Թրքահայ կեանք

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ «ԸՆԿԵՐ» ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Կեդ­րո­նա­կան սա­նուց միու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ըն­կեր» թա­տե­րա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­մը։ «Քա­պա­րէ» ա­նուն խա­ղը թա­տե­րա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ՝ բե­մադ­րիչ Ա­րաս Նա­սի մա­կա­նին ներ­քեւ։ Եր­կու թա­տե­րակ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ներ­կա­յա­ցում մըն է այս մէ­կը, որ ար­ժա­նա­ցաւ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րու հե­տաքրք­րու­թեան։

ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ՝ ՅԱՋՈՂ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՈՒՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց վեր­ջերս Ամս­թեր­տա­մի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Հա­մաեւ­րո­պա­կան խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցած իս­թան­պու­լա­հայ մար­զիկ­նե­րը։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­րան այ­ցե­լե­ցին Հայ­կա­րամ Գա­րա­սու, Շահ­նուր Գա­զան­ճը, Սե­ւան Տեւ­լէ­թեան, Պու­րակ Էլ­վան, Հեր­ման Պի­պէ­ռեան, Ա­ռէն Օլ­կուն­տե­միր, Ար­ման Խու­պե­սէ­րեան, Ար­տա Տօ­նի­կօղ­լու եւ Ռո­պին Միր­զա­խա­նեան։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐԸ

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը կը պատ­րաս­տուի հան­դէս գալ ներ­կա­յա­ցում­նե­րու նոր շար­քով մը։ Պուր­ճու Թո­քու­չի բե­մադ­րու­թեամբ խում­բը յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի ներ­կա­յաց­նէ «Չըլ­կըն տիւ­նեա» խա­ղը, որ եր­կու ա­րար­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ զա­ւեշտ մըն է։

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը այս շրջա­նին կը կազ­մա­կեր­պէ սե­մի­նար­նե­րու շարք մը՝ մա­նուկ­նե­րու նա­խադպ­րո­ցա­կան շրջա­նի զար­գաց­ման վե­րա­բե­րեալ։ Այս շրջագ­ծով վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ ե­լոյ­թի հրա­ւի­րուած էր մա­նուկ­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեան նիւ­թե­րու գծով մաս­նա­գէտ մը՝ Ա­րու­սեակ Սա­ֆա Ճա­մի­լա­պա­տի։

ԷՍԱԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի­նե­րէն Նա­թա­լի Պար­սա­մեան, Սե­սիլ Կիւ­կիւշ, Լա­րի­սա Եըլ­մազ եւ Գա­րին Ման­թօ վեր­ջերս Ֆին­լան­տիոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «Է­րաս­մուս» ծրագ­րին շրջագ­ծով կազ­մա­կեր­պուած «European Job Market For Youth» խո­րագ­րեալ հա­ւա­քոյ­թի մը։

ԷՍԱԵԱՆՑԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄԸ՝ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ա­շա­կերտ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցան «Պիլ­ֆէն» նա­խակր­թա­րա­նին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի վե­ցե­րորդ մրցա­շար­քին։

ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

Ա­թա­գիւ­ղի «Աս­լը Չա­քըր Ալփ­թե­քին» հա­մա­լի­րէն ներս ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Գալ­ֆաեան Տան կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած մարմ­նա­մար­զի միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ա­ւան­դա­կան խրախ­ճան­քը։ Այս տա­րի 11-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած խրախ­ճան­քը ձօ­նուած էր Գալ­ֆաեան Տան հիմ­նադ­րու­թեան 150-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԵՑ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 161-րդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ ստեղ­ծուե­ցաւ հո­գե­ւոր հրճուան­քի մթնո­լորտ։

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՈՒԱՆ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ՝ ԹԱՔՍԻՄԻ Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Սուրբ Յա­րու­թեան տա­ղա­ւա­րին յա­ջոր­դած ա­ռա­ջին Կի­րա­կիին՝ Նոր Կի­րա­կի օ­րը, ե­րէկ, Թաք­սի­մի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­ւան­դա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցան տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թեան առ­թիւ։

Էջեր