Արխիւ

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ինչ­պէս յայտ­նած էինք, վեր­ջերս, Ե­րե­ւա­նի մէջ վե­րահ­րա­տա­րա­կուե­ցաւ Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան լրագ­րող, հե­ռուս­տա­հա­ղոր­դա­վար, քա­ղա­քա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու, Տոց. Աբ­րա­համ Գաս­պա­րեա­նի «Ներ­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու ի­րո­ղու­թիւն­նե­րը Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի մէ­ջ» աշ­խա­տու­թիւ­նը, որ մաս­նա­գի­տա­կան խոր ու հան­գա­մա­նա­լից անդ­րա­դարձ մըն է Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի յետ­գա­ղու­թա­յին շրջա­նին՝ մին­չեւ 21-րդ դա­րու ա­ռա­ջին տաս­նա­մեա­կը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի նշա­նա­կուե­ցաւ Թա­լին Նա­յիր։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն բազ­մա­վաս­տակ ու փոր­ձա­ռու կրթա­կան մշակ մը Ե­ղի­սա­բէթ Չա­թա­նաս­լան կը վա­րէր այդ պաշ­տօ­նը։ 2015-2016 կրթա­կան շրջա­նի ա­ւար­տին ան ո­րո­շած է կո­չուիլ հանգս­տեան՝ բա­զում տա­րի­նե­րու իր ե­րախ­տա­շատ ու նուի­րեալ կրթա­կան գոր­ծու­նէու­թե­նէն վերջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 18, 2016

Է­լա­զը­ղի մէջ այս ա­ռա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ սաս­տիկ պայ­թում մը։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ դէպ­քը պա­տա­հե­ցաւ քա­ղա­քի Անվ­տան­գու­թեան տնօ­րէ­նու­թեան շէն­քին առ­ջեւ։ Պայ­թու­մէն ան­մի­ջա­պէս վերջ շտա­պօգ­նու­թեան բազ­մա­թիւ ինք­նա­շար­ժներ ու­ղար­կուե­ցան դէպ­քի վայր։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս տեսակցեցաւ ՄԱԿ-ի յատուկ ներկայացուցիչին հետ:
Սթեֆան Տէ Միսթուրա անդրադարձաւ Սուրիոյ ճգնաժամի վերջին իրադարձութիւններուն:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Դես­պան Ֆե­րի­տուն Սի­նիր­լիօղ­լու նշա­նա­կուե­ցաւ ՄԱԿ-ի մօտ Թուր­քիոյ մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ։ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս կա­տա­րուած նշա­նա­կում­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ ո­րոշմ­նա­գի­րը հրա­տա­րա­կուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­թեր­թին մէջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հագ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րիի հետ։ Ծա­նօթ է, որ Օ­գոս­տո­սի 24-ին Թուր­քիա պի­տի այ­ցե­լէ ԱՄՆ-ի Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Փութին շնորհակալութիւն յայտնեց Նազարպայեւին՝ Անգարա-Մոսկուա տագնապի յաղթահարման բերած կարեւոր նպաստին համար:
Մոսկուա երէկ առաջին անգամ Իրանի տարածքի «Համետան» ռազմախարիսխին վրայով ռմբակոծումներ կատարեց Սուրիոյ թիրախներուն դէմ:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

ՃՀՓ­-ա­կան եր­կու ե­րես­փո­խան­ներ՝ Փոխ-կու­սակ­ցա­պետ Զէյ­նէպ Ալ­թըօք (Իզ­միր) եւ Սե­լի­նա Տո­ղան (Իս­թան­պուլ) նա­մակ մը գրե­ցին Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Պե­քիր Պոզ­տա­ղին։ Այդ առ­թիւ ա­նոնք ու­շադ­րու­թիւն հրա­ւի­րե­ցին երկ­րէն ներս փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն ուղ­ղեալ ա­տե­լու­թեան ար­ձա­նագ­րած վե­րել­քին վրայ եւ կոչ ուղ­ղե­ցին զգայ­նու­թեան հա­մար։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Ռիոյի Ողիմպիականներուն շրջագծով հայկական մարզաշխարհին տեսակէտէ պատմական արդիւնք:
Ըմբիշ Արթուր Ալեքսանեան նուաճեց ախոյեանի տիտղոսը: Քսան տարի վերջ առաջին անգամ Հայաստանի ներկայացուցիչը յայտնուեցաւ պատուանդանի բարձրագոյն սանդխակին վրայ: Կիւմրիի մէջ ուշ գիշերին տօնական մթնոլորտով հրավառութիւն

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ հայ­րա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ մեկ­նե­ցաւ Հնդկաս­տան։ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ու­ղե­ւո­րու­թեան ըն­թաց­քին կ՚այ­ցե­լէ Կալ­կա­թա­յի Հա­յոց Մար­դա­սի­րա­կան ճե­մա­րա­նը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

«Բո­լո­րը հրա­ւի­րե­ցի այս­տեղ, ո­րով­հե­տեւ կը ցան­կամ, որ բո­լո­րը գան Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ, ծա­նօ­թա­նան մեր մշա­կոյ­թին: Իսկ ար­տերկ­րի մէջ շատ լաւ ժա­մա­նակ ան­ցու­ցի, նոր ըն­կեր­նե­րու հետ ծա­նօ­թա­ցայ, նոր ապ­րում­ներ ու­նե­ցայ: Վստահ եմ դեռ եր­կար կը յի­շեմ այն­տեղ ան­ցու­ցած իւ­րա­քան­չիւր պա­հը», նշած է փոքրիկն Միքայէլ Գրիգորեան՝ Մի­շա:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ

