Արխիւ

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Դա­ւիթ եւ Նաթա­լի Գա­զան­ճեան ա­մո­լը։ Հարկ է նշել, որ Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մէն խոյս տա­լով Հա­յաս­տան փո­խադ­րուած են Գա­զան­ճեան­նե­րը, ո­րոնց եր­կու որ­դի­նե­րը ծա­ռա­յու­թեան կո­չուած են Հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րուն մօտ։ Սու­րիա­հայ այս ըն­տա­նի­քի զա­ւակ­նե­րուն հա­յոց բա­նա­կէն ներս ծա­ռա­յու­թեան անց­նի­լը վեր­ջին օ­րե­րուն ստեղ­ծած է լայն ար­ձա­գանգ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Հայաստանի մէջ քննարկման առարկայ է արեւմտահայերէնի դպրոցներէ ներս ուսուցման խնդիրը:
Սփիւռքի փոխ-նախարար Սրապիոնեանի խօսքով, խառն ամուսնութիւններու հարցը դարձած է մարտահրաւէր:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի (ԵԽԽՎ) «Եւ­րո­պա­կան պահ­պա­նո­ղա­կան­ներ» խում­բի ղե­կա­վար Եան Լի­տըլ-Կրէյն­ճէր ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ան ըն­դու­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Իս­թան­պու­լի Պայ­րամ­փա­շա գա­ւա­ռա­կին մէջ այս ա­ռա­ւօտ հրդեհ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, ինչ որ մտա­հո­գու­թիւն ստեղ­ծեց ամ­բողջ քա­ղա­քին մէջ։ NTV-ի հա­ղոր­դում­նե­րով, գոր­ծա­րա­նէ մը ներս ծա­գած հրդե­հը պատ­ճառ դար­ձաւ խու­ճա­պի։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Bloomberg գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կեց յօ­դուած մը, ո­րու մէջ ընդգ­ծուած է, որ Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան կեդ­րո­նա­ցած է ա­րագ փո­փո­խու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րե­լու վրայ։ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը թարգմա­նա­բար ար­ձա­գանգ հան­դի­սա­ցաւ այդ յօ­դուա­ծին, ըստ ո­րու բո­վան­դա­կու­թեան Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան Հա­յաս­տա­նի մէջ լուրջ փո­փո­խու­թիւն­նե­րու կա­րի­քը կը տես­նէ եւ ա­նոր կող­մէ գլխա­ւորուած կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կ՚ա­ռա­ջար­կէ ա­մե­նաա­րագ փո­փո­խու­թիւն­նե­րը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան երէկ տեսակցեցաւ ՆԱԹՕ-ի ընդհանուր քարտուղար Եէնս Սթոլթենպերկի հետ:
«Թուրքիա ահաբեկչութեան դէմ պատ մըն է, եթէ այդ պատը փուլ գայ, ապա աշխարհ պիտի հրկիզուի։ Եկէք ոչ թէ քանդենք, այլ ամրապնդենք այս պատը»:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 22, 2016

Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կին ձօ­նուած շա­բա­թա­վեր­ջի յո­բե­լե­նա­կան հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին Գում­գա­բուի «Պէզ­ճեան» սրա­հին մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ հաս­տա­տու­թեան սա­նե­րէն երէց­կին Սիլ­վա Տա­մա­տեան։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք իր խօս­քը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ար­ժէ­քա­ւոր գիտ­նա­կան­նե­րէն Յով­հան­նէս Գա­մէր Քէօ­սէեան վեր­ջերս ար­ձա­նագ­րած է փայ­լուն նուա­ճում մը։ Ըստ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Փրոֆ. Ար­սէն Ար­շը­քի մե­զի փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն, Պո­ղա­զի­չի հա­մալ­սա­րա­նի տոք­թո­րա­կա­նի բաժ­նի ու­սա­նող Յով­հան­նէս Գա­մէր Քէօ­սէեան պա­տուա­բեր մրցա­նա­կի մը ար­ժա­նա­ցած է CERN-ի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին նշուե­ցաւ «Յա­կոբ Պա­րո­նեան» ե­րաժշ­տա­կան եր­գի­ծան­քի պե­տա­կան թատ­րո­նի 75-ա­մեա­կը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

