Արխիւ

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Դ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան նախաձեռնութիւնը սփիւռքեան անհեռանկար ազդեցութեան պայքարներու լոյսին տակ:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դո­ւարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Չե­խիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Լիւ­պո­միր Զաո­րա­լէ­քը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւի Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Կառավարութիւնը որոշեց անփոփոխ թողուլ սակագինը:
Ելեկտրականութեան թանկացումին դէմ ցոյցը կը շարունակուի խաղաղ կերպով:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

​Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիար­քի մա­հը մեծ սուգ յա­ռաջ բե­րած է հա­յաշ­խար­հէն ներս։ Հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դը հա­մակ­րե­լի դէմք մըն էր ազ­գա­յին կեան­քէ ներս, ինչ որ կը պայ­մա­նա­ւո­րէ իր մա­հուան յա­ռա­ջա­ցու­ցած խոր ափ­սո­սան­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Փարիզի Ս. Խաչ հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ մէջ յուզումնախառն արարողութիւն: Ֆրանսահայ համայնքային շրջանակները բիւր յարգանքով հրաժեշտ տուին նախկին «Յառաջ» օրաթերթի բազմամեայ խմբագրապետուհիին: Տ. Նորվան Արք. Զաքարեան խօսեցաւ կուռ դամբանական մը: Արփիկ Միսաքեանի մարմինը ամփոփուեցաւ Փէր Լաշէզիգերեզմանատունը:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­րի­շը դա­տե­լու ե՛ւ դա­տա­պար­տե­լու ա­րար­քը՝ զայն ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան կը մղէ եւ են­թա­կան ան­գի­տակ­ցա­բար կը յա­մա­ռի իր սխա­լին մէջ։ Ուս­տի դա­տե­լու եւ դա­տա­պար­տե­լու ա­րար­քը պէտք է ար­դար եւ ի­րա­ւա­ցի ըլ­լայ՝ որ­պէս­զի ա­ռիթ մը չներ­կա­յա­նայ են­թա­կա­յին, իր սխա­լին մէջ յա­մա­ռե­լու։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Պաքըրգիւղի Ծն. Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ արարողութիւն:
Տ. Զատիկ Վարդապետ Պապիկեան պաշտօնապէս կը ձեռնարկէ քարոզչական աշխատանքի:

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը վեր­ջին օ­րե­րուն իր յար­կէն ներս հիւ­րըն­կա­լեց եր­կու դես­պան­ներ, մին հրա­ժեշ­տի, իսկ միւ­սը բա­րի գա­լուս­տի առ­թիւ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ ե­րէկ սար­քուե­ցաւ իֆ­թա­րի ճաշ­կե­րոյթ մը։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Ս. Խաչ դպրե­վան­քի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը ե­րէկ ի­րի­կուն կա­յա­ցաւ վար­ժա­րա­նի պար­տէ­զին մէջ։ Խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը կը տի­րէր Սկիւ­տա­րի բար­ձուն­քին. հան­դէ­սը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պա­տուած էին Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, Տ. Կո­րիւն Քհնյ. Ֆէ­նէր­ճեան, Դպրե­վան­քի ա­ռաս­պե­լա­նուն նախ­կին տնօ­րէն Հայկ Նշան, հին ու նոր դպրե­վանք­ցի­ներ, ո­րոնք փու­թա­ցած էին ջեր­մօ­րէն ող­ջու­նե­լու վար­ժա­րա­նի նոր հունձ­քը։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Սա­մա­թիոյ Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Փոք­րա­մաս­նա­կան վա­գըֆ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Տքթ. Թո­րոս Ալ­ճան ե­րէկ կա­տա­րեց գրա­ւոր յայ­տա­րա­րու­թիւն մը՝ խստօ­րէն դա­տա­պար­տե­լով Կար­սի Գորշ գայ­լե­րու միու­թեան ա­տե­նա­պետ Թոլ­կա Ա­տը­կիւ­զէ­լի կող­մէ հա­յե­րու դէմ ար­տա­սա­նուած ա­նար­գա­կան նա­խա­դա­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կը պա­րու­նա­կէին նաեւ սպառ­նա­լիք­ներ։

Ուրբաթ, Յունիս 26, 2015

Երկար ժամանակէ ի վեր ձգձգուող հարցին ուղղութեամբ պաշտօնական քայլ:
Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան հանդիպում մը ունեցաւ Իսթանպուլի կուսակալ Վասիպ Շահինի հետ:

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Գան­տիլ­լիի Ս. Եր­կո­տա­սան Ա­ռա­քե­լոց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Տիգ­րան Գէոր­գեա­ն­ այ­ցե­լե­ց ­Պատրիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց՝ Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեա­նի, այ­ցե­լեց Պատ­րիար­քա­րան, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւար­տից հան­դէ­սը կա­յա­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան։ Հան­դի­սա­ւոր ընթ­րի­քին ներ­կայ էին Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քի Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեան, Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ Տ. Թա­թուլ Ծ. Վրդ. Ա­նու­շեան, Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ա­բիկ Հայ­րա­պե­տեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Շիշ­լիի փոխ-քա­ղա­քա­պետ Վազ­գէն Պա­րըն, Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղա­քա­պե­տու­թե­նէն խորհր­դա­կան Նուր­հան Փա­լա­քօղ­լու, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Սաթ­նիկ Նշան, նա­խակր­թու­թեան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­հի Առ­լին Ե­շիլ­թէ­փէ, ու­սուց­չա­կան կազ­մը, ծնող­ներ, հրա­ւի­րեալ­ներ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի շատ սի­րուած ու յարգուած մտա­ւո­րա­կան դէմ­քե­րէն մին, որ եր­կար տաս­նա­մեակ­ներ մար­դա­սի­րու­թեան ու նուի­րու­մի խորհր­դան­շան մը ե­ղած էր պոլ­սա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մօտ։ Ոչ եւս է Տքթ. Հեր­մոն Ա­րաքս. սա իս­կա­պէս մեծ ու ան­փո­խա­րի­նե­լի կո­րուստ մըն է՝ որ­քան որ ալ պա­տա­հած ըլ­լայ յա­ռա­ջա­ցեալ տա­րի­քի մէջ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ կա­յա­ցաւ ազ­գա­յին բա­րե­րար, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին հե­րոս Գըրգ Գրգո­րեա­նի յի­շա­տա­կին նուի­րուած ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­գա­հու­թեամբ կա­տա­րուած հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­գե­կո­չու­մի հան­դի­սու­թիւն մը, ո­րուն ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին նաեւ երկ­րի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նին։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

Ցա­ւով տե­ղե­կա­ցանք, թէ այ­սօր իր հո­գին երկ­նա­ւոր Տի­րոջ ձեռ­քե­րուն յանձ­նած է Հայ Կա­թո­ղի­կէից Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. Թար­մու­նի Կա­թո­ղի­կոս-Պատ­րիար­քը։ Հան­գու­ցեա­լը 1940-ին ծնած էր Գա­հի­րէի մէջ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015

​ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նօթեր՝ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Փարիզի ելոյթէն վերջ - Գ
Ճանաչման եւ հատուցման որոնումներուն զուգընթաց յառաջ տարուիլը՝ խնդիրը ակամայ կրնայ դարձնել Թուրքիա-Հայաստան օրակարգի բաղադրիչը:

Էջեր