Լրահոս

ԷՐՏՈՂԱՆ ՌԻԱՏԻ ՄԷՋ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան դէ­պի Ռիատ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ՝ Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Սել­ման Պին Ապ­տիւ­լա­զիզ Էլ Սուուտ թա­գա­ւո­րի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ Էլ Եա­մա­մա պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցան նա­խա­գա­հին եւ թա­գա­ւո­րին բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԹԻՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ե­րե­ւա­նի մէջ Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան առ­թիւ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նան զա­նա­զան ըն­դու­նե­լու­թիւն­ներ, ո­րոնք կը կազ­մա­կեր­պուին Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիի գլխա­ւոր դէմ­քե­րուն կող­մէ։ Այս շրջագ­ծով զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն ի պա­տիւ ալ կը սար­քուին ըն­դու­նե­լու­թիւն­ներ, ո­րոնք ա­ռիթ կը հան­դի­սա­նան նաեւ յա­ռա­ջի­կայ տա­րուան սպա­սում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ պե­տա­կան ա­ւա­գա­նիին կող­մէ պատ­գամ­նե­րու փո­խանց­ման։

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ՅԱՅՏՆԻ ՊԱՏՄԱԲԱՆ ՓՐՈՖ. ՔԼՈՏ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ ՄԵՐ ՄԷՋ

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ այս օ­րե­րուն մեր մէջ կը գտնուի ֆրան­սա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, հե­ղի­նա­կա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Քլոտ Ար­մէն Մու­թա­ֆեան, որ Իս­թան­պուլ կ՚այ­ցե­լէ իր կո­ղակ­ցին հետ։

ՔԱՂԱՔԷ ՔԱՂԱՔ

ԱՆՆԱ ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Դեկ­տեմ­բե­րի 6-ին «Տե­փօ», ա­պա 11-ին «g art» պատ­կե­րաս­րահ­նե­րուն մէջ բա­ցուե­ցաւ նկար­չու­հի Մե­րի Մու­նի (Ա­միր­խա­նեան) «Ի­րա­կա­նու­թիւ­նը գե­ղե­ցիկ է» ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը, ուր ներ­կա­յա­