Արխիւ

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Ե­րե­ւա­նի նոր­ահաս­տատ Կո­մի­տա­սի թան­գա­րա­նը ար­դէն ա­ռար­կայ կը դառ­նայ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան շրջա­նակ­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Թէեւ տա­կա­ւին շատ կարճ ժա­մա­նակ ան­ցած է այս թան­գա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մէն ի վեր, սա­կայն այն­տեղ ստեղ­ծուած է մեծ ե­ռու­զեռ։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մարդ­կա­յին «անձ»ը պէտք ու­նի ըն­կե­րա­յին կեան­քին։ 

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Շի­րի­նօղ­լու ըն­տա­նի­քը ե­րէկ ու­նե­ցած է ցա­ւա­լի եւ տխուր կո­րուստ մը։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Հա­մաշ­խար­հա­յին կա­նանց օ­ր-ւան կա­պակ­ցու­թեամբ ձեռ­նարկ մը կա­յա­ցաւ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն ներս։ Այս­պէս, ա­շա­կերտ­նե­րը նախ ներ­կա­յա­ցան մշա­կու­թա­յին յայ­տագ­րով մը, զոր պատ­րաս­տած էին ու­սու­ցիչ­ներ Թա­րա Տէ­միր­ճիօղ­լու, Սե­սիլ Քա­րա­հի­սա­րի­տիս, Ճա­նան Պուլ­կուր։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Վա­գըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Թո­րոս Ալ­ճան նա­խն­թաց օր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Վա­գըֆ­նե­րու Իս­թան­պու­լի Բ. շրջա­նի տնօ­րէն Իպ­րա­հիմ Սաֆ­ֆէթ Էր­թիւր­քի հետ։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Բազ­մա­վաս­տակ լրագ­րող Ժան Տեվ­լե­թօղ­լու, ո­րու կեն­սագ­րու­թեան մաս կը կազ­մէ նաեւ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թը, հրա­տա­րա­կեց յու­շագ­րա­կան հա­տոր մը՝ «İyi Kötü Ermeni» խո­րագ­րով։ Ան յե­տա­դարձ հա­յեացք մը կը նե­տէ իր ան­ցեա­լին ու կը պատ­մէ ման­կու­թե­նէն մին­չեւ այ­սօր ինք­նու­թեան փնտռտու­քը՝ Թուր­քիոյ եւ Անգ­լիոյ մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Կա­լա­թա­սա­րայ մար­զա­կում­բին պատ­կա­նող Գու­րու­չէշ­մէի կղզիի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին շուրջ ներ­կա­յիս կ՚ապ­րուի վէճ մը, ո­րու բե­րու­մով կա­տա­րուած է նաեւ դա­տա­կան դի­մում մը։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

​Թրքական պատմութեան հաստատութեան (TTK) նորանշանակ նախագահը պատրաստ է գործի ձեռնարկելու:
Փրոֆ. Ռեֆիք Թուրան բացատրեց, թէ ինչ ենթադրութիւններ ունի հայկական հարցի վերաբերեալ ծրագիրներուն շուրջ:

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Սլո­վա­քիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Փե­թէր Փրի­փու­թէ­նը, ո­րու մշտա­կան նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 7, 2015

«Կա­լե­րի Պիր­զա­ման­լար»ի եւ «Նոսթալժի» մշա­կոյթի կեդրոնի համատեղ նախաձեռնութեամբ կա­յա­ցաւ գրող-ըն­թեր­ցող հան­դի­պում մը՝ Տո­ղան Չե­թին­քա­յա­յի հետ։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­նա­սուն մը զգա­ցում ու­նի՞. ե­թէ կրնայ ան­գութ ըլ­լալ ըստ ե­րե­ւոյ­թի, չի կրնա՞ր նաեւ գո­րո­վիլ, երբ փո­խան ա­նէծ­քի սէ՛ր կ՚ըն­դու­նի։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր Ա­լեք­սանտր Լու­քա­շե­ւիչ յայ­տա­րա­րեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի շփման գծին վրայ ի­րա­վի­ճա­կը կը շա­րու­նա­կէ մնալ ան­կա­յուն։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու դէ­պի Նիւ Եորք կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն ներս գոր­ծող թրքա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Ֆրան­սա­կան «Carrefour» հան­րա­խա­նութ­նե­րու ցան­ցը ի վեր­ջոյ կը հաս­տա­տէ իր մաս­նա­ճիւ­ղը Հա­յաս­տա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան» կու­սակ­ցու­թեան (ԲՀԿ) ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րը։ Այս առ­թիւ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ կու­սակ­ցա­պետ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան, որ երկ­րի ա­մե­նա­յայտ­նի գոր­ծա­րար­նե­րէն մին է։ Այս առ­թիւ Ծա­ռու­կեան յայտ­նեց, թէ կը հրա­ժա­րի կու­սակ­ցա­պե­տի պաշ­տօ­նէն ու կը հե­ռա­նայ աշ­խոյժ քա­ղա­քա­կան աս­պա­րէ­զէն։ «Ես որո­շում կա­յա­ցու­ցած եմ՝ այ­լեւս չզբա­ղիլ աշ­խոյժ քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ, թո­ղուլ կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գա­հի եւ խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը։ Ես ձեզ­մէ կը խնդրեմ այ­լեւս քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով ին­ծի չդի­մել», ը­սաւ ան։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Լիթ­վա­յի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Եուո­զաս Պեռ­նա­տո­նիս ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը Երուսաղէմի մէջ երէկ տեսակցեցաւ Իսրայէլի նախագահին հետ:
Ռիվլին եւ Նալպանտեան կարեւորեցին քաղաքական երկխօսութեան աշխուժացումը, ինչ որ պիտի խրախուսէ համագործակցութիւնը:

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

2015-ի տարելիցի շրջանին «Tarih Vakfı»ի կողմէ կազմակերպուած ելոյթներու շարքը կը շարունակուի:
Տնտեսագէտ Նեւզատ Օնարան կալուածներու ձեռք փոխելու վերաբերեալ հարցերը մեկնաբանեց այն իրաւական ու քաղաքական գործընթացներու լոյսին տակ, որոնք Հանրապետութեան հիմնադրութեան առաջին տարիներուն հետ եւս առընչութիւն ունին:

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կը շա­րու­նա­կուի Մեծ պա­հոց շրջա­նի բնո­րոշ ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը:

Ուրբաթ, Մարտ 6, 2015

«Տեփօիսթանպուլ»ի երդիքին տակ եզակի ցուցահանդէս մը՝ 2015 թուականի մթնոլորտին մէջ:
Գրիգոր Սահակօղլու ստեղծագործական տաղանդով կը ներկայացնէ պարապութեան հէքեաթ մը:

Էջեր