Սրտա­ռուչ եր­գեր շատ կան նա­յած ա­ռիթ­նե­րու. ին­ծի հա­մար ա­նոնց­մէ մէկն է «Վեր­ջին Զան­գը»... ոչ ա­նոր հա­մար, որ ապ­րած եմ այդ պա­հը, այլ ընդ­հակա­ռա­կը: Ու­րեմն հասկ­նա­լի է. ան­կա­տար իղձ մը կը կա­պէ զիս կա­րօ­տով, սա­կայն ջեր­մա­նա­լով ա­նոնց­մով, ո­րոնք ոչ միայն այդ պա­հը ապ­րած են, այլ շա­րու­նա­կած են մագլ­ցիլ վեր, մին­չեւ դոկ­տո­րա­կան...։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 17, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Աստուածամօր տօնը, սիրելի՜ բարեկամներ, ամբողջ աշխարհի կանանց տօնն է։ Արդարեւ, կիներ, որոնք իրենց իրաւունքը կորսնցուցած էին դարեր առաջ եւ զանազան նեղութիւններու կ՚ենթարկուէին ու կը չարչարուէին այս կամ այն անիրաւութեան եւ անարդարութեան պատճառով եւ որոնք հաւասար չէին նկատուեր այր-մարդուն, որպէս՝ մա՛րդ, կիներ, որոնք իրաւազրկուած ու հալածական՝ կը տառապէին, քանի որ վիրաւորուած էր իրենց մարդկային արժանապատուութիւնը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

Վրաս­տա­նի հայ կի­նե­րու «Շու­շա­նիկ» միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Վի­րա­հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի, «Հա­յար­տուն» կեդ­րո­նի եւ ան­հատ բա­րե­րար­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեամբ Թիֆ­լի­զի Ս. Էջ­միա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հայ­կա­կան ազ­գա­յին կա­րեկ­րա­տե­սա­կի՝ տոլ­մա­յի փա­ռա­տօն-մրցու­մը: Ըստ «Ար­մէնփրէ-ս»ի, այս մա­սին տե­ղե­կա­ցու­ցած է Վի­րա­հա­յոց Թե­մը՝ ա­ւելց­նե­լով. «Լաւ ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած է Վրաս­տա­նի ազ­գա­յին միւս ար­ժէք­նե­րուն հետ միա­սին ներ­կա­յաց­նել նաեւ հայ­կա­կան խո­հա­նո­ցը իր բազ­մա­զա­նու­թեամբ, որ հա­յոց բազ­մա­դա­րեան մշա­կոյ­թի ան­բա­ժան մասն է:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

«Հա­յաս­տա­նը ու­նի շատ հա­րուստ ու երկ­նա­յին մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւն», այս խօս­քե­րով՝ Հա­յաս­տա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին իր պատ­մու­թեան կը սկսի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Smithsonian հաս­տա­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին կա­պե­րու բաժ­նի ղե­կա­վար Մոլ­լի Ֆան­նոն:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ գոր­ծուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով ե­րէկ չորս հո­գի եւս ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

Պրա­զի­լի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­զի­լիա­յի մէջ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ մաս­նակ­ցե­ցաւ հայ­կա­կան դես­պա­նա­տան շէն­քի հիմ­նար­կէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեան։ Հա­ւա­քոյ­թին ներ­կայ էին Պրա­զի­լի Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու նա­խա­րար Ժո­զէ Սե­րա, Պրա­զի­լի մօտ հա­ւա­տար­մագ­րուած դես­պան­ներ, բարձ­րաս­տի­ճան դի­ւա­նա­գէտ­ներ եւ պրա­զի­լա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած ծանր մար­տե­րուն ըն­թաց­քին ան­հե­տա­ցած էր հայ զի­նուոր մը, ո­րուն ա­նու­նը մին­չեւ վեր­ջերս չէր յստա­կա­ցած։ Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ տեղ­ւոյն հա­յու­թեան մատ­նուած վի­ճա­կին շուրջ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցող հայ­կա­կան աղ­բիւր­նե­րը ո­րոշ չա­փով հա­կա­սա­կան տուեալ­ներ կը փո­խան­ցէին կամ լռու­թիւն պա­հել կը նա­խընտ­րէին այս նիւ­թին շուրջ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

Տիար­պա­քը­րի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում մը։ Ճա­նա­պար­հա­յին ոս­տի­կա­նու­թեան հա­կակշռ­ման շրջա­նա­յին կեդ­րո­նը դար­ձաւ ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան թի­րա­խը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 16, 2016

Սուրբ Խաչ դպրեվանքի պարտէզի պատերու արտաքին երեսին վրայ շաբաթավերջին անծանօթներու կողմէ գրի առնուեցան ցեղապաշտ լոզունգներ:
Երեսփոխան Մարգար Էսաեան եւ Անվտանգութեան տնօրէնները շարժման անցան անմիջապէս:
Խնամակալութեան ատենապետ Թորոս Ալճան հրապարակեց յայտարարութիւն մը, որով դէպքը խստիւ պախարակեց յաչս Թուրքիոյ Հանրապետութեան աչալուրջ քաղաքացիներուն:

Էջեր