ՆԱԹՕ-ի Խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանին շրջագծով լարուածութիւն:
Մեւլիւտ Չավուշօղլու խիստ պատասխան մը տուաւ Կորիւն Նահապետեանի հարցման:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Աֆ­ղա­նիս­տա­նի Ի­ՇԻՊ-ի ղե­կա­վար­նե­րէն Ա­պու Օ­մար Ալ Խո­րա­սա­նի իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նած է, որ Տա­նըլտ Թրամ­փ հա­սաւ Սպի­տակ տուն: Ար­մա­տա­կան ա­ռաջ­նոր­դը ը­սած է, որ այդ ընտ­րու­թեամբ ա­մե­րի­կա­ցիք «ի­րենց գե­րեզ­ման­նե­րը պի­տի փո­րեն եւ կը սպա­սենք, որ մեծ թի­ւով ճի­հա­տա­կան­ներ վերս­տին միա­նան մեր շար­քե­րու­ն»:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը այ­սօր եր­կօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Մոս­կուա։ Նո­րին Սրբու­թեան կ՚ըն­կե­րա­նան Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու եւ ա­րա­րո­ղա­կար­գի բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Նա­թան Արք. Յով­հան­նի­սեան, Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէն Տ. Շա­հէ Ծ. Վրդ. Ա­նա­նեան, գա­ւա­զա­նա­կիր Տ. Ա­ղան Ա­բե­ղայ Երն­ջա­կեան եւ Տե­ղե­կա­տուու­թեան հա­մա­կար­գի տնօ­րէն Տ. Վահ­րամ Քհնյ. Մե­լի­քեան։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

Ա­նա­հիտ Սար­գի­սեա­նի, Մա­րալ եւ Վա­հան Քե­րով­բեա­նի աշ­խա­տա­սի­րու­թեամբ լոյս տե­սած է մա­նուկ­նե­րու հա­մար 4.24 վայր­կեան­նոց խաղ-կեն­դա­նա­պատ­կեր՝ «Մա­տի­տը եւ Նի­նի­նուն» ձայ­նե­րի­զը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ «ա՛նձ» մըն է իր ինք­նու­թեամբ եւ ա­մէն անձ ի՛նքն է իր ա­նու­նով։ Այս ի­մաս­տով, ա­նու­նը կը ներ­կա­յաց­նէ ան­ձը՝ իր ինք­նու­թեամբ, որ կը զա­նա­զա­նուի «ու­րիշ»նե­րէն եւ իր «նման»նե­րէն։ Ու­րեմն ա­նու­նը ան­ձին, ու­րիշ­նե­րէ ան­կախ ինք­նու­թեան մը ստու­գա­նի՛շն է։ Ա­նու­նը՝ մարդս կ՚ո­րո­շէ որ­պէս ա՛նձ, որ­պէս ի՛նք։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցան շարք մը ըն­կե­րա­յին ձեռ­նարկ­նե­րու։ Այս­պէս, դպրո­ցէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ այ­ցե­լե­ցին Իս­թան­պու­լի գիր­քի տօ­նա­վա­ճա­ռը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

Գալֆաեան Տան հիմնադրութեան 150-ամեակին առթիւ երէկ կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններ տեղի ունեցան Գումգաբուի մէջ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց տօնակատարութիւններուն, որոնք համախմբեցին համայնքային շրջանակները:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 21, 2016

«Նատիա եւ Տիգրան Կիւլմէզկիլ» գեղարուեստական աշխատանոցը օժտուած է ֆիզիքական բոլոր հնարաւորութիւններով եւ արդի սարքաւորումներով:
Գարակէօզեանի ընտանիքը շաբաթավերջին համախմբուեցաւ վիթխարի ձեռքբերումի մը առթած խանդավառութեամբ ու նոր հեռանկարներու ակնկալութեամբ:

Շաբաթ, Նոյեմբեր 19, 2016

Պուլ­կա­րիոյ «Փեն» ա­կում­բի եւ Պուլ­կար գրող­նե­րու միու­թեան «Փլամք» ամ­սա­գի­րը, Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, իր աշ­նա­նա­յին հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ պի­տի նուի­րէ հայ դա­սա­կան եւ ժա­մա­նա­կա­կից գրա­կա­նու­թեան՝ Մաշ­տո­ցէն եւ Նա­րե­կա­ցիէն մին­չեւ մեր օ­րե­րը:

Շաբաթ, Նոյեմբեր 19, 2016

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի Հե­տա­զօ­տու­թեան, գի­տու­թեան եւ նո­րա­րա­րու­թեան հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար Քար­լոս Մոէ­տաս, որ ԵՄ-ի Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան շրջագ­ծով նա­խա­տե­սուած երկ­խօ­սու­թեան հան­­դիպ­ման մը հա­մար կը գտնուէր Ե­րե­ւա­նի մէջ, ե­րէկ այ­ցե­լեց Մա­տե­նա­դա­րան։ Յանձ­նա­կա­տար Մոէ­տա­սին ըն­կե­րա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Լե­ւոն Մկրտչեան։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 19, 2016

Նա­խըն­թաց օր, Air France նշած է Փա­րիզ-Ե­րե­ւան թռիչք­նե­րու հաս­տատ­ման 10-րդ տա­րե­դար­ձը: Air France-ի ա­ռա­ջին թռիչ­քը տե­ղի ու­նե­ցած էր 2006 թուա­կա­նին՝ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի մաս­նակ­ցու­թեամբ: Այս տա­սը տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Փա­րիզ-Ե­րե­ւան թռիչք­նե­րէն օգ­տուած է ա­ւե­լի քան 500 հա­զար ճամ­բորդ:

Էջեր