Լրահոս

ՆԱԽԱՐԱՐ ԿԱՐԷՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԱՄՆ

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան այս օ­րե­րուն աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ դէ­պի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Կա­րէն Միր­զո­յեան ԱՄՆ-ի Գոնկ­րէ­սէն ներս կը մաս­նակ­ցի Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձին ձօ­նուած եւ ա­ւան­դա­կան դար­ձած տա­րե­կան ձեռ­նար­կին, ո­րու ըն­թաց­քին հան­դէս կու գայ ե­լոյ­թով մը։

ՆԱԽԱԳԱՀ ԻԼՀԱՄ ԱԼԻԵՒ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Փե­քին։ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ցզին­փի­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։

ԻՐԱՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐ Կ՚ԱՌԱՋԱՐԿԷ

Մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ Ա­րեւ­մուտ­քին հետ հա­մա­ձայ­նու­թեան հաս­նե­լէ վերջ՝ Ի­րան ներ­կա­յիս կը նա­խա­տե­սէ բազ­մա­կող­մա­նի քայ­լե­րու ձեռ­նար­կել տնտե­սու­թիւ­նը թա­փով զար­գաց­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Թեհ­րան վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կած է ար­տա­սահ­մա­նեան ու­ժա­նիւ­թա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու հետ պայ­մա­նագ­րեր կնքե­լու կար­գը՝ փոր­ձե­լով 30 մի­լիառ ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի նոր ներդ­րում­ներ ներգ­րա­ւել։

ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՀՄԸՄ-Ի ՎԱՐՉԱՅԻՆՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀՄԸՄ) կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Գառ­նիկ Մկրտի­չեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը, որ վեր­ջերս այ­ցե­լեց Ե­րե­ւան։ Հարկ է նշել, որ ՀՄԸՄ-ի կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ներ­կայ կազ­մը ընտ­րուած էր ան­ցեալ Սեպ­տեմ­բե­րին Ե­րե­ւա­նի մէջ գու­մա­րուած 11-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վի ար­դիւն­քին։

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ՄԵԿՆԱՐԿ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Պրիւք­սէլ։ Սա շատ կա­րե­ւոր հանգ­րուան մըն է Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Ար­դա­րեւ, այ­սօր պաշ­տօ­նա­պէս կ՚ազ­դա­րա­րուի Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­միու­թեան մի­ջեւ նոր ի­րա­ւա­կան փաս­տա­թուղ­թի շուրջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն սկիզ­բը։

ԱՅՈ 77%– ՈՉ 20%

Հայաստանի առջեւ ուրուագծուեցաւ կառավարման խորհրդարանական համակարգի հորիզոնը:
Երէկուան հանրաքուէին ընտրողները մասնակցութիւն բերին շուրջ 50.51 տոկոսի համեմատութեամբ: Ընդդիմութիւնը գիշերուան ժամերուն բողոքի ցոյցեր կազմակերպեց Երեւանի մէջ:

ԱՆԳԱՐԱ ՊԱՂԱՐԻՒՆ

Իրանէն եւ ԱՄՆ-էն վերջ Թուրքիա երրորդ երկիրը՝ Իրաքէ ներս զինուորական ներկայութեան առումով:
Տավուտօղլու ընթացիկ որակեց գործողութիւնները եւ նամակ մը ուղարկեց Պաղտատի վերապահութիւններուն դէմ:

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Ե­րե­ւա­նի մէջ Ա­մա­նո­րի խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը դառ­նայ զգա­լի։ Մայ­րա­քա­ղա­քի Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յին մէջ ար­դէն սկսած է Սուբր Ծննդեան տօ­նա­վա­ճա­ռը, որ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուած է չոր­րորդ ան­գամ։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ «ՍԻՆԵՓԱՐՔ»

Շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցուե­ցաւ շար­ժանկա­րի նոր սրահ մը։ Այս­պէս, «Ե­րե­ւան մոլ» ա­ռեւ­տու­րի կեդ­րո­նի ըն­դար­ձակ հա­մա­լի­րէն ներս բա­ցուե­ցաւ «Սի­նե­փարք»ը, ո­րու շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը սկսած էին այս տա­րե­մու­տին։

Էջեր