Արխիւ

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ «Հրաչեայ Աճառեան» լեզուի կաճառի տնօրէն Վիքթոր Կատուալեանի յայտարարութիւնները ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:
Երեւանի մէջ կազմակերպուած «Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ համաժողովի լոյսին տակ վերլուծումները կը շարունակուին:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ռու­սաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող թե­նի­սի ար­հես­տա­վարժ մար­զի­կու­հի Մար­գա­րի­տա Գաս­պա­րեան Կի­րա­կի, Օ­գոս­տոս 2-ին խլած է Պա­քուի մրցա­շար­քի տիտ­ղո­սը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի յայ­տա­րա­րեց, որ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայնու­թիւ­նը տա­րած­քաշր­ջա­նը պի­տի դարձ­նէ անվ­տանգ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

​Մոսկուայի առընթեր Երեւան զինուորական կապերը կը խորացնէ նաեւ Ուաշինկթընի հետ:
ԱՄՆ պիտի օգնէ ղարաբաղեան հակամարտութեան գօտիէն ներս հրադադարի պահպանման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

ԱՔ կուսակցութեան եւ ՃՀՓ-ի պատուիրակութիւններուն հինգերորդ հանդիպումը:
Սկզբնական փուլի աւարտին կը սպասուի կուսակցութիւններու դիրքորոշման:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 4, 2015

Բե­մին վրայ ե­ռան­դուն, խան­դա­վառ, սրա­միտ եւ իս­կա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի բո­լոր տուեալ­նե­րով տաս­նեակ տա­րի­նե­րէ ի վեր սե­րունդ­ներ եւ սե­րունդ­ներ հմա­յած ու տա­կա­ւին հմա­յող 91-ա­մեայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը իս­կա­կան հմայք մը ըլ­լա­լէ բա­ցի, ո­չինչ կրնայ ըլ­լալ եւ պահ մը հան­դի­սա­տե­սին մտա­ծել տալ, թէ ան շատ հե­ռու է նոյ­նիսկ 70-ա­մեա­կի դռնե­րը բա­խե­լէ:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Երեկոյթին ներկայ էր նաեւ Տիգրան Մանսուրեան, որ դրուատեց մեծանուն վարպետին գործը

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան եւ Հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան Ա­նա­տո­լուի քա­ղաք­նե­րու շարք մը հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Համահայկական 6-րդ խաղերուն ջահը վառուեցաւ աննախընթաց ցնծութեամբ:
Սերժ Սարգսեան. «Այստեղ բոլորը կապուած են ընդհանրութիւնով մը՝ հայ ըլլալով»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սպա­սե­լի էր, որ Սու­րիոյ տագ­նա­պին ա­ռըն­չուող «հո­վա­նա­ւո­ր» եր­կիր­նե­րը նոր քա­ղա­քա­կան ձե­ւա­չա­փեր որ­դեգ­րեն: Նոր մօ­տե­ցում­նե­րու հիմ­նա­կան դրոյթ­նե­րը ար­դէն պատ­րաստ են:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

ՃՀՓ-ի Իսթանպուլի երեսփոխանը գրաւոր հարցում մը հասցէագրեց Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուին:
Սելինա Տողան կողմանկից է ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի պաշարի արժեւորման՝ որպէս պատմական կարեւորագոյն աղբիւր:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թի գի­նը այ­սօ­րուը­նէ սկսեալ կը բարձ­րա­նայ 1 թրքա­կան լի­րա­յի։ Այս ո­րո­շու­մը թեր­թիս վար­չու­թեան կող­մէ ըն­դու­նուած է ստի­պո­ղա­կան պայ­ման­նե­րու ներ­քեւ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնու­թիւ­նը Աս­տու­ծոյ ար­տա­ցո­լա­ցումն է, եւ Բնու­թիւ­նը կար­ծես ար­տատ­պուած պատ­կեր մըն է մարդ­կա­յին հո­գիին մէջ։ Եւ ա՛յս է նշա­նա­կու­թիւ­նը այն բա­ցատ­րու­թեան՝ թէ մարդ ստեղ­ծուած է Աս­տու­ծոյ պատ­կե­րով եւ Ա­նոր նմա­նու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 3, 2015

​Երեւանի մէջ կազմակերպուած «Արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման խնդիրները» խորագրեալ համաժողովին շրջագծով օրակարգի վրայ եկան թէ՛ հին եւ թէ նոր հարցեր, որոնք առիթ ընձեռեցին տարիներու հոլովոյթին մէջ ձեւաւորուած առաջնահերթութիւններու մասնագիտական ամփոփման:
Հրանոյշ Յակոբեան. «Ընդունելի կը նկատեմ այն տեսակէտը, թէ մեր դպրոցներուն մէջ աւելցնենք արեւմտահայ գրողներու ստեղծագործութիւններու ուսումնասիրման դասաժամերը»:

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Շատ բարդ ու խրթի՛ն է մարդ­կա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ը­սե­լու պէտք չկայ, մեզ­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րը ապ­րած է, կ՚ապ­րի եւ պի­տի ապ­րի այն­պի­սի դէպ­քեր՝ ուր կա­րե­լի չէ բա­ցատ­րել, կա­րե­լի չէ հասկ­նալ եւ վեր­լու­ծել այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ի­մաս­տը։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Գնալըի Կազդուրման կայանի պատշգամին վրայ տեղի ունեցաւ տարեդարձի խանդավառ ընթրիք մը, որ անցաւ փայլուն:
Միութեան վարչութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ձեռնարկին ընթացքին բոլորը դրուատիքով անդրադարձան ցարդ կատարուած գործունէութեան եւ խրախուսական արտայայտութիւններ ունեցան ապագայի համար:

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

ՏՔԹ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

1973 թուա­կանն էր: Լի­բա­նա­նի քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մէն ա­ռաջ: Հայրս ո­րո­շեց, որ այ­լեւս բա­ւա­րար էր Էշ­րէֆիէի Մոն­թէ Նապ­հան թա­ղա­մա­սի մէջ մեր բնա­կու­թիւ­նը: Մեր թա­ղը յատ­կան­շա­կան էր տու­նե­րուն «քով-քո­վի» եւ «մէջ-մէ­ջի» ի­րա­րու միա­ցած ի­րա­կա­նու­թեամբ, ուր ըն­տա­նիք­ներ թէ­պէտ զատ տնակ­նե­րու մէջ էինք, բայց միա­սին ապ­րե­լու սո­վո­րու­թիւն ու­նէինք:

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Վա­ղը Ե­րե­ւա­նի մէջ պի­տի սկսին Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը։ Սա ար­դէն ա­ւան­դա­կան դար­ձած մրցա­շարք մըն է, որ ա­մէն ան­գամ կը հա­մախմ­բէ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն հայ ե­րի­տա­սարդ­ներ, ո­րոնք եղ­բայ­րա­կան մթնո­լոր­տի մը մէջ կը մրցին ի­րա­րու հետ։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Անգ­լիա­կան «The Independent» հե­ղի­նա­կա­ւոր թեր­թը հրա­տա­րա­կեց Վե­նե­տի­կի Ս. Ղա­զար կղզիին ձօ­նուած յօ­դուած մը։ Այս առ­թիւ մատ­նան­շուած է, թէ այդ կղզիին վրայ խարս­խուած Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թեան մայ­րա­վան­քը դար­ձած է հայ գի­տու­թեան գո­յա­տեւ­ման խորհր­դան­շանն ու կա­րե­ւոր կեդ­րո­նը։

Շաբաթ, Օգոստոս 1, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր այս շա­բա­թա­վեր­ջին կը գտնուի Պէյ­րու­թի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Ազ­նա­ւուր ե­րէկ ժա­մա­նեց Պէյ­րութ, ուր այ­սօր նա­խա­տե­սուած է իր հա­մեր­գը։

Էջեր