Արխիւ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Բժշկութեան եւ յարակից ոլորտներէն ներս զարգացում ապահովելու միտուած կարեւոր նախաձեռնութիւն:
Երեւանի մէջ կը հիւրընկալուին սոյն մրցանակին արժանացած աշխարհահռչակ հինգ գիտնականներ:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ Պե­տա­կան շքան­շան շնոր­հեց Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման թա­գա­ւո­րին, որ իր հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Երէկ երեկոյեան Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան խորհուրդին ժողովը:
ԵՄ-ի գերագոյն յանձնակատար Ֆետերիքա Մոկերինի կոչ ուղղեց՝ որպէսզի Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը վերածուի խաղաղութեան հնարաւորութեան:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քով մը։ «Hangisi Babası» ա­նուն զա­ւեշ­տը միու­թեան թա­տե­րա­խում­բին կող­մէ պի­տի բե­մադ­րուի՝ բե­մադ­րիչ Մերթ Ա­սու­թա­յի մա­կա­նին ներ­քեւ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէին տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րի­տա­սար­դաց հար­ցե­րու վե­րա­բե­րեալ քննար­կում մը։ Ծա­նօթ է, որ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ս. Զատ­կի ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցու­ցած էր այս մա­սին։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Կեան­քը ա­ւե­լի կը կապ­կէ ա­րո­ւես­տը, քան ա­րո­ւես­տը՝ կեան­քը:
ՕՍ­ԿԱՐ Ո­ՒԱՅԼՏ

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Սէն Փե­թերս­պուր­կի Պա­լէի պե­տա­կան ա­կա­դե­մա­կան թատ­րո­նը ներ­կա­յիս կը գտնուի Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Նշա­նա­ւոր այս խում­բին հիւ­րա­խա­ղե­րը կ՚ար­ժա­նա­նան գե­ղա­րուես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­շադ­րու­թիւն ը­րա՞ծ էք սի­րե­լի՜ բա­րե­կամ­ներ, մար­դիկ ընդ­հան­րա­պէս, կեան­քին ար­ժէ­քը կը տես­նեն «քա­նա­կու­թեան» մէջ՝ ե­թէ ո­րե­ւէ բան շատ է, տա­րա­ծուած է, բազ­մա­թիւ է, ճոխ է, ա­պա ու­րեմն ան մեծ ար­ժէք կը ներ­կա­յաց­նէ, իսկ ե­թէ քիչ է, չա­փա­ւոր է, պարզ է, հա­մեստ ե­րե­ւոյթ մը կը պար­զէ՝ ա­նի­կա այն­քան ար­ժէք չի ներ­կա­յաց­ներ։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Գրիգոր Տինչքայըքճըի մասնակցութեամբ արտադրուած ուշագրաւ ժապաւէն:
Համակրելի դերասանը շարժանկարի աշխարհէն ներս կ՚արձանագրէ ողջունելի վերելք մը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Հնդկաս­տա­նի Մա­հա­րաշտ­րա նա­հան­գին մէջ գտնուող հնա­մե­նի տա­ճա­րը, որ հա­րիւ­րա­մեակ­ներ շա­րու­նակ բաց ե­ղած է միայն տղա­մար­դոց հա­մար, ար­դէն թոյ­լատ­րած է նաեւ ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մուտ­քը:

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը ծա­նու­ցէ, թէ 1962-ին ծնունդ ա­ռած «Բա­գին»ը այս տա­րի կը թե­ւա­կո­խէ նոր հանգ­րուան մը։

Չորեքշաբթի, Ապրիլ 13, 2016

Նա­զար Հան­չէր կը տե­ղե­կաց­նէ մե­զի.-
Հա­յաս­տա­նի կռփա­մար­տի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ներ­կա­յիս Սամ­սու­նի մէջ կը մաս­նակ­ցի մի­ջազ­գա­յին կա­րե­ւոր մրցա­շար­քի մը, որ կազ­մա­կեր­պուած է ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ըն­դա­ռաջ, որ­պէս ո­րա­կա­ւոր­ման կամ զտման հանգ­րուան։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Աւստ­րիա­յի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը մտա­դիր են մաս­նաա­ւոր սե­փա­կա­նա­տի­րոջ­մէ գնել այն տու­նը, ուր ծնած է նա­ցիա­կան Գեր­մա­նիոյ ղե­կա­վար Ա­տոլֆ Հիթ­լէր:

 Ան պի­տի գնուի, որ­պէս­զի տու­նը նա­ցիա­կան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հե­տե­ւորդ­նե­րու հա­մար իւ­րօ­րի­նակ սրբա­տե­ղի չդառ­նայ:


Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Թեհ­րան, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի կող­մէ։ Նա­զար­պա­յեւ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գով։ Եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը գլխա­ւո­րե­ցին պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րու բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քը եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ու մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գի հրա­տապ նիւ­թե­րը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Մոսկուա հակամարտ կողմերուն կոչ կ՚ուղղէ, որպէսզի պահպանուի Լեռնային Ղարաբաղի հրադադարը:
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ այցելեց Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութիւն:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ կեան­քը կը վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն հու­նին: Տար­բեր աղ­բիւր­ներ կը յայտ­նեն, որ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն կամ նոյ­նիսկ ժա­մե­րուն Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը պի­տի ժա­մա­նեն Ստե­փա­նա­կերտ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Թուրքիա­-Սէուտական Արաբիա յարաբերութիւններուն շրջագծով գագաթնային հանգրուան մը:
Հանրապետութեան նախագահ ­Էրտողան ամենաբարձր մակարդակի վրայ կը հիւրընկալէ Սելման թագաւորը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

ՄՈՎՍԷՍ ԾԻՐԱՆԻ

​Թէեւ հե­լլէ­նա­կան ա­ռաս­պե­լա­բա­նու­թեան մէջ գե­ղեց­կու­թեան դի­ցու­հին՝ Աֆ­րո­տի­թէն կը ծնի ծո­վու փրփու­րէն, սա­կայն ա­ւե­լի կա­նուխ շրջա­նին հին յոյ­նե­րը կը հա­ւա­տա­յին, թէ ան՝ «գե­ղեց­կու­թիւ­նը» կը յա­ռա­ջա­նայ թա­րա­խէն: Այ­սինքն՝ ցա­ւէն, ցա­ւի յո­ռե­գոյն տե­սա­կէն:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նը ներ­կա­յիս կ՚ող­ջու­նէ իր հիմ­նադ­րու­թեան 50-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Գա­րա­կէօ­զեան Տան պար­տէ­զին մէջ նա­խա­տե­սուած է մաս­նա­ւոր ձեռ­նարկ մը՝ որ­պէս­զի հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը ըմ­բոշխ­նեն այս խան­դա­վառ յո­բե­լեա­նին, այս յատ­կան­շա­կան հանգ­րուա­նին առ­թած ու­րա­խու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 12, 2016

Ամ­բողջ աշ­խար­հէն շուրջ վաթ­սուն կազ­մա­կեր­պու­թիւն իր օգ­նու­թիւ­նը ա­ռա­ջար­կած է սու­րիա­կան Փալ­մի­րա քա­ղա­քի պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու վե­րա­կանգն­ման հար­ցին, յայտ­նած է Հոմ­սի նա­հան­գա­պետ Թա­լալ էլ Պա­րա­զի: «­Պատ­մա­կան յու­շար­ձան­նե­րու պահ­պա­նու­թեան վար­չու­թիւ­նը գնա­հա­տած է վնա­սը եւ կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի բազ­մա­թիւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ։

Էջեր