Արխիւ

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Պին­կէօ­լի Քար­լըօ­վա գա­ւա­ռէն 3 քմ. հե­ռա­ւո­րու­թեամբ գտնուող Թոփ­լու­լար գիւ­ղի պատ­մա­կան հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցին ա­ւե­րուե­ցաւ՝ գանձ ո­րո­նող­նե­րու գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։ 1440 բնակ­չու­թիւն ու­նե­ցող գիւ­ղը ան­ցեա­լին ե­ղած է հայ­կա­կան բնա­կա­վայր մը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նե­ցանք նախ­կին իս­թան­պու­լա­հայ ար­ժէ­քա­ւոր ա­տամ­նա­բոյժ Սար­գիս Ա­տա­մը։ Ան Թուր­քիա կ՚այ­ցե­լէր Վա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար բժշկա­գի­տա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի մը։

Շաբաթ, Յունիս 20, 2015

Երկարատեւ աշխատութենէ յետոյ վերջերս լոյս տեսաւ Treasures of Faith (Հաւատքի գանձեր) գիրքը՝ շքեղ եւ գունաւոր տպագրութեամբ։ Գիրքը պատրաստուած է Մինէսոթայի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Ռոնալտ Մարիս, Արեւմտեան Միշիկընի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Մառլէն Պրէու եւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

​Պէշիկթաշի հրապարակին վրայ քաղաքապետարանին նախաձեռնութեամբ սարքուեցաւ իֆթարի սեղան:
Մուրատ Հազինետարի տանտիրութեամբ մէկտեղուեցան քաղաքիս բազմաթիւ հոգեւոր առաջնորդները:

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

​VADİP-ի երէկուան ժողովին ընթացքին օրակարգի վրայ եկաւ պատրիարքական ընտրութեան հարցը:
Բարդ հարցականներու խաչմերուկ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու խորհուրդ տուաւ հաշուի առնել նոր կառավարութեան ձեւաւորման գործընթացը, ինչ որ ուղղակիօրէն որոշիչ գործօն մըն է պետութեան կողմէ տրուելիք արտօնութեան առումով:

 

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ե­կե­ղե­ցա­կան ի­րա­ւուն­քը ու­նի իր յա­տուկ ի­րա­ւա­կան դրու­թիւ­նը որ­պէս ընդ­հա­նուր եւ տիե­զե­րա­կան ի­րա­ւա­կան ամ­բող­ջա­կան դրու­թեան մէկ մա­սը։ Ար­դա­րեւ ի­րա­ւա­կան դրու­թիւն­ներ սկզբուն­քով ամ­բողջ մը կը կազ­մեն, բայց հաս­տա­տու­թեան նկա­րագ­րի հա­մե­մա­տու­թեամբ եւ հաս­տա­տու­թեան յատ­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն մաս­նա­կի տար­բե­րու­թիւն­ներ կը յայտ­նուին։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է մայ­րա­քա­ղա­քի 2015 թուա­կա­նի զբօ­սաշր­ջա­յին քար­տէ­սը:

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Յու­նա­հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­կան Տե­ղա­պահ Տ. Խո­րէն Ա­բե­ղայ Ա­ռա­քե­լեան, ըն­կեր­կա­ցու­թեամբ Թե­մա­կան խոր­հուր­դի փոխ-ա­տե­նա­պետ Մե­րու­ժան Հար­թե­նեա­նի եւ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պետ Տիգ­րան Ա­բա­սեա­նի, հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ Տ.Տ. Հե­րո­նի­մոս Բ.-ի հետ։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ճա­բո­նի դես­պան Էյ­ծի Թա­կու­չի այ­ցե­լեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին, ուր ըն­դու­նուե­ցաւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ։ Նո­րին Սրբու­թիւ­նը նշա­նակ­ման առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րեց Էյ­ծի Թա­կու­չին եւ յոյս յայտ­նեց, որ նոր դես­պա­նի գոր­ծու­նէու­թեան շնոր­հիւ հայ-ճա­բո­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ա՛լ ա­ւե­լի կը ջեր­մա­նան, եր­կու բա­րե­կամ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­մար կը բա­ցուին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նո­րա­նոր հե­ռան­կար­ներ։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեա­նե­րու տա­ռա­պանք­նե­րը լու­սար­ձա­կի տակ պա­հե­լու կոչ մը հնչեց Վա­տի­կա­նէն, Ա­րե­ւե­լեան ե­կե­ղե­ցի­նե­րու օգ­նու­թեան հաս­նե­լուն նպա­տա­կով կազ­մա­կեր­պուած ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին։ Հռո­մի Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը յայ­տա­րա­րեց, թէ ո­մանց հա­մար հա­զա­րա­ւոր մար­դոց կեան­քե­րէն ա­ւե­լի կա­րե­ւոր դար­ձած է զէնքն ու ու­ժա­նիւ­թը։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Յայտ­նի գոր­ծա­րար ու բա­րե­րար նո­րոգ հան­գու­ցեալ Գըրգ Գրգո­րեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ, ըն­տա­նի­քին եւ մօտ հա­րա­զատ­նե­րու նեղ մի­ջա­վայ­րին մէջ, ըստ իր կտա­կին։ Այս մա­սին «Ար­մէնփ­րէս»ին տե­ղե­կու­թիւն­ներ տո­ւաւ «Գա­լի­ֆոր­նիա Քու­րիըր» թեր­թի խմբա­գիր Յա­րութ Սա­սու­նեան։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Պել­ժիոյ խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ սկսաւ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւի քննար­կում­նե­րուն։ Վար­չա­պետ Շարլ Մի­շէլ ընդգ­ծեց, որ 1915-17 թուա­կան­նե­րուն տե­ղի ու­նե­ցած ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը պէտք է ճանչ­ցուին որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

​​ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Յաւերժութեան տեսլականով յիրաւի փառաշուք տաճար մը։
Կոմիտասի թանգարանը կամ ապագայասլաց մտայնութեան յուշակոթողը։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Պատրիարքական Աթոռի հոգեւորականաց դասը համալրուեցաւ երիտասարդ եւ արժէքաւոր անդամով մը:
Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ երէկուան արարողութիւններուն նախագահեց Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան:

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի սան Ա­լէն Նշան, որ «Mind Lab»ի խա­ղե­րուն մէջ լուրջ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րե­լով ի­րա­ւունք ստա­ցած էր մի­ջազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րու մէջ ներ­կա­յաց­նե­լու Թուր­քիան, նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած մրցում­նե­րու ար­դիւն­քին նուա­ճեց աշ­խար­հի եր­րոր­դու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Յունիս 19, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, որ մեկ­նած էր Հա­յաս­տան, ար­դէն վե­րա­դար­ձաւ քա­ղաքս։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան օ­րե­րուն ան Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ներ­կա­յա­ցած է նաեւ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սին։ 

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կող­մէ Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քի վե­րա­ձեռք­բեր­ման նպա­տա­կով Թուր­քիոյ Սահ­մա­նադ­րա­կան ա­տեա­նին մօտ բա­ցուած դա­տին ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Այս կա­պակ­ցու­թեամբ, քա­ղա­քա­գէտ Է­դիկ Յով­սէ­փեան «tert.am» կայ­քէ­ջին ը­րաւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Գալ­ֆաեան Տան ըն­տա­նի­քը ո­գե­ւոր հան­դի­սու­թիւ­նով մը հրա­ժեշտ տուաւ վար­ժա­րա­նի այս տա­րուան հունձ­քին։ Սկիւ­տա­րի սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցած շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը հա­մախմ­բեց Գալ­ֆաեան ըն­տա­նի­քին պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, այս տա­րուան ըն­թա­ցա­ւարտ­ներն ու ի­րենց ծնող­նե­րը։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­նա­կար­գի շրջա­նա­ւար­տու­թեան հան­դէ­սը։ Այս տա­րուան միջ­նա­կար­գի ըն­թա­ցա­ւարտ­նե­րը ե­րե­կոյ­թի ըն­թաց­քին ա­ռար­կայ դար­ձան Է­սաեա­նի ըն­տա­նի­քի գուր­գու­րան­քին եւ բո­լո­րը ա­նոնց յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­ներ յղե­ցին՝ ի­րենց ա­պա­գայ կրթա­կան կեան­քին հա­մար։

Հինգշաբթի, Յունիս 18, 2015

​Պէշիկթաշի քաղաքապետարանը ամրան եղանակի սկիզբին առթիւ աջակցութիւն ցոյց կու տայ մեր համայնքին:
Մուրատ Հազինետարի տնօրինութեամբ բարեկարգման ծրագրեր կ՚իրականացուին Պատրիարքարանի ամարանոցէն, Կազդուրման կայանէն եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիէն ներս՝ յառաջիկայ ամիսներու եռուզեռին պատրաստ ըլլալու առաջադրութեամբ:

Էջեր