Արխիւ

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Իրանի հիւլէական ծրագրին շուրջ երէկ ի վերջոյ գոյացաւ եզրակացութիւն մը:
Թեհրան եւ P5+1 ձեւաչափով Լոզանի մէջ տեղի ունեցած բանակցութիւնները տուին դրական արդիւնք:

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Ա­ւագ շաբ­թուան իւ­րա­քան­չիւր հանգ­րուա­նին մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը կ՚ու­նե­նայ հո­գե­ւոր խոր ապ­րում­ներ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նեց հա­յան­պաստ ո­րո­շում մը։ Այս­պէս, հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցաւ բա­նա­ձեւ մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի «քրէա­կա­նաց­նել հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը»։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Տու­շան­պէի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Հա­ւա­քա­կան անվտան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, նա­խա­րար­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­ցին հա­մաշ­խար­հա­յին եւ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան վրայ ազ­դե­ցու­թիւն գոր­ծող խնդիր­նե­րուն, Կեդ­րո­նա­կան Ա­սիոյ, Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի առ­կայ ի­րա­վի­ճա­կին, ինչ­պէս նաեւ Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի զար­գա­ցում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի յար­կէն ներս Ս. Զատ­կուան նա­խոր­դող շրջա­նին ապ­րուե­ցաւ ար­տա­սո­վոր խան­դա­վա­ռու­թիւն։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարին» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ։
«Միջազգային իրաւունքի դրսեւորումները մեծաւ մասամբ կը ձեւաւորուին քաղաքական ազդեցութիւններով»։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Պատ­մու­թեան հիմ­նար­կին (Tarih Vakfı) կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած Հինգ­շաբ­թիի զրոյց­նե­րու շար­քի հեր­թա­կան փու­լին ե­րէ­կուան հիւրն էր Պո­ղա­զի­չի հա­մալ­սա­րա­նի Պատ­մու­թեան ամ­պիո­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Տոց. Մել­թէմ Թոք­սէօզ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­շուշտ, պի­տի ը­սէք, սի­րե­լի ըն­թեր­ցող բա­րե­կամ­ներ, մե­զի ան­ծա­նօթ չէ, թէ Յի­սուս խա­չուե­ցաւ։ Բայց սի­րե­լի­նե՜ր, բնաւ խոր­հա՞ծ էք կամ դուք ձե­զի հար­ցու­ցած էք, թէ Յի­սուս ին­չո՞ւ խա­չուե­ցաւ։

Ուրբաթ, Ապրիլ 3, 2015

Երեւանի մէջ կը շարունակուի Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 88­-րդ համագումարին գծով կազմակերպուած զրոյցներու շարքը:
Հայաստանի պետականակերտման մարտահրաւէրները:
Ամերիկեան համալսարանէն ներս երէկուան հաւաքոյթին մասնակիցները հետեւեցան հեղինակաւոր տնտեսնագէտ Փրոֆ. Տարօն Աճէմօղլուի տեսակէտներուն:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հնա­գէտ­նե­րը Հա­յաս­տա­նի մէջ շուրջ 3300 տա­րո­ւան ան­ցեալ ու­նե­ցող  ե­րեք սրբա­վայր յայտ­նա­բե­րած են: Ըստ «International Business Times»ի,  փոր­ձա­գէտ­նե­րուն կար­ծի­քով՝ Գե­ղա­րօ­տի բլու­րին գա­գա­թը գտնո­ւող ամ­րո­ցին մէջ յայտ­նա­բե­րո­ւած սրբա­վայ­րե­րը ժա­մա­նա­կո­ւան իշ­խող­նե­րուն կող­մէ կը գոր­ծա­ծո­ւէին` ա­պա­գան կան­խա­տե­սե­լու հա­մար:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ե­րէկ Վիեն­նա­յի մէջ քննար­կում­ներ կա­տա­րե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման վե­րա­բե­րեալ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Իս­թան­պու­լի մէջ ե­րէկ դար­ձեալ ապրուե­ցաւ բռնու­թեան դէպք մը։ Մինչ բո­վան­դակ եր­կի­րը նա­խըն­թաց օր Իս­թան­պու­լի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լա­տին մէջ ապ­րուած դէպ­քե­րուն բե­րու­մով բռունց­քի մը վե­րա­ծուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ, ե­րէկ ալ յար­ձա­կում մը գոր­ծուե­ցաւ Իս­թան­պու­լի Անվ­տան­գու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան վրայ։ Ի­րե­րա­յա­ջորդ այս եր­կու դէպ­քե­րը պատ­ճառ դար­ձան, որ ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը հեր­թա­կան ան­գամ ա­նի­ծուի։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր շրջա­գա­յու­թեան մը կը ձեռ­նար­կէ դէ­պի Տա­ճի­կիս­տան եւ Խրղը­զիս­տան։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նը կը հան­դի­սա­նայ Տու­շան­պէն։ Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Նալ­պան­տեան Տա­ճի­կիս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ կը մաս­նակ­ցի Հա­ւա­քա­կան անվ­տան­գու­թեան պայ­մա­նագ­րի կազ­մա­կեր­պու­թեան (ՀԱՊԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Բան­կալ­թիի Մխի­թա­րեան վար­­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ տօ­նե­ցին Ս. Զատ­կի մօ­տա­լուտ գա­լուս­տը:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քի մէջ ա­մե­նէն դժբախտ մար­դը ո՞վ կրնայ ըլ­լալ, ե­թէ ոչ՝ ա­նի­րա­ւուած, մատնուած, ու­րա­ցուած, լքուած, մոռ­ցուած եւ մի­նա­կու­թեան դա­տա­պար­տուած մէ­կը։ 

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ ա­ւար­տեց իր ե­ռօ­րեայ ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Իր շրջա­գա­յու­թեան վեր­ջին հանգ­րուանն էր Պուք­րէ­շը, ուր ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ռու­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Քլաուս Վեր­նէր Իո­ան­նի­սի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Հետազօտութեան 100 տարին» քառօրեայ գիտաժողովի լոյսին տակ։
Մեհմէտ Փոլատէլի համոզմամբ, թալաններու գործընթացը տարրն էր ընդհանուր քաղաքականութեան։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կաթո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան տնօ­րի­նու­թեամբ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի եր­կու միա­բան­նե­րը նշա­նա­կուե­ցան նոր պաշ­տօն­նե­րու։

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Այս շաբ­թո­ւան իւ­րա­քան­չիւր օ­րը կը կրէ «Ա­ւագ» ա­նո­ւա­նու­մը եւ ու­նի իր խոր­հուր­դը: Ա­ւագ շա­բա­թը կը սկսի Ծաղ­կա­զար­դի Կի­րա­կիով` Յի­սուս Քրիս­տո­սի Ե­րու­սա­ղէմ մուտ­քով:

Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը ար­դէն յայ­տա­րա­րած է Ա­ւագ Շաբ­թուան եւ Զատ­կուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու ծրա­գի­րը:

Էջեր