Լրահոս

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԿՈՂՄԷ ԱՐՑԱԽԻ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ԱՐԳԵԼՔ

Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­հան­գած է երկ­րի տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րուն՝ կա­սեց­նել Ար­ցա­խի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ծրագ­րե­րը։ Փա­րի­զի «Նոր Յա­ռաջ» թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Յու­լի­սի 2-ին հրա­պա­րա­կած է շրջա­բե­րա­կան մը, որ կը բո­վան­դա­կէ մտա­հո­գիչ հան­գա­մանք­ներ։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ՝ ՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կերպուած «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի ծրա­գի­րը փուլ առ փուլ կեան­քի կը կո­չուի յա­ջո­ղու­թեամբ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խըն­թաց օր սկսաւ այս ծրագ­րին շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած հա­մայն­քա­յին գոր­ծի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րու դա­սըն­թաց­քը։

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՁԱՅՆԸ

Վարչապետ Տավուտօղլու. «Թուրքիա այլեւս մէկ շաբաթ առաջուան Թուրքիան չէ»: 
Թուրքիա եւ ամն համաձայնեցան՝ սուրիոյ մէջ իշիպ-էն մաքրագործուած գօտի մը ստեղծելու շուրջ, ինչ որ պիտի նուազեցնէ հալէպի ժողովուրդին ենթարկուած ճնշումը:
Մեսուտ Պարզանի քննադատեց ՓՔՔ-ի որդեգրած ընթացքը: Մուշի մէջ հազարապետ մը նահատակուած:
 

 

ԻՐԱՆ 1 - ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 0

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​14 Յու­լի­սին Վիե­ննա­յի մէջ կնքուած Ի­րան-Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը կա­րե­ւոր յաղ­թա­նակ մըն էր Ի­րա­նին հա­մար: Այդ օր Թեհ­րա­նի փո­ղոց­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցած տօ­նախմբու­թիւն­նե­րը ձե­ւա­կան չէին:

ԷՐՏՈՂԱՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Փե­քին՝ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Խի Ճին­փին­կի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Իր շփում­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կուին մին­չեւ Յու­լիս 30-ը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՍՏԱՑՈՅՑ

«Ոտ­քի՛ Հա­յաս­տան» նա­խա­ձեռ­նու­թեան ան­դամ­նե­րը ե­րէկ փոր­ձե­ցին ցոյց մը ը­նել Ե­րե­ւա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ։ Ծա­նօթ է, որ այս ցոյ­ցե­րու շար­քը սկսած է Հա­յաս­տա­նի մէջ ե­լեկտ­րա­կան ու­ժա­նիւ­թի սա­կա­գի­նի բարձ­րաց­մամբ եւ ցու­ցա­րար­նե­րը կը պա­հան­ջեն հա­մա­պա­տաս­խան ո­րոշ­ման յետս կո­չուի­լը։

«ՍՓԻՒՌՔ» ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած «Սփիւռք» ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի ծրագ­րին մաս­նա­կից­նե­րը վեր­ջերս հիւ­րըն­կա­լուե­ցան երկ­րի խորհր­դա­րա­նին մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գա­լուստ Սա­հա­կեան ջերմ մթնո­լոր­տի մը մէջ ըն­դու­նեց հիւ­րե­րը, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր նաեւ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան։

ԱԹԷՆՔԻ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Ա­թէն­քի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նա­տան մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ կիպ­րա­հա­յոց Նա­րեկ վար­ժա­րա­նի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Վար­դան Թաշ­ճեա­նի պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Այս առ­թիւ ի­րեն հան­դի­սա­ւո­րա­պէս շնոր­հուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան ոս­կէ մե­տայ­լը՝ հա­յա­պահ­պա­նու­թեան գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած մեծ ա­ւան­դին հա­մար։

Էջեր