Արխիւ

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Հրա­ւի­րուած ըլ­լա­լով կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն կող­մէ, ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի գլխա­ւոր խմբա­գիր Ա­րա Գօ­չու­նեան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ շա­բա­թա­վեր­ջին Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած հա­ւա­քոյ­թին ըն­թաց­քին։ Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք իր խօս­քին բնա­գի­րը, զոր ան ո­րոշ յա­պա­ւում­նե­րով ներ­կա­յա­ցուց՝ տե­ղա­ւո­րուե­լու հա­մար կլոր սե­ղա­նի ժամ­կէտ­նե­րուն մէջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Երկու դրացիներու՝ Կարսի եւ Կիւմրիի միջեւ բարեկամական յարաբերութիւն:
Սահմանակից քաղաքներու կանայք միասնաբար ճաշ պատրաստեցին եւ դարձան սեղանակից:

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած պաս­քէթ­պո­լի 26-րդ մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Ա­ռաջ­նու­թեան դափ­նին նուա­ճեց Սա­հա­կեան սա­նուց միու­թեան խում­բը։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

ՍԾՏՀԿ­-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նշա­նա­կուած է Ար­սէն Ա­ւա­գեան։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ար­սէն Ա­ւա­գեան օ­տար ա­նուն մը չէ, քա­նի որ 2001-2005 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ նոյն պաշ­տօ­նը վա­րած էր քա­ղա­քիս մէջ։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Փա­ռա­մո­լու­թիւ­նը ան­հա­տա­կան «ախտ» մըն է ըն­կե­րա­յին կեան­քին մէջ՝ որ կը վնա­սէ թէ՛ ան­հա­տին եւ թէ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան։ Փա­ռա­մո­լու­թիւ­նը կը վնա­սէ, քա­նի որ որ­քան ախտ, նոյն­քան ալ ինք­նա­խա­բէու­թիւն է, եւ ինք­նա­խա­բէու­թիւ­նը ո­րե­ւէ օ­գուտ չի ներ­կա­յաց­ներ մար­դուն, ե­թէ ոչ՝ վնա՛ս։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս կազ­մա­կեր­պուած «Ա­րամ Խա­չա­տու­րեան» մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թը ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած այս մրցոյ­թը ի­րա­կա­նա­ցաւ «Ucom» ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Տա­ղան­դա­ւոր ա­րուես­տա­գի­տու­հի Մե­րի Մուն, Ե­րե­ւա­նէն, կը մաս­նակ­ցի հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սի մը, որ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Միք­սէր» պատ­կե­րաս­րա­հին մէջ, Պէ­յօղ­լու։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Սո­ցիալ Դե­մոկ­րատ Հնչա­կեան կու­սակ­ցու­թիւ­նը (ՍԴՀԿ) պա­հան­ջա­գիր մը ներ­կա­յա­ցու­ցած է Իս­թան­պու­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան՝ պա­հան­ջե­լով ա­ճիւն­նե­րը այն քսան կու­սակ­ցա­կան ըն­կեր­նե­րուն, ո­րոնք կա­խա­ղան բարձ­րա­ցուած էին 15 Յու­նիս 1915-ին։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կան ի­րեր ու ի­րո­ղու­թիւն­ներ՝ որ թէ՛ տե­սա­նե­լի են եւ թէ լսե­լի։ Եւ թէ՛ լսե­լի, թէ՛ տե­սա­նե­լի իր կամ ի­րո­ղու­թիւ­նը ա­ւե­լի տպա­ւո­րիչ կ՚ըլ­լայ մար­դուն, քան միայն տե­սա­նե­լին կամ միայն լսե­լին։ Զոր օ­րի­նակ՝ ծո­վը։ Ծո­վը տե­սա­նե­լի է, բայց նաեւ լսե­լի՛։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

«Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նի Պատ­մու­թեան ֆա­քիւլ­թէի ու­սա­նող Մուս­թա­ֆա Իշ­չի­լէր ո­րո­շած է պատ­մա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու նպա­տա­կով Վա­նէն հե­ծա­նի­ւով ու­ղե­ւո­րուիլ դէ­պի Ե­րե­ւան։ Իշ­չի­լէր կը փա­փա­քի գրի առ­նել այդ շրջան­նե­րու մէջ բնա­կող մար­դոց յի­շո­ղու­թիւն­ներն ու պատ­մու­թիւն­նե­րը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

