Թրքահայ կեանք

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊՏՈՅՏՆԵՐԸ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը վեր­ջերս յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րե­ցին զա­

ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Գալ­ֆաեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նար դպրո­ցի նախ­կին շրջա­նա­ւար­տու­հի­նե­րէն Պես­սէ Քա­պաք։

ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԵԳԷԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԸ

Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րան­նե­րու սա­նե­րը վեր­ջերս ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Ե­գէա­կան։ 41 ա­շա­կերտ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ խում­բը գլխա­ւո­րե­ցին տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ կարգ մը ու­սու­ցիչ­ներ։ Ու­ղե­ւո­րու­թեան ծրա­գի­րը ընդգր­կեց Ե­փե­սո­սը, Շի­րին­ճէն եւ Փա­մուք­քա­լէն։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քը այս օ­րե­րուն կ՚ար­ժա­նա­նայ ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Ար­դէն 12-րդ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պուի այս ա­ւան­դա­կան միջ­վար­ժա­րա­նա­յին մրցա­շար­քը, ո­րով ստեղ­ծուած է մեծ ու ո­գե­ւոր շար­ժում մը։

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՆ ԳԾԱՖԻԼՄԵՐ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան ա­շա­կերտ­նե­րը մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին Իս­թան­պու­լի չոր­րորդ ման­կանց ու ե­րի­տա­սար­դաց պիէ­նա­լին։ Ապ­րի­լի 19-էն ի վեր ըն­թաց­քի մէջ է այս պիէ­նա­լին ծրա­գի­րը, որ իր ա­ւար­տին պի­տի հաս­նի Մա­յի­սի 23-ին։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ե­դուարդ Այ­վա­զեանն ու իր ըն­կեր­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ տեղ­ւոյն հոգ­ւոր հո­վի­ւը՝ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

ԱՐԷՏ ԿԸՃԸՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Ա­րէտ Կը­ճը­րի ան­հա­տա­կան եր­րորդ ցու­ցա­հան­դէ­սը՝ «Օ­րէ օր», 7 Մա­յիս-4 Յու­նիս 2016 թուա­կան­նե­րու մի­ջեւ կը կա­յա­նայ Ղա­լա­թիոյ յու­նաց վար­ժա­րա­նին մէջ։ Բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ Շա­բաթ օր՝ ի ներ­կա­յու­թեան այ­ցե­լու­նե­րու ըն­տիր բազ­մու­թեան մը։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ՊԱՏԱՐԱԳԵՑ ՍԱՄԱԹԻՈՅ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Սա­մա­թիոյ Ա­նա­րատ Յղու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նախմ­բու­թիւ­նը կա­յա­ցաւ ե­րէկ, նա­խա­գա­հու­թեամբ Հայ Կա­թո­ղի­կէ Հա­մայն­քի Վի­ճա­կա­ւոր Տ․ Լե­ւոն Արք․ Զէ­քիեա­նի։ Օ­րուան պա­տա­րա­գիչն էր Հ․ Աբ­րա­համ Ծ․ Վրդ․ Ֆը­րա­տեան։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԽԱՆԴԱՎԱՌՈՒԹԵԱՄԲ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի եր­դի­քին տակ նշուե­ցաւ Մայ­րե­րու օ­րը։ Ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րը պատ­րաս­տած էին այս տա­րուան հան­դի­սու­թիւ­նը, ո­րուն ներ­կայ գտնուե­ցան Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մը, Ծնո­ղաց միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ծնող­ներ եւ հիւ­րեր։

Էջեր