Արխիւ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

​Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ անակնկալօրէն յառաջացած լարուածութիւնը կու գայ խորացնել Սուրիոյ ճգնաժամին շուրջ առկայ անորոշութիւնը:
Անգարայի եւ Մոսկուայի ղեկավարութիւնները թէեւ մտադրութիւն չեն յայտներ կացութիւնը բարդացնելու, սակայն գործնական քայլերը միշտ տեղի կու տան մտահոգութեան: Էրտողան խօսեցաւ Օլանտի հետ, որ այսօր կը հիւրընկալուի Փութինի կողմէ: Մեւլիւտ Չավուշօղլու եւ Սէրկէյ Լաւրով ունեցան հեռախօսազրոյց մը, մինչ զինուորական պատասխանատուներն ալ փոխանակեցին տուեալներ: Միջազգային հանրութեան կողմէ միշտ պաղարիւնութեան կոչեր:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեր նա­խորդ խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րուն մէջ անդ­րա­դար­ձանք ճշմա­րիտ կո­չու­մի զգա­ցու­մին, եւ ը­սինք թէ՝ «կո­չու­մի զգա­ցում»ը պէտք չէ՛ շփո­թել պա­հանջ­քով, ստի­պո­ղա­կան կամ հար­կադ­րա­կան պայ­ման­նե­րով կա­տա­րուած ծա­ռա­յու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու՝ ո­րոնք ընդ­հան­րա­պէս կը հասկցուին որ­պէս «աս­պա­րէ­զի փո­փո­խու­թիւն»՝ ա­ւե­լի լաւ դիրք մը ու­նե­նա­լու, ա­ւե­լի լաւ եւ դիւ­րին ապ­րե­լու հա­մար։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ԵԵՔ-ի գործադիր մարմինը տարեկան ժողովը կը գումարէ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ:
Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը կանգ առաւ քրիստոնեաներու աշխոյժ գործակցութեան, էքիւմենիք եւ միջկրօնական երկխօսութիւններու իրականացման կարեւորութեան վրայ՝ համոզուած ըլլալով, որ այդ բոլորը կրնան նպաստել աշխարհի առկայ աղիտալի երեւոյթներու յաղթահարման:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ա­նակն­կալ լա­րուա­ծու­թիւ­նը յղի է մտահո­գիչ բար­դու­թիւն­նե­րու, ե­թէ ժամ ա­ռաջ չյաղ­թա­հա­րուի ստեղ­ծուած մթնո­լոր­տը։ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ բոյն դրած ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը այն­պի­սի կա­ցու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցու­ցած է, որ ոչ միայն սպառ­նա­լի­քի տակ է Մեր­ձա­ւոր ու Մի­ջին Ա­րե­ւել­քը, այլ նաեւ ա­նո­րո­շու­թիւն մը ստեղ­ծուած է ընդ­հան­րա­պէս մի­ջազ­գա­յին բե­մա­հար­թա­կին վրայ։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջմիած­նի մէջ ըն­դու­նեց շարք մը պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րեր։ Այս­պէս Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիսլաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Հա­յաս­տան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ։ Ա­շա­կերտ­ներն ու դպրո­ցի ու­սուց­չա­կան կազ­մը այս առ­թիւ ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ նշե­ցին սոյն խորհրդան­շա­կան օ­րը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

​ՆՇԱՆ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ(*)

Նո­յեմ­բեր 30-էն մին­չեւ Դեկ­տեմ­բեր 11, Փա­րի­զի մօ­տա­կայ Լը Պուր­ժէի (93 Le Bourget) մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ կլի­մա­յա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու յատ­կա­ցուած 21-րդ ժո­ղո­վը՝ COP-21, որ կը վա­յե­լէ ՄԱԿ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «Սիւ­րէ­յեա» օ­փե­րա­յին մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լուի ԺԴ. Իս­թան­պու­լի մէջ» խո­րագ­րեալ պա­րոք հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մը այն­պի­սի ըն­թաց­քով մը կը խո­րա­նայ, որ հա­մայն աշ­խար­հի տե­սան­կիւնէն կը վե­րա­ծուի լուրջ սպառ­նա­լի­քի մը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ը­սինք որ դրա­մը մո­գա­կան զօ­րու­թիւն մը ու­նի, ո՛ւժ մըն է ան՝ ո­րուն առ­ջեւ յա­ճախ կը լու­ծուին, կը տկա­րա­նան օ­րէնք՝ սկզբունք՝ հա­մո­զում՝ հա­ւատք՝ պար­կեշ­տու­թիւն՝ ա­ռա­քի­նու­թիւն, եւ ազ­նուու­թիւն՝ բո­լո­րը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը դի­մա­ւո­րեց Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­­թիս­լաւ Կա­շի­չը, որ պաշ­­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