ՀԲԸՄ-ի «Տէմիրճեան» սրահին մէջ բանախօսութիւն՝ համշէնահայոց մասին:
Մահիր Էօզքան լիբանանահայ ունկնդիրներուն հանգամանալից գիտելիքներ փոխանցեց իր ծննդավայրին շուրջ:

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

ՆԱ­ԹՕ-ի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը 18-20 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին հետ կը կազ­մա­կեր­պէ «Ռոզ-Ռոթ» 89-րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը՝ «Ա­պա­հո­վու­թիւ­նը ու կա­յու­նու­թիւ­նը Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ. մնա­յուն խա­ղա­ղու­թեան խթա­նու­մը շրջա­նին մէջ» խո­րագ­րով։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կը հրա­տա­րա­կեց ու­շագ­րաւ հա­տոր մը՝ «Ցե­ղաս­պա­նու­թեան խնդի­րը. հա­յերն ու թուր­քե­րը Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան վեր­ջին շրջա­նին» խո­րագ­րով, զոր պատ­րաս­տած է Գրի­գոր Սիւ­նի, Ֆաթ­մա Միւ­կէ Կէօ­չէք եւ Նոր­ման Նայ­մարք։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ըն­դու­նեց Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը՝ գլխա­ւոր քար­տու­ղա­րի յա­տուկ խորհր­դա­կան, Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­նա­լիք ֆրան­սա­խօ­սու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի կա­յաց­ման նա­խա­պատ­րաս­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ դես­պան Ժաք Պի­լո­տո­յի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

«Թէքէեան» կեդրոնին մէջ լուսարձակի տակ առնուեցան ժամանակակից մամլոյ հարցերը:
Սփիւռքահայ տեղեկատուական դաշտին շուրջ արտայայտուեցան հեղինակաւոր մասնագէտներ:

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Դառն կսկի­ծով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ ե­րէկ ի­րի­կուն Փա­րի­զի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է Ար­փիկ Մի­սա­քեան։ Հայ Սփիւռ­քի խորհր­դան­շա­կան կեր­պար­նե­րէն մէկն էր Ար­փիկ Մի­սա­քեան, որ տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ ան­խոնջ աշ­խա­տա­ւոր մը որ­պէս հրա­տա­րա­կած էր իր հօր՝ Շա­ւարշ Մի­սա­քեա­նի կող­մէ ի­րեն ժա­ռան­գուած «Յա­ռաջ» օ­րա­թեր­թը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

​Ահմէտ Սեւէրի վերջին օրերու ընթացքին կատարած յայտարարութիւններուն եկաւ աւելնալ նաեւ Հայաստանի նիւթը:
Նախկին նախագահ Ապտուլլահ Կիւլի դէպի Երեւան այցելութիւնը կացայած է հակառակ Էրտողանի եւ այլ մարմիններու դիրքորոշումին:

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Պին­կէօ­լի Քար­լըօ­վա գա­ւա­ռէն 3 քմ. հե­ռա­ւո­րու­թեամբ գտնուող Թոփ­լու­լար գիւ­ղի պատ­մա­կան հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին ա­ւե­րուե­ցաւ՝ գանձ ո­րո­նող­նե­րու գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։ 1440 բնակ­չու­թիւն ու­նե­ցող գիւ­ղը ան­ցեա­լին ե­ղած է հայ­կա­կան բնա­կա­վայր մը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նե­ցանք նախ­կին իս­թան­պու­լա­հայ ար­ժէ­քա­ւոր ա­տամ­նա­բոյժ Սար­գիս Ա­տա­մը։ Ան Թուր­քիա կ՚այ­ցե­լէր Վա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար բժշկա­գի­տա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի մը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Երկարատեւ աշխատութենէ յետոյ վերջերս լոյս տեսաւ Treasures of Faith (Հաւատքի գանձեր) գիրքը՝ շքեղ եւ գունաւոր տպագրութեամբ։ Գիրքը պատրաստուած է Մինէսոթայի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Ռոնալտ Մարիս, Արեւմտեան Միշիկընի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Մառլէն Պրէու եւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Էջեր