Արխիւ

Հինգշաբթի, Յունիս 2, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Լե­ւոն Շա­տեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։

Հինգշաբթի, Յունիս 2, 2016

ԶԻ­ՊԷՉ-ի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րե­ցաւ՝ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նի եզ­րա­փակ­ման առ­թիւ։ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր գոր­ծող «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԶԻ­ՊԷՉ-ի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

Չե­խիոյ Նա­խա­գահ Մի­լոշ Զե­ման կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Ե­րե­ւան՝ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, 8-10 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն Մի­լոշ Զե­ման նախ պի­տի այ­ցե­լէ Մա­կե­դո­նիա, ա­պա Հա­յաս­տան։

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

«Հայաստան հետեւողականօրէն պիտի աշխատի Վիեննայի պայմանաւորուածութիւններու իրականացման ուղղութեամբ»:
Ըստ Սարգսեանի, Երեւան չի կրնար անտարբեր մնալ Արցախի դէմ Պաքուի յարձակումներու պարագային եւ համաձայն է ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներուն հետ:

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

​Պունտեստակի վաղուան քուէարկութեան ընդառաջ Անգարայի կողմէ կը հնչեն Պերլինի ուղղեալ աչալրջութեան իրերայաջորդ կոչեր:
Էրտողանի Եւ Մերքէլի միջեւ հեռախօսազրոյց:
Թուրքիա-Գերմանիա յարաբերութիւններուն մէջ արտասովոր կացութիւն մը ստեղծուած է հայկական հարցին բերումով: Թրքական կողմը կու տայ հաւանական պատժամիջոցներու ազդանշանը: Գերմանական կողմին համոզմամբ, նախագիծը որեւէ ազդեցութիւն չի գործեր իր մօտ ապրող փոքրամասնական հաւաքականութեան վրայ:

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

Աս­տուա­ծա­մօր Մա­յի­սեան ա­ւան­դա­կան ջեր­մե­ռան­դու­թիւ­նը ա­մէն տա­րուան իր նուի­րա­կա­նու­թիւ­նը պա­հե­լով, նոյն ե­ռան­դով եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին մաս­նակ­ցու­թեամբ այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կուե­ցաւ Մխի­թա­րեան հայ­րե­րու Ա­նա­րատ Յղու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած 2015-2016 շրջա­նի դա­սըն­թացք­նե­րը եզ­րա­փա­կուե­ցան ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հա­մա­լի­րի «Եթ­քին Պէր­պէ­րօղ­լու» մար­զա­դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ հոծ բազ­մու­թիւն մը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սուրբ Գիր­քի մէջ յի­շուած զա­նա­զան բոյ­սե­րու ցան­կը կը շա­րու­նա­կենք ներ­կա­յաց­նել։

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

ԵՄԻԱ վճիռ արձակեց, որպէսզի Թուրքիա հատուցում վճարէ Յունաստանի քաղաքացի Չիրոփուլոսին:
Պէշիկթաշի մէջ գտնուող տարածքի պարագային 46 միլիոն լիրա փոխարժէք սահմանուեցաւ դատարանին կողմէ:

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

ՄԱԿ-ի շրջա­նակ­նե­րը մտա­հո­գուած են, թէ Ի­րա­քի մէջ յա­ռա­ջի­կայ ա­միս­նե­րուն հար­կա­դիր տե­ղա­հա­նու­թիւն­նե­րը կրնան թափ ստա­նալ ու որ­պէս հե­տե­ւանք՝ պար­տա­դիր տե­ղա­հա­նեալ­նե­րուն թի­ւը կրնայ կրկնա­պատ­կուիլ։ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ ձեռ­նար­կուած պայ­քա­րի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հա­ւա­նա­կան հե­տե­ւանք­նե­րէն մին պի­տի ըլ­լայ այս հար­ցը։

Չորեքշաբթի, Յունիս 1, 2016

ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պերկ յայ­տա­րա­րեց, որ Ռու­սաս­տան տա­կա­ւին կրնայ շի­նիչ դեր մը խա­ղալ հա­մաշ­խար­հա­յին գոր­ծե­րուն մէջ։ Ըստ ի­րեն, Մոս­կուա միայն պի­տի շա­հի, ե­թէ հա­մա­գոր­ծակ­ցի դա­շին­քին հետ։ Ե­րէկ, Վար­շա­ւիոյ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին Սթոլ­թեն­պերկ ը­սաւ.

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Զուի­ցե­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պեր­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի մարմ­նա­մար­զու­թեան ա­ռաջ­նու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը։ Այս կա­րե­ւոր մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նիէն Յա­րու­թիւն Մեր­տի­նեան նուա­ճեց ոս­կէ մե­տայլ՝ հաս­նե­լով ա­խո­յեա­նի տիտ­ղո­սին։

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Թուր­քիա ե­րէկ դար­ձեալ մեծ ցաւ ապ­րե­ցաւ նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րե­րով, ո­րոնք այս ան­գամ հա­սան Վա­նէն, Շըր­նա­քէն եւ Սի­լո­փիէն։

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Սերժ Սարգսեան մասնակցեցաւ ԵԺԿ-ի 40-ամեակին առթիւ կազմակերպուած գագաթաժողովին
«Հայ ժողովուրդը եւրոպական քաղաքակրթութեան անբաժանելի մասն է իր անցեալով ու մշակոյթով, իր իղձերով»

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հու յայ­տա­րա­րեց, որ շատ մօտ են Թուր­քիոյ հետ հաշ­տուե­լու։

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նը, որ ներ­կա­յիս կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

​Պունտեստակի մէջ հայկական բանաձեւի քննարկման ընդառաջ հեռախօսազրոյց՝ Պինալի Եըլտըրըմի եւ Անկելա Մերքէլի միջեւ:
Ազգային մեծ ժողովի երեք կուսակցութիւնները հանդէս եկան համատեղ յայտարարութեամբ՝ որպէսզի թշնամութիւն չյառաջանայ:

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը, որ ստեղ­ծեց մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Կէ­տիկ­փա­շա­յի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րուն ըն­թերց­ման տօ­նը։ Տնօ­րէ­նու­հի Հե­րիք­նազ Ա­ւա­գեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քով սկսաւ օ­րուան յայ­տա­գի­րը, որ գոր­ծադ­րուե­ցաւ դա­սա­րա­նի ու­սուց­չու­հի Հռիփ­սի­մէ Բեգ­լա­րեա­նի վե­րահ­սկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

Երեքշաբթի, Մայիս 31, 2016

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րուն տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։ Օ­րուան ծրա­գի­րը պատ­րաս­տուած էր ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի­ներ՝ Ա­րու­սեակ Քէ­չէեա­փա­նի եւ Եր­ջա­նիկ Էրզ­րում­լուօղ­լուի հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ։

Էջեր