Թրքահայ կեանք

ՏԱՐԵՄՈՒՏԻ ԱՌԹԻՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Նշան­թա­շըի «Ի­տիլ» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հը կազ­մա­կեր­պած է ցու­ցա­հան­դէս մը՝ ող­ջու­նե­լու հա­մար Նոր տա­րին։ 45 ա­րուես­տա­գէտ կը մաս­նակ­ցի այս խառն ցու­ցա­հան­դէ­սին, ո­րու բա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն։ Գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րը հա­մախմ­բուե­ցան ո­գե­ւոր մթնո­լոր­տի մը մէջ՝ 2017 թուա­կա­նին հա­մար դրա­կան սպա­սում­նե­րով, մա­նա­ւանդ խա­ղա­ղու­թեան ակն­կա­լու­թեամբ։

ՆՈՒԻՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԸ ՎԵՐՋԱՑԱՆ

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «500 ծիծ­ղուն աչք» խո­րագ­րեալ ա­մա­նո­րեան նուի­րա­բաշխ­ման ար­շա­ւը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Մխի­թա­րեան­ցի­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին այս ծրագ­րին մէջ ընդգր­կուած վեր­ջին ե­րեք վար­ժա­րան­նե­րը։

ԶԻՊԷՉ-Ի ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ՈԳԵՒՈՐ ԱՄԱՆՈՐԸ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի «Պի­լէք» հանգս­տա­րա­նի սրա­հին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ԶԻ­ՊԷՉ-ի ըն­տա­նի­քի Ա­մա­նո­րի խրախ­ճան­քը։ Շատ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ ան­ցաւ ձեռ­նար­կը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թե­նէն Մկրտիչ Սէրթ­շիմ­շէք, Ժի­րայր Տաղ­տե­ւի­րէ­նէլ  եւ Կար­պիս Փո­լատ, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­հի Սիլ­վա Թրի­քա, ԶԻ­ՊԷՉ-ի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, ա­շա­կերտ­նե­րու ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

«500 ԾԻԾՂՈՒՆ ԱՉՔ»

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «500 ծիծ­ղուն աչք» խո­րագ­րեալ ա­մա­նո­րեան նուի­րա­բաշխ­ման ծրա­գի­րը այս տա­րի եւս կեան­քի կը կո­չուի խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Վար­դան Պալ­մում­ճեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ այս շարժ­ման կա­մա­ւոր­նե­րը ե­րէկ այ­ցե­լե­ցին՝ սոյն ծրագ­րին մէջ նե­րառ­նուած վեց վար­ժա­րան­նե­րէն ե­րե­քը։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան Կա­թո­ղի­կէ աշ­խար­հի Ս. Ծննդեան տօ­նին առ­թիւ այ­ցե­լեց Թուր­քիոյ Հայ Կա­թո­ղի­կէից Ար­քե­պիս­կո­պո­սա­րա­նը։ Յա­նուն Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին ան այս առ­թիւ շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ յղեց Վի­ճա­կա­ւոր Տ. Լե­ւոն Արք. Զէ­քիեա­նին։

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ԹՈՐՈՍԻ ՄԱՀԸ

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, որ այս ա­ռա­ւօտեան կա­նուխ ժա­մե­րուն իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է մեր հա­մայն­քի ե­րէց սե­րուն­դի հա­մակ­րե­լի դէմ­քե­րէն Ա­զա­տու­հի Թո­րոս։ Հան­գու­ցեա­լը մայրն էր «Ֆօ­թօ Պո­լիս» լու­սան­կար­չա­կան ծա­ռայու­թեան հիմ­նա­դիր, յայտ­նի լու­սան­կա­րիչ Մկրտիչ Ար­ծի­ւեա­նի։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՔԷՐՄԷՍ

Ա­մա­նո­րի սե­մին Գա­տը­գիւ­ղի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քէր­մէս մը։ Ս. Թա­գա­ւոր Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բը Գա­տը­գիւ­ղի հա­մա­նուն ե­կե­ղեց­ւոյ «Պա­լըք­ճեան» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պեց այս ձեռ­նար­կը, ո­րու մաս­նա­կից թա­ղե­ցի­նե­րը բաժ­նե­ցին տօ­նա­կան շրջա­նի հրճուան­քը։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑԻՆ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս ճատ­րա­կի մէջ ար­ձա­նագ­րե­ցին փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ։ Պէ­յօղ­լուի շրջա­նի վար­ժա­րան­նե­րուն մի­ջեւ կազ­մա­կեր­պուած մրցա­շար­քի մը շրջագ­ծով ա­նոնք ա­պա­հո­վե­ցին դափ­նի­ներ, ինչ որ ար­ժա­նա­ցաւ մեծ գնա­հա­տան­քի։

ՇԻՇԼԻՑԻՆԵՐՈՒՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔՆԵՐԸ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ձմրան դա­սըն­թացք­նե­րու մաս­նա­կից­նե­րուն հա­մար կազ­մա­կեր­պուե­ցան Ա­մա­նո­րի խրախ­ճանք­ներ։ Այս­պէս, թէ՛ ա­կում­բի հա­ւա­քա­տե­ղիին եւ թէ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի «Եթ­քին Պէր­պէ­րօղ­լու» մար­զաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցան խրախ­ճանք­նե­րը։

Էջեր