Արխիւ

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 3, 2015

​Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցը թեքնիկ վերազինումներու ուղղեալ պարբերական ներդրումներու շնորհիւ միշտ կ՚օժտուի ախտաճանաչման յաւակնոտ հնարաւորութիւններով, ինչ որ հաստատութեան կողմէ մատուցուած առողջապահական ծառայութիւնները կը պահէ մրցունակ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի կողմէ գլխաւորուած հոգաբարձութիւնը հետեւողական նախաձեռնութիւններուն զուգահեռ Գթութեան յարկին համար ապահոված է թոմոկրաֆիի եւ MR-ի գործիքներ, որոնք մատի վրայ հաշուուելիք միջավայրերու մէջ կ՚օգտագործուին աշխարհի վրայ:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Եէլ­տէ­յիր­մե­նիի մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ ֆրան­սա­ցի յօ­րի­նող­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու ձօ­նուած հա­մերգ մը, որ ար­ժա­նա­ցաւ ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան։ Այս հա­մեր­գին ըն­թաց­քին հան­դէս ե­կաւ մեց­ցօ-սոփ­րա­նօ Լեռ­նա Պա­լօղ­լու­-Աք­պու­լութ, որ կա­տա­րո­ղա­կան ըն­դու­նա­կու­թիւն­նե­րով ար­ձա­նագ­րեց փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն մը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տու­նը Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէին նուի­րեց շարք մը սար­քա­ւո­րում­ներ եւ հա­մա­կարգ­չա­յին ծրագ­րեր՝ քրէա­կան գոր­ծե­րու թուայ­նաց­ման նպա­տա­կով։ Այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր հա­ւա­քոյթ մը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Ե­րե­ւա­նի մօտ ԱՄՆ-ի դես­պան Ռի­չըրտ Միլս եւ Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Ա­ղուան Յով­սէ­փեան։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ կող­մէ պա­տուա­կալ տոք­թո­րի կո­չում շնոր­հուե­ցաւ Մոս­կուա­յի Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան կա­ճա­ռի վե­րա­տե­սուչ ա­կա­դե­մի­կոս Ա­նա­թո­լի Թոր­քու­նո­վի։ Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գահ Ռա­դիկ Մար­տի­րո­սեան հա­մա­պա­տաս­խան վկա­յա­կա­նը Թոր­քու­նո­վին յանձ­նեց հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­կա­դե­միոյ նա­խա­գա­հու­թեան նիս­տե­րու դահ­լի­ճին մէջ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Յու­նիս 7-ի ընտ­րու­թեանց ար­դիւն­քին զուգահեռ՝ Հան­րա­պե­տա­կան պատ­մու­թեան մէջ աննախընթաց ձեւով խորհր­դա­րա­նէն ներս ա­թոռ­ներ պի­տի զբա­ղեց­նեն նաեւ ե­րեք հայ ե­րես­փո­խան­ներ, միա­ժա­մա­նակ։ Այս արդիւնքը վերահաստատուեցաւ երէկուան քուէարկութիւնով։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու. «Երաշխաւորուած է երկրի եօթանասունութ միլիոն քաղաքացիներէն իւրաքանչիւրին իրաւունքը անխտիր»:
ԱՔ կուսակցութիւնը երէկուան ընտրութիւններու արդիւնքին տիրացաւ քուէներու 49.4 տոկոսին եւ խորհրդարանէն ներս 316 երեսփոխանական աթոռ ապահովելով՝ իրաւունք շահեցաւ տեւականացնելու միահեծան իշխանութիւնը: Գլխաւոր ընդդիմադիրի դիրքին վրայ մնաց ՃՀՓ, մինչ լուրջ կորուստներ ունեցան ՄՀՓ եւ ՀՏՓ:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Նուի­րում եւ զո­հո­ղու­թիւն՝ իս­կա­կան ի­մաս­տով ա­ռա­քի­նու­թիւն­ներ են եւ ազ­նուու­թիւն։ Բայց ա­նոնք ա­ւե­լի եւս ար­ժէք կը սնա­նան, երբ ան­կեղծ են եւ ամ­բող­ջա­կա՛ն։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի քահանայական ձեռնադրութեան եւ եպիսկոպոսական օծման կրկնակ տարեդարձներուն առթիւ փայլուն արարողութիւններ:
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմէն ներս Նորին Սրբազնութիւնը շրջապատուեցաւ ամենաջերմ զգացումներով:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։ Գում­գա­բուի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նոր­դը կը մաս­նակ­ցի Գե­րա­գոյն հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի (ԳՀԽ) ժո­ղո­վին, որ կը գու­մա­րուի Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր նա­խա­գա­հու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Վիրահայոց Թեմէն ներս հոգեւոր ցնծութիւն:
Ս. Գէորգ Առաջնորդանիստ պատմական եկեղեցին պաշտամունքի վերաբացուեցաւ հանդիսաւոր արարողութիւնով մը, որուն նախագահեց Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետը - Ներկայ էին նաեւ Սերժ Սարգսեան եւ Հայաստանի պետական աւագանիէն դէմքեր: Պիծինա Իվանիշվիլի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ Նորին Սրբութեան ձեռամբ:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 2, 2015

