Լրահոս

ՀԲԸՄ-Ի 28-ՐԴ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ՝ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) այս տա­րի 28-րդ ան­գամ Նիւ Եոր­քի մէջ կազ­մա­կեր­պեց ամ­րան ե­րի­տա­սար­դա­կան ծրա­գիր մը։ Աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րէն քսան­չորս ե­րի­տա­սարդ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս ծրագ­րին։

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՇՈՈՒ ՉԷ…

Հայց. Առաքելական Եկեղեցին զգուշաւորութիւն եւ վերապահութիւն կը դրսեւորէ՝ անցեալի դաւանափոխներու շառաւիղները իր սուրբ աւազանին մէջ կնքելու ճանապարհին:
Համահայկական 6-րդ խաղերուն մասնակից երեք ծպտեալ հայերու պարագան լայն արձագանգ կը գտնէ զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն մօտ:

ՆԱԽԿԻՆ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐ՝ ԷՕԶ ԵՒ ՔԱՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ՞ ՄԷՋ

Կա­ռա­վա­րու­թեան դէմ ձեռ­նար­կուած 17-25 Դեկ­տեմ­բե­րի հա­րուա­ծի պա­րագ­լուխ­նե­րէն՝ նախ­կին դա­տա­խազ­ներ Զէ­քէ­րիա Էօզ եւ Ճե­լալ Քա­րա վեր­ջին օ­րե­րուն խոյս տուած են երկ­րէն։ Տե­ղա­կան զան­գուա­ծա­յին լրատուու­թեան մի­ջոց­նե­րը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր կը մատ­նան­շեն, որ ա­նոնք կը պատ­կա­նին Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ հաս­տա­տուած Ֆե­թուլ­լահ Կիւ­լէն հո­ճա­յի հա­մայն­քին եւ ա­նոր կող­մէ գլխա­ւո­րուած զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցին։

ՎԱՐԴԱՆ ՍՐՄԱՔԷՇ 10 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ ՊԻՏԻ ՆԵՐԴՆԷ ՇԻՐԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Կիւմ­րիի քա­ղա­քա­պետ Սա­մուէլ Բա­լա­սա­նեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Հայ-զուի­ցե­րա­կան դրա­մա­տան (ArmSwissBank) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Այս դրա­մա­տու­նը Շի­րա­կի մար­զէն ներս ի­րա­կա­նա­ցուե­լիք ներդրում­նե­րու ծի­րին մէջ պի­տի գան­ձատ­րէ գոր­ծա­րար­նե­րուն կող­մէ ներ­կա­յա­ցուած շարք մը ծրագ­րեր։

ՌԱԶՄԱՕԴԱՆԱՒԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏ

Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղա­կա­յուած ռու­սա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խին են­թա­կայ ռազ­մաօ­դա­յին ու­ժե­րը այս շրջա­նին կը փոր­ձար­կեն ՄիԳ-29 նոր ռազ­մաօ­դա­նա­ւե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այդ փոր­ձար­կում­նե­րը կը կա­տա­րուին Հա­յաս­տա­նի ռու­սա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խէն ներս։

ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ ԶՈՀՈՒԱԾ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ զո­հուե­ցաւ 22-ա­մեայ հա­յազ­գի զի­նուոր մը՝ Հա­բէթ Մա­նուկ Ա­բի­կեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Զա­պա­տա­նի շրջա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցած է Ա­բի­կեան, որ կը կռուէր Սու­րիոյ բա­նա­կի շար­քե­րէն ներս։

ԶԱՐԻՖԻ ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՅՑԸ ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ

Ի­րա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մու­համ­մէտ Ճե­ւատ Զա­րի­ֆի Թուր­քիա կա­տա­րե­լիք այ­ցե­լու­թիւ­նը յե­տաձ­գուե­ցաւ։ «Րէօյ­թըրզ» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը Ան­գա­րա­յի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ տե­ղե­կա­ցուց, թէ յայտ­նի չէ այս այ­ցե­լու­թեան յե­տաձգ­ման պատ­ճա­ռը ու կը պակ­սին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը նաեւ այն մա­սին, թէ ի՛նչ ժամ­կէ­տով յե­տաձ­գուած է այդ մէ­կը։

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԽԱՂԵՐԸ ԱՅՍՕՐ Կ՚ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Հա­մա­հայ­կա­կան վե­ցե­րորդ խա­ղե­րը ա­ւե­լի քան շա­բա­թէ մը ի վեր ա­ռար­կայ դար­ձան հա­մայն հա­յու­թեան ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։ Հե­տաքրք­րու­թիւ­նը սահ­մա­նա­փակ չմնաց տեղ­ւոյն վրայ ստեղ­ծուած խան­դա­վա­ռու­թիւ­նով, ո­րով­հե­տեւ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն Հա­յաս­տան մեկ­նած պատուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րու հա­րա­զատ­ներն ալ ի­րենց ապ­րած մի­ջա­վայ­րին մէջ ու­շի ու­շով հե­տե­ւե­ցան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն։

Ո­ւի­քի­փե­տիան Արեւմտահա­յե­րէ­նով Հարստացնե­լու Մի­տող Ճամբար

ՍԵ­ՒԱԿ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Ո­ւի­քի­փե­տիան բազ­մա­լե­զու հա­մա­ցան­ցա­յին ա­զատ հան­րա­գի­տա­րան է, որ կը ստեղ­ծուի կա­մա­ւոր­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ: Ան կ՚օգ­նէ տե­ղե­կա­նա­լու մարդ­կու­թեան պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին ստեղ­ծուած գի­տե­լիք­նե­րու ամ­բողջ պա­շա­րին: Ան հիմ­նուած է ա­մե­րի­կա­ցի­ներ՝ Ճի­մի Ո­ւել­սի եւ Լա­րի Սան­ճէ­րի կող­մէ, 15 Յու­նուար 2001-ին:

Էջեր