Թրքահայ կեանք

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Այս առ­թիւ, թա­ղի տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ ա­նոնք ըն­դու­նուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

ԱՐԹԻՒՐ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ ԵՒ ԷՏՎԻՆ ԿԱԼԻՊՕՂԼՈՒ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Պոլ­սա­հայ ե­րաժշ­տա­կան կեան­քէն եր­կու հա­մակ­րե­լի դէմ­քեր՝ մե­ներ­գիչ Ար­թիւր Պաղ­տա­սա­րեան եւ եր­գե­հո­նա­հար Էտ­վին Սրկ. Կա­լի­պօղ­լու վեր­ջերս այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տան։ «Ծա­ռու­կեան» բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­նոնց ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ԿՈՉԸ

Մէրամէթճեան վարժարանի տարեկան սիրոյ սեղանին ընդառաջ Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը որոնումներու մէջ:
Ատենապետ Մանուկ Էօղէր. «Այլեւս պէտք է կեդրոնանալ մեր համայնքի ապագային համար մարդուժ պատրաստելու վրայ»:

ՈՉ ԵՒՍ Է ԹԱՔՍԻՄԻ ՆԱԽԿԻՆ ԴԱՐՊԱՍԱՊԱՀ ՍԱՐԳԻՍ ՉԱԼԸՇ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր մար­զա­կան աշ­խար­հի յայտ­նի եւ ար­դէն ան­մո­ռա­նա­լի ա­նուն­նե­րէն Սար­գիս Չա­լըշ, որ ան­ցեա­լի մէջ ե­ղած էր Թաք­սիմ մար­զա­կում­բի դար­պա­սա­պահ­նե­րէն մին։ Իր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը այ­սօր տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Պէ­յօղ­լուի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նին մէջ հայ մշա­կոյ­թի շա­բա­թը նշուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ Թարգ­ման­չաց տօ­նին եւ մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­ներն ալ հա­մախմ­բուե­ցան Օր­թա­գիւ­ղի մէջ։

ՎԵՐԱԴԱՐՁ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի շարքերը կը համալրուին նոր մասնակիցներով, որոնք կը կրկնապատկեն ոգեւորութիւնը:
2015-2016 շրջանի պարապմունքները շաբաթավերջին սկսան Իրիս եւ Կարպիս Չափքան ամոլի վերահսկողութեան ներքեւ, երկու խումբերու ձեւաչափով:

«ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ» ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ՝ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

«Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը, որ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր կը գոր­ծէ Պեր­լի­նի մէջ, նպա­տակ կը հե­տապն­դէ զա­նա­զան ծրագ­րե­րու մի­ջո­ցով վե­րա­կանգ­նել Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան տա­րած­քին ապ­րած հա­յու­թեան բնաշ­խարհն ու կեն­սա­կեր­պը։ «Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի նաեւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն հետ՝ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԲԱՑՈՒՄ

Ս․ Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ման­կա­կան ու պա­տա­նե­կան կազ­մե­րը ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցին ի­րենց նոր ե­ղա­նա­կը։ Թա­ղի պա­տա­նի­ներն ու մա­նուկ­նե­րը հա­ւա­քուե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ «Շի­րի­նօղ­լու», «Ա­լա­ճա­ճեան» սրահ­նե­րուն եւ վեր­նա­տան մէջ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Թուրքիոյ Աւետարանական եկեղեցիներու միութեան վարչութեան ատենապետ Իհսան Էօզպէք ընկերակցութեամբ անդամներ՝ Պեհնան Քոնութքանի, Տանիէլ Կիւնայի, Ռեֆիք Թոփճուի եւ Ալի Քալքանտելէնի, այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի կողմէ։

Էջեր