Լրահոս

ԹՈՒՐԷՔԵԱՆ ԿՈՉՈՒԱԾ ԿԱՐԵՒՈՐ ՊԱՇՏՕՆԻ

Ա­մե­րի­կա­հայ գիտ­նա­կան Վոն Թու­րէ­քեան նշա­նա­կուե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի խորհր­դա­կան։ «Աս­պա­րէզ» օ­րա­թեր­թի հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Թու­րէ­քեա­նի պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան շրջագ­ծին մաս պի­տի կազ­մեն բնա­պահ­պա­նու­թեան, գի­տու­թեան, փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու եւ ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րը, ո­րոնք ազ­դե­ցու­թիւն կը գոր­ծեն Ո­ւա­շինկ­թը­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ։

ՇԻՇԼԻԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ՀԱՅՐԻ ԻՆԷՕՆԻՒ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ՇՈՒԷՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ԿՈՂՄԷ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Շուէ­տի խորհր­դա­րա­նի Ըն­կե­րա­յին պաշտ­պա­նու­թեան կո­մի­տէին կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը վեր­ջերս այ­ցե­լեց Շիշ­լի։ Այս­պէս, գաղ­թի եւ հա­մարկ­ման նիւ­թե­րուն շուրջ կա­տա­րած դի­տար­կում­նե­րուն շրջագ­ծով՝ այս պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը այ­ցե­լեց Քուշ­թե­փէ եւ Իզ­զէթ­փա­շա թա­ղա­մա­սե­րը։

ԸՍՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ, ԱՆԹԻԼԻԱՍ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ՔՆՆԱՐԿԱԾ Է ՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՀԱՐՑԸ

​Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը, որ այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Յու­նաս­տան, հար­ցազ­րոյ­ցի մը մէջ անդ­րա­դար­ձաւ Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­ձեռք­բեր­ման նպա­տա­կով Ան­թի­լիա­սի կող­մէ բա­ցուած դա­տին՝ Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ։

ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ ԵՐԿԱՐԱԳՈՅՆԸ

Ե­րե­ւա­նի «Մա­րիոթ Ար­մե­նիա» պան­դո­կը նա­խըն­թաց օր ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նով մը։ Այս­պէս, պան­դո­կին խո­հա­րար­նե­րը պատ­րաս­տե­ցին վիեն­նա­կան հսկայ շթրու­տէլ մը։

ՄԻՇԷԼ ՓԼԱԹԻՆԻ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ

Ո­ՒԷ­ՖԱ-ի նա­խա­գահ Մի­շէլ Փլա­թի­նի Հոկ­տեմ­բե­րին պի­տի այ­ցե­լէ Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պա­քու, ուր պի­տի մաս­նակ­ցի հա­ւա­քա­կան խում­բե­րու նոր ու­սում­նա­մար­զա­կան կեդ­րո­նի բաց­ման:

«IMF-Ի ՄՕՏ ՊԵԼԺԻԱՆ ԵՒ ԼԻՒՔՍԵՄՊՈՒՐԿԸ ՍՏԻՊՈՒԱԾ ԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԻԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՀԵՏ»

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ժան Քլոտ Եուն­քէր ե­րէկ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի առ­ջեւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Սթրազ­պուր­կի մէջ։ Այս առ­թիւ ան յայ­տա­րա­րեց, որ ե­կած է ազ­նուու­թեան, միաս­նա­կա­նու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան ժա­մա­նա­կը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով փախս­տա­կան­նե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րուն՝ Եուն­քէր դի­տել տուաւ, թէ տա­րես­կիզբէն ի վեր շուրջ 500 հա­զար հո­գի բռնած է Եւ­րո­պա եր­թա­լու ճա­նա­պար­հը։

ՅՍՏԱԿ ՈՒ ՎՃՌԱԿԱՄ

​Հանրապետութեան նախագահը երէկ Անգարայի մէջ համատեղ մամլոյ ասուլիս մը սարքեց Եւրոմիութեան խորհուրդի նախագահին հետ:
Էրտողան. «Անջատողական ահաբեկչական կազմակերպութիւնը չի կրնար ըլլալ մեր քիւրտ եղբայրներուն ներկայացուցիչը»:

Էջեր