Թրքահայ կեանք

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԿԸ ԲԱՑՈՒԻ…»

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի (ՀԱՀ) վե­րա­տե­սուչ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան ե­րէկ ա­ռա­ւօտ Ե­րե­ւան վե­րա­դար­ձան՝ ա­ւար­տե­լով Իս­թան­պու­լի ի­րենց շփում­նե­րը, ո­րոնք շա­բա­թա­վեր­ջին ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան ար­ժա­նա­ցան հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՄԷՋ ՑՆԾՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Գէորգ եկեղեցւոյ դպրաց դասու հիմնադրութեան 312-րդ եւ Սահակեան երգչախումբի կազմաւորման 77-րդ կրկնակ տարեդարձները փայլուն անցան:
Տ. Զաքէոս Ծ. Վրդ Օհանեան հանդիսապետեց կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններուն, որոնք վերածուեցան իսկական տօնախմբութեան:

«ԼՈՅՍ»Ի ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍՈՎ ՄԸ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Լե­ւեն­տի «WYNDHAM GRAND» պան­դո­կին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ձեռ­նար­կով մը նշուե­ցաւ «Լոյս» երկ­շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նադ­րու­թեան երկ­րորդ տա­րե­դար­ձը։ Պա­րա­հան­դէ­սի ձե­ւա­չա­փով կազ­մա­կեր­պուած էր այս տա­րե­դար­ձի հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու ա­ռա­ջին փու­լին սար­քուե­ցաւ ըն­դու­նե­լու­թիւն մը, ո­­րուն յա­ջոր­դեց ճաշ­կե­րոյթ մը։

ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐ

​Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանին դռները լայնօրէն բաց են պոլսահայ երիտասարդներուն համար: Արմէն Տէր-Կիւրեղեան եւ Աշոտ Ղազարեան երէկ բազմակողմանի շփումներ ունեցան մեր համայնքին հետ:

ԳԱԼՖԱԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՕՐՈՒԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

Գալ­ֆաեան տան մէջ վեր­ջերս հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ։ Օ­րուան յայ­տագ­րին շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը հան­դէս ե­կան զա­նա­զան ե­լոյթ­նե­րով, զորսձօ­նե­ցին ի­րենց ու­սու­ցիչ-ու­սուց­չու­հի­նե­րուն։

ԱՐՄԷՆ ՏԷՐ-ԿԻՒՐԵՂԵԱՆ ԵՒ ԱՇՈՏ ՂԱԶԱՐԵԱՆ ՄԵՐ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նի վերա­տե­սուչ Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան եւ փոխ-վե­րա­տե­սուչ Ա­շոտ Ղա­զա­րեան այս ա­ռա­ւօտեան կա­նուխ ժա­մե­րուն Ե­րե­ւա­նէն ժա­մա­նեցին Իս­թան­պուլ։ Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) կրթա­կան յանձ­նա­խում­բին ա­նու­նով ա­նոնք դի­մա­ւո­րուե­ցան Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սար­վէն Սէրթ­շիմ­շէ­քի կող­մէ։

ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐԸ ՄԻԱՍՆԱԲԱՐ ՃԱՇԵՑԻՆ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ու­սուց­չաց օ­րուան առ­թիւ Ե­շիլ­գիւ­ղի վար­ժա­րա­նի կրթա­կան մշակնե­րը եւ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը նա­խըն­թաց օր հա­մախմ­բուեցան Մաչ­քա­յի «Chocolate Bistro»ին մէջ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կեց Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուին՝ Թուր­քիոյ Հան­րա­պե­տու­թեան 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան իր գլխա­ւո­րու­թեամբ ձե­ւա­ւոր­ման կա­պակ­ցու­թեամբ։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ՏԱՐԵԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց կ՚ու­ղեկ­ցէր նաեւ թա­ղի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Մի­նաս Քհնյ. Ճի­հան­կիւ­լեան։

Էջեր