Արխիւ

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2015

Իս­թան­պու­լա­հա­յու­թեան հա­մար հա­րա­զատ ա­նուն մըն է Յով­սէփ Թո­քատ, որ­քան որ ալ բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած ըլ­լայ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ՝ տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր։

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2015

Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը երէկ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեց Իսթանպուլի կուսակալը:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան եւ Վասիփ Շահին համայնքային հարցերու շուրջ զրուցեցին՝ խումբ մը ազգայիններու ներկայութեամբ:

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2015

Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րուած էր, թէ Վագ­ըֆնե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան ե­րէկ հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նար Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րար Նա­պի Ավ­ճըի հետ։ Այս ա­ռա­ւօտ հե­ռա­ձայ­նա­յին տե­սակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցանք Թո­րոս Ալ­ճա­նի հետ, որ մե­զի յայտ­նեց, թէ այդ տե­սակ­ցու­թիւ­նը տե­ղի չէ ու­նե­ցած՝ վեր­ջին պա­հուն յա­ռա­ջա­ցած հան­գա­մանք­նե­րու բե­րու­մով։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Պէ­շիկ­թա­շի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ան­ցեալ Ուր­բաթ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց եւ քա­րո­զեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Պոլ­սա­հայ գե­ղա­րուես­տա­կան կեան­քի մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի նուի­րեալ եւ ան­մո­ռա­նա­լի դէմ­քե­րէն Քրիս­տին Սա­լէ­րի այս տա­րի եւս կ՚ո­գե­կո­չուի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին նկար­չա­կան մրցոյ­թով մը

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Թուր­քիոյ Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­սա­րա­կու­թեան վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ խումբ մը ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հետ

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն քա­ղա­քիս մէջ ծրագ­րի մը պի­տի մաս­նակ­ցին Վա­գըֆ­լը­գիւ­ղի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի տնօ­րի­նու­թեամբ Իս­թան­պու­լի հա­յա­հոծ ութ թա­ղե­րու ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ ե­րէկ յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի տե­ղի ու­նե­ցան հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չուե­ցան Չա­նաք­քա­լէի պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուած­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանութեան նախաձեռնութեամբ հետաքրքրական ելոյթ մը։
«Միջին Արեւելքէն մինչեւ Ամերիկա՝ համաձայնութեան մը որոնումը» խորագրեալ ծրագրին մասնակցեցան երեք երկիրներէ պարողներ։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

2014-ի Մարտ 21-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 5-ին քե­սապ­ցի­նե­րը արթն­ցան կրա­կոց­նե­րու եւ պայ­թում­նե­րու ձայ­նե­րէն: Սահ­մա­նէն տե­ղա­ցող հրթի­ռա­կո­ծու­մը եւ կրա­կոց­նե­րու տա­րա­փը խու­ճա­պի մատ­նեց քե­սապ­ցի­նե­րը։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Քուէյ­թի Վար­չա­պետ Շէյխ Ճա­պէր Էլ Մու­պա­րէք Էլ Հա­միտ Էլ Սա­պահ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Ե­րե­ւան։ Ան ե­րէկ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Քուէյ­թի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ֆա­տէյ Չար­չօղ­լեա­նի հետ։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

 Մար­սէյ­լի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ 2015-ի տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ցու­ցա­հան­դէս մը։ Հա­րիւ­րա­մեա­կի ո­գե­կո­չում­նե­րուն ծի­րէն ներս  կազ­մա­կեր­պուած ցու­ցա­հան­դէ­սին հո­վա­նա­ւոր­ներն են Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եւ Մար­սէ­յլի մօտ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Վար­դան Սրմա­քէշ։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Ե­րէկ, Երեւանի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է դե­րա­սան Կա­րէն Ջա­նի­բէ­կեան: Ան շուրջ տա­րիէ մը ի վեր հի­ւանդ էր:

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը բացառիկ հարցազրոյց մը տուաւ «France 24» հեռուստակայանին։
Ըստ Սերժ Սարգսեանի, Թուրքիա կը ջանայ խափանարարել Հայաստանի կողմէ Ապրիլի 24-ին նախատեսուած ոգեկոչումները։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կ՚անդ­րա­դառ­նանք կեան­քի ան­հա­ճոյ կող­մին եւ կը յայտ­նենք մեր մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը այդ մա­սին։ Բայց ա­սի­կա եր­բեք յո­ռե­տե­սու­թիւն պէտք չէ՛ նկա­տուի, այլ՝ ի­րա­տե­սու­թիւն, քա­նի որ կեան­քը ու­նի նաեւ ան­հա­ճոյ կողմ մը՝ ո­րուն պէտք է են­թար­կուի մարդ, որ կ՚ապ­րի կեան­քը այս աշ­խար­հի վրայ։

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը Ս. Զատ­կի տօ­նի սե­մին յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի կազ­մա­կեր­պէ քէր­մէս մը։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­գուս­տի ար­տադ­րու­թիւնն ու նո­րաձ­ե­ւու­թիւ­նը այ­լեւս ի­րա­րմէ ան­ջատ չեն զար­գա­նար: Ստեղծ­ուած է «5900 BC» հայ­կա­կան վա­ճա­ռա­նի­շը, ո­ր կը միա­ւո­րէ ո­լոր­տի յա­ռա­ջա­տար ըն­կե­րու­թիւն­նե­րն ու նո­րաձ­ե­ւու­թեան տու­նե­րը:

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու Գոնկ­րէ­սէն ներս Ապ­րի­լի 24-ի նա­խօ­րեա­կին շրջա­նա­ռու­թեան մէջ դրուե­ցաւ հեր­թա­կան հայ­կա­կան բա­նա­ձեւ մը, ո­րու նպա­տակն է 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րուն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ճա­նա­չու­մը։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան յայ­տա­րա­րեց, որ յա­ջո­ղու­թեան հաս­նիլ կա­րե­լի չէ՝ հայ­կա­կան կող­մին հետ զէն­քի լե­զուով խօ­սե­լով։

Շաբաթ, Մարտ 21, 2015

Շիշլիի քաղաքապետութեան վերահսկիչ ուժերու տնօրէնը փրկուեցաւ մահափորձէ մը:
Քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ հանդէս եկաւ բուռն բողոքի յայտարարութեամբ:

Էջեր