Լրահոս

ԶԱՐԻՖ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ԹՈՒՐՔԻԱ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րիֆ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն պի­տի այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Իր շփում­նե­րը նա­խա­տե­սուած են Զա­րի­ֆի կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու­ղե­ւո­րու­թեան մը ծի­րին մէջ։

ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒԱԾ ԳՈՐԾ

​Վալերի Փերմեաքովի դատման գործընթացին մանրամասնութիւնները յայտնի կը դառնան աստիճանաբար:
Ռուսական կողմը ոճրագործը պիտի դատէ ռազմական յանցագործութիւններուն համար, իսկ հայկական կողմը՝ սպանութեան երեսակով: Բոլոր դատավարութիւնները տեղի պիտի ունենան կիւմրիի մէջ:
Հայաստանի իշխանութիւնները կը ձգտին, որ քննութիւնները ընթանան հնարաւորինս արագ եւ փութով արձակուի վճիռը՝ մինչեւ Խաչի տօնի մեռելոցը:

ԹԻՒՐՔՄԵՆԻՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԿՈՒ ՏԱՅ ԹՈՒՐՔԻԱ

Թիւրք­մե­նիս­տա­նի Նա­խա­գահ Կուր­պան­կու­լու Պեր­տի­մու­հա­մէ­տով այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան վա­ղը Իս­թան­պու­լի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

ԿԻՒՄՐԻԻ ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՈՃՐԱԳՈՐԾ ՎԱԼԵՐԻ ՓԵՐՄԵԱՔՈՎԻ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՊԻՏԻ ՍԿՍԻ ՅԱՋՈՐԴ ՇԱԲԱԹ

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին ան­հա­ւա­տա­լի վայ­րա­գու­թիւ­նով մը ող­բեր­գու­թեան տե­ղի տուած ռուս զի­նուոր Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ՝ Օ­գոս­տո­սի 12-ին։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵԱՆԻ ՆԻՍՏԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­տեա­նի նիստ, գլխա­ւո­րու­թեամբ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի։ Ընդ­հան­րա­պէս չորս հար­ցեր ընդգր­կուած էին ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍՊԱՅԱԿՈՅՏԻ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուած Բարձ­րա­գոյն զի­նուո­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղով­նե­րու ար­դիւն­քին հի­ման վրայ ճշդուե­ցաւ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան նոր կազ­մը։

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՂՔԻՆ

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի ընդ­լայն­ման եւ հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հահն ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քը­րի հետ։

Էջեր