Թրքահայ կեանք

Տ. ՍԱՀԱԿ ԵՊՍԿ. ՄԱՇԱԼԵԱՆ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան այ­սօր կը մեկ­նի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին, ուր պի­տի մնայ շուրջ շա­բաթ մը։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ազ­գա­յին-ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան յանձ­նա­խում­բի նիս­տին ըն­թաց­քին։

ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԻ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ՀԱՄԱՐ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ս. Զատ­կի ե­րէ­կուան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ ամ­փոփ տե­ղե­կու­թիւն­ներ հա­ղոր­դեց ազ­գա­պատ­կան կարգ մը կա­րե­ւոր կա­լուած­նե­րու ընդ­հա­նուր վի­ճա­կին շուրջ։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒ ՆՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄ

Ս. Զատ­կի ե­րէ­կուան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հա­մայն­քա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ ար­ծար­ծուե­ցաւ թրքա­հա­յու­թեան ե­րի­տա­սար­դաց կա­ռոյց­նե­րուն կա­ցու­թիւ­նը։

ՊԷՅՔՈԶԻ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ՇՈՒՐՋ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ս. Զատ­կի ե­րէ­կուան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց, թէ Պէյ­քո­զի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հոր­դը ո­րո­շած է Պատ­րիար­քա­րա­նին յանձ­նել եր­բեմ­նի գե­րեզ­մա­նա­տան տա­րած­քի մա­կե­րե­սի գոր­ծա­ծու­թեան ի­րա­ւուն­քը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌԻ ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ

Գում­գա­բուի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Ս. Զատ­կի ե­րէ­կուան ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու նկա­տառ­ման յանձ­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի 2015 թուա­կա­նի պիւտ­ճէն։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ա­տե­նա­պետ Վա­րու­ժան Թավ­րա­յի։ Թա­ղա­կան­նե­րուն կ՚ու­ղեկ­ցէր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Ե­ղիա Քհնյ. Քեր­վան­ճեան։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏՕՆԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ ա­շա­կերտ­նե­րը լիու­լի ապ­րե­ցան Ս. Զատ­կի շրջա­նի ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը։ Դպրո­ցի ա­ւան­դա­պահ ըն­տա­նիք­նե­րը այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պե­ցին փա­ռա­տօն մը, որ ու­նէր ճոխ յայ­տա­գիր։

Ս. ԶԱՏԿԻ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը ե­րէկ կազ­մա­կեր­պեց հե­տաքրք­րա­կան ձեռ­նարկ մը, որ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ստեղ­ծեց դպրո­ցի ա­շա­կեր­տու­թեան մօտ։ Այս­պէս, թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ, ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ա­ռիթ ըն­ձե­ռե­ցին, որ­պէս­զի տղա­քը պատ­րաս­տեն տօ­նին բնո­րոշ ու­տես­տե­ղէն­ներ՝ չէօ­րէք­ներ, խմո­րե­ղէն­ներ եւ հաւ­կիթ­ներ։

Էջեր