Տա­րե­մու­տին Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը դա­ժա­նօ­րէն սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի գոր­ծին թղթած­րա­րը ու­ղար­կուե­ցաւ դա­տա­րան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

​Սուրիոյ տագնապը օրէ օր կը ճիւղաւորուի՝ տարածքաշրջանէն ներս յառաջացնելով նոր լարուածութիւններ, որոնք չեն նպաստեր ահաբեկչութեան յաղթահարման:
Թուրքիա-Ռուսաստան փոխյարաբերութիւններուն մէջ երէկ ապրուած ահազանգային իրադարձութիւններով յանկարծ փոխուեցաւ միջազգային կլիման:
Անգարա-Մոսկուա առանցքին վրայ ռուսական ռազմաօդանաւի ռմբահարումէն վերջ ստեղծուեցաւ աննախընթաց կացութիւն մը. Սէրկէյ Լաւրովի այցը ջնջուած:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 25, 2015

​Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան երէկ վաւերացուց 64-րդ նախարարաց խորհուրդին կազմը:
Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուի կողմէ գլխաւորուած դահլիճը կը բաղկանայ քսանեօթը հոգիէ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

​Մոսկուա դէմ է Սուրիոյ համար դուրսէն ղեկավար պարտադրելու ուղղեալ փորձերուն:
Վլատիմիր Փութին եւ Հասան Ռուհանի համաձայնեցան՝ գործակցութիւնը ամրապնդել առկայ խնդրին շուրջ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

ԳՈ­ՀԱՐ սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խումբ-երգ­չա­խում­բի Պէյ­րու­թի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին հա­մերգ­նե­րուն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Այս խում­բը գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թեամբ եւ բերկ­րան­քով հան­դէս ե­կաւ ի­րե­րա­յա­ջորդ չորս ի­րիկ­նա­շող հա­մերգ­նե­րով, օգ­տա­գոր­ծե­լով ա­մե­նաար­դիա­կան փոր­ձա­գի­տու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­նի­րա­ւու­թիւն­նե՜ր, ա­նար­դա­րու­թիւն­նե՜ր, ան­հա­ւա­սա­րու­թիւն­նե՜ր շատ ան­գամ կը վե­րագ­րուին դրա­մին, բայց ի՜նչ կրնայ ը­նել դրա­մը ինք­նին, կրնա՞յ բա­րի ըլ­լալ երբ զինք գոր­ծա­ծո­ղը չա՛ր է, եւ մո­լո­րած…։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայատառ գիրքերու աշխարհի մեծագոյն պահոցը՝ Հայաստանի ազգային գրադարանը, որ ներկայիս կը գործէ Երեւանի չորս մասնաշէնքերուն մէջ:
Տնօրէն Տիգրան Զարգարեան, որ աւելի քան քսանըհինգ տարուան գրադարանագործութեան փորձառութիւն մը ունի, հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ դէպք մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը վար ա­ռին սահ­մա­նը խախ­տած ռազ­մաօ­դա­նաւ մը, ո­րու օ­դա­չու­նե­րը փրկուե­ցան ան­կար­գե­լով։ Թրքա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն մէջ շեշ­տուե­ցաւ, թէ ճշդել կա­րե­լի չէ ե­ղած սու­րիա­կա՞ն թէ ռու­սա­կան ըլ­լա­լը։ Նախ նշուեցաւ ռու­սա­կան ըլլալը, ապա հերքուեցաւ, իսկ Մոս­կուա­յի պաշտօնական աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ վար առ­նուած օ­դա­նա­ւը ռու­սա­կան էր։ 

Էջեր