Թրքահայ կեանք

ՀԱՒԱՏՔ ԵՒ ՅՈՅՍ…

Կեսարիոյ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ յուզումնախառն արարողութիւններ:
Մերձաւոր Արեւելքէն խոյս տալով Թուրքիա հաստատուած հայ գաղթականները երէկ իրենց ուխտի աղօթքը կատարեցին մեր հոգեպարար շարականներու կատարումով:

ԹՐՔԱՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՆՇԵԼ ԻՐ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 50-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ Մա­րիամ Տրա­մէ­րեա­նը, Նա­զա­րէթ Պա­լը եւ Օ­շին Է­լա­կէօ­զը, ո­րոնց հետ ու­նե­ցանք հա­ճե­լի եւ ան­մի­ջա­կան զրոյց մը։ Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կը ար­դէն բո­լո­րած է իր գոր­ծու­նէու­թեան 50-ա­մեա­կը եւ վար­չու­թիւ­նը ո­րո­շած է այս հանգ­րուա­նը նշել պատ­շաճ շու­քով։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 70-ԱՄԵԱԿԸ ՊԻՏԻ ՆՇՈՒԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՎ ՄԸ

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թիւ­նը այս շրջա­նին ձեռ­նա­մուխ ե­ղած է գե­ղա­րուես­տա­կան ծրագ­րի մը, որ կեան­քի պի­տի կո­չուի յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն։ Միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած այս նա­խագ­ծին շրջագ­ծով պի­տի բե­մադ­րուի Հրանդ Տին­քի օ­րա­թո­րիոն։ Ար­դի օ­րա­թո­րիօ մըն է այս մէ­կը, որ ա­ռա­ջին ան­գամ ան­ցեալ աշ­նան ներ­կա­յա­ցուած էր Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻ ՏԻԿԻՆՆԵՐԸ 2016-Ի ՏԱՐԵՄՈՒՏԸ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԵՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ձեռ­նարկ մը։ Ծա­նօթ է, որ ծնո­ղաց միու­թիւ­նը պար­բե­րա­բար յա­ջող ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ, ի նպաստ դպրո­ցին։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԻՃԱԿԸ

Անգ­լիա­կան «The Times» յայտ­նի թեր­թը հրա­տա­րա­կեց յօ­դուած մը՝ Տիար­պա­քը­րի կեդ­րո­նին գտնուող Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կայ վի­ճա­կին շուրջ։ Այս շրջագ­ծով թեր­թը գրեց, թէ քա­ղա­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող պայ­թում­նե­րը կը վնա­սեն այս պատ­մա­կան կո­թո­ղը։

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՒԱՔ

Գարակէօզեանի ընտանիքին անդամները վերամիաւորուեցան՝ ոգեկոչելով հաստատութեան հիմնադիրը:
Աւանդական Լուբիայի օրը առիթ հանդիսացաւ վարժարանի եւ անոր սաներու վերաբերեալ յիշողութեան թարմացման: Խնամակալութեան ատենապետ Տիգրան Կիւլմէզկիլ եւ իր ընկերները ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեցին զանազան սերունդներէ ընթացաւարտները:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ՝ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ փայ­լուն հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր տար­ուան եւ Ս. Ծննդեան առ­թիւ։ Ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջըն­թեր օ­րը կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կը ստեղ­ծեց մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Ամ­բողջ դպրո­ցին մէջ լիու­լի ապ­րուե­ցաւ տօ­նա­կան հրճուան­քը։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌԻ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ

Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­սա­րա­կու­թեան Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին բա­նա­խօ­սու­թիւ­նով մը հան­դէս ե­կաւ Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ։

ԲԱՐԵՅԻՇԱՏԱԿ ՏԻԳՐԱՆ ԷՖԷՆՏԻ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ԵՐԷԿ ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՒ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Ե­րէկ, Ս. Ծննդեան տօ­նին յա­ջոր­դած մե­ռե­լո­ցի օ­րը, Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուած Ս. Պա­տա­րա­գին հան­դի­սա­պե­տեց եւ քա­րո­զեց Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ո­գե­կո­չուե­ցաւ Գա­րա­կէօ­զեան Տան բա­րե­յի­շա­տակ հիմ­նա­դի­րը՝ հո­գե­լոյս Տիգ­րան Է­ֆէն­տի Գա­րա­կէօ­զեան։

Էջեր