Թրքահայ կեանք

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ ՋԵՐՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՄԸ ՄԷՋ ԿԸ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼԵՆ ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ՀԱՅԱԳԷՏ ՊԵՆԵՏԷՔ ԺԻԿՄՈՆՏԸ

Մեր հա­մայն­քը վեր­ջին օ­րե­րուն կը հիւ­րըն­կա­լէ Հուն­գա­րիա­յէն հա­յա­գէտ Պե­նե­տէք Ժիկ­մոն­տը։ Իւ­րա­յա­տուկ հիւր մըն է ան մեր ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, ո­րով­հե­տեւ բա­ւա­կան բարձր մա­կար­դա­կով կը տի­րա­պե­տէ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի եւ իր այդ ի­մա­ցու­թեան հի­ման վրայ ա­ռար­կայ կը դառ­նայ թէ՛ հա­մակ­րան­քի եւ թէ հիաց­մուն­քի։

ՊԵՏՐՈՍ ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒԻ ԿՈՂՄԷ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ե­րէկ խմբագ­րու­թեանս հետ կապ հաս­տա­տեց՝ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ տա­լու հա­մար Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) վեր­ջին ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ու­նե­ցած ե­լոյ­թին շուրջ։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին խօ­սած էր մեր կրթա­կան հա­մա­կար­գի առ­կայ հրա­տապ հար­ցե­րուն շուրջ եւ այս ամ­բող­ջին մէջ անդ­րա­դար­ձած՝ կարգ մը վար­ժա­րան­նե­րը միաց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան մա­սին։

TEOG-Ի ՅԱՏՈՒԿ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ար­դէն ո­րո­շած է յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րի 25-ին տե­ղի ու­նե­նա­լիք TEOG-ի քննու­թեան ըն­թաց­քին մաս­նա­ւոր հար­ցում­ներ ուղ­ղել թրքա­հայ վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն՝ կրօ­նա­գի­տու­թեան եւ բա­րո­յա­գի­տու­թեան ա­ռար­կա­յի պա­րա­գա­յին։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ Զուարթ­նոց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի տնօ­րէն խոր­հուր­դին ան­դամ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ Դպրաց դա­սու նա­խա­գահ Տ. Զա­ւէն Քհնյ. Պը­չաք­ճեան։ Երգ­չա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ կը պատ­րաս­տուին յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բե­րի 22-ին տօ­նախմ­բել ի­րենց տա­րե­դար­ձը՝ կրօ­նա­կան եւ աշ­խար­հիկ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով։

«ՈՄԱՆՔ»Ի ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՀԱՄԵՐԳԸ

«Ո­մանք» խում­բը նա­խըն­թաց օր ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Գա­տը­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան Եէլ­տե­ղիր­մէ­նիի գե­ղա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ։ Խում­բը ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց ամ­բող­ջու­թեամբ հա­յե­րէն եր­գե­րէ բաղ­կա­ցեալ ծրա­գիր մը։

ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՈՒԱԾ ՕՐԱԿԱՐԳ

Համայնքային վաքըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի «Պիլէք» հանգստարանի սրահին մէջ գումարեց 2015-2016 շրջանի առաջին ժողովը։
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու. «Մեր հաւաքական կեանքէն ներս առկայ է լուրջ պառակտում մը, եթէ չհամախմբուինք, չկազմակերպուինք, ապա բոլորը կը ջլատուին ու մեր համայնքը աստիճանաբար կը հալի»։
Թրքահայ դպրոցներու տրազերծ կարգավիճակի ու մասնաւորներու շարքին պատկանելով հանդերձ, «տնտեսական ձեռնարկ» համարուելէ խուսափելու հարցին շուրջ առայժմ չկայ յստակութեան։

ԻՍԿԷՆՏԷՐ ՇԱՀԻՆԿԷՕԶ ՄԵԿՆԱԲԱՆԵՑ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐՈՒԱՆ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՎԷՃԸ

​VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ նաեւ Կի­րա­կի, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սի­րոյ սե­ղա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին ապ­րուած վէ­ճը՝ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի եւ Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի մի­ջեւ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով հար­ցին այժ­մէա­կան բնոյ­թը՝ ե­րէկ հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րը հե­տաքրք­րուե­ցան այս նիւ­թին վե­րա­բե­րեալ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի մօ­տե­ցում­նե­րով։ Իբր այդ, ան հան­դէս ե­կաւ շարք մը մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՎ ՀԱՂՈՐԴ ԴԱՐՁԱՒ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ

Այս տա­րի եւս Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ա­ռի­թն ու­նե­ցաւ մէկ­տե­ղուե­լու Ս. Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նա­կա­տա­րու­թեան խոր­հուր­դին շուրջ։ Թա­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ կա­տա­րուած հան­դի­սու­թիւն­նե­րով՝ թէ՛ կրտսեր եւ թէ ե­րէց սե­րուն­դի ան­դամ­ներ հա­ղորդ դար­ձան Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան փո­խան­ցած պատ­գա­մին։

ԳԱԼՖԱԵԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԷՍ

Հայ մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ Գալ­ֆաեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը։ Դպրո­ցի ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Ա­րու­սեակ Մկրտի­չեան, Սի­րա­նոյշ Էօզ­նի­կո­լեան, Թա­մար Ներ­կիզ, Այ­լին Եա­նար, Սե­լին Եա­մաչ, Էպ­րու Եըլ­մազ եւ Է­լի­զա­պէթ Զին­կիլ­լիօղ­լու ա­շա­կերտ­նե­րուն ար­դէն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուած էին Հա­յոց գի­րե­րու գիւ­տին, Թարգ­ման­չաց շարժ­ման եւ Թարգ­ման­չաց տօ­նին շուրջ։

Էջեր