Լրահոս

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ

Դէ­պի Լոն­տոն կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Անգ­լիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆի­լիփ Հա­մոն­տի հետ։ Ող­ջու­նե­լով իր հայ պաշ­տօ­նա­կի­ցը՝ Հա­մոնտ կա­րե­ւո­րեց բարձր մա­կար­դա­կի աշ­խոյժ շփում­նե­րուն շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւ­նը։

6-7 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ԴԷՊՔԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ 60 ՏԱՐԻ ԱՆՑ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ՀԱՏՈՐԻՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ

«Իս­տո­ս» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ հրա­տա­րա­կուած «6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955-ը՝ պատ­րիար­քա­կան լու­սան­կա­րիչ Տի­միթ­րիոս Քա­լու­մե­նո­սի ոսպ­նեա­կէ­ն» հա­տո­րը տխուր դէպ­քե­րու 60-ա­մեա­կի այս օ­րե­րուն կ՚ար­ժա­նա­նայ յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան։ Լրագ­րող Սէր­տար Քո­րու­ճուի եւ Յու­նաց պատ­րիար­քա­րա­նի լու­սան­կա­րիչ Նի­քո­լա­յոս Ման­կի­նա­սի հա­մա­տեղ աշ­խա­տու­թեամբ հրա­տա­րա­կուած լու­սան­կար­նե­րը ա­ռիթ կու տան նոր հա­յեաց­քով դի­տե­լու ան­ցեա­լի ող­բեր­գու­թիւ­նը եւ տես­նե­լու ող­բեր­գու­թեան ա­հա­ւո­րու­թիւ­նը։

ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ԵՐԵՒԱՆԻ ՍԻԼԻԿԵԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՄԷՋ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ Քո­պա­նիէն խոյս տա­լով Ուր­ֆա ա­պաս­տա­նած, ա­ւե­լի վերջ ալ Իս­թան­պու­լի վրա­յով Ե­րե­ւան ու­ղե­ւո­րուած Թով­մա­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին ան­դամ­նե­րը ար­դէն աշ­խա­տան­քի ձեռ­նար­կած են՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րենց հա­մար նոր ա­պա­գայ մը կեր­տե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

ՅԱԿՈԲԵԱՆ-ՌԱՏՈՉԱ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թա­նիա Ռա­տո­չա­յի հետ։ Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան Ռա­տո­չան շնոր­հա­ւո­րեց նոր պաշ­տօ­նին կա­պակ­ցու­թեամբ։ Ա­ւե­լի վերջ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան կա­րե­ւո­րեց ԻՒ­ՆԻ­ՍԷՖ-ի Հա­յաս­տա­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, որ ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նա­մեա­կէ ի վեր կը շա­րու­նա­կուի։ Ըստ Յա­կո­բեա­նի, այդ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը կը նպաս­տէ ման­կա­կան զա­նա­զան ծրագ­րե­րու ար­դիւ­նա­ւէտ ի­րա­կա­նաց­ման։

ՊԱ՛ՀՆ Է ՎԵ­ՐԱԾ­ՆՈՒՆ­ԴԻ Ա­ՐԵ­ՒԱ­ԾԱ­ԳԸ ՈՂ­ՋՈՒ­ՆԵ­ԼՈՒ

ՊԱՅԾԻԿ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րու ըն­թաց­քին, Մայ­րի­նե­րու եր­կի­րի ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ոչ թէ հրա­ցան­նե­րու հա­մա­զար­կով, այ­լեւ իր նո­րա­հաս սե­րուն­դին հո­գե­կան ու­ժե­րու ան­սանձ խո­յան­քով ոտ­քի էր ե­լած, Պէյ­րու­թի Նա­հա­տա­կաց հրա­պա­րա­կին վրայ, լի­բա­նա­նեան քա­ղա­քա­կան հին ու կարծ­րա­ցած մտայ­նու­թիւն­նե­րը կոր­ծա­նե­լու եւ ա­նոր փլա­տակ­նե­րուն  վրայ  նո­րը, մարդ­կա­յինն ու ար­դա­րը կա­ռու­ցե­լու: Բո­վան­դակ Լի­բա­նա­նը՝ հիւ­սի­սէն մին­չեւ հա­րաւ, կ­­՚ապ­րէր յե­ղա­փո­խու­թեան ա­զա­տա­րար շուն­չով: 

ՍԹԱՓՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ

Տաղլըճայի դէպքին յաջորդած Իգդիրի յարձակման զոհ գացած 13 նահատակ ոստիկաններուն համար համատարած սուգ։
Պետական աւագանին եւ քաղաքական շրջանակները կը զգուշացնեն, որպէսզի չապրուին խափանարարութիւններ: Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու երէկ տամուկ աչքերով ելոյթ ունեցաւ Վանի մէջ կազմակերպուած յուղարկաւորութեան ընթացքին։
Թուրք զինեալ ուժերը Հիւսիսային Իրաքի զանազան շրջաններուն մէջ կը շարունակեն աննախընթացօրէն ծանր հարուածներ հասցնել ՓՔՔ-ի ահաբեկիչներուն։

ԵՐԵՒԱՆ ԵՒ ՄՈՍԿՈՒԱ ՊԻՏԻ ՍՏԵՂԾԵՆ ՕԴԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄԸ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի մի­ջեւ պի­տի ստո­րագ­րուի հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան միաս­նա­կան հա­մա­կար­գի մը ստեղծ­ման ուղ­ղեալ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։ «Ին­թէր­ֆաքս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րուն վրայ «Ար­մէնփ­րէս» տե­ղե­կա­ցուց, թէ Ռու­սաս­տան կ՚աշ­խա­տի Հա­յաս­տա­նի, Խրղը­զիս­տա­նի, Տա­ճի­կիս­տա­նի եւ Ղա­զա­խիս­տա­նի հետ հա­կաօ­դա­յին պաշտ­պա­նու­թեան միաս­նա­կան տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին հա­մա­կարգ մը ստեղ­ծե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

«ՄՈՍԿՈՒԱ Չ՚ԸԼԼԱՐ ՎԵՐԱՊԱՀ»

Գեր­մա­նաբ­նակ քա­ղա­քա­գէտ, մի­ջազ­գայ­նա­գէտ, ԱՊՀ-ա­կան եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծրագ­րե­րու տնօ­րէն Ա­լեք­սանտր Ռառ յայ­տա­րա­րեց, որ Եւ­րո­միու­թիւ­նը պատ­րանք կը ստեղ­ծէ, որ Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թիւ­նը ձա­խո­ղած չէ

ՅԱՄԱՌ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Տաղլըճայի մէջ ապրուած դէպքէն վերջ Թուրքիա աննախընթաց դիմադրութիւն մը ցոյց կու տայ ահաբեկչութեան դէմ՝ ամուր միասնականութեամբ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի գլխաւորութեամբ երէկ երեկոյեան Պէշթէփէի մէջ տեղի ունեցաւ անվտանգութեան գագաթաժողով մը:

Էջեր