Թրքահայ կեանք

2016-Ի ՋԵՐՄ ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐ

Ս. Փ. Ազգային հիւանդանոցէն ներս բժիշկներու մեծարման հաւաքոյթը եւ մնայուն բնակիչներու ամանորեան ընթրիքը այս տարի տեղի ունեցաւ միացեալ ձեւաչափով: Պատրիարքաւան Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց աւանդական երեկոյթին, որու ընթացքին յուշանուէրներ ստացան Փրոֆ. Մերի Ուրկանճըօղլու եւ Տքթ. Արմենակ Մեծատուրեան:

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցան Կա­ղան­դի խան­դա­վառ խրախ­ճանք­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՄԵԾ ՀՐՃՈՒԱՆՔ ԱՊՐԵՑԱՒ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔՈՎ

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը այս տա­րի եւս Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան շրջա­նին ապ­րե­ցաւ ա­ւան­դա­կան խան­դա­վա­ռու­թիւն՝ թա­ղին մօտ կազ­մա­կեր­պուած զա­նա­զան ձեռ­նարկ­նե­րով։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ԿԱՂԱՆԴԸ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նը Ա­մա­նո­րի առ­թիւ կազ­մա­կեր­պեց մաս­նա­ւոր հան­դէս մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սէն Մի­շէլ ֆրան­սա­կան լի­սէի եր­դի­քին տակ։ 

ՊԱՏ­ՐԻԱՐ­ՔԱ­ԿԱՆ ԸՆԴ­ՀԱ­ՆՈՒՐ ՓՈ­ԽԱ­ՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆԻ Ա­ՄԱ­ՆՈ­ՐԻ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԸ

Ե­րա­նի  խա­ղա­ղա­րա­րաց,
զի նո­քա որ­դիք Աս­տու­ծոյ կո­չես­ցին
(Մատ­թէոս, 5.9)

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ ման­կա­պար­տէ­զի Ա­մա­նո­րի խրախ­ճան­քին առ­թիւ ապ­րուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ տօ­նա­կան ցնծու­թիւն ստեղ­ծուե­ցաւ ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու հա­մախմ­բու­մով։

Էջեր