Արխիւ

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

«Նպա­տակս է ապ­րիլ եւ գոր­ծել Ջա­ւախ­քի մէջ, նպաս­տել Ջա­ւախ­քի մշա­կու­թա­յին կեան­քի զար­գաց­ման», կ՚ը­սէ Կար­ծախ գիւ­ղի բնա­կիչ, 21-ա­մեայ Սու­սան­նա Կա­րա­պե­տեան, որ մաս­նա­գի­տու­թեամբ դեր­ձակ-ձե­ւա­ւո­րող է:

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ո­րո­շուե­ցաւ հիմ­նել հա­րիւր տո­կոս բաժ­նե­մա­սով պե­տա­կան ըն­կե­րու­թիւն մը, որ հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ Ի­րա­նէն կազ գնե­լու, նե­րա­ծե­լու կամ ար­տա­ծե­լու։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, նոր ըն­կե­րու­թիւ­նը կը կո­չուի «Է­ներ­կաիմ­փեքս»։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Ղա­զա­խիս­տա­նի Նա­խա­գահ Նուր­սուլ­թան Նա­զար­պա­յեւ այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան նա­խըն­թաց օր Ան­գա­րա­յի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Քա­րիւ­ղի պե­տա­կան ըն­կե­րու­թեան՝ ՍՕ­ՔԱՐ-ի նա­խա­գահ Ռէօվ­նակ Ապ­տուլ­լա­յե­ւի հետ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 5, 2016

Պա­քուի մէջ յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շաբ­թի տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի, Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նիի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի ե­ռա­կող­մա­նի հան­դի­պու­մը։ Ե­րեք ղե­կա­վար­նե­րուն մի­ջեւ նա­խա­տե­սուած են նաեւ երկ­կող­մա­նի հան­դի­պում­ներ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ հե­ռա­խօ­սազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կած են երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զա­նա­զան ո­լորտ­նե­րուն շուրջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Վրաս­տա­նի յա­տուկ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նու­թիւն։ Վրաս­տա­նի Պե­տա­կան անվ­տան­գու­թեան ծա­ռա­յու­թեան նա­խա­գահ Վախ­թանկ Կո­մե­լաու­րի նա­խըն­թաց օր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պա­քու։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ մարդասիրական տրամադրութիւններու վառ դրսեւորում:
«Կ՚ուզեմ համոզուիք, որ ոստիկանութիւնը ծեծող-ջարդող կառոյց մը չէ, կը պաշտպանէ ժողովուրդը»:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Պետական հարուածի ձախող փորձէն վերջ առաջին անգամ Թուրքիա հիւրընկալեց Եւրոպայէն բարձրաստիճան պաշտօնատար մը:
Եակլանտի խօսքերով, եւրոպացիները յստակօրէն չեն ընկալած զուգահեռ կառոյցի ազդեցութեան հասած համեմատութիւնները:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու վաս­տա­կա­ւոր կրթա­կան մշակ ու գիտ­նա­կան Տքթ. Ար­մա­ւե­նի Մի­րօղ­լուն, որ մե­զի նուի­րեց Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս հրա­տա­րա­կուած իր գիր­քը, որ կը կո­չուի «Պոլ­սա­հա­յե­րը (1923-1939)»։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը ճատ­րա­կի մէջ կ՚ար­ձա­նագ­րէ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։ 15-22 Յու­լիս թուա­կան­նե­րուն Շիշ­լիի ճատ­րա­կի կազ­մը Գո­նիա­յի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Թուր­քիոյ ա­ռաջ­նու­թեան։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Չեմ յի­շեր ո՛ր դա­սա­պահն էր՝ միայն այն, թէ քննու­թեան պահ էր, տետ­րա­կիս նախ­կին է­ջե­րը կը պրպտէի հոն­կէ ակն­կա­լե­լով օգ­նու­թիւն՝ հար­ցու­մի մը պա­տասխա­նե­լու, մինչ լսուե­ցաւ ու­սու­ցի­չին ձայ­նը. «Հրեան երբ սնան­կա­նայ, հին տետ­րակ­նե­րը կը պրպտէ»: Ի հարկէ անձ­նա­կան դաս չըլ­լա­լուն՝ գլա­նը կը հարուա­ծէր զիս...։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ՐԱԵԱՆ

Կ­­՚անց­նին տա­րի­ներ, կը սպիաց­նեն խոր վէր­քեր, չէ՞ որ կ՚ը­սեն ժա­մա­նա­կը կը բու­ժէ ա­մէն վէրք, այդ­պէս ալ կ՚ըլ­լայ, ար­դեօ՞ք: Հռիփ­սիկ ար­դէն պա­տա­նի, օր մը երբ դպրո­ցէն տուն կու գայ, ի՞նչ տես­նէ, Սո­ղո­մոն հօ­րեղ­բայ­րը Յով­սէ­փին հետ ի­րենց տունն է, ի՞նչ ը­նել՝ ու­րա­խա­նա՞լ, տրտմի՞լ, սահմռ­կած կը կանգ­նի պահ մը ու անզ­գա­լա­բար.

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

​​Բա­ցի Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նէն, Ա­րաբ­կի­րի հա­մայն­քը միշտ նա­խընտ­րե­լի վայր մը ե­ղած է ին­ծի հա­մար: Կը քա­լեմ Կո­մի­տա­սի լայն պո­ղո­տա­յէն, Յա­կոբ Յա­կո­բեան փո­ղո­ցին ան­կիւ­նը կը նշմա­րեմ «Նոր Զով­ք» հան­րա­խա­նու­թը եւ ներս կը մտնեմ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Փոր­ձա՞ծ էք բնաւ քա­լել մու­թիւն մէջ։ Հա­ւա­նա­բար կեան­քի մէջ պա­տա­հած է որ գո­նէ մի քա­նի ան­գամ քա­լե­լու ստի­պուինք խա­ւա­րի մէջ՝ ուր լոյ­սը ծած­կուած է մեր տե­սո­ղու­թե­նէն։ Քա­լած ենք այդ խա­ւար ճամ­բուն մէջ՝ յա­ճախ խար­խա­փե­լով, վա­խով եւ ա­ռանց գիտ­նա­լու, թէ ո՛ւր կ՚եր­թանք։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Հայաստանի նախագահը Օգոստոսի 10-ին այցելութիւն մը պիտի տայ Ռուսաստան:
Սարգսեան եւ Փութին կարծիքներ պիտի փոխանակեն տարածքաշրջանային խնդիրներու շուրջ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Թուր­քիա։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 4, 2016

ՄՀՓ­-ի կու­սակ­ցա­պետ Տեւ­լէթ Պահ­չե­լի ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ այս Կի­րա­կի Ե­նի­գա­բուի մէջ նա­խա­տե­սուած հան­րա­հա­ւա­քին։ Ծա­նօթ է, որ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ Ե­նի­գա­բուի մէջ այս Կի­րա­կի տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ նա­հա­տակ­նե­րու» մեծ հան­րա­հա­ւա­քը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Անգ­լիա­կան The Guardian յայտ­նի թեր­թը անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ Մով­սէս գիւ­ղի բնա­կիչ­նե­րու ա­ռօ­րեա­յին։ Թեր­թը նշեց, թէ գիւ­ղի իւ­րա­քան­չիւր տան վրայ նկա­տե­լի են փամ­փուշտ­նե­րու հետ­քեր։ Հարկ է նշել, որ այս գիւ­ղը կը գտնուի Հա­յաս­տան-Ատր­պէյ­ճան սահ­մա­նին վրայ եւ յա­ճախ կ՚են­թար­կուի ա­զէ­րի զօր­քե­րու յար­ձա­կում­նե­րուն։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 3, 2016

Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թին, Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան սկիզ­բին հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նան Պա­քուի մէջ։ Այս­պէս, Օ­գոս­տո­սի 8-ին նա­խա­տե­սուած հան­դի­պու­մը պի­տի ըլ­լայ ե­ռա­կող­մա­նի այս ձե­ւա­չա­փով ա­ռա­ջին գա­գա­թա­ժո­ղո­վը։

Էջեր