Լրահոս

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ԱՊԱԳԱՆ ԱՂՕՏ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ազ­գա­յին հե­տա­խու­զու­թեան ծա­ռա­յու­թեան տնօ­րէն Ճէյմս Քլա­փէր յայտ­նեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման հե­ռան­կա­րը ա­ղօտ է։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ճէյմս Քլա­փէր նա­խըն­թաց օր ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ ԱՄՆ-ի Ծե­րա­կոյ­տի պաշտ­պա­նու­թեան հար­ցե­րով յանձ­նա­ժո­ղո­վի լսում­նե­րուն շրջագ­ծով։

ԿԱԼԱԹԱՍԱՐԱՅ ԱԿՈՒՄԲԻ ԳՈՒՐՈՒՉԷՇՄԷԻ ԿՂԶԻԻՆ ՀԱՄԱՐ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Կա­լա­թա­սա­րայ մար­զա­կում­բին պատ­կա­նող Գու­րու­չէշ­մէի կղզիի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին շուրջ ներ­կա­յիս կ՚ապ­րուի վէճ մը, ո­րու բե­րու­մով կա­տա­րուած է նաեւ դա­տա­կան դի­մում մը։

ԺԱՆ ՏԵՎԼԵԹՕՂԼՈՒԻ ԳԻՐՔԸ

Բազ­մա­վաս­տակ լրագ­րող Ժան Տեվ­լե­թօղ­լու, ո­րու կեն­սագ­րու­թեան մաս կը կազ­մէ նաեւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը, հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «İyi Kötü Ermeni» խո­րագ­րով։ Ան յե­տա­դարձ հա­յեացք մը կը նե­տէ իր ան­ցեա­լին ու կը պատ­մէ ման­կու­թե­նէն մին­չեւ այ­սօր ինք­նու­թեան փնտռտու­քը՝ Թուր­քիոյ եւ Անգ­լիոյ մէջ։

ՀԱՄԱՏԵՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը Երուսաղէմի մէջ երէկ տեսակցեցաւ Իսրայէլի նախագահին հետ:
Ռիվլին եւ Նալպանտեան կարեւորեցին քաղաքական երկխօսութեան աշխուժացումը, ինչ որ պիտի խրախուսէ համագործակցութիւնը:

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ ԱՅԼԵՒՍ ԹՈՂԱԾ Է ԲՀԿ-Ի ՂԵԿԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թեան (ԲՀԿ) ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րը։ Այս առ­թիւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ կու­սակ­ցա­պետ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան, որ երկ­րի ա­մե­նա­յայտ­նի գոր­ծա­րար­նե­րէն մին է։ Այս առ­թիւ Ծա­ռու­կեան յայտ­նեց, թէ կը հրա­ժա­րի կու­սակ­ցա­պե­տի պաշ­տօ­նէն ու կը հե­ռա­նայ աշ­խոյժ քա­ղա­քա­կան աս­պա­րէ­զէն։ «Ես որո­շում կա­յա­ցու­ցած եմ՝ այ­լեւս չզբա­ղիլ աշ­խոյժ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ, թո­ղուլ կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գա­հի եւ խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը։ Ես ձեզ­մէ կը խնդրեմ այ­լեւս քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով ին­ծի չդի­մել», ը­սաւ ան։

Էջեր