Լրահոս

Ա­րա Ա­զատ Մաս­նակ­ցե­ցաւ «Լես­լի» Հա­մալ­սա­րա­նի Ցու­ցա­հան­դէ­սին

Մե­սե­չու­սե­ցի «Լես­լի» հա­մալ­սա­րա­նի «Լեն­տըր» ա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ վերջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նի ա­ւե­լի քան յի­սուն ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու գոր­ծե­րու հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը: Ա­նոնց կար­գին էր ա­րուես­տա­գէտ Ա­րա Ա­զատ:

ՄՏԱՀՈԳԻՉ ՎԻՃԱԿ

​Իսթանպուլի կուսակալ Վասիփ Շահին ընդունեց ՃՀՓ-ի երեսփոխան Սելինա Տողանն ու ընկերակիցները:
Կղզիները հետաքրքրող ապահովութեան եւ այլ հրատապ բնոյթ ունեցող հարցերը դարձան քննարկման առարկայ:

ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ԲԱՆԱԳՆԱՑ ՄԱՅՔԸԼ ՌԱԹՆԻ ՄՈՍԿՈՒԱՅԷ ԵՒ ՌԻԱՏԷ ԵՏՔ ԿՐՆԱՅ ԹԵՀՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵԼ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ի­րան-Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը ան­խա­փան կեր­պով պի­տի ար­ժա­նա­նայ գոնկ­րէ­սի հա­մա­ձայ­նու­թեան: Ա­մե­րի­կա­ցի ծե­րա­կու­տա­կան­նե­րու մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը կողմ­նա­կից է, որ Ի­րա­նի հետ կնքուած հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը վա­ւե­րացուի:

ՀՌՈՄԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳ ՄԸ

«Քե­զի հետ Հա­յաս­տան» հա­մեր­գա­շա­րի ծրա­գի­րը այ­սօր կը շա­րու­նա­կուի Հռո­մի մէջ։ «Osservatore Romano» թեր­թին հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին հան­դէս կու գան ե­րի­տա­սարդ, բայց ար­դէն աշ­խար­հահռ­չակ ե­րա­ժիշտ­ներ։

ՃԱԿԱՏԸ ՄԻՇՏ ԼԱՐՈՒԱԾ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ վեր­ջին օ­րե­րուն սաստ­կա­ցած է լա­րուա­ծու­թիւ­նը։ Օ­գոս­տո­սի 31-էն ի վեր Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րը թա­փով կը խախ­տեն հրա­դա­դա­րը։ Հայ­կա­կան պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ե­րեք զոհ ու­նե­ցած են վեր­ջին դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով։ Ատր­պէյ­ճա­նի կո­րուստ­նե­րուն թիւն ալ հա­սած է շուրջ եօթ կամ ու­թի։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԱՐՏՈՒԱԾ

«Եւ­րօ 2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի շըր-ջագ­ծով, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հա­կա­ռա­կորդ մար­զա­դաշ­տի վրայ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Սեր­պիոյ հետ։ Ար­տագ­նայ խա­ղի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նին 2-0 զի­ջեց իր մրցակ­ցին։

ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

Ե­րէկ, Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս նշա­նա­կու­մը կա­տա­րեց երկ­րի Սահ­մա­նադ­րու­թեան 55-րդ յօ­դուա­ծի չոր­րորդ կէ­տի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՅՑԵԼԵՑ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ. Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը 2-3 Սեպ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Քրիս­տո­նեայ-իս­լամ խա­ղաղ հա­մա­գո­յակ­ցու­թիւ­նը Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէ ներս» խո­րագ­րեալ հա­մա­գու­մա­րի բաց­ման նիս­տին։ Այս առ­թիւ ան ար­տա­սա­նեց նաեւ իր խօս­քը։

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՕՐԵՐ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ 24 Սեպ­տեմ­բե­րին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­մա­հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին փա­ռա­տօ­նի բա­ցու­մը։ Փա­ռա­տօ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ը եւ նուի­րուած պի­տի ըլ­լայ Մեծ ե­ղեռ­նի 100-ա­մեա­կին։

Էջեր