Արխիւ

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Ապ­րիլ 27-ին, 101 տա­րի ա­ռաջ, Մեծ Ե­ղեռ­նի ար­հա­ւիր­քին մէջ, նո­րա­ծի­նի ճիչ մը կեան­քով լե­ցուց Ա­լեք­սանդ­րա­պոլ (Կիւմ­րիի նա­խա­սո­վե­տա­կան ա­նու­նը)՝ Ա­խու­րեան գե­տի ա­փին գտնուող կիւմ­րե­ցի Թա­դէո­սի եւ կար­սե­ցի Աստ­ղի­կի գիւ­ղա­կան խար­խուլ տու­նը։

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

​Տեսակցեցաւ՝ ՍԵ­ՒԱՆ ՊՕ­ՂՈՍ ՏԷՐ-ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Յա­ճախ կը հան­դի­պէի ի­րեն՝ այս ձեռ­նար­կին, կամ այդ դա­սա­խօ­սու­թեան։ Սա­կայն, ա­ւե­լի մօ­տի­կէն ճանչ­ցայ զինք, երբ սկսայ հե­տե­ւիլ Լարք երաժշ­տա­նո­ցի մէջ իր դա­սա­ւան­դած Գրա­բա­րի դա­սըն­թացք­նե­րուն։

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

​Աշխարհահռչակ խմբավար Վլատիմիր Սփիվաքովի առաջնորդած սենեկային նուագախումբին շքեղ համերգը:
Երեւանի Օփերայի երդիքին տակ ունկնդիրները աննախընթաց խանդավառութիւն ապրեցան երեկոյթի ընթացքին:

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կա­փառ­նաու­մի ժո­ղո­վուր­դին «իշ­խան»ը, այ­սինքն ժո­ղո­վա­րա­նին հո­գա­բար­ձու­նե­րէն մին՝ Յայ­րոս տաս­նուեր­կու տա­րե­կան աղ­ջիկ մը ու­նէր՝ որ ծանր հի­ւան­դու­թե­նէ կը տա­ռա­պէր։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Ֆրան­սա­յի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Փա­րի­զի մէջ Մա­յիս 27-Յու­նիս 12 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ պի­տի բա­ցուի «Մար­զան­քը եւ հայ  մարմ­նա­մար­զու­թիւ­նը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ» խո­րագ­րեալ ժա­մա­նա­կա­ւոր ցու­ցա­հան­դէս մը։ Ցուցահանդէսը պիտի բացուի Փարիզի 6-րդ թաղամասի «Մուազան» ցուցասրահին մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ ստեղ­ծա­գոր­ծող հա­յազ­գի յայտ­նի նկա­րիչ Տիգ­րան Ձի­թող­ցեան, որ իր ինք­նա­տիպ կտաւ­նե­րով ծա­նօթ է թէ՛ Ա­րեւ­մուտ­քի եւ թէ՛ ԱՊՀ-ի եր­կիր­նե­րու մէջ, Ապ­րի­լի 22-ին Պրիւք­սէ­լի մէջ մաս­նակ­ցած է խառն ցու­ցա­հան­դէ­սի մը բաց­ման։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Պոլ­սոյ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 82-րդ գա­հա­կալ հո­գե­լոյս Շնորհք Արք. Գա­լուս­տեա­նի վախ­ճան­ման 25-րդ տա­րե­լի­ցին շար­ժա­ռի­թով Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը լոյս ըն­ծա­յեց նոր գիր­ք մը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Ջրա­սու­զորդ­նե­րը յայտ­նա­բե­րած են շրջազ­գեստ մը, որ ան­հե­տա­ցած էր 1642 թուա­կա­նին, երբ բրի­տա­նա­կան թա­գա­ւո­րա­կան նա­ւա­տոր­մի մէկ մա­սը Տուվ­րէն Հո­լան­տա մեկ­նե­լու ճա­նա­պար­հին խոր­տա­կուած էր վատ ե­ղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րու պատ­ճա­ռով:Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տան կը խա­ղայ կրա­կի հետ։ Էր­տո­ղան դէ­պի Խրուա­թիա կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին զրու­ցեց այն լրագ­րող­նե­րուն հետ, ո­րոնք հե­տե­ւե­ցան իր ու­ղե­ւո­րու­թեան։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Լեռնային Ղարաբաղի Նախագահ Բակօ Սահակեան մեկնաբանեց հակամարտութեան առկայ ընթացքը:
Ուաշինկթընի ղեկավարութիւնը հերթական անգամ ընդգծեց, որ հիմնախնդիրը չունի ռազմական լուծում:

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

«1915-ն ու անդին. Թուրքիոյ մէջ հասարակութեան ընկալումը» խորագրեալ տեղեկագիրը կը վերլուծէ առկայ իրադրութիւնը հայկական հարցին շուրջ:
«Քոնրատ» պանդոկի երդիքին տակ երէկ առաւօտ ծանօթացուեցաւ PODEM-ի նախաձեռնութեամբ իրականացուած ծաւալուն աշխատանքը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Պէ­յօղ­լուի Ա­սո­ղիկ Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բէն խումբ մը ան­դամ­ներ վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կան Լե­հաս­տա­նի Վրոք­լաւ քա­ղա­քին մէջ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 29, 2016

Չա­րեն­ցի տո­ղե­րը մեր մտքին մէջ էին ե­րէկ ե­րե­կո­յեան. «… Ու նա­յի­րեան աղ­ջիկ­նե­րի հե­զաճ­կուն պա՛րն եմ սի­րում…»։ Ան­մահ բա­նաս­տեղ­ծին տո­ղե­րը վե­րար­ժե­ւո­րուե­ցան մեր ա­կա­նա­տես ե­ղա­ծով։ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան հա­մոյ­թը կա­խար­դա­կան ե­լոյթ մը պար­գե­ւեց թրքա­հայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի հին­գե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պեց աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէ­րի ա­նու­նով հաս­տա­տուած միջ­լի­սէա­կան լու­սան­կար­չա­կան մրցոյ­թը։ Իս­թան­պու­լի հա­րիւր տա­րուան լի­սէ­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նարկ մըն է այս մէ­կը, ո­րու դա­տա­կազ­մին ան­դա­մակ­ցե­ցան՝ Ա­րա Կիւ­լէր, Ռե­ֆիք Ա­քեիւզ, Սեչ­քին Թեր­ճան, Մա­նուէլ Չը­թաք, Եա­շար Սա­րա­ճօղ­լու, Սիլ­վա Պին­կազ եւ Գրի­գոր Սա­հա­կօղ­լու։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ֆութ­սա­լի մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր Տիգ­րան Սար­կա­ւա­գեան-Ար­զուեա­նի յի­շա­տա­կին։ Մրցա­շար­քին մա­նա­ւանդ ա­ւար­տա­կան փու­լը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Ա­ւար­տա­կան խա­ղի ի­րա­ւա­րարն էր ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն Մի­նաս Ա­սա։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Եւ ի վեր­ջոյ հա­սած է սպա­սուած օ­րը։ Այ­սօր ե­րե­կո­յեան, Իս­թան­պու­լի հա­մա­գու­մար­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ, Հար­պի­յէ, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի Պա­րի պե­տա­կան հա­մոյ­թին ելոյթը՝ Է­սաեան սա­նուց միու­թեան «Մա­րալ» եր­գի-պա­րի հա­մոյ­թին հետ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

Ապ­րիլ 2-6 Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բաղ-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նի ամ­բողջ եր­կայն­քին կազ­մա­կերպուած ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կի զի­նուո­րա­կան եւ ա­մե­նաար­դիա­կան սպա­ռա­զի­նու­թեամբ ու ա­նակն­կա­լի ա­ռա­ւե­լու­թեամբ կա­տա­րուած գրո­հը Ղա­րա­բա­ղի վրայ, տե­ւեց հա­զիւ մէ­կու­կէս օր, երբ Ար­ցա­խի բա­նա­կը ազ­դու հա­կա­յար­ձա­կու­մով եր­կու օ­րուայ մէջ ետ մղեց քա­նի մը հա­րիւր մեթր Թա­լի­շի ուղ­ղու­թեամբ սահ­մա­նէն ներս թա­փան­ցած թշնա­մի բա­նա­կը, որ շատ ա­ւե­լի ծանր կո­րուստ­ներ կրեց քան հայ­կա­կան կող­մը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Եւ­րո­պա­յի ծան­րա­բար­ձու­թեան ա­խո­յեան­ներ Հռիփ­սի­մէ Խուր­շու­դեան եւ Նա­զիկ Աւ­դա­լեան մամ­լոյ հա­մա­տեղ ա­սու­լիս մը տա­լով ներ­կա­յա­ցու­ցին, թէ ինչ­պէ՛ս յա­ջո­ղե­ցան

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Գարնանային անձրեւ կայ Դիլիջան տանող ողջ ճանապարհին: Հակառակ ցերեկուայ ժամին՝ երկինքը մութ է, եւ սարերը պատուած են գարնանային մշուշով: Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերէն մին՝ Դիլիջան մեզ կը դիմաւորէ անձրեւէն մաքրուած հրաշալի օդով:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 28, 2016

Մոն­կո­լիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ըմբ­շա­մար­տի ո­ղիմ­պիա­կա­նի վար­կան­շա­յին մրցա­շար­քի ա­զատ ո­ճի մրցում­նե­րուն, Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի նո­րե­կը՝ Գէոր­գի Քե­թո­յեւ, 97 քկ. դա­սա­կար­գին մէջ տի­րա­ցաւ ոս­կի մե­տայ­լին:

Էջեր