Արխիւ

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Ուաշինկթընի Միջուկային անվտանգութեան Դ. գագաթաժողովը եզրափակուեցաւ յայտարարութեամբ:
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան տեսակցեցաւ ԱՄՆ-ի Արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերիի հետ:

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս շաբ­թուան սկիզ­բին պտոյտ մը կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ դէ­պի Պար­տի­զակ եւ Ար­մաշ։ Դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը եւ հա­մա­կիր­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան այս ծրագ­րին։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­ւագ շաբ­թուան ըն­թաց­քին՝ Հայ Ե­կե­ղե­ցին «Խա­ւար­ման Գի­շեր» կամ «Լա­ցի Գի­շեր» կը կո­չէ Ա­ւագ Հինգ­շաբ­թիէն Ա­ւագ Ուր­բաթ եր­կա­րող գի­շե­րը։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՄԱՐ­ՏԻ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Ա­մե­րի­կա­ցի մտա­ւո­րա­կան Սաուլ Ա­լինս­քի մա­հա­ցած է՝ 44 տա­րի ա­ռաջ. սա­կայն, ա­նոր հե­ղի­նա­կու­թիւն­նե­րը խո­րին նե­րազ­դե­ցու­թիւն դրոշ­մած են Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու կարգ մը քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րուն, հո­գի­նե­րուն եւ սրտե­րուն մէջ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լու ենք, թէ Ա­լինս­քիի յղա­ցած տե­սու­թիւն­նե­րը մին­չեւ այ­սօր կը կի­րար­կուին այս ժո­ղո­վուր­դին վրայ. իր տե­սու­թիւն­նե­րով ու­սա­նած, մաս­նա­գի­տա­ցած եւ թէ­զեր պաշտ­պա­նուած են քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րու կող­մէ, ո­րոնք այ­սօր այս ժո­ղո­վուր­դին ղե­կա­վա­րու­թեան կո­չուած ան­ձեր են, ինչ­պէս՝ Ո­ւի­լիըմ Քլին­թըն, Հի­լը­րի Քլին­թըն, Պա­րաք Օ­պա­մա, Հեն­րի Քի­սին­ճըր, Ռահմ Է­մա­նուէլ եւ բա­զում այլ քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­ներ։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ յայտ­նի մե­ներ­գիչ Ռու­բէն Հախ­վեր­տեա­նի հա­մեր­գը։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

«Ղազարոս Սարեան» լարային քառեակի ելոյթը՝ «Կոմիտաս» թանգարանին մէջ:
Մէկուկէս տարուան ընթացքին յաջողութիւն արձանագրած համոյթը բարձր գնահատանքի առարկայ:

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Փարիզի մէջ INALCO-ի հայկական ամպիոնին նախաձեռնութեամբ շահեկան ժապաւէնի ցուցադրութիւնը:
Տիգրան Պասկեւիչեան եւ «Վերսուս սթիւտիօ»ի ստեղծագործական խումբի իր գործընկերները խոշորացոյցի տակ կ՚առնեն՝ Երկրորդ աշխարհամարտին յաջորդած դէպի Սովետական Հայաստան ներգաղթի տարիները:

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հետ, որ յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան մէջ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան, ուր պի­տի մաս­նակ­ցի նաեւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղո­վին։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

ՄԱԿ-ի Ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն ներ­կայ ամ­սուան վեր­ջա­ւո­րու­թեան պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ Սա պի­տի ըլ­լայ իր ա­ռա­ջին պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Ե­րե­ւան։

Շաբաթ, Ապրիլ 2, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​28 Մար­տը կա­րե­ւոր թուա­կան պէտք է հա­մա­րել ռուս-ա­մե­րի­կեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վեր­ջին հանգ­րուա­նի տո­մա­րին մէջ: Այդ օր Մոս­կուա ժա­մա­նեց ա­մե­րի­կեան CIA-ի տնօ­րէն Ճոն Պրե­նըն: Ճիշդ է, որ այ­ցե­լու­թիւ­նը կը զու­գա­դի­պէր Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րիի այ­ցե­լու­թե­նէն ետք, սա­կայն այս մա­կար­դա­կի այ­ցե­լու­թիւն­ներ աչ­քի կը զար­նեն, ո­րով­հե­տեւ գաղտ­նի սպա­սար­կու­թեան գոր­ծիչ­նե­րու մի­ջեւ կա­յա­ցած փոխ­հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը կ՚ու­նե­նան շատ ա­ւե­լի մեծ ազ­դե­ցու­թիւն, քան քա­ղա­քա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­ցած ար­դիւնք­նե­րը:

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ տմար­դի յար­ձա­կում մը ի­րա­կա­նա­ցուց Տիար­պա­քը­րի Պաղ­լար գա­ւա­ռա­կին մէջ։ Ժա­մը շուրջ 17.00-ին, ճա­նա­պար­հին վրայ զե­տե­ղուած ռում­բի մը հե­տե­ւան­քով յար­ձակ­ման են­թար­կուե­ցաւ զրա­հա­պատ մի­նի­պիւս մը, որ կը փո­խադ­րէր ոս­տի­կան­ներ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Եդուարդ Նալպանտեան երէկ տեսակցութիւն մը ունեցաւ դեսպան Ճէյմս Ուորլիքի հետ:
Հայկական կողմին համոզմամբ, Պաքուի սադրանքները դարձած են օրինաչափութիւն:

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Հարաւային Կովկասի իրավիճակը՝ հայ-ամերիկեան օրակարգի բաղադրիչներու շարքին:
Երեւան եւ Ուաշինկթըն կը ձգտին ջանքերը համատեղել՝ յարաբերութիւններու վերընթաց զարգացման մթնոլորտին մէջ:

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան եւ Պարաք Օպամա երէկ երեկոյեան հանդիպում մը ունեցան Սպիտակ տան մէջ:
Իշիպ-ի ոչնչացման քայլերուն շուրջ խորհրդակցութիւն:
Հանրապետութեան նախագահը հարցազրոյց մը տուաւ CNN հեռուստակայանի յայտնի աշխատակից Քրիստիան Ամանփուրին. «Թուրքիա մնաց առանձին»:

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին հիւ­րըն­կա­լեց Սիվ­րի­հի­սա­րի քա­ղա­քա­պետ Հա­միթ Եիւ­զիւ­կիւլ­լիւն։ Ան Գում­գա­բու փու­թա­ցած էր Սիվ­րի­հի­սա­րի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ տե­սակ­ցե­լու հա­մար Նո­րին Սրբազ­նու­թեան հետ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Ե­րէկ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­ւան­դա­կան ար­ժէք­ներ. ժա­մա­նա­կա­կից հա­սա­րա­կու­թեան զար­գաց­ման հո­գե­ւոր-բա­րո­յա­կան ու­ղե­նիշ­նե­րը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

«Ա՜խ լե­զուն, լե­զուն.
լե­զուն  որ չըլ­լայ, մարդ
ին­չի՞ պէս կ՚ըլ­լայ…»
ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ Ա­ԲՈ­ՎԵԱՆ

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

ՊԱՅ­ԾԻԿ ԳԱ­ԼԱՅ­ՃԵԱՆ

Գրի­չը կ­­՚ըմ­բոս­տա­նայ ար­ձա­նագ­րե­լու հա­մար վախ­ճա­նը այս պրիս­մա­կէ թան­կար­ժէք կեան­քին:

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Եր­բեք խոր­հա՞ծ էք, սի­րե­լի­նե՜ր, պահ մը գո­նէ, կեան­քի բազ­մա­տե­սակ զբա­ղում­նե­րուն մէջ, տաղտ­կա­լի ապ­րում­նե­րուն ըն­թաց­քին, պա՛հ մը միայն, թէ՝ «Ի՞նչ է մար­դը»։

Ուրբաթ, Ապրիլ 1, 2016

Ճա­բո­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Թո­քիո­յի մէջ ի­րա­կա­նա­ցած է հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի շա­բաթ, ո­րուն ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած են բազ­մաբ­նոյթ ձեռ­նարկ­ներ՝ հայ եւ ճա­բոն­ցի ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Էջեր