Թրքահայ կեանք

Ա. ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՀԱՅ ՍՊԱՆԵՐՈՒ ԵՒ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐՈՒ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ ՅՕԴՈՒԱԾ ՄԸ

 

«Tarih Vakfı»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հրա­տա­րա­կուող «Toplumsal Tarih» պար­բե­րա­կա­նի Մարտ ամ­սուան թի­ւը ար­դէն լոյս տե­սած է ճոխ բո­վան­դա­կու­թեամբ։ Պար­բե­րա­կա­նի այս ամ­սուան թի­ւը կը բո­վան­դա­կէ հա­յոց տե­սա­կէ­տէ հե­տաքրք­րա­կան յօ­դուած մը, ո­րու հե­ղի­նակն է Այ­հան Աք­թար։ 

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ «ՂԱԶԱՐՈՍ ՈՒՆԱՆ» ՎՈԼԷՅՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉԸ ՍՏԵՂԾԵՑ ՄԵԾ ՈԳԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քե­րը, ո­րոնք վեր­ջին շրջա­նին ար­ժա­նա­ցան մար­զա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան հե­տաքրք­րու­թեան, ներ­կա­յիս հետզ­հե­տէ կը հաս­նին ի­րենց ա­ւար­տին՝ մրցա­նա­կա­բաշխ­ման խան­դա­վառ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով։

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅԹ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի եր­դի­քին տակ կը շա­րու­նա­կուին մար­զա­կան ձեռ­նարկ­նե­րը։ Խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուած է, քա­նի որ վո­լէյ­պո­լի, պաս­քեթ­պո­լի, ֆութ­սա­լի մար­զա­ձե­ւե­րու ա­ւե­լի քան ե­րեք ա­միս տե­ւած մրցա­շար­քե­րը կ՚ար­ժա­նա­նան մար­զա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան։

Էջեր