Լրահոս

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 55-ՐԴ ՀՈՒՆՁՔԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ ԵՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 60-ԱՄԵԱԿԸ

Տըպ­պա­յէի, Պէյրութ, «Լա Մա­րի­նա­»ին մէջ Հայ­կա­զեան հա­մալ­սա­րա­նը կազ­մա­կեր­պեց իր տա­րե­կան վկա­յա­բաշխ­ման հան­դի­սա­ւոր տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը, որ կը զու­գա­դի­պէր հա­մալ­սա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 60-ա­մեա­կին, ո­րուն ըն­թաց­քին 227 ու­սա­նող­ներ յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տե­ցին ի­րենց բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը՝ դառ­նա­լով հայ­կա­կան սփիւռ­քի միակ բարձ­րա­գոյն հաս­տա­տու­թեան 55-րդ հունձ­քի շրջա­նա­ւարտ­նե­րը:

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՀԱՐՈՒԱԾՆԵՐ

«Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն» եւ ՓՔՔ ահաբեկչական կազմակերպութիւնները երէկ օրուան երկրորդ կէսէն սկսեալ թիրախը դարձան Թուրք զինեալ ուժերուն, որ օդէն ու ցամաքէն ռմբակոծումներ կ՚իրականացնէ ամենայն սաստկութեամբ:
Տաղի սահմանային պահակակէտին մօտ ենթասպայի մը նահատակուելէն վերջ բանակը անմիջապէս շարժման անցաւ՝ դէպի Սուրիոյ սահմանը լայնածաւալ կրակ բանալով: Անգարայի մէջ տեղի ունեցած Անվտանգութեան գագաթաժողովէն վերջ, կէս գիշերին սկսան օդային գործողութիւնները:
Թուրքիա հաւանութիւն տուաւ, որպէսզի ԱՄՆ օգտագործէ Ինճիրլիքի ռազմախարիսխը: Սահմանին վրայ թռիչքներու համար փակ գօտի մը կը ստեղծուի:

ՊԵԼԺԻՈՅ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՊԱԼԱՏԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ

Պել­ժիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ժո­ղո­վը ե­րէ­կուան իր լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց հայ­կա­կան այն բա­նա­ձե­ւը, որ եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցած էր Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ եւ օր մը ա­ռաջ ալ ա­նոր մա­սին քննար­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցած էին լիա­գու­մար նիս­տի ըն­թաց­քին։

ՀԱՄԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, հա­մա­խո­հա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն մը ձե­ւա­ւո­րե­լու ուղ­ղեալ ո­րո­նում­նե­րուն շրջագ­ծով այ­սօր ա­ռա­ջին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան եւ ՃՀՓ­-ի պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ, գլխա­ւո­րու­թեամբ Էօ­մէր Չե­լի­քի եւ Հա­լուք Քո­չի։

ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՀԱՏԵՑ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ԳՈՐԾՈՂ «ՌԱՏԻՕ ԱՅԳ» ԱՌՑԱՆՑ ՁԱՅՆԱՍՓԻՒՌԻ ԿԱՅԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րէ ներս գոր­ծող «Ռա­տիօ Այգ»ի հիմ­նա­դիր Շա­քէ Ման­կա­սա­րեանն ու իր քոյ­րե­րը՝ Սե­դա եւ Լու­սին Ման­կա­սա­րեան­նե­րը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՊԱՔՈՒԻ ՋԱՐԴԵՐ. 1905 ԹՈՒԱԿԱՆ» ԳՐՔԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ «Պա­քուի ջար­դեր. 1905 թուա­կան» գրքին շնոր­հան­դէ­սը։ 20-րդ դա­րաս­կիզ­բին Պա­քուի նա­հան­գա­պետ ե­ղած Ա­լեք­սանտր Նո­վի­քո­վի անձ­նա­կան օ­րագ­րու­թեան մէջ ար­ձա­նագ­րուած պատ­մա­կան փաս­տե­րու վե­րահ­րա­տա­րա­կու­թիւնն է այս գոր­ծը, որ լոյս կը սփռէ այդ ժա­մա­նակ Պա­քուի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վրայ։

Էջեր