«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աշ­խար­հի վրայ՝ մար­դուս ըն­թաց­քը ո­րո­շող եր­կու զօ­րու­թիւն կայ, մին՝ «սէր»ը եւ միւ­սը՝ «նա­խանձ»ը։ 
Հա­ւա­տա­ցէք, սի­րե­լի ըն­թեր­ցող բա­րե­կամ­ներ, խորհր­դա­ծու­թեան այս նա­խա­դա­սու­թեամբ սկսե­լու հա­մար եր­կար ժա­մա­նակ խոր­հե­ցայ. ար­դեօք կը սխա­լի՞մ, մի­թէ սահ­մա­նա­փա­կած կ՚ըլ­լամ մարդ­կա­յին ա­զա­տու­թիւ­նը՝ նեղ շրջա­նա­կի մը մէջ պա­հե­լով ա­նոր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ 

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, Շուէ­տի Սո­տեր­թե­լի քա­ղա­քին մէջ օ­ծուե­ցաւ Ս. Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցին։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Նի­ւեոր­քա­հա­յու­թեան ա­ռի­թը տրուե­ցաւ ներ­կայ գտնուե­լու եւ տա­րօ­րի­նակ ձեռ­նար­կի մը ա­կա­նա­տե­սը ըլ­լա­լու փոր­ձա­ռու­թիւ­նը ու­նե­նա­լու: Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի ֆրան­սա­կան «Ա­լիանս» կա­ճա­ռի սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հան­դի­պում մը, ո­րու ըն­թաց­քին հա­կիրճ կեր­պով ներ­կայ հա­սա­րա­կու­թեան հրամ­ցուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի «Այբ» կրթա­կան հիմ­նար­կին կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն  մա­սին զե­կու­ցում մը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Յայտ­նի դե­րա­սան ու բե­մադ­րիչ Նա­րեկ Տու­րեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ զրոյ­ցի մը մաս­նակ­ցե­ցաւ իր ա­րուես­տի հա­մա­կիր­նե­րուն հետ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ, Մա­տե­նա­դա­րա­նի եր­դի­քին տակ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ «Վե­րած­նուած մշա­կոյթ, վե­րապ­րած ձե­ռագ­րեր» խո­րագ­րեալ գի­տա­ժո­ղով մը։ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած էր այս ձեռ­նար­կը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն, Ռու­սաս­տա­նէն, Աւստ­րիա­յէն, Հո­լան­տա­յէն, Գեր­մա­նիա­յէն, Լաթ­վիա­յէն, Ղա­զա­խիս­տա­նէն եւ Վրաս­տա­նէն ա­ռաջ­նա­կարգ կեդ­րոն­նե­րու մաս­նա­գէտ­ներ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Լոս Անճելըսի Պոլսահայ միութեան կեդրոնական վարչութեան ատենապետը այցելեց խմբագրատունս:
Րաֆֆի Մարուքեան վերջին օրերուն քաղաքիս այցելութիւն մը տուաւ՝ Երեւանէն վերադարձի ճանապարհին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

ArmSport.am հայ­կա­կան լրա­տուա­կան կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ Հա­յաս­տա­նի տղոց պաս­քեթ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ Եւ­րո­պա­յի փոքր եր­կիր­նե­րու 2016-ի ա­խո­յենու­թեան:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Գեր­մա­նիոյ ֆութ­պո­լի բա­ժա­կի մրցա­շար­քին 1-16-րդ հանգ­րուա­նին ծի­րին մէջ, Պո­րու­սիա Տորտ­մունտ 7-1 ար­դիւն­քով ջախ­ջա­խեց իր մրցա­կի­ցը՝ Փա­տեր­պոռ­նը, որ մաս կը կազ­մէ Բ. դա­սա­կար­գին:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 31, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան նա­խըն­թաց օր տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մօտ Ի­րա­նի նո­րան­շա­նակ դես­պան Սէիտ Քեա­զըմ Սա­ճի­տի հետ։ Զրոյ­ցի ըն­թաց­քին նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց դես­պա­նը՝ Ե­րե­ւա­նի մօտ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան ձեռ­նար­կած ըլ­լա­լու կա­պակ­ցու­թեամբ։

Էջեր