Թրքահայ կեանք

ՊԷԶՃԵԱՆՑԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

Պէզ­ճեան Մայր վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու տա­րե­կան հա­ւա­քոյ­թը ե­րէկ ար­տա­սո­վոր օր մը պար­գե­ւեց Գում­գա­բուի ըն­տա­նի­քին։ Տ. Անդ­րէաս Ա. Քհնյ. Յա­կո­բեա­նի ձե­ռամբ, ա­ռա­ւօ­տուն Ս. Աս­տուա­ծա­ծին Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցուե­ցաւ Ս. Պա­տա­րագ, ո­րու ա­ւար­տին հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նով ո­գե­կո­չուե­ցան դպրո­ցի հիմ­նա­դիր­նե­րը, հին տնօ­րէն­նե­րը, կրթա­կան մշակ­նե­րը, սա­տա­րող­ներն ու սա­նե­րը։

ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ այս ա­ռա­ւօտ սկսաւ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը։ Տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած ա­ւան­դա­կան այս մրցա­շար­քը ար­դէն 13-րդ ան­գամ տե­ղի կ՚ու­նե­նայ։

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԱԼԵՔՍԱՆ ՏԱՏԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔ ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՋ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վեր­ջին եր­կու օ­րե­րուն կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ ֆութ­պո­լի մրցա­շարք մը, որ ձօ­նուած էր հան­գու­ցեալ  դար­պա­սա­պահ Ա­լեք­սան Տա­տեա­նի յի­շա­տա­կին։ Իր տե­սա­կին մէջ եր­րորդ այս միջ­վար­ժա­րա­նա­յին ձեռ­նար­կը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ ո­գե­ւո­րու­թեան։ Մրցում­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան Թաք­սիմ մար­զա­կում­բի Ֆէ­րի­գիւ­ղի մար­զա­դաշ­տին վրայ։

ՊԱՐԹԵՒԻ ՆՈՐ ՀԱՄԵՐԳԸ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի սի­րուած մե­ներ­գիչ Պար­թեւ Կա­րեան յա­ռա­ջի­կայ շաբթուան սկիզ­բին հան­դէս պի­տի գայ հա­մեր­գով մը։ Պար­թե­ւի հա­մեր­գը նա­խա­տե­սուած է «Լէյ­լա Կեն­ճէր» գե­ղա­րուեստի կեդ­րո­նին մէջ։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ԼԵՒՈՆ-ՎԱՐԴՈՒՀԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՏՕՆ

​Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի փոք­րիկ­նե­րուն ըն­թերց­ման տօ­նը, ինչ որ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թեան։ Ծնող­նե­րու եւ հիւ­րե­րու ալ ներ­կա­յու­թեամբ իս­կա­պէս տօ­նա­կան մթնո­լորտ մը ստեղ­ծուե­ցաւ դպրո­ցէն ներս։

ԿԱԶԴՈՒՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՏԻԿՆԱՆՑ ԿԱԶՄԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՄՏԵՐՄԻԿ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի տիկ­նանց կազ­մին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­րէկ Ե­շի­լեուր­տի «Ման­զա­րա» ճա­շա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ մտեր­միկ հա­ւա­քոյթ մը։ Մայ­րե­րու օ­րուան ըն­դա­ռաջ կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կին մաս­նակ­ցե­ցան մեր զա­նա­զան թա­ղե­րէն Կազ­դուր­ման կա­յա­նի հա­մա­կիր տի­կին­ներ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐԸ ԴԱՓՆԵԿԻՐ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն ա­շա­կերտ­ներ մրցա­նակ­ներ նուա­ճած են միջ­վար­ժա­րա­նա­յին շարք մը մրցոյթ­նե­րու մէջ։ «Նոթր Տամ Տը Սիոն» հիմ­նար­կին կող­մէ հո­վա­նա­ւո­րուած «Neslin değişen se­si» վար­ժա­րա­նը այս տա­րի վե­ցե­րորդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պած է պատ­մուած­քի ու բա­նաս­տեղ­ծու­թեան մրցոյթ մը։

ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ ԱՆՑԵԱԼԷՆ ԴԷՊԻ ԱՅՍՕՐ

Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նը թե­ւա­կո­խած է իր հիմ­նադ­րու­թեան 130-ա­մեա­կը։ Այս յո­բե­լեա­նին առ­թիւ նա­խա­տե­սուած է յա­տուկ ձեռ­նարկ մը, որ խո­րագ­րուած է՝ «Հայ դպրո­ցը՝ ան­ցեա­լէն դէ­պի այ­սօր»։

ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ Ս. ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արքեպիսկոպոս Ա­թէ­շեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Պէ­յօղ­լուի Ս. Ե­կե­ղե­ցեաց թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Շնորհք Ա­բե­ղայ Տօ­նի­կեան։ Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի փոխ-ա­տե­նա­պետ Վահ­րամ Վար­դա­նեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած խում­բը Գում­գա­բու փու­թա­ցած էր՝ Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին ըն­դա­ռաջ։

ՏԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐՈՒՆ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏԸ

​Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի սա­նե­րը վեր­ջերս շրջապ­տոյտ մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցին դէ­պի Սեւ ծո­վու ա­րեւմ­տեան հա­տուա­ծի բնա­կա­վայ­րեր։ Ար­հես­տա­վարժ յա­տուկ ու­ղե­ցոյ­ցի մը ներ­կա­յու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած այս շրջա­գա­յու­թեան ծրա­գի­րը ընդգր­կեց՝ Սաֆ­րան­պո­լուն, Ա­մաս­րան, Զոն­կուլ­տա­քը եւ մեր­ձա­կայ տա­րածք­նե­րը։

Էջեր