Արխիւ

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ան­ցեալ Կի­րա­կի նա­խա­գա­հեց Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի գործունէութեան յատկանշական հանգրուանը:
Վարչութիւնը աշխատանքի ձեռնարկած է՝ գրքոյկ մը հրատարակելու համար:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս օ­րե­րուն երկ­րի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու հար­ցին շուրջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Վրաստանի մէջ ՆԱԹՕ-ի ուսումնական կեդրոնը այսօր կը բացուի պաշտօնապէս:
Ընդհանուր քարտուղար Սթոլթենպերկ Թիֆլիզի ղեկավարութեան հետ քննարկեց տարածքաշրջանային հարցեր:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Երեսփոխանի թեկնածուներուն կուսակցական ցուցակները Սեպտեմբերի 18-ին պիտի ներկայացուին Բարձրագոյն ընտրական խորհուրդին:
Թուղրուլ Թիւրքէշ ընդունեց մաս կազմել նախընտրական շրջանի ժամանակաւոր կառավարութեան՝ փոխ-վարչապետի կարգավիճակով:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խըն­թաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

ՄԻ­ՆԱՍ ԳՈ­ՃԱ­ՅԵԱՆ

Տա­րի­ներ ա­ռաջ մեր ե­րախ­տաշատ եւ վաս­տա­կա­շատ ու­սուց­չու­հի­նե­րէն ու ա­պա տնօ­րէնու­հի­նե­րէն Տիկ. Սօ­սի Պե­տիկեան, ու­սու­ցիչ­նե­րու կող­մէ իր ու­շադ­րու­թեան յանձ­նուած ար­դար դժգո­հու­թիւն մը ունկնդ­րե­լէ ետք (բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան գնա­հա­տան­քի խնդրան­քի մը առ­թիւ), պահ մը լուռ մնա­լէ ետք, սա­պէս պատաս­խա­նեց քիչ մը ընկ­ճուած ձայ­նով.

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Յ. ՊԱ­ԼԵԱՆ

Հա­մեստ­նե­րը կը գրեն ազ­գի ի­րաւ պատմու­թիւ­նը: Ա­նոնք կը պա­հեն ազ­գի առ­հաւա­կան ար­ժէք­նե­րը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ ձե­ւով գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դնել հե­տաքրք­րա­կան գոր­ծեր։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նան Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Թուր­քիոյ եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուե­ցաւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցին շուրջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ Ե­րե­ւա­նի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է աշ­խար­հահռ­չակ տու­տու­կա­հար Ճի­վան Գաս­պա­րեա­նի կո­ղա­կի­ցը՝ պա­րու­հի Աստ­ղիկ Զար­գա­րեան։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու կազ­մին մէջ պէտք չէ ըլ­լան փո­փո­խու­թիւններ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

​Հանրապետութեան նախագահը ժամանակաւոր կառավարութիւնը կազմելու պարտականութիւնը պաշտօնապէս յանձնեց Տավուտօղլուին:
ԱՔ կուսակցութեան ղեկավարը Թուրքիոյ պատմութեան ճակատագրական խաչմերուկին վրայ որոնումներու ձեռնարկած:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

​Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս մեծ ժամադրութիւն:
Շաբաթավերջի ծրագիրը առիթ պիտի հանդիսանայ նաեւ համայնքին կողմէ զօրակցութեան:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

​VADİP-ի ելմտական յանձնախումբը ընդլայնուած կազմով ժողով մը գումարեց Պատրիարքարանի մէջ:
Համայնքային վարիչները նոր դրութիւն մը կը հաստատեն՝ նիւթական կարգապահութիւնը ամրապնդելու համար:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սե­ռա­կա­նու­թիւ­նը կար­գա­ւո­րուած է այր-մար­դուն եւ կին-մար­դուն ա­մուս­նա­կան սի­րոյն մէջ։
Ուս­տի ա­մուս­նու­թեան մէջ ա­մու­սին­նե­րուն մարմ­նա­յին մտեր­մու­թիւ­նը ա­նոնց հո­գե­ւոր հա­ղոր­դու­թեան նշան ու գրա­ւա­կան կը դառ­նայ։ 

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նիսի հայութիւնը ցասումով հետեւեցաւ կարգալոյծ Կիւրեղեանի կողմէ Սուրբ Աստուածածնի տօնին օրը կատարուած իբր թէ արարողութիւններուն:
Սրբապղծութեան թատրոն…:
Ֆրանսահայոց Նոր Թեմակալ Առաջնորդ Տէր Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի տուած այցելութենէն վերջ ստեղծուած յարաբերական լաւատեսութիւնը դժբախտաբար չարդարացաւ: Ծխական խորհուրդի ատենապետ Արթօ Օգսայեանի եւ իր ընկերներուն յամառ պայքարը կը շարունակուի բոլոր ուղղութիւններով:
Ֆրանսական դատական իշխանութիւնները նախկին վարչայինները ամիսներ առաջ զրկած են Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ անունով գործելու իրաւունքէն, իսկ ներկայիս հետաքրքրութեամբ կը սպասուի յառաջիկայ Հոկտեմբերի 6-ին նախատեսուած վճռաբեկի նիստի արդիւնքին, որ կրնայ ճակատագրական նշանակութիւն ունենալ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ար­դուի­նի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­ւոր բնա­կան ա­ղէտ մը։ Ջրհե­ղե­ղի եւ հո­ղա­սահ­քի հե­տե­ւան­քով բա­ռին բուն ի­մաս­տով ող­բեր­գու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցաւ քա­ղա­քին մէջ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ բռնա­րարք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել երկ­րին մէջ։ Ամ­բողջ եր­կի­րը ցա­սու­մով միա­ցած է ՓՔՔ­-ի դէմ եւ բռունց­քի մը նման կը հա­կազ­դէ ա­հա­բեկ­չու­թեան։

Էջեր