Թրքահայ կեանք

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ ման­կա­պար­տէ­զի Ա­մա­նո­րի խրախ­ճան­քին առ­թիւ ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ տօ­նա­կան ցնծու­թիւն ստեղ­ծուե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու հա­մախմ­բու­մով։

ԾԻԾՂՈՒՆ ՏՈՂԱՆՑՔ

Մխիթարեան սանուց միութեան նախաձեռնութեան նախընթացները տարիէ տարի կը խորանան համայնքային կեանքէն ներս:
«Հրանդ Տինք» վարժարանի աշակերտներուն համար ամանորեան մասնաւոր խրախճանք մը կազմակերպուեցաւ Գումգաբուի մէջ՝ թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի զօրակցութեամբ:
Տղաքը նուէրներ ստացան Կաղանդ պապուկին ձեռամբ, մինչ իրենց տօնախմբութեան ընթացքին ստեղծուեցաւ մեծ խանդավառութիւն:

ՇԻՇԼԻ ԱԿՈՒՄԲԸ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՑ ԻՐ ՊԱՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին Պա­քըր­գիւ­ղի մէջ խրախ­ճանք մը կազ­մա­կեր­պեց իր դա­սը­նթաց­քնե­րուն մաս­նա­կից պա­տա­նի մար­զիկ­նե­րուն եւ ա­նոնց ծնող­նե­րուն հա­մար։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ

Թուրքիոյ մէջ ապաստան գտած հայ գաղթականներուն առկայ հարցերն ու կարիքները հրատապ նշանակութիւն ստացած են մեր համայնքի օրակարգին վրայ:
Պատրիարքական Աթոռի բարձր հովանաւորութեան ներքեւ պաշտօնապէս կազմուեցաւ մասնաւոր յանձնախումբ մը, որ պիտի համակարգէ աշխատանքները:

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՈՒԱՆ ՏՕՆ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Սուրբ Յովհաննէս եկեղեցւոյ արարողութիւններուն:
Կէտիկփաշայի մէջ երէկ խանդավառ օր մը ապրուեցաւ՝ Ամանորի ընդառաջ բարեմաղթանքներու փոխանակումով: Թաղային խորհուրդի ատենապատ Յարութիւն Շանլը եւ իր ընկերները հետեւողական աշխատանք կը տանին կալուածներու արդիւնաւէտ արժեւորման ուղղութեամբ:

ՏԱՏԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ կա­ղան­դուան խրախ­ճանք մը։ Միու­թեան եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած գծագ­րու­թեան, դաշ­նա­կի եւ պա­րի դա­սըն­թաց­քնե­րուն մաս­նա­կից աշ­ա­կերտ­նե­րուն հա­մար նա­խա­տե­սուած էր այս հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Կա­թո­ղի­կէ աշ­խար­հի Ս. Ծննդեան առ­թիւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Ֆէ­նէ­րի Յու­նաց Պատ­րիար­քա­րա­նը՝ շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար Ուղ­ղա­փա­ռաց Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քը։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան եւ Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։ 

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԿԱՂԱՆԴԸ

Գա­րա­կէօ­զեա­նի ըն­տա­նի­քը շա­բա­թա­վեր­ջին մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ՝ Ա­մա­նո­րի առ­թիւ կազ­մա­կերպուած խրախ­ճան­քին բե­րու­մով։ Վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զէն սկսեալ մին­չեւ դպրո­ցի շէն­քի մուտքն ու ա­պա­կե­պատ սրա­հը եր­կա­րած ըն­դար­ձակ տա­րած­քի մը մէջ ի­րա­կա­նա­ցաւ այս խրախ­ճան­քը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած էին նաեւ Ա­մա­նո­րի բնո­րոշ զա­նա­զան ի­րե­ղէն­ներ կամ նուէր­ներ։

«ՄԱՐԱԼ»Ի ՏՂՈՑ ՓԱՅԼՈՒՆ ԿԱՂԱՆԴԸ

Է­սաեան սա­նուց միու­թեան եր­դի­քին տակ «Մա­րալ» հա­մոյ­թի փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար շա­բա­թա­վեր­ջին կազ­մա­կեր­պուած Կա­ղան­դի խրախ­ճան­քը ան­ցաւ ան­նա­խըն­թա­ցօ­րէն խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ծնող­նե­րուն պատ­րաս­տու­թեամբ փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին գոր­ծադրուե­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան յայ­տա­գիր։

Էջեր