Արխիւ

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Բրի­տա­նա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր Rolls Royce ըն­կե­րու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է ինք­նա­շար­ժի բեռ­նախ­ցի­կին մէջ ի­րե­րու տե­ղա­փոխ­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած յա­տուկ ձե­ւագ­ծու­մով պա­յու­սակ­նե­րու թան­կար­ժէք հա­ւա­քա­ծոն: Ա­նոնք նա­խա­տե­սուած են բա­ցա­ռա­պէս Rolls Royce Wraith տի­պի ինք­նա­շար­ժին հա­մար:

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Ե­րե­ւա­նի Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կա­ճա­ռին մէջ, Մա­յի­սի 3-ին, տե­ղի կ՚ու­նե­նայ «Սպե­ղա­նի» երգ­չա­խում­բին հա­մեր­գը՝ ղե­կա­վա­րու­թեամբ հիմ­նա­դիր ու գե­ղա­րուես­տա­կան ղե­կա­վար Սա­րի­նա Աւ­թան­դի­լեա­նի։ Այս հա­մեր­գը նուի­րուած է երգ­չա­խում­բի հիմ-նադրութեան 20-ա­մեա­կին:

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Աշ­խար­հահռ­չակ բնոր­դու­հի Նաո­մի Քեմփ­պը­լի գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ։ Այս­պէս, Լոն­տո­նի մէջ կա­յա­ցած շնոր­հան­դէ­սէն յե­տոյ հան­րա­յայտ բնոր­դու­հի Նաո­մի Քեմփպըլ իր երկ­հա­տո­րեայ Naomi գիր­քը ներ­կա­յա­ցու­ցած է նաեւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Այսօր, Եւ­րո­պա­կան խոր­հրդա­րա­նը կը հիւ­րըն­կա­լէ «Սփիւռք­նե­րու Եւ­րո­պան» հա­մա­ժո­ղո­վը, ո­րու ըն­թաց­քին կը դրուի Եւ­րո­պա­յի սփիւռք­նե­րու ցան­ցի սկիզ­բը եւ կը ներ­կա­յա­ցուի «Սփիւռք­նե­րու Եւ­րո­պան» ուխ­տա­գի­րը: Ըստ Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթի հաղորդումներուն, այդ ուխ­տա­գի­րը կը հաս­տա­տէ, որ Եւ­րո­պա­յի մէջ սփիւռք­նե­րու դե­րը ա­ռանց­քա­յին է, որ ա­նոնք սպառ­նա­լիք չեն, եւ որ ա­ւե­լին պէտք է ը­նել զա­նոնք ներգ­րա­ւե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Գեր­մա­նիոյ Խորհր­դա­րա­նէն ներս Յու­նի­սի 2-ին օ­րա­կար­գի վրայ պի­տի գայ հայ­կա­կան հար­ցը։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Պուն­տես­տա­կէ ներս ներ­կա­յա­ցուած կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայ­նու­թեամբ պի­տի քննար­կուի այս նիւ­թը։ Երկ­րի հա­մա­խո­հա­կան իշ­խա­նու­թեան մաս­նա­կից Սո­ցիալ դե­մոկ­րատ կու­սակ­ցու­թեան խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Թո­մաս Օփ­փեր­ման այս առ­թիւ յայ­տա­րա­րեց, թէ Պուն­տես­տա­կը պի­տի ըն­դու­նի ո­րո­շում մը, ո­րով 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը պի­տի ճանչ­ցուին որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Ահաբեկչական յարձակումներուն հետեւանքով Թուրքիա շաբաթավերջին հերթական անգամ ցնցուեցաւ նահատակներու մասին լուրերով։
Կազիանթէպի մէջ անվտանգութեան տնօրէնութիւնը, իսկ Տիճլէի մէջ Ոստիկան զօրաց հրամանատարութիւնը թիրախ ընտրուեցան ՓՔՔ-ի կողմէ։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Հել­սին­քիի մէջ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Եդուարդ Նալ­պան­տեան կը տե­սակ­ցի Ֆին­լան­տիոյ Նա­խա­գահ Սաու­լի Նի­նիսթ­իո­յի, Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Մա­րիա Լո­հե­լա­յի եւ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ կը վա­րէ իր պաշ­տօ­նակ­ցին՝ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Թի­մօ Սոի­նիի հետ։

Երկուշաբթի, Մայիս 2, 2016

Ֆրանսայի Նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ շաբաթավերջին հիւրընկալեց Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեանը:
Ֆրանսահայոց թեմակալ առաջնորդը ներկայացուց այն բոլոր հարցերը, որոնք կը գտնուին համայնքի օրակարգին վրայ:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

​Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթը կ՚ապրի արդար հպարտութիւն մը:
Հայաստանի Պարի պետական համոյթը քաղաքէս հրաժեշտ առաւ՝ անմոռանալի ելոյթէն վերջ:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ըն­թա­ցիկ ամ­սուան սկիզ­բը Ար­ցա­խի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած զար­գա­ցում­նե­րէն աս­դին նոր ի­րա­վի­ճակ մը ստեղ­ծուած է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար: Տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով ը­սուած է, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ ո­րե­ւէ զար­գա­ցում իր ան­մի­ջա­կան ազ­դե­ցու­թիւ­նը կրնայ ու­նե­նալ Հա­յաս­տա­նի վրայ: Այս խօս­քը ի­րա­ւա­ցի է, ո­րով­հե­տեւ Հա­յաս­տա­նի եր­րորդ հան­րա­պե­տու­թեան ծննդո­ցի եր­կուն­քին մէջ նոյն­պէս Ղա­րա­բա­ղը իր կա­րե­ւո­րա­գոյն տե­ղը ու­նե­ցաւ երկ­րին մէջ հա­սուն­ցած ան­կա­խու­թեան եւ ինք­նիշ­խա­նու­թեան գա­ղա­փար­նե­րը բարձ­րա­ձայ­նե­լու հա­մար:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Ե­րու­սա­ղէմ մեկ­նե­լէ ա­ռաջ այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Հրէից րա­բու­նա­պե­տա­րան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Տ. Շիր­վան Քհնյ. Միւր­զեա­նի։

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Ապ­րիլ 27-ին, 101 տա­րի ա­ռաջ, Մեծ Ե­ղեռ­նի ար­հա­ւիր­քին մէջ, նո­րա­ծի­նի ճիչ մը կեան­քով լե­ցուց Ա­լեք­սանդ­րա­պոլ (Կիւմ­րիի նա­խա­սո­վե­տա­կան ա­նու­նը)՝ Ա­խու­րեան գե­տի ա­փին գտնուող կիւմ­րե­ցի Թա­դէո­սի եւ կար­սե­ցի Աստ­ղի­կի գիւ­ղա­կան խար­խուլ տու­նը։

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

​Տեսակցեցաւ՝ ՍԵ­ՒԱՆ ՊՕ­ՂՈՍ ՏԷՐ-ՊԵՏ­ՐՈ­ՍԵԱՆ

Յա­ճախ կը հան­դի­պէի ի­րեն՝ այս ձեռ­նար­կին, կամ այդ դա­սա­խօ­սու­թեան։ Սա­կայն, ա­ւե­լի մօ­տի­կէն ճանչ­ցայ զինք, երբ սկսայ հե­տե­ւիլ Լարք երաժշ­տա­նո­ցի մէջ իր դա­սա­ւան­դած Գրա­բա­րի դա­սըն­թացք­նե­րուն։

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

​Աշխարհահռչակ խմբավար Վլատիմիր Սփիվաքովի առաջնորդած սենեկային նուագախումբին շքեղ համերգը:
Երեւանի Օփերայի երդիքին տակ ունկնդիրները աննախընթաց խանդավառութիւն ապրեցան երեկոյթի ընթացքին:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

Չո­րեք­շաբ­թի, 4 Մա­յի­սին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի բա­ժա­կի մրցա­շար­քի ա­ւար­տա­կան մրցու­մը՝ Բա­նան­ցի եւ Մի­քա­յի մի­ջեւ:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ի յերկ­նից ե­րե­ւեալ նշանն յաղ­թու­թեան այ­սօր, հե­թա­նո­սաց ծա­գեաց լոյսն ո­ղոր­մու­թեան»։
­Շա­րա­կա­նի այս հրա­շա­լի՜ տո­ղե­րը լա­ւա­գոյն կեր­պով թարգ­ման կը հան­դի­սա­նայ Խա­չին էու­թեան եւ կա­րե­ւո­րու­թեան՝ հո­գե­ւոր կեան­քի գո­յա­պահ­պան­ման ու գո­յա­տեւ­ման ըն­թաց­քին մէջ։

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

Ա­մե­րի­կեան «Կրէյս­նոթ» ըն­կե­րու­թիւ­նը ման­րա­մասն վեր­լու­ծու­մը կա­տա­րած է Օ­գոս­տո­սին Ռիօ տը Ժա­նէյ­րո­յի մէջ (Պրա­զի­լիա) տե­ղի ու­նե­նա­լիք Ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան խա­ղե­րուն վե­րա­բե­րեալ՝ փոր­ձե­լով կան­խա­տե­սել, թէ ո՛ր եր­կիր­նե­րը որ­քա՛ն մե­տայ­լի պի­տի տի­րա­նան:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

Վրաս­տա­նի բնակ­չու­թեան մար­դա­հա­մա­րի ար­դիւնք­նե­րով (տե­ղի չէ ու­նե­ցած Հա­րա­ւա­յին Օ­սե­թիոյ եւ Աբ­խա­զիոյ մէջ), որ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է 2014-ին Վրաս­տա­նի Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը, երկ­րի բնակ­չու­թիւ­նը 3.7 մի­լիոն է: Ա­տի­կա 15 տոկ­սով պա­կաս է 2002 թուա­կա­նի մար­դա­հա­մա­րի ար­դիւնք­նե­րէն:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

Հա­յաս­տա­նը Եւ­րո­պա­կան թան­գա­րա­նա­յին ֆո­րու­մի (European museum forum) տա­րե­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցած է Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-կաճառը:

Շաբաթ, Ապրիլ 30, 2016

Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րով յայ­տա­րա­րեց, որ կը ծրագ­րէ յա­ջորդ ա­միս հան­դի­պիլ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ։

Էջեր