Թրքահայ կեանք

ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆ

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րու ըն­թերց­ման տօ­նը։ Դպրո­ցի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» հան­դի­սաս­րա­հին մէջ այս առ­թիւ կազ­մա­կեր­պուած հան­դէ­սի պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը վե­րահս­կած էին ու­սուց­չու­հի­ներ Թա­նիա Չա­թաք, Տի­լա­րա Սա­րը­քա­յա եւ Ար­զու Քար­կը։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ Ս. ԶԱՏԿԻ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը մեծ ո­գե­ւո­րու­թեամբ տօ­նե­ցին Ս. Զատ­կի մօ­տա­լուտ գա­լուս­տը:
Ե­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօտ վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հը գե­ղեց­կօ­րէն զար­դա­րուած՝ սի­րով կը դի­մա­ւո­րէր իր Զատ­կի հիւ­րե­րը:

ՇԻՇԼԻ ՄԱՐԶԱԿՈՒՄԲԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ԱՌԹԻՒ ՏՕՆԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔՆԵՐ

Շիշ­լի մար­զա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը Ս. Զատ­կի առ­թիւ խրախ­ճանք­ներ կազ­մա­կեր­պեց իր ձմրան դա­սըն­թացք­նե­րուն մաս­նա­կից ա­շա­կերտ­նե­րուն հա­մար։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Շիշ­լիի դա­սըն­թացք­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան թէ՛ ա­կում­բի հա­ւա­քա­տե­ղիի մար­զաս­րա­հին եւ թէ Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի «Եդ­քին Պէր­պէ­րօղ­լու» մար­զաս­րա­հին մէջ։

ՁԱԽՈՂԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ պատ­րաս­տուած, սա­կայն Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեա­նի կող­մէ մեր­ժուած հա­մա­ձայ­նու­թեան նա­խա­գի­ծը, ո­րուն մա­սին զա­նա­զան լու­րեր հրա­պա­րա­կուե­ցան վեր­ջին օ­րե­րուն հա­մայն­քա­յին մա­մու­լին մէջ։ Տ. Գա­րե­գին Արք. Պեք­ճեան ե­րէկ հրա­պա­րա­կեց այդ ձա­խո­ղած նա­խագ­ծի ամ­բողջ բո­վան­դա­կու­թիւ­նը։

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Զատ­կի հան­դէս մը։ Մաս­նա­ւո­րա­պէս նա­խակր­թա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րուն հա­մար ա­ռանձ­նա­յա­տուկ նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ այս ձեռ­նար­կը։

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՓԱՅԼՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈԹԻՒՆԸ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս հեր­թա­կան ան­գամ յա­ջո­ղու­թիւն մը ար­ձա­նագ­րե­ցին ճատ­րա­կի մէջ։ Այս­պէս, դպրո­ցի խում­բը ա­խո­յեան հան­դի­սա­ցաւ «Տար­րիւ­շա­ֆա­քա» կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն կող­մէ վեր­ջերս կազ­մա­կերպուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին։

ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ ե­րէկ թա­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թեան հա­մար կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հա­ճե­լի հա­ւա­քոյթ մը։ Դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ծնո­ղաց միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Ս. Զատ­կի տօ­նին ըն­դա­ռաջ, վար­ժա­րա­նի բո­լոր դա­սա­րան­նե­րէն ա­շա­կերտ­ներ ներ­կե­ցին հաւ­կիթ­ներ ու պատ­րաս­տե­ցին խմո­րե­ղէն­ներ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Վա­րու­ժան Թավ­րան եւ իր ըն­կեր­նե­րը։ Ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Մա­ղա­քիա Ա­բե­ղայ Պես­քի­սի­զեան եւս ներ­կայ գտնուե­ցաւ հան­դիպ­ման։ Ապ­րի­լի 23-ին նա­խա­տե­սուած է այս ե­կե­ղեց­ւոյ տա­րե­կան ա­նուան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԱԹՈՌԷՆ ԱՒԱԳ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ՍԵՄԻՆ ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ. «ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ»

Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյս կող­մէ ե­րա­նաշ­նորհ Շնորհք Պատ­րիար­քի ծննդեան հա­րիւ­րա­մեա­կին առ­թիւ հաս­տա­տուած «Շնորհք Պատ­րիարք-100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սաւ գե­ղա­տիպ հա­տոր մը եւս. «Ա­ւագ Շա­բաթ»։

Էջեր