Արխիւ

Շաբաթ, Յունուար 9, 2016

​ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Աշ­տա­րա­կե­ցի դեր­ձակ Ս­­տե­փան Տէր-Ա­ռա­քե­լեա­նի ըն­տա­նե­կան հա­մեստ ու չքա­ւոր եր­դի­քին տակ ծնաւ ա­րու զա­ւակ մը՝ ­Յով­հան­նէս ա­նու­նով, որ իր կեան­քով եւ գոր­ծով մնա­յուն ու ար­ժէ­քա­ւոր վաս­տակ մը կա­պեց իր ընտ­րած ­Պերճ Պ­­ռօ­շեան (1837-1907) գրչա­նու­նին եւ ար­ժա­նա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան դա­սա­կան մե­ծե­րու պա­տո­ւան­դա­նին։

Շաբաթ, Յունուար 9, 2016

Գալ­ֆաեան Տան ըն­տա­նի­քը Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին ապ­րե­ցաւ մեծ հրճուանք։ Տօ­նա­կան ու­րա­խու­թիւ­նը դպրո­ցը հա­մա­կած էր նա­խոր­դող շա­բաթ­նե­րէն սկսեալ։

Շաբաթ, Յունուար 9, 2016

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։

Շաբաթ, Յունուար 9, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը տօ­նէ մեր Տէր Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ծննդեան եւ Աս­տուա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նը։ Աս­տու­ծոյ մար­դե­ղու­թեան եւ մար­դու բնու­թիւն ստա­նա­լու հրա­շա­լի՜ ե­ղե­լու­թիւ­նը, ա­մէն տա­րի Յու­նուար 6-ին՝ որ­պէս ան­շարժ տօն։

Շաբաթ, Յունուար 9, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 2:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան կանգ առաւ առկախեալ ընտրութեան խնդրին վրայ:
«ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ԲԱՑԱԾ ԴԱՏԸ ԴԱՐՁԱԾ Է ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐՑ ՄԸ»

Ուրբաթ, Յունուար 8, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Գումգաբուի մէջ կազմակերպուած Ս. Ծննդեան ընդունելութեան ընթացքին արծարծուած հարցերը - 1:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան մանրամասնեց իր մօտեցումները թրքահայ կեանքի առաջնահերթ խնդիրներուն շուրջ՝ միշտ շեշտադրելով միասնականութեան ոգիին անհրաժեշտութիւնը:

Ուրբաթ, Յունուար 8, 2016

Ն. ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք տա­ղանդ­նե­րէն Նի­կո­ղոս Սա­րա­ֆեան (1902-1972) 43 տա­րի ա­ռաջ հե­ռա­ցաւ այս կեան­քէն՝ հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն ա­ւանդ ու ժա­ռանգ կտա­կե­լով գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան խո­րա­խոր­հուրդ եւ գե­ղեց­կա­գոյն աշ­խարհ մը:

Ուրբաթ, Յունուար 8, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Խա­ղա­ղու­թեամբ՝ խա­ղա­ղու­թեան հա­մար ող­ջու­նել՝ բա­րե­ւել, ո՜ր­քան կա­րե­ւոր է մարդ­կու­թեան հա­մար։

