կան, քա­ղա­քա­կան, դի­ւա­նա­գի­տա­կան, ա­կա­դե­մա­կան, փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու, հա­սա­րա­կա­կան եւ մամ­լոյ շրջա­նակ­նե­րէն բա­զում դէմ­քեր։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Ան­շուշտ ա­սի­կա չի վե­րա­բե­րիր ընթացիկ աշ­խա­տա­նոց­նե­րու, սե­փա­կան կա­լուած­նե­րու եւ գրա­սե­նեակ­նե­րու, ուր հասկ­նա­լի կ՚ըլ­լայ մուտ­քի ար­գել­քը: Աշ­խար­հի վրայ կան այն­պի­սի վայ­րեր, շրջան­ներ, ուր չեն կրնար մտնել ոչ միայն սո­վո­րա­կան մահ­կա­նա­ցու­ներ, այ­-

լեւ՝ մե­ծա­հա­րուստ­ներ, բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ, ըն­կե­րա­յին բարձր դիր­քե­րու վրայ գտնուող  անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ: Բնա­կա­նա­բար այս­պի­սի պա­րա­գա­նե­րու մար­դոց հե­տաքրք­րու­թիւ­նը ա­ւե­լի ու ա­ւե­լի կը սրի եւ ար­կա­ծախն­դիր­ներ կը փոր­ձեն թա­փան­ցել այդ վայ­րե­րը:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

17 Նո­յեմ­բե­րին, 176 տա­րի ա­ռաջ ծնած է եւ նոյն­պէս Նո­յեմ­բե­րի 17-ի օ­րը, 124 տա­րի ա­ռաջ, վախ­ճա­նած է հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րու հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր բարձ­րա­դիր պա­տո­ւան­դա­նը նո­ւա­ճած ե­րախ­տա­շատ այս հո­գե­ւո­րա­կա­նը՝ ­Գա­րե­գին Ե­պիս­կո­պոս Ս­­րո­ւանձ­տեան­ց (1840-1892)։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) հիմ­նադ­րու­թեան 110-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու շար­քին եզ­րա­փա­կիչ փուլը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Պա­քուի մէջ։ Ան կը հիւ­րըն­կա­լուի Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի կող­մէ

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Կը շա­րու­նա­կենք ա­նուն­նե­րու ի­մաստ­նե­րը եւ ծա­գում­նե­րը ներ­կա­յաց­նել, յատ­կա­պէս ցոյց տա­լու հա­մար, թէ «ա­նուն»ը ո՜ր­քան կա­րե­ւոր դեր կը խա­ղայ մար­դուս թէ՛ ան­հա­տա­կան-ներ­քին, թէ՛ հա­ւա­քա­կան-ար­տա­քին կեան­քին մէջ եւ թէ ի՛նչ­պէս կը նոյ­նա­նայ «ա­նուն»ը ինք­նու­թեան հետ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այսօր մա­հուանդ 20-րդ տա­րե­լիցն է... Եր­կու տաս­նա­մեակ ան­ցեր է ար­դէն այն թուա­կա­նէն ի վեր, երբ այ­լեւս ի­րա­րու հետ չենք ֆի­զի­քա­պէս։ Գի­տեմ, կը զգամ, որ երկ­նա­յին լու­սե­ղէն պսակ­նե­րու ընդ­մէ­ջէն, պատ­մու­թեան պա­տուան­դա­նին վրայ հպարտ կանգ­նած կը դի­տես զիս հե­ռու­նե­րէն։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 3, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ըն­դու­նեց Ալ­թը­մէր­մէ­րի Գլխա­դիր Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ տիկնանց խնա­­մա­կա­լու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։

Էջեր