Արխիւ

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Աւստ­րիոյ մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Աւստ­րիոյ գրա­սե­նեա­կը հա­մա­տեղ կազ­մա­կեր­պած են բա­րե­գոր­ծա­կան հա­մերգ մը՝ ի ա­ջակ­ցու­թիւն Սու­րիոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մէն տու­ժած հայ հա­մայն­քին:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Ռու­սա­հայ յայտ­նի գոր­ծա­րար եւ ազ­գա­յին գոր­ծիչ Ա­րա Աբ­րա­հա­մեան պի­տի հիմ­նէ կու­սակ­ցու­թիւն մը եւ պի­տի մաս­նակ­ցի Հա­յաս­տա­նի յա­ռա­ջի­կայ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։ Հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րէն ներս Ա­րա Աբ­րա­հա­մեա­նի այս մտադ­րու­թեան կամ ծրագ­րին մա­սին եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուէին լսում­ներ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Ռամ­կա­վար ա­զա­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան (ՌԱԿ) 27-րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը պի­տի գու­մա­րուի 19-23 Նո­յեմ­բեր 2015 թուա­կա­նին, Ար­ժան­թի­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պուէ­նոս Այ­րէ­սի մէջ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Հայ­կա­կան հան­րա­գի­տա­րա­նի խմբագ­րու­թիւ­նը լոյս ըն­ծա­յեց նոր եւ հե­տաքրք­րա­կան գոր­ծ մը։ Այս­պէս, հրա­տա­րա­կուե­ցաւ «Հայ գրատ­պու­թիւն եւ գիր­քա­րուեստ» խո­րագ­րեալ հան­րա­գի­տա­րա­նը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Եւ­րո­միու­թեան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գե­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Ֆե­տե­րի­քա Մո­կե­րի­նի յայ­տա­րա­րեց, որ Ռու­սաս­տան եւ Ի­րան կրնան հան­գու­ցա­յին դեր մը խա­ղալ Սու­րիոյ հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Թուր­քիոյ, Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի մի­ջեւ զա­նա­զան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ ե­ռա­կող­մա­նի շփում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րեք եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն հեր­թա­կան տե­սակ­ցու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րին նա­խա­տե­սուած է Թիֆ­լի­զի մէջ։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Հիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րե­ւե­լեան Թե­մէն ներս վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ յատ­կան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, որ մաս կազ­մեց 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րու շրջագ­ծին։ Ա­ռաջ­նորդ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սա­մեա­նի հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Ս. Վար­դան մայր տա­ճա­րի եւ յա­րա­կից Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս կա­տա­րուե­ցաւ «Գաղ-­թա­կա­նու­թիւն» քան­դա­կին օրհ­նու­թիւ­նը եւ տե­ղի ու­նե­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

​Գերմանիոյ վարչապետը այս շաբաթավերջին Թուրքիա պիտի այցելէ՝ միջազգային բարդ իրադրութեան պայմաններուն ներքեւ:
Էրտողան եւ Մերքէլ բանակցութիւններ պիտի վարեն փախստականներու ճգնաժամը յաղթահարելու միտուած Եւրոմիութեան ծրագիրներուն շուրջ:

Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 15, 2015

Սեւան Տէյիրմենճեան Պէյրութի մէջ մասնակցեցաւ Համազգայինի կազմակերպած ձեռնարկին:
«Լիբանանահայութեան եւ պոլսահայութեան իրականութեան պատկերացումը գրականութեան մէջ»:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ժրա­ջան ան­դամ­նե­րէն Մել­քոն Սա­հա­կօղ­լու հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Այս հրա­ժա­րա­կա­նին կա­պակ­ցու­թեամբ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը այս ա­ռա­ւօտ հրա­պա­րա­կեց պաշ­տօ­նա­կան զե­կոյց մը, ո­րու թրքե­րէն բնա­գի­րը վա­ղը լոյս պի­տի տես­նէ մեր մա­մու­լին մէջ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

​Գուզկունճուքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը համաձայնութեան հասաւ Սկիւտարի քաղաքապետարանին հետ, որ վարձած է երբեմնի Ներսէսեան-Երմոնեան վարժարանի շէնքը, ստանձնելով նաեւ վերանորոգութեան պատասխանատուութիւնը:
Պատմական կրթօճախը պիտի վերածուի աշակերտական հանրակացարանի: Ամսավճարներէն բաժին դուրս պիտի բերուի նաեւ Գալֆաեան Տան եւ Սուրբ Խաչ դպրեվանքին համար: Ատենապետ Այվազեան եւ իր ընկերները նոյն միջոցներով կը ծրագրեն իրականացնել նաեւ ազգապատկան այլ կալուածի մը բարեկարգումը:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Օ­րէնք մը մեկ­նա­բա­նել՝ կը նշա­նա­կէ զայն լա՛ւ հասկ­նալ եւ ա­նա­չա­ռու­թեամբ գոր­ծադ­րել։ Օ­րէն­քը, ար­դա­րեւ ար­դա­րու­թեան ա­ռար­կան է եւ միջ­նո՛ր­դը։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Հոկ­տեմ­բեր ամ­սու երկ­րորդ ­Շա­բաթ օ­րը, ա­հա 1610 տա­րիէ ի վեր, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ իր ­Սուրբ Թարգ­մա­նիչ­նե­րուն տօ­նը։ Իսկ ­Հոկ­տեմ­բե­րի երկ­րորդ ­Կի­րա­կի օ­րը, ա­մէն տա­րի, ­Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ ­Հին­գե­րորդ դա­րու Թարգ­ման­չաց ­Շար­ժու­մին խոր­հուր­դով հա­ղոր­դո­ւե­լու ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Յայտ­նի դար­ձաւ «Եւ­րո­տե­սիլ 2016»ի հա­յաս­տա­նեան մաս­նա­կի­ցին ա­նու­նը: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան «Մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը՝ լրագ­րող» ծրագ­րի ծի­րէն ներս յայտ­նի դար­ձաւ, որ «Եւ­րո­տե­սիլ» եր­գի մրցոյ­թին Հա­յաս­տա­նը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ի­վե­թա Մու­կու­չեան:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Աշ­խար­հի երկ­րորդ ա­մե­նա­հին՝ Օքս­ֆոր­տի հա­մա­լը-սա­րա­նի Պոտ­լէեան գրա­դա­րա­նը կը պատ­րաս­տուի պատ­մու­թեան մէջ ա­ռա­ջին ան­գամ ցու­ցադ­րու­թեան հա­նել հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ ձե­ռա­գիր­նե­րու եւ տպա­գիր գրա­կա­նու­թեան իր հա­ւա­քա­ծոն: «Հա­յաս­տան. յա­րա­կա­յուն մշա­կոյ­թի ձե­ռա­գիր­նե­րը» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դէ­սը նուի­րուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի 2500-ա­մեայ պատ­մու­թեան եւ մշա­կոյ­թին:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

Սու­րե­շը կու գայ Հնդկաս­տա­նէն: Ան քսա­ներ­կու տա­րե­կան ե­րի­տա­սարդ մըն է: Հա­զիւ կրցած է յա­ճա­խել դպրոց, ստա­նալ քիչ մը ու­սում եւ սոր­վիլ իր մայ­րե­նի լե­զուն՝ գրել եւ կար­դալ: Սու­րե­շը, բո­լո­րին նման, ինքն ալ ու­նի կեան­քի մէջ բաղ­ձա­լի եւ ի­րա­գոր­ծե­լի ե­րազ­ներ…

 

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

ԵՄ հետամուտ՝ Հայաստանի հետ նոր փաստաթուղթի մը մշակման:
Պրիւքսէլի եւ Երեւանի միջեւ բանակցութիւնները պիտի սկսին մինչեւ տարեվերջ:

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Եւ­րո­պա­յի մար­դու ի­րա­ւանց ա­տեա­նի (Ե­ՄԻԱ) Մեծ պա­լա­տը ար­դէն հա­սած է «Փե­րին­չէքն ընդ­դէմ Զուի­ցե­րիոյ» գոր­ծին վե­րա­բե­րեալ դա­տավ­ճի­ռը ար­ձա­կե­լու հանգ­րուա­նին։ Ծա­նօթ է, որ տաս­նեօթ դա­տա­ւոր­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ այս Մեծ պա­լա­տը Ե­ՄԻԱ-ի վճռա­բեկ մար­մի­նը կը հա­մա­րուի։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, թէ Պե­տա­կան հա­կակշռ­ման խոր­հուր­դը պաշ­տօ­նի կո­չած է՝ շա­բա­թա­վեր­ջին մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կու­մի հար­ցաքն­նու­թեան հա­մար։

Չորեքշաբթի, Հոկտեմբեր 14, 2015

«Հոգիս ձեզմով կը խայտայ» գործը կը բեմադրուի «Վլատիմիր Քոչարեան» թատերախումբին կողմէ:
Գերմանաբնակ յայտնի գրող Քեմալ Եալչըն, որ առաջին անգամ կ՚այցելէ Հայաստան, ընդունուեցաւ Հրանոյշ Յակոբեանի կողմէ:

Էջեր