Ուրբաթ, Յունուար 8, 2016

Ե­րէկ, Ս. Ծննդեան տօ­նին յա­ջոր­դած մե­ռե­լո­ցի օ­րը, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գին հան­դի­սա­պե­տեց եւ քա­րո­զեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չուե­ցաւ Գա­րա­կէօ­զեան Տան բա­րե­յի­շա­տակ հիմ­նա­դի­րը՝ հո­գե­լոյս Տիգ­րան Է­ֆէն­տի Գա­րա­կէօ­զեան։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ Ա­մա­նո­րի եւ Սուրբ Ծննդեան շրջա­նին տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու փայ­լուն ա­ւան­դա­կան հան­դէս­ներ, ո­րոնք տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թիւն ստեղ­ծե­ցին ա­շա­կեր­տու­թեան մօտ։ Դեկ­տեմ­բե­րի 29-ին եւ 30-ին կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճանք­նե­րուն ժա­մա­նակ տօ­նա­կան շրջա­նի ո­գե­ւո­րու­թեան մաս­նա­կից եւ ի­մաս­տին հա­ղոր­դա­կից դար­ձան ման­կա­պար­տէ­զի, նա­խակր­թա­րա­նի եւ միջ­նա­կար­գի սա­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Պէ­յօղ­լուի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Քա­սըմ­փա­շա­յի մար­զա­կան հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջըն­թեր օ­րը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան զա­նա­զան վար­ժա­րան­նե­րէ չորս հա­րիւր ա­շա­կերտ­ներ։ Այս մրցա­շար­քին մաս­նակ­ցե­ցան նաեւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն Ա­րիս Նշան եւ Տա­ւիտ Իւ­կէ, ո­րոնք մրցե­ցան աստ­ղե­րու դա­սա­ւոր­ման մէջ։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան տա­ղա­ւա­րի շրջա­նին Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղե­ցիէն ներս ապ­րուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։ Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խումբն ալ ան­մասն չմ­­նաց ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տէն, մաս­նա­ւո­րա­պէս իր ման­կա­պա­տա­նե­կան կազ­մով։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կին (Tarih Vakfı) մէջ Յու­նուա­րի 5-ի ե­րե­կո­յեան բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ «Թուր­քիոյ մէջ հա­յեր. յետ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­սա­րա­կու­թիւն, քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն ու պատ­մու­թիւն» գիր­քին հե­ղի­նա­կը՝ Թա­լին Սու­ճեան։ Հիւ­րըն­կալ հիմ­նար­կին ա­նու­նով Կիւ­վէն Կիւր­քան Էօզ­թա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ այս հա­ւա­քոյ­թը։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Անց­նող օ­րե­րուն հա­մա­ցան­ցի մէ­կէ ա­ւե­լի օգ­տա­տէ­րեր գրե­ցին Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ծննդեան օ­րուան ճիշդ թուա­կա­նի նշման մա­սին: Իւ­րա­քան­չիւ­րը տար­բեր մեկ­նա­կէտ ու­նե­նա­լով կը փոր­ձէր հա­մո­զում ձե­ւա­ւո­րել, որ «ի­ր» հա­մայն­քին կող­մէ ըն­դու­նուած օրն է ճիշ­դը՝ տօ­նե­լու Սուրբ Ծննդեան օ­րը:

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Թրքահայ հաւատացեալները լիուլի ապրեցան տարուան առաջին տաղաւարին առթած զգացումները՝ մեր բոլոր թաղերու աւանդական արարողութիւններով:
Գումգաբուի ընդունելութեան ընթացքին համայնքային շրջանակները զիրար ողջունեցին Սուրբ Ծննդեան տօնական աւետիսով:

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Ստորեւ կը ներկայացնենք Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսին հայրապետական պատգամը Ս. Ծննդեան տաղաւարին առթիւ։

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

Տէր Յիսուսի Հրաշափառ Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին մեծ շուքով նշեց տարուան առաջին տաղաւարը: Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարին մէջ տուաւ իր աշխարհացրիւ հօտին ուղղեալ պատգամը: Ներկայ էր նաեւ Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:

Հինգշաբթի, Յունուար 7, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Հո­գե­հան­գիստ», տա­րա­ցիօ­րէն կը նշա­նա­կէ՝ «ննջե­ցեա­լի հո­գի­նե­րու յա­ւի­տե­նա­կան հան­գիս­տին հա­մար ա­ղօթք, պա­տա­րագ»։ Ար­դա­րեւ «հո­գի» բա­ռը՝ բնիկ հըն-դեւ­րո­պա­կան «pouiio», «peu», «pau», փչել, հով հա­նել, ու­ռեց­նել, սու­լել եւ «հո­գի»ն ա­ւան­դել, ար­մա­տէն կու գայ։

Երեքշաբթի, Յունուար 5, 2016

ՅՈՎ­ՆԱՆ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ

Ո՜վ մա­նուկ Յի­սուս, շուա­րած հո­վիւ­նե­րուն նման` ան­թարթ աչ­քերս հա­մեստ մսու­րի մէջ ծուա­րած աս­տուա­ծա­յին ան­հու­նիդ սե­ւե­ռած եմ։

Երեքշաբթի, Յունուար 5, 2016

Ա­ՐԱՄ ԱՐ­ՔԵ­ՊԻՍ­ԿՈ­ՊՈՍ Ա­ԹԷ­ՇԵԱՆ

Հա­պա ան­ձը ու­նայ­նա­ցուց ծա­ռա­յի կեր­պա­րանք առ­նե­լով՝ մար­դոց նման ըլ­լա­լով եւ մար­դու կեր­պա­րան­քո­վը Ինք­զինք խո­նար­հե­ցուց։

(Փի­լի­պպե­ցիս. 2.7-8)

Էջեր