Թրքահայ կեանք

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՒԱՔ

Թրքահայ սանուց միութիւններուն եւ զանազան ակումբներուն պատասխանատուներուն զօրակոչը:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան հերթական անգամ կանգ առաւ երիտասարդները մեր մշակոյթին հաղորդ պահելու անհրաժեշտութեան վրայ: Ժողովականները կը նախատեսեն թափ տալ նոր սերունդին ուղղեալ ծրագրերուն:

ԷՍԱԵԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՀՊԱՐՏ Է ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐԷՆ ԳԱՐԻՆ ԷՕՃԱԼԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՎ

Է­սաեան վար­ժա­րա­նի ըն­տա­նի­քը ներ­կա­յիս մեծ հպար­տու­թիւն կ՚ապ­րի իր շնոր­հա­լի սա­նե­րէն Գա­րին Էօ­ճա­լի նուա­ճում­նե­րով։ Սա բա­ռին ամ­բող­ջա­կան ի­մաս­տով հպար­տու­թիւն մըն է, ո­րով­հե­տեւ Գա­րին Էօ­ճալ կու գայ ա­պա­ցու­ցա­նել, թէ յա­մառ աշ­խա­տան­քով ու ե­ռան­դով հնա­րա­ւոր կ՚ըլ­լայ կեան­քի մէջ յաղ­թա­հա­րել ա­մէն դժուա­րու­թիւն։

ԵՆԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր հիւ­րըն­կա­լեց Ե­նի­գիւ­ղի Գիւտ Տփոյ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Վար­ժա­պե­տեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Պետ­րոս Քա­հա­նայ Պուլ­տու­քեան։

ՍԱՄԱԹԻՈՅ ՍԱՀԱԿԵԱՆ-ՆՈՒՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺՆԷՆ ՆԵՐՍ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆԸ

Սա­մա­թիոյ ըն­տա­նի­քը ե­րէկ մեծ ո­գե­ւո­րու­թիւն ապ­րե­ցաւ թա­ղի Սա­հա­կեան-Նու­նեան վար­ժա­րա­նի նա­խակր­թա­րա­նի բաժ­նէն ներս կազ­մա­կեր­պուած ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու ըն­թերց­ման տօ­նին առ­թիւ։ «Ա­ճա­ռեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դէ­սը, ո­րու բե­րու­մով ստեղ­ծուե­ցաւ տօ­նա­կան մթնո­լորտ։

ԶԻՊԷՉ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԻԼ ՄԵՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

ԶԻ­ՊԷՉ, որ կը գոր­ծէ Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­վա­նիին ներ­քեւ, ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի գործ­նա­կան գետ­նի վրայ հա­մա­գոր­ծակ­ցիլ իս­թան­պու­լա­հայ վար­ժա­րան­նե­րուն հետ։

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

«Գի­տու­թիւն՝ ա­մէն ին­չի հա­մար» կար­գա­խօ­սով Է­սաեան վար­ժա­րա­նը այս տա­րի վե­ցե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պած է գի­տա­կան խրախ­ճանք մը։ Միջ­վար­ժա­րա­նա­յին բնոյթ ու­նի այս ծրա­գի­րը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին իս­թան­պու­լա­հայ միջ­նա­կարգ­նե­րէն ա­շա­կեր­տա­կան խում­բեր։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ 12-րդ մր­ցա­շար­քի եզ­րա­փա­կիչ հանգ­րուա­նին, թա­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պար­գե­ւատր­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌԱՑ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԻՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր այց մը տուաւ Ա­սո­րի Ուղ­ղա­փա­ռաց Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Մետ­րա­պո­լիտ Եու­սուֆ Չե­թի­նին։ Ի­րեն կ՚ըն­կե­րա­նար Տ. Յա­րու­թիւն Ա­բե­ղայ Տա­մա­տեան։

Էջեր