Թրքահայ կեանք

ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը այս շա­բա­թա­վեր­ջին ժա­մադրուած են Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նին ի նպաստ նա­խա­տե­սուած տա­րե­կան ա­ւան­դա­կան սի­րոյ սե­ղա­նին հա­մար։ Գում­գա­բուի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հան­դի­սու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց ըն­դա­ռաջ նա­խըն­թաց օր հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ղա­լա­թիոյ Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ եւ Կեդ­րո­նա­կան վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ Յա­րու­թիւն Է­պէօղ­լուն։

ՊԱՐԹԵՒ ԿԱՐԵԱՆԻՆ ՍԿԱՒԱՌԱԿԸ

Մեր ե­րաժշ­տա­կան աշ­խար­հի հա­մակ­րե­լի մե­ներ­գիչ­նե­րէն Պար­թեւ Կա­րեան այս շրջա­նին ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է սկա­ւա­ռակ մը։ Սա հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռէ, որ Պար­թեւ Կա­րեա­նի հա­մա­կիր­նե­րը երբ որ փա­փա­քին, կա­րե­նան ի­րենց բնա­կա­րա­նի կամ գոր­ծա­տե­ղիի եր­դի­քին տակ հիւ­րըն­կա­լել հա­մակ­րե­լի ա­րուես­տա­գէ­տը, որ եր­կար տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր ծա­ռա­յու­թիւն կը բե­րէ հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թեան։

ՅՈՎՍԷՓ ԱՐԶՈՒՄԱՆ ԵՒ ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ ԿԸ ՋԱՆԱՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ԹԵՐԶԻԼԻ ԳԻՒՂԻ ՄԱՏՐԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸ

Եոզ­ղատ-պու­րուն­քըշ­լա­ցի հա­յե­րու հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան նա­խա­գահ Յով­սէփ Ար­զու­ման եւ իր ըն­կե­րա­կից­նե­րը նա­խըն­թաց օր Կե­սա­րիոյ մէջ մաս­նակ­ցե­ցան Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քէն խոյս տա­լով Թուր­քիա ա­պաս­տա­նած հայ գաղ­թա­կան­նե­րուն հա­մար մա­տու­ցուած Ս. Ծննդեան տա­ղա­ւա­րի Ս. Պա­տա­րա­գին։ Ծա­նօթ է, որ ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նա­կից գաղ­թա­կան­նե­րուն կա­րե­ւոր մէկ մա­սը ներ­կա­յիս կ՚ապ­րին Եոզ­ղա­տի մէջ։

ՀԱՒԱՏՔ ԵՒ ՅՈՅՍ…

Կեսարիոյ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առթիւ յուզումնախառն արարողութիւններ:
Մերձաւոր Արեւելքէն խոյս տալով Թուրքիա հաստատուած հայ գաղթականները երէկ իրենց ուխտի աղօթքը կատարեցին մեր հոգեպարար շարականներու կատարումով:

ԹՐՔԱՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ՆՇԵԼ ԻՐ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 50-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կի վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ Մա­րիամ Տրա­մէ­րեա­նը, Նա­զա­րէթ Պա­լը եւ Օ­շին Է­լա­կէօ­զը, ո­րոնց հետ ու­նե­ցանք հա­ճե­լի եւ ան­մի­ջա­կան զրոյց մը։ Թրքա­հայ ու­սուց­չաց հիմ­նար­կը ար­դէն բո­լո­րած է իր գոր­ծու­նէու­թեան 50-ա­մեա­կը եւ վար­չու­թիւ­նը ո­րո­շած է այս հանգ­րուա­նը նշել պատ­շաճ շու­քով։

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 70-ԱՄԵԱԿԸ ՊԻՏԻ ՆՇՈՒԻ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՎ ՄԸ

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան վար­չու­թիւ­նը այս շրջա­նին ձեռ­նա­մուխ ե­ղած է գե­ղա­րուես­տա­կան ծրագ­րի մը, որ կեան­քի պի­տի կո­չուի յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն։ Միու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նին ձօ­նուած այս նա­խագ­ծին շրջագ­ծով պի­տի բե­մադ­րուի Հրանդ Տին­քի օ­րա­թո­րիոն։ Ար­դի օ­րա­թո­րիօ մըն է այս մէ­կը, որ ա­ռա­ջին ան­գամ ան­ցեալ աշ­նան ներ­կա­յա­ցուած էր Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻ ՏԻԿԻՆՆԵՐԸ 2016-Ի ՏԱՐԵՄՈՒՏԸ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԵՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ծնո­ղաց միու­թիւ­նը այս շա­բա­թա­վեր­ջին պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ձեռ­նարկ մը։ Ծա­նօթ է, որ ծնո­ղաց միու­թիւ­նը պար­բե­րա­բար յա­ջող ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ, ի նպաստ դպրո­ցին։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԻՃԱԿԸ

Անգ­լիա­կան «The Times» յայտ­նի թեր­թը հրա­տա­րա­կեց յօ­դուած մը՝ Տիար­պա­քը­րի կեդ­րո­նին գտնուող Ս. Կի­րա­կոս ե­կե­ղեց­ւոյ ներ­կայ վի­ճա­կին շուրջ։ Այս շրջագ­ծով թեր­թը գրեց, թէ քա­ղա­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող պայ­թում­նե­րը կը վնա­սեն այս պատ­մա­կան կո­թո­ղը։

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԻՑ ՀԱՒԱՔ

Գարակէօզեանի ընտանիքին անդամները վերամիաւորուեցան՝ ոգեկոչելով հաստատութեան հիմնադիրը:
Աւանդական Լուբիայի օրը առիթ հանդիսացաւ վարժարանի եւ անոր սաներու վերաբերեալ յիշողութեան թարմացման: Խնամակալութեան ատենապետ Տիգրան Կիւլմէզկիլ եւ իր ընկերները ջերմ մթնոլորտի մը մէջ հիւրընկալեցին զանազան սերունդներէ ընթացաւարտները:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՓԱՅԼՈՒՆ ՀԱՆԴԷՍ՝ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ

Գա­տը­գիւ­ղի Ա­րա­մեան-Ուն­ճեան վար­ժա­րա­նին մէջ փայ­լուն հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նոր տար­ուան եւ Ս. Ծննդեան առ­թիւ։ Ան­ցեալ տա­րուան վեր­ջըն­թեր օ­րը կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կը ստեղ­ծեց մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Ամ­բողջ դպրո­ցին մէջ լիու­լի ապ­րուե­ցաւ տօ­նա­կան հրճուան­քը։

Էջեր