Թրքահայ կեանք

ՓԱՌԱՏՕՆԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՇԱԲԱԹ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ տա­րե­վեր­ջի խրախ­ճան­քի ծրա­գի­րը կը գոր­ծադ­րուի մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ Փա­ռա­տօ­նի շաբ­թուան շրջագ­ծով մաս­նա­ւոր բա­ժին մը յատ­կա­ցուե­ցաւ ա­շա­կերտ­նե­րու անգ­լե­րէն ե­լոյթ­նե­րուն։

ԷՍԱԵԱՆԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մէջ ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կօ­րեայ խան­դա­վառ խրախ­ճանք մը։ Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ սկսաւ տա­րե­վեր­ջի այս խրախ­ճան­քին ծրա­գի­րը, որ ա­ւար­տին հա­սաւ այ­սօր։

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԻՖԹԱՐԻ ՍԵՂԱՆ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իֆ­թա­րի հա­ւա­քոյթ մը։ Ռա­մա­զա­նի շրջա­նին զու­գա­դի­պած այս հա­ւա­քոյ­թին շրջագ­ծով դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան Շիշ­լիի մաս­նա­ճիւ­ղի ղե­կա­վա­ներն ու հա­մա­կիր­նե­րը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծուած է 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ներ­կայ եզ­րա­փա­կիչ փու­լին։ Ան­ցեալ տա­րի ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին հի­ման վրայ այս տա­րի եւս տա­րեշր­ջա­նի վեր­ջըն­թեր շա­բա­թը դպրո­ցէն ներս կը բնո­րո­շուի փա­ռա­տօ­նով մը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի ըն­թա­ցա­ւարտ ա­շա­կերտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը։ Խում­բը ա­ռաջ­նոր­դե­ցին Գա­տը­գիւ­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ քա­րո­զիչ Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Տ. Գրի­գոր Ա. Քհնյ. Տա­մա­տեան։

ՄԽԻ­ԹԱ­ՐԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ՄԷՋ ՏԱ­ՐՈ­ՒԱՆ Ա­ՄԻՍ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԵՒ Ե­ՂԱ­ՆԱԿ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՆՈ­ՒԻ­ՐՈ­ՒԱԾ ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ՓԱՅ­ԼՈՒՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թու­թեան ա­շա­կերտ­նե­րը տա­րուան չորս ե­ղա­նակ­նե­րուն եւ տաս­ներ­կու ա­միս­նե­րուն նուի­րուած տա­րե­վեր­ջի գե­ղե­ցիկ հան­դէ­սով մը ներ­կա­յա­ցան ի­րենց ու­սու­ցիչ եւ ծ­­նող­նե­րուն:

ԶԵԿՈՅՑ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՅ

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյ Պատ­կա­ռե­լի Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը, 13 Յու­նիս 2016, Եր­կու­շաբ­թի, նա­խա­գա­հու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Բարձր. Տ. Ա­րամ Ար­քեպս. Ա­թէ­շեա­նի գու­մա­րուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ։ Ժո­ղո­վա­կան Հայ­րե­րը քննար­կե­ցին Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Վսե­մա­շուք Րէ­ճէպ Թայ­յիպ էր­տո­ղա­նի յղուած նա­մա­կին պատ­ճա­ռով վեր­ջին օ­րե­րուն յա­ռա­ջա­ցած հա­կազ­դե­ցու­թիւն­նե­րը։ Ժո­ղո­վա­կան Հայ­րեր յետ խորհր­դակ­ցու­թեան ո­րո­շե­ցին ի­րենց խօս­քը բաժ­նել հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն հետ, ստո­րե­ւի զե­կոյ­ցով.

ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԱՄԱՌՆԱՄՈՒՏԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

Պո­մոն­թիի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նին մէջ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին ստեղ­ծուած է ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին այս մթնո­լոր­տին հա­մա­հունչ դպրո­ցին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ե­րե­կոյթ մը, որ նա­խա­տե­սուած էր ա­մառ­նա­մու­տը ող­ջու­նե­լու հա­մար։

ՆԱՐՕՏ ԴԱԼԱՐ ԱԿՕՇԵԱՆ ԿԸ ԽՈՐԱՆԱՅ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԻ ՃԻՒՂԻՆ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Նա­րօտ Դա­լար Ա­կօ­շեան յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է «Մի­մար Սի­նան» գե­ղա­րուես­տից հա­մալ­սա­րա­նի ե­րաժշ­տա­նո­ցը՝ վկա­յուե­լով կի­սա­ժա­մա­նակ դաշ­նա­մու­րի բաժ­նէն։

Էջեր