Արխիւ

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ֆրանսական մշակոյթի կեդրոնին մէջ բացուած լուսանկարչական ցուցահանդէսէն վերջ Tarih Vakfı-ի երդիքին տակ ասուլիս:
Ըստ ընկերաբան Նեշէ էօզկէնի, Թուրքիա-Հայաստան սահմանին փակ մնալը կը խոչընդոտէ յիշողութեան փոխանակումները:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան վեր­ջին օ­րե­րուն բազ­մա­կող­մա­նի շփում­ներ ու­նե­ցաւ Աւստ­րա­լիոյ մէջ։ Իր այ­ցե­լու­թիւ­նը մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծեց Աւստ­րա­լիոյ հա­յու­թեան մօտ։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Քրիս­տո­նէա­կան դաս­տիա­րա­կու­թեան կեդ­րո­նը վեր­ջերս Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ կազ­մա­կեր­պեց դա­սըն­թացք-հա­մա­ժո­ղով մը՝ ըն­տա­նիք­նե­րուն հո­գե­ւոր ա­ջակ­ցու­թիւն մա­տու­ցե­լու ուղ­ղեալ ծրագ­րի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մեծ պահ­քի 7-րդ Կի­րա­կին նուի­րուած է Քրիս­տո­սի Սուրբ Ե­րու­սա­ղէմ գալս­տեան յի­շա­տա­կին։ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան-պատ­մա­կան գա­լուստ մըն է այս բա­րե­պա­տեհ դէպ­քը՝ բո­լո­րո­վին տար­բեր միւս գա­լուստ­նե­րէն։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Պէյ­րու­թի մէջ մա­հա­ցած է լի­բա­նա­նահայ գրող, ու­սու­ցիչ, լրագ­րող, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ Պէ­պօ Սի­մո­նեան (Պետ­րոս Գա­լայ­ճեան):

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Թուր­քիոյ հրեայ հա­մայն­քը նա­խըն­թաց օր ապ­րե­ցաւ յատ­կան­շա­կան օր մը։ Այս­պէս, Է­տիր­նէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վե­րա­նո­րո­գեալ Մեծ սի­նա­կո­կի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

«ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականութիւնը եւ արեւմտահայութիւնը (19-րդ դար-1914)»:
Արման Կիրակոսեանի գրքին շնորհանդէսը երէկ տեղի ունեցաւ ԵՊՀ-ի մէջ:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ խան­դա­վառ օր մը ապ­րե­ցաւ՝ թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ի նպաստ կազ­մա­կեր­պուած քէր­մէ­սին բե­րու­մով։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ Ատր­պէյ­ճան ի գործ կը դնէ վստա­հու­թեան ձե­ւա­ւո­րու­մը մերժ­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Սէյ­րան Օ­հա­նեան դի­տել տուաւ, թէ խա­թա­րե­լով բա­նակ­ցա­յին խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցը՝ Ատր­պէյ­ճան դար­ձեալ գոր­ծի կը դնէ ռազ­մա­տենչ հռե­տո­րա­բա­նու­թիւ­նը, սպա­ռա­զի­նու­թիւն­նե­րու մրցա­վազ­քը եւ կող­մե­րու մի­ջեւ վստա­հու­թեան մթնո­լոր­տի ձե­ւա­ւոր­ման դրու­թիւն­նե­րը մեր­ժե­լու ուղ­ղեալ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

​Անգարայի ղեկավարութիւնը Ապրիլի 24-ին ընդառաջ խիստ ոճով հանդէս կու գայ Երեւանի հասցէին:
Էրտողան եւ Չավուշօղլու հերթական անգամ յայտարարութիւններ ըրին Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններուն շուրջ:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Դէ­պի Չի­նաս­տան կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Փե­քի­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ։ Ու­սա­նող­նե­րուն եւ դա­սա­խօս­նե­րուն առ­ջեւ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ժա­մա­նակ ան ը­սաւ. «Հա­յաս­տան իր պատ­մու­թեան ամ­բողջ ըն­թաց­քին գտնուած է եր­կու աշ­խարհ­նե­րու՝ Ա­րե­ւել­քի եւ Ա­րեւ­մուտ­քի սահ­մա­նագ­ծին, ինչ որ հայ ժո­ղո­վուր­դը ըն­կա­լե­լի դար­ձու­ցած է թէ՛ Եւ­րո­պա­յի եւ թէ Ա­սիոյ հա­մար։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց Դ. Դաս-երգչախումբը երէկ երեկոյեան հանդէս եկաւ հոգեւոր փայլուն համերգով մը:
Խմբավար Ատրուշան Հալաճեան եւ իր սաները պանծացուցին հայկական երաժշտութիւնը: Ձեռնարկին ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

Սե­փա­կան լրա­տուու­թիւն.-

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ, Փա­րի­զի մէջ կազ­մա­կեր­պուած «Ա­ռա­ջին աշ­խար­հա­մար­տի ըն­թաց­քին Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան մէջ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը. Հե­տա­զօ­տու­թեան 100 տա­րի» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղո­վը այ­սօր կը հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ տե­ղի կ՚ու­նե­նան եզ­րա­փա­կիչ փու­լի գի­տա­կան նիս­տե­րը։  

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015

ՀԲԸՄ, EGAM եւ «DurDe»կը շարունակեն իրենց համագործակցութիւնը այս տարի եւս։
Ապրիլի 24-ի սեմին կը շեշտուի մարդկային հարթութեան վրայ ոգեկոչման կարեւորութիւնը։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի խմբա­վար Ա­լէն Ալ­թը­նօղ­լու կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Հա­յաս­տան։ Ծա­նօթ է, որ ան նախ­կին պոլ­սա­հայ ըն­տա­նի­քի մը որ­դին է։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Հան­դի­սա­դիր Հայր Սուր­բը այս առ­թիւ տուաւ նաեւ քա­րոզ մը։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Հոն ուր կայ ի­րա­ւունք, ի­րա­ւունք վա­յե­լում եւ ա­զա­տու­թիւն, հոն կայ նաեւ պա­տաս­խա­նա­տուու­թի՛ւն։

Ար­դա­րեւ, աշ­խար­հի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը եւ մարդ ա­րա­րա­ծին ա­րար­չու­թիւնն ալ հիմ­նուած է այս մշտնջե­նա­ւոր սկզբուն­քին վրայ։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ե­րէկ հա­մախմ­բեց երկ­րի շարք մը նախ­կին վար­չա­պետ­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, «Վար­չա­պետ­նե­րու ա­կումբ» կո­չուած այս հա­ւա­քոյ­թը ա­ռա­ջի­նը ե­ղաւ իր նման­նե­րու շար­քին։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան ե­րէ­կուան հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին շեշ­տեց, որ Հա­յաս­տան Չի­նաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը դի­տար­կէ որ­պէս իր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան կա­րե­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րէն մին։

Էջեր