Թրքահայ կեանք

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՍՔՐԱՊԼԻ ՄՐՑՈՅԹԸ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԵՑԱՒ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ԳՆԱՀԱՏԵԼԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին սքրապ­լի մրցոյ­թը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Նա­խըն­թաց օր լի­սէ­նե­րու մա­կար­դա­կով կազ­մա­կեր­պուած ա­ռա­ջին փու­լէն վերջ ե­րէկ ալ տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­րորդ փու­լը՝ միջ­նա­կար­գե­րու մա­կար­դա­կով։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍԸ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ չոր­րորդ դա­սա­րա­նի ա­ւար­տա­կան հան­դէ­սը։ Դպրո­ցէն ներս չոր­րորդ դա­սա­րա­նը կ՚ա­նուա­նուի «Մե­ղու­ներ» եւ ա­նոնք ար­դէն ա­ւար­տած են պար­տա­դիր կրթու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նը։ «Մե­ղու­ներ»ու դէ­պի միջ­նա­կարգ ճա­նա­պար­հոր­դու­թիւ­նը Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ նշուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։

ՊԷՇԻԿԹԱՇԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԻՖԹԱՐԻ ՍԵՂԱՆ ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի Ռա­մա­զա­նի սկիզ­բին առ­թիւ իֆ­թա­րի սե­ղան մը սար­քեց Օր­թա­գիւ­ղի մէջ, նա­ւա­մա­տոյ­ցի հրա­պա­րա­կին վրայ։ Այս առ­թիւ Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պետ Մու­րատ Հա­զի­նե­տար հիւ­րըն­կա­լեց նաեւ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րէն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։

ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՇՐՋԱՆԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ մեծ ե­ռու­զեռ կը տի­րէ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ներ­կայ եզ­րա­փա­կիչ փու­լին։ Տղա­քը ար­տա­դա­սա­րա­նա­յին աշ­խա­տու­թիւն­նե­րուն ար­դիւն­քը կը ներ­կա­յաց­նեն տօ­նա­կան տրա­մադ­րու­թեամբ։

ՓՈԽ-ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՎԷՅՍԻ ՔԱՅՆԱՔ ՌԱՄԱԶԱՆԻ ՍԿԻԶԲԻՆ ՎԱՔԸՖՆԵՐՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ ԱՄԲՈՂՋ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻՆ ՀԱՄԱՐ ՍԱՐՔԵՑ ԻՖԹԱՐԻ ՍԵՂԱՆ ՄԸ, ՈՐՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅ ԷՐ ՆԱԵՒ ԹՈՐՈՍ ԱԼՃԱՆ

Վա­քըֆ­նե­րու ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թեան Ան­գա­րա­յի կեդ­րո­նա­կա­յա­նին մէջ Րա­մա­զա­նի շրջա­նի երկ­րորդ օ­րը սար­քուե­ցաւ իֆ­թա­րի սե­ղան մը։ Փոխ-վար­չա­պետ Վէյ­սի Քայ­նաք, որ այս տնօ­րէ­նու­թեան գծով պա­տաս­խա­նա­տու է, մէկ­տե­ղուե­ցաւ Վա­քըֆ­նե­րու ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թեան ամ­բողջ ղե­կա­վա­րու­թեան, պաշ­տօ­նէու­թեան եւ Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն հետ։

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆԸ ԴԱՍՈՒԵՑԱՒ «ԿԱՆԱՉ ԱՍՏՂՈՎ ՎԱՐԺԱՐԱՆ»

Շիշ­լիի գա­ւա­ռա­կէն ներս Գա­րա­կէօ­զեան վար­ժա­րա­նը դափ­նե­կիր դար­ձաւ բնա­պահ­պա­նու­թեան ուղ­ղու­թեամբ։ Շիշ­լիի Կրթա­կան տնօ­րէ­նու­թիւ­նը վեր­ջերս մրցոյթ մը կազ­մա­կեր­պեց Իս­թան­պու­լի Թեք­նիկ հա­մալ­սա­րա­նի եւ Շիշ­լիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։ «Կա­նաչ աստ­ղով վար­ժա­րան­ներ» խո­րագ­րեալ այս մրցոյ­թի ար­դիւն­քին Գա­րա­կէօ­զեան հան­դի­սա­ցաւ ա­ռա­ջին։

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՁԵՌՆԱՐԿ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ձեռ­նարկ­նե­րը յա­ռաջ կը տա­րուին հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն։ Այս շրջագ­ծով, տաս­նե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ միջ­վար­ժա­րա­նա­յին անգ­լե­րէն սքրապ­լի մրցոյ­թը։

ԷՍԱԵԱՆԻ ՅՈԲԵԼԵԱՐ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տա­րե­կան բա­ժա­կի օ­րուան ծրագ­րին եզ­րա­փա­կիչ փու­լը նա­խըն­թաց օր մեծ խան­դա­վա­ռու­թեան ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ՝ ան­ցեա­լի ու ներ­կայ սա­նե­րու հա­մախմ­բու­մով։ Վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը հան­դէս մը կազ­մա­կեր­պեց այս տա­րուան յո­բե­լեար շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն հա­մար։

ՊՈՒՆՏԵՍԹԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՇՈՒՐՋ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՈՒՂԱՐԿԵՑ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՐԷՃԷՊ ԹԱՅՅԻՊ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ

Ե­րէկ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­մակ մը ու­ղար­կեց Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նին։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը այս առ­թիւ անդ­րա­դար­ձաւ Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան շուրջ ըն­դու­նուած ո­րոշ­ման, ինչ որ հա­կազ­դե­ցու­թեան մեծ ա­լիք մը յա­ռա­ջա­ցու­ցած է ամ­բողջ երկ­րին մէջ։ Պատ­րիար­քա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը այս ա­ռա­ւօտ զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու նկա­տառ­ման յանձ­նե­ցին Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դի նա­մա­կին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նին հաս­ցէագ­րուած նա­մա­կին թրքե­րէն բնա­գի­րը։

ՄԵԾ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹԻՒՆ

Միջմիութենական պասքեթպոլի մրցշարքի կազմակերպչական թերութիւնները ամօթալի մակարդակի վրայ:
Երկու ասորի մարզիկներու մասնակցութեան բերումով յառաջացած խնդիրները անկառավարելի հունի մը մէջ մտան՝ կարգադիր յանձնախումբի անհեռատես ու սիրողական քայլերուն պատճառով: Թերթերն ու հեռուստակայաններն ալ արձագանգ կը հանդիսանան ցաւալի իրադարձութիւններուն, որոնք պատիւ չեն բերեր մեր համայնքին

Էջեր