Արխիւ

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան տե­ղի ու­նե­ցաւ Միջ­միու­թե­նա­կան նար­տի մրցա­շար­քի ա­ւար­տա­կան ու եզ­րա­փա­կիչ փու­լի պար­գե­ւատր­ման հան­դի­սու­թիւ­նը։ Հան­գու­ցեալ Թա­դէոս Կիւն­թէ­րի յի­շա­տա­կին այս տա­րի 19-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քը ստեղ­ծեց մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

«Փա­րոս» ամ­սագ­րի ա­ռըն­թեր գոր­ծող հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը այս շրջա­նին ըն­թեր­ցա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը։ 1910 թուա­կա­նին, հո­գե­լոյս Տ. Գրի­գո­րիս Ծ. Վրդ. Պա­լա­քեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած «Նկա­րագ­րու­թիւն Ա­նիի ա­ւե­րակ­նե­րուն» գոր­ծին թրքե­րէն թարգ­մա­նու­թիւնն է այս մէ­կը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

​Հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծա­րան­քին ար­ժա­նա­ցած տոհմ է ա­րեւմ­տա­հայ Օ­տեան ըն­տա­նի­քը, ո­րուն ար­ժա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն Գ­­րի­գոր Օ­տեա­նի (1834-1887) ծննդեան 181-րդ ­տա­րե­դարձն է Դեկ­տեմ­բերի 9-ը։

Երեքշաբթի, Դեկտեմբեր 15, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Մոսկուայի ամենանշանաւոր ճաշարաններէն մին՝ «Gayane’s» իր այցելուներուն կը մատուցէ շատ բարձր որակով սպասարկութիւն բոլոր առումներով:
Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան յաջողած է բազմազգ միջավայրի մը մէջ արձանագրել անանտեսելի նուաճում:
 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ մեկ­նե­ցաւ Հա­յաս­տան։ Նո­րին Սրբազ­նու­թիւ­նը ճամ­բոր­դեց Իս­թան­պուլ-Ե­րե­ւան ու­ղիղ թռիչ­քով եւ Զուարթ­նոց օ­դա­կա­յա­նին մէջ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ դի­մա­ւո­րուե­լէ վերջ ա­ռաջ­նոր­դուե­ցաւ Մայ­րա­վանք, ուր կ՚ի­ջե­ւա­նի իր կե­ցու­թեան օ­րե­րուն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան աղ­բիւր­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին պաշ­տօ­նա­պէս տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ 9 Դեկ­տեմ­բեր 2015, Չո­րեք­շաբ­թի, իր եր­կու միա­բան­նե­րը՝ Տ. Յու­սիկ Ծ. Վրդ. Մար­տի­րո­սեան եւ Տ. Պետ­րոս Վրդ. Մա­նուէ­լեան Իս­թան­պուլ գա­լով մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քած են Կա­լա­թա­սա­րա­յի «Ճե­զա­յիր» հա­մա­լի­րին մէջ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Վերջին շուրջ տասը օրուան ընթացքին Արցախի ճակատին վրայ չորս հայ զինուոր նահատակուեցաւ Ատրպէյճանի կրակով:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեանի խօսքով, Պաքուի կողմէ իրավիճակի սրումը ապտակ է միջազգային հանրութեան դէմ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

​Հանրապետութեան նախագահը Թիւրքմենիստանի մէջ կրկնեց, որ ահաբեկչութիւնը պիտի յաղթահարուի միասնական ջանքերով:
Աշխապատի շփումներուն շրջագծով Էրտողան տեսակցեցաւ Պերտիմուհամէտովի, Մարկվելաշվիլիի եւ Ճիհանկիրիի հետ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

«Պողազիչի» համալսարանի Իգական հետազօտութիւններու ակումբին նախաձեռնութեամբ թատերական խանդավառ երեկոյթ։
Ձեռնարկի ընթացքին բեմին վրայ տողանցեցին այն կերպարները, որոնք մանկութեան ու երիտասարդութեան շրջանին ուղեցոյց եղած էին Եսայեանին։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը աս­տուա­ծա­յին պա­տուի­րան մըն է՝ մար­դուս ա­ռա­ջին ան­մեղ վի­ճա­կին մէջ իսկ տրուած Աս­տու­ծոյ կող­մէ՝ մարդ ա­րա­րա­ծին. «Եւ չոր­րորդ գե­տը Եփ­րատ է։ Եւ Տէր Աս­տուած ա­ռաւ մար­դը ու Ե­դե­մի պար­տէ­զին մէջ դրաւ, որ­պէս­զի զա­նի­կա մշա­կէ ու պա­հէ» (ԾՆՆԴ. Բ 15)։ Ու­րեմն, կը տես­նուի, որ աշ­խա­տան­քը եր­բեք պա­տիժ մը չէ՛ մար­դուն, այլ՝ կո­չում մը, ա­րար­չու­թեան պատ­ճառ եւ հե­տե­ւանք­նե­րէն մի՛ն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Աւանդական բաժակի օրը երէկ սանուց միութեան երդիքին տակ համախմբեց վարժարանի զանազան սերունդներէ շրջանաւարտները:
Յոբելեար դասարանի ընթացաւարտները զիրար վերագտան աշակերտական տարիներու բարձր տրամադրութեամբ եւ դպրոցին նկատմամբ երախտագիտութեամբ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Ա­մա­նո­րի ա­ւան­դա­կան քէր­մէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեան։ Եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թաց­նե­րու հի­ման վրայ այս քէր­մէ­սը հան­դի­սա­ցաւ բազ­մա­թիւ թա­ղե­րէ ժա­մա­նած հա­մա­կիր­նե­րու ժա­մադ­րա­վայ­րը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 14, 2015

​Պաքըրգիւղի ընտանիքը Ծնունդ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ տարեկան սիրոյ սեղանին առթիւ հերթական անգամ նոյնացաւ մեր համայնքին հետ:
Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրի ծախսերը հաւասարակշռելու համար թաղային խորհուրդը միջոց մը եւս պիտի մնայ որոնումներու մէջ

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

«Արեւելք» կայքէջին վրայ կը կարդանք.-
«Ա­րե­ւել­ք» Հա­լէ­պի իր աղ­բիւ­րէն տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցած է  մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լի հա­յա­հոծ «Նոր Գիւ­ղ» շրջա­նին մա­սին: Ըստ մեր աղբ­բիւ­րին «Նոր Գիւ­ղ­»ը կամ ա­րա­բա­կան ա­նուա­նու­մով «Հայ Ալ Մի­տա­ն» շրջա­նը  պա­տե­րազ­մա­կան հատ­ման սահ­մա­նա­յին գիծ ըլ­լա­լու ընդ­հա­նուր դրու­թեան հե­տե­ւան­քով դար­ձած է գրե­թէ ան­մար­դաբ­նակ:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու նա­խըն­թաց օր Ան­գա­րա­յի մէջ կազ­մա­կերպուած մաս­նա­ւոր հա­ւա­քոյ­թով մը ներ­կա­յա­ցուց Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան գործ­նա­կան ծրա­գի­րը։ Յա­ռա­ջի­կայ մէկ տա­րուան հա­մար որ­դեգ­րուած նպա­տակ­նե­րուն զու­գա­հեռ՝ վար­չա­պե­տը բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուաւ նա­խա­տե­սուած բա­րե­փո­խում­նե­րուն եւ առ­նուե­լիք քայ­լե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

​Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց «Եւ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­վար ու­սա­նող­ներ» խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը։ Հարկ է նշել, որ այս խոր­հուր­դը Եւ­րո­պա­յի ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան ու­սա­նո­ղա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնն է։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ վեր­ջին օ­րե­րուն պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Փե­քին՝ Չի­նաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սի Ցին­փի­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Փե­քի­նի մէջ Իլհամ Ա­լիեւ դի­մա­ւո­րուե­ցաւ պե­տա­կան ա­րա­րո­ղա­կար­գով եւ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։​

 

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Լիզ­պո­նի «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հայ­կա­կան հա­մայք­նե­րու բա­ժի­նը ո­րո­շած է ձեռ­նար­կել հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րի մը՝ հաս­տա­տե­լով թարգ­մա­նա­կան մա­տե­նա­շար մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան նպա­տակն է մարդ­կա­յին եւ ըն­կե­րա­յին գի­տու­թիւն­նե­րու հիմ­նա­կան բնագ­րե­րը տրա­մադ­րե­լի դարձ­նել հա­յե­րէ­նով, ինչ­պէս նաեւ հա­յե­րէն կա­րե­ւոր բնագ­րե­րը մատ­չե­լի դարձ­նել այլ լե­զու­նե­րով։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 12, 2015

Սու­րիա­հա­յու­թեան վե­րա­բե­րեալ խնդիր­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն զբա­ղեց­նել հա­մայն հա­յու­թեան օ­րա­կար­գը։ Այս մթնո­լոր­տին մէջ, Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Սու­րիա­հա­յոց հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող միջ­գե­րա­տես­չա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին հեր­թա­կան նիս­տը։

Էջեր