Թրքահայ կեանք

«ԱՐԱՍ» ԵՒ «ԻՍԹՈՍ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ԳՐՔԻ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱՏԵՂ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ ՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՆ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ

«Ա­րաս» եւ «Իս­թոս» հրա­տա­րակ­չու­թիւն­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին գրքի եր­կօ­րեայ հա­մա­տեղ տօ­նա­վա­ճառ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին Պէ­յօղ­լուի մէջ, ինչ որ ար­ժա­նա­ցաւ գրա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ա­մա­նո­րի նա­խօ­րեա­կին զու­գա­դի­պած այս ձեռ­նար­կը ի­րա­կա­նա­ցուե­ցաւ Իս­թիք­լալ պո­ղո­տա­յի Փա­նաիա Ի­սո­տիոն յու­նաց ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կէն ներս։

ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈԹՈՂ

Քըրմըզեան եղբայրներուն կողմէ հովանաւորուած նախագիծը բաւական հասունցած:
Պալեան գերդաստանի շիրմին նորոգութիւնը կ՚ընթանայ նախատեսուած հունին մէջ: «Հայճար» այժմէն պատրաստութիւններու ձեռնարկած է Մայիսին կայանալիք բացման հանդիսութեան համար:

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ապ­րե­ցաւ քէր­մէ­սի հրճուանք։ Ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ թա­ղի «Նա­զար Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հի եր­դի­քին տակ յար­դա­րուած տա­ղա­ւար­նե­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցան թէ՛ յա­րա­կից Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ զօ­րակ­ցու­թեան եւ թէ տօ­նա­կան շրջա­նի ա­ւան­դու­թեան մը տե­ւա­կա­նաց­ման։

ՎԱՔԸՖԼԸԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Վա­քըֆ­լը­գիւղ­ցի­նե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­մա­նո­րեան քէր­մէ­սի ե­ռու­զեռ։ Տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին ըն­թաց­քին այ­ցե­լու­նե­րուն հրամ­ցուե­ցան գիւ­ղին բնո­րոշ ար­տադ­րանք, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ եւ Կա­ղան­դի ի­րե­ղէն­ներ, ո­րոնք ա­ռար­կայ դար­ձան հիւ­րե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈԻԻ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԻՆ

Ե­շիլ­գիւ­ղի Ս. Ստե­փա­նոս ե­կե­ղեց­ւոյ եւ թա­ղի վար­ժա­րա­նին ի նպաստ տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս շա­բա­թա­վեր­ջին։ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ պի­տի հա­մախմ­բուին զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Ե­շիլ­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քին, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կ՚ար­ձա­նագ­րէ յա­րա­տեւ վե­րելք։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂՑԻՆԵՐՈՒՆ ՔԷՐՄԷՍԸ

Պա­քըր­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն ար­տա­սո­վոր ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին առ­թիւ։ Ա­մա­նո­րին ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ այս ա­ւան­դա­կան ձեռ­նար­կը՝ Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից Տա­տեան վար­ժա­րա­նի նախ­կին շէն­քի սրա­հին մէջ։

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐ ՄԸ

Ազգային կրթութեան նախարարութեան խորհրդատուն այցելեց Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան վարժարանը:
Սարվէն Սերթշիմշէք Եուսուֆ Թեքինի հետ զրուցելու ընթացքին օրակարգի վրայ բերաւ թրքահայ դպրոցներու կարգավիճակի հարցը:

Էջեր