Թրքահայ կեանք

ԱՐԴԱՐ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

​Պաքըրգիւղի ընտանիքը Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրի պաշտօնական բացման հանդիսութեան առթիւ ապրեցաւ պատմական շաբաթավերջ մը:
Պաշտօնական հիւրերն ու համայնքային բարերարները երախտագիտական զգացումներով մեծարուեցան՝ կրթօճախի անկիւնադարձային այս հանգրուանին:

ՅԱՐԱՏԵՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ

​Գալֆաեան տան հիմնադրութեան 149-րդ տարեդարձը երէկ համայնքային շրջանակները խանդավառութեամբ համախմբեց Գումգաբուի մէջ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններուն:

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ ՄԷՋ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ նշուե­ցան թա­ղի դպրաց դա­սու հիմ­նադ­րու­թեան 124-րդ, Զուարթ­նոց երգչա­խում­բի կազ­մա­ւոր­ման 79-րդ եւ Հա­րիւր Ման­կանց երգ­չա­խում­բի ստեղծ­ման 59-րդ եր­րեակ տա­րե­դարձ­նե­րը։

«ՈՄԱՆՔ» ԽՈՒՄԲԸ ԵՐԷԿ ՀԱՄԵՐԳՈՎ ՄԸ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՒ «ՔՈՒՄՊԱՐԱ» ՍՐՃԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

«Ո­մանք» խում­բը, ո­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ե­րաժշ­տա­սէր շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նայ, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ իր հեր­թա­կան հա­մեր­գով։ 

ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ՓԱՅԼՈՒՆ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑԻՆ ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՄԷՋ

Օր­թա­գիւ­ղի Թարգ­ման­չաց վար­ժա­րա­նը վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցաւ «Լիոնս» ա­կում­բին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «Ապ­րիլ խա­ղա­ղու­թեամբ» խո­րագ­րեալ նկար­չու­թեան մրցոյ­թի մը։

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ԴՐՍԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ

Գում­գա­բուի Դրսի Ս. Յա­րու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Վա­րու­ժան Թաւ­րա եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան, ուր հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ ՊԱՔԸՐԳԻՒՂԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Պա­քըր­գիւ­ղի քա­ղա­քա­պետ Պիւ­լենտ Քե­րի­մօղ­լու խորհր­դա­կան նշա­նա­կած է Յով­հան­նէս Կա­րա­պե­տեա­նը, որ ան­ցեալ շրջա­նին եւս պաշ­տօն զբա­ղե­ցու­ցած էր նոյն քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս։

Էջեր