Արխիւ

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Իսրայէլէն խումբ մը հեղինակաւոր մտաւորականներ վերջերս շփումներ ունեցան Երեւանի մէջ:
Երուսաղէմի համալսարանը յաջորդ ամիս պիտի կազմակերպէ հայկական հարցին վերաբերեալ հաւաքոյթ մը:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի այս փու­լի ա­մե­նէն խորհր­դան­շա­կան օ­րա­կար­գը Հա­լէպն է: Հա­լէ­պին տի­րա­պե­տե­լու կը ջա­նան Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին մաս­նա­կից գլխա­ւոր ե­րեք կող­մե­րը:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Հայաստան-Ռուսաստան-Իրան-Վրաստան առանցքին վրայ կը հասուննայ գործակցութեան ծրագիր մը:
Շուրջ երեք տարի վերջ տարածքաշրջանէ ներս պիտի սկսին ելեկտրականութեան փոխանակումները:

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ նշուե­ցաւ Մայ­րե­րու օ­րը։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը պատ­րաս­տած էին այս տա­րուան հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, Ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Շաբաթ, Մայիս 7, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մայ­րը, ի­րա­պէ՛ս ճշմա­րիտ տի­պար մըն է անձ­նու­րա­ցու­թեան, զո­հո­ղու­թեան եւ վե­հանձ­նու­թեան։ Ուս­տի մայ­րե­րու հա­մար խօ­սիլ կամ գրել թէ՛ դիւ­րին եւ թէ դժուար է։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Շուրջ եր­կու շա­բաթ վերջ Թուր­քիա պի­տի ու­նե­նայ նոր վար­չա­պետ մը։ Ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս յայ­տա­րարուե­ցաւ, որ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան ար­տա­հերթ հա­մա­գու­մա­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Մա­յի­սի 22-ին եւ այժ­մու կու­սակ­ցա­պե­տը՝ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու թեկ­նա­ծու պի­տի չըլ­լայ։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Հակառակ Հայաստանի հրատապ առաջնահերթութիւններուն, սուրիահայոց հարցերը չեն անտեսուիր:
Գործ եւ բնակարան գտնելու ուղղեալ ջանքերը կը շարունակեն ներկայացնել կենսական նշանակութիւն:

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիա­կան պա­տե­րազ­մի այս փու­լի ա­մե­նէն խորհր­դան­շա­կան օ­րա­կար­գը Հա­լէպն է: Հա­լէ­պին տի­րա­պե­տե­լու կը ջա­նան Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին մաս­նա­կից գլխա­ւոր ե­րեք կող­մե­րը: Այ­սինքն Սու­րիոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ի գին ծանր կո­րուստ­նե­րու կը փոր­ձեն ներ­կա­յա­նալ որ­պէս ամ­բող­ջա­կան եւ ան­փո­խա­րի­նե­լի ուժ:

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի հանդիսապետութեամբ:
Համբարձման տօնը աւանդական շուքով նշուեցաւ Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի մէջ:

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Քը­զըլ­թոփ­րա­քի IMOGA ա­րուես­տի սրա­հին մէջ բա­ցուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նէ գե­ղան­կա­րիչ­ներ Արծ­րուն Ապ­րե­սեա­նի ու Ա­շոտ Եա­նի հա­մա­տեղ ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Եր­կու հայեացք» խո­րագ­րեալ ցու­ցա­հան­դէ­սը հա­մա­կար­գած է Պայ­քար Տե­միր։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Քրիս­տո­սի Համ­բարձ­ման տօ­նին յա­ջոր­դող Կի­րա­կի օ­րը Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան Ե­կե­ղե­ցին կը նշէ «Երկ­րորդ Ծաղ­կա­զարդ»ը։ Տօ­նին ա­նուա­նու­մը ե­կած է Զատ­կի, այ­սինքն Սուրբ Յա­րու­թեան նա­խոր­դող տօ­նի ա­նուա­նու­մէն։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Թրքա­հայ ու­սուց­չաց միու­թեան ա­ւան­դա­կան նա­խա­ճա­շի հա­ւա­քոյ­թը կա­յա­ցաւ ե­րէկ։ Հանգս­տեան կո­չուած ու գոր­ծու­նեայ ու­սու­ցիչ­ներ Համ­բարձ­ման ար­ձա­կուր­դէն օգ­տուե­լով, ինչ­պէս ան­ցեալ տա­րի­նե­րուն, ապ­րե­ցան ան­մո­ռա­նա­լի ժա­մեր՝ Ֆե­ներ­պահ­չէի «Ռո­ման­թի­քա» ծո­վա­հա­յեաց զբօ­սա­րա­նին մէջ։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Տի­ար­պա­քը­րի Ս․ Կի­րա­կոս ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գու­թիւ­նը, որ եր­կար տա­րի­նե­րէ ետք ի­րա­կա­նա­ցած էր թրքա­հա­յու­թեան միա­ցեալ ու­ժե­րով, ե­րէկ կա­տա­րուած յա­տուկ հան­դէ­սով մը ստա­ցաւ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան Մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան (Europa Nostra) հե­ղի­նա­կա­ւոր պար­գե­ւը։ 263 ան­հատ­նե­ր ու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­ր դի­մած էին ստա­նա­լու հա­մար այս հե­ղի­նա­կա­ւոր մրցա­նա­կը, ո­րուն ար­ժա­նի նկա­տուած էին սա­կայն միայն 28-ը։

Ուրբաթ, Մայիս 6, 2016

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան եւ հե­ղի­նա­կա­ւոր ե­րաժշ­տա­գէտ Գրի­գոր Փի­տէ­ճեա­նէն վեր­ջերս խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թեամբ ստա­ցանք իր կող­մէ հե­ղի­նա­կուած եր­կու գիր­քեր։ Ան բա­րի ե­ղած էր խմբագ­րու­թեանս հա­մար մա­կագ­րել իր լոյս ըն­ծա­յած «Քրիս­տա­փոր Կա­րա-Մուր­զա» եւ «Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րաժշ­տու­թիւ­նը (պատ­մա­կան ակ­նարկ)» գոր­ծե­րը, ո­րոնք մե­զի հա­սան քա­ղաքս այ­ցե­լած իր բա­րե­կամ­նե­րէն մէ­կուն մի­ջո­ցաւ։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ կա­յա­ցաւ Փու­չի­կէ ինք­նա­շարժ­նե­րու մրցանք մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան տասն­չորս հա­մայն­քա­յին վար­ժա­րա­նի հին­գե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Գալ­ֆաեան Տան տիկ­նանց կազ­մին կող­մէ ե­րէկ սար­քուե­ցաւ նա­խա­ճաշ մը։ Մայ­րե­րու օ­րուան առ­թիւ սար­քուած հա­ւա­քոյ­թին կար­գա­խօսն էր «Բա­րի՛ ե­կար, ա­մառ»։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Ար­ք. Ա­թէ­շեան ըն­դու­նեց Է­յիւ­պի Ս. Ե­ղիա Եկե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի անդամները, որոնց մասնակցած էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեա­ն։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Սուրբ Փր­­կիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ-ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պա­լեա­նի ա­նե­րոջ՝ հա­մայն­քիս ե­րէց սե­րուն­դի սի­րուած ու յար­գուած դէմ­քե­րէն հան­գու­ցեալ Նու­պար Չիզ­մէ­ճեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը կա­տա­րուե­ցաւ ե­րէկ, Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս․ Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Համբարձման տօնին զուգահեռ՝ այսօր մեծ խանդավառութեամբ կը նշուի Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի հիմնադրութեան 184-րդ տարեդարձը:
Գթութեան յարկը մեր համայնքէն ներս առանցքային դեր մը կը խաղայ՝ իր բռնած վերելքի ուղիով եւ բացառիկ առաքելութեամբ:

Հինգշաբթի, Մայիս 5, 2016

Հայկական շարժանկարին առջեւ նոր հորիզոններ կ՚ուրուագծուին՝ գործակցութեան հնարաւորութիւններով:
Եւրոխորհուրդի հիմնադրամին միջոցները հասանելի պիտի ըլլան՝ ֆիլմերու արտադրութեան կամ ցուցադրութեան համար:

Էջեր