Թրքահայ կեանք

ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ ԱԽՈՅԵՆՈՒԹԻՒՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ճատ­րա­կի խում­բը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցաւ «Թե­րաք­քի» հիմ­նար­կի դպրոց­նե­րուն կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քին։ Այս տա­րի 25-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ա­ւան­դա­կան դար­ձած այս ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը, ո­րու ար­դիւն­քին Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի խում­բը հանդի­սա­ցաւ ա­խո­յեան։

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԸՆԹՐԻՔ

Համայնքային շրջանակները երէկ երեկոյեան Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանին ի նպաստ համախմբուեցան Կայրէթթեփէի «Տետեման» պանդոկին մէջ:
Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին կողմէ առ ի երախտագիտութիւն ծաղկեփունջ մը յանձնուեցաւ Մոնիք Երկանեանին, որ կոչ ուղղեց մեր դպրոցներու գոյատեւման համար:

ԾԱՓԱՀԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔ

Պաքըրգիւղի Քառասուն Մանկանց Դպրաց Դաս-երգչախումբի երիտասարդաց կազմը երէկ երեկոյեան ելոյթով մը ներկայացաւ մեր համայնքին:
Խմբավար Հրանդ Չիզմէճեանի մականին ներքեւ կազմակերպուած համերգին ընթացքին արձանագրուեցաւ փայլուն յաջողութիւն մը ապագայի համար վառ յոյսերով:

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐԸ ԱՉԱԶՈՒՐԿ ՏՂՈՑ ՀԱՄԱՐ ԲԵՐԻՆ ԻՐԵՆՑ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի երկ­րորդ, եր­րորդ եւ չոր­րորդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը այս տա­րի ի­րա­կա­նա­ցու­ցին մար­դա­սի­րա­կան շատ կա­րե­ւոր ծրա­գիր մը: Ըն­կե­րա­յին պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ծրա­գիր­նե­րու շրջագ­ծով, 2015-2016 կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ ա­նոնք ընտ­րե­ցին ըն­թերց­ման հա­ճե­լի եւ ու­սու­ցո­ղա­կան գիր­քեր ու ամ­բողջ տա­րուան ըն­թաց­քին զա­նոնք տա­կաւ առ տա­կաւ ձայ­նագ­րե­ցին  խտա­սա­լիկ­նե­րու վրայ:

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՈԳԵՒՈՐ ՀԱՆԴԷՍԸ

Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ «Իլք­քան» սրա­հին մէջ  նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։

Ի ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԼԷՕՍԵՄԻԷ ՏԱՌԱՊՈՂ ԵՐԱԽԱՆԵՐՈՒՆ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ սոփ­րա­նօ Գա­րին Պոզ­քուրթ վա­ղը հան­դէս պի­տի գայ հա­մեր­գով մը, որ կազ­մա­կեր­պուած է ի զօ­րակ­ցու­թիւն լէօ­սե­միէ տա­ռա­պող ե­րա­խա­նե­րուն։ Հա­մեր­գի յայ­տագ­րին մէջ Գա­րին Պոզ­քուրթ պի­տի եր­գէ թե­նոր Պիւ­լենտ Քիւ­լեք­ճիի հետ։

ԶԻՊԷՉ-Ի ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՏԱՐԵՎԵՐՋԸ

ԶԻ­ՊԷՉ-ի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ո­գե­ւոր օր մը ապ­րե­ցաւ՝ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նի եզ­րա­փակ­ման առ­թիւ։ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան ա­ռըն­թեր գոր­ծող «Քենթ» մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նի եր­դի­քին տակ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԶԻ­ՊԷՉ-ի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Գնա­լը կղզիի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Լե­ւոն Շա­տեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։

ԹԱՔՍԻՄՑԻՆԵՐԸ ԱԽՈՅԵԱՆ

Թաք­սիմ մար­զա­կում­բի ֆութ­պո­լի պա­տա­նի­նե­րու կազ­մե­րը ներ­կայ ե­ղա­նա­կը եզ­րա­փա­կե­ցին ող­ջու­նե­լի յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով։ Թաք­սի­մի մին­չեւ 11 տա­րե­կան­նե­րու ֆութ­պո­լի կազ­մը յաղ­թա­կան դուրս ե­կաւ այս ե­ղա­նա­կին ու­նե­ցած բո­լոր հան­դի­պում­նե­րէն ու դար­ձաւ ա­խո­յեան։

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔՆԵՐՈՒՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՓՈՒԼԸ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած 2015-2016 շրջա­նի դա­սըն­թացք­նե­րը եզ­րա­փա­կուե­ցան ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հա­մա­լի­րի «Եթ­քին Պէր­պէ­րօղ­լու» մար­զա­դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ հոծ բազ­մու­թիւն մը։

Էջեր