Արխիւ

Ուրբաթ, Նոյեմբեր 20, 2015

Միջազգային դերակատարները հասարակաց յայտարար մը կ՚որոնեն աւելի ազդու պայքարի մը համար:
Ուաշինկթըն-Փարիզ-Մոսկուա առանցքին վրայ բոլոր վարկածները կշիռքի վրայ կը դրուին վերստին: Պեշար Էսատն ալ նախապայմաններ յառաջ կը քշէ իր հերթին:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան յայտնեց, որ Թուրքիա կրնայ քայլեր առնել միջազգային համախոհութեան հետ

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Սէն Փե­թերս­պուրկ գտնուող Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գա­րեան Ռու­սաս­տա­նի հիւ­սի­սա­յին մայ­րա­քա­ղա­քի նա­հան­գա­պետ Կէոր­կի Փոլ­թաւ­չեն­քո­յի հետ մաս­նակ­ցած է հայ ազ­գա­յին դա­սա­կան ե­րաժշ­տա­կան դպրո­ցի հիմ­նա­դիր, մեծ եր­գա­հան Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի յու­շար­ձա­նի բաց­ման հանդի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Հայաստան-ԱՄՆ Միջկառավարական տնտեսական յանձնաժողովին նիստը:
Պատուիրակութիւնները կը քննարկեն երկկողմանի գործակցութեան զարգացման հեռանկարները:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

«Թուրքիոյ եւ Յունաստանի գործակցութիւնը կրնայ փոխել ամբողջ Եւրոպայի հաւասարակշռութիւնները»։
Էրտողան եւ Տավուտօղլու երէկ Անգարայի մէջ հիւրընկալեցին Ալեքսիս Ցիփրասը, որ այցելեց նաեւ Ֆենէր։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

26-րդ գու­մար­ման Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի եր­դի­քին տակ ներ­կա­յա­ցուած է չորս կու­սակ­ցու­թիւն եւ ե­րես­փո­խան ընտ­րուած ե­րեք հա­յազ­գի ա­նուն­նե­րը կը պատ­կա­նին տար­բեր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու։ Այ­սինքն, խորհր­դա­րա­նի չորս կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն ե­րե­քի խմբակ­ցու­թեան շար­քե­րէն ներս յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի գտնուի թրքա­հայ մէ­կա­կան ե­րես­փո­խան։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Պոլսահայ վաստակաւոր խումբ մը կրթական մշակներ երէկ ապրեցան հաճելի օր մը՝ վայելելով իրարու անմիջականութիւնը:
Թրքահայ ուսուցչաց միութիւնը հաւաքոյթ մը կազմակերպեց դէպի Եըլտըզի ճեմապարտէզի Մալթայի ապարանքը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­նե­ւոր ըլ­լալ, հա­րուստ ըլ­լալ, բայց չկորսնց­նել չքա­ւո­րի, աղ­քա­տի ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րը… գի­տուն ըլ­լալ, սա­կայն  պա­հել ան­գէ­տի հա­մես­տու­թիւ­նը եւ խո­նար­հու­թիւ­նը։ Եւ ի­րա­պէս ե­րա­նե­լի՜ է այն հա­րուս­տը՝ որ չէ՛ կորսն­ցու­ցած աղ­քա­տի ազ­նուու­թիւնն ու ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը, եւ դար­ձեալ ո՜ր­քան գնա­հա­տե­լի է եւ վստա­հե­լի այն գի­տու­նը՝ որ կը պա­հէ ան­գէ­տի հա­մես­տու­թիւ­նը եւ խո­նար­հու­թիւ­նը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Է­ԼԻԶ ՇԱ­ՐԱՊ­ԽԱ­ՆԵԱՆ

Նա­խորդ շա­բաթ ներ­կայ ե­ղանք եր­կու ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու, ո­րոնց ըն­թաց­քին պատ­ւուե­ցան սփիւռ­քա­հայ եր­կու գրող­ներ, ար­ձա­կա­գիր` Մով­սէս Պչաք­ճեա­նը եւ բա­նաս­տեղծ Զահ­րա­տը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Կա­րե­լի է այս­պէս վկա­յա­կո­չել այս փա­ռա­տօ­նը՝ «Յաղ­թա­նա­կի փա­ռա­տօն»:  Վեր­ջերս մշա­կու­թա­յին բարձր մա­կար­դա­կով  «Շու­շի» պա­րա­խում­բը ներ­կա­յա­ցաւ այս մեծ ոս­տա­նի հա­յու­թեան, երբ Նիւ Ճըր­զիի Ֆե­լի­շըն գո­լէ­ճի «Ճոն Պրես­լի­ն» հան­դի­սաս­րա­հը ապ­րե­ցաւ հայ ժա­մա­նա­կա­կից եր­գա­րուես­տի եւ պա­րի ան­մո­ռա­նա­լի ամ­բող­ջա­կան պա­հեր:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

«Երեւանեան հեռանկարներ» միջազգային երաժշտական փառատօնին շրջագծով կարեւոր իրադարձութիւն:
Ճոշուա Պելի գլխաւորութեամբ, Լոնտոնի Ս. Մարթին եկեղեցւոյ Սենեկային նուագախումբին բացառիկ համերգը:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը լոյս ըն­ծա­յեց «Քա­րոզ­գիրք (հե­ղի­նա­կա­յին քա­րոզ­ներ)» ժո­ղո­վա­ծոն։ Այս գոր­ծը կը հան­դի­սա­նայ «Ա­րա­րա­տի ժա­ռան­գու­թիւ­նը» շար­քին ա­ռա­ջին հա­տո­րը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խա­հարհռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր նա­խըն­թաց ե­րե­կո­յեան հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Պրիւք­սէ­լի մէջ։ 91-ա­մեայ մե­ծա­նուն ա­րուես­տա­գէ­տը հեր­թա­կան ան­գամ կա­խար­դեց իր ունկն­դիր­նե­րը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրանսահայ երգիչը կ՚ոգեկոչուի մահուան 30-ամեակին առթիւ՝ իր կատարումներով պայմանաւորուած համակրանքով ու յարգանքով:
Անոր կողմէ հիմնուած «Մարքալ» ձեռնարկութիւնը այսօր եւս գոյութիւն ունի եւ յառաջ կը տարուի իր ժառանգներուն ջանքերով:

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 19, 2015

Փա­րի­զի ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման պատ­ճա­ռած ցնցու­մի մթնո­լոր­տին մէջ՝ Ֆրան­սա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, որ ամ­բող­ջու­թեամբ պէտք է վե­րաց­նել «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը։ Ֆրան­սա­յի քա­ղա­քա­պետ­նե­րուն հետ մաս­նակ­ցած հա­մա­գու­մա&s

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

26-րդ գումարման Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի աշխատաքը պաշտօնապէս սկսաւ՝ երեսփոխաններու երէկուան երդման հանդիսաւոր արարողութեամբ:
Խորհրդարանի ամպիոնին մօտ իրենց երդումը կատարեցին նաեւ թրքահայ երեք պատգամաւորները՝ Մարգար Էսաեան, Սելինա Տողան եւ Կարապետ Փայլան:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն ա­տամ­նա­բոյժ Ռու­տի Պօ­յա­ճեան կա­րե­ւոր յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած է իր մաս­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քին մէջ։ Այս­պէս, հա­մա­պա­տաս­խան քննու­թիւն­նե­րուն շրջագ­ծով ան նուա­ճած է Թուր­քիոյ ա­ռաջ­նու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տե­միրն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Թա­ղա­կան­նե­րուն հետ էր նաեւ թա­ղի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Յու­սիկ Քհնյ. Հէր­կէ­լեան։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

«Հրանդ Տինք» հիմ­նար­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս շա­բա­թա­վեր­ջին «Պո­ղա­զի­չի» հա­մալ­սա­րա­նին մէջ պի­տի կազ­մա­կեր­պուի խորհր­դա­ժո­ղով մը, որ խո­րագ­րուած է «Ոչն­չա­ցուած քա­ղա­քակր­թու­թիւն. ոչ-իս­լամ­նե­րու ստա­ցուած­քը՝ ուշ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան եւ վաղ Հան­րա­պե­տա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին»։

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

ՀՐԱՅՐ ԵՍԱՅԵԱՆ

​Տասն­չորս տա­րի ա­ռաջ` 9-11-ի ա­տեն ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու աշ­խարհ չկար: Օ­րին աշ­խար­հը ա­հա­ւոր ո­ճի­րէ մը ցնցուե­ցաւ, եւ կա­րեկ­ցա­կան մթնո­լորտ կը տի­րէր ա­մէն տեղ, ա­մէն մարդ կը դա­տա­պար­տէր այդ հա­կա­մարդ­կա­յին բռնա­րար­քը:

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 18, 2015

Ֆրան­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր այ­լեւս Պել­ժիոյ Թա­գի շքան­շա­նի աս­պետ է (Commandeur de l’Ordre de la Couronne): «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղորդ­մամբ, Ազ­նա­ւուր կոչ­ման ար­ժա­նա­ցած է Նո­յեմ­բե­րի 16-ին, Պրիւք­սէ­լի Egmont Palace-ի մէջ:

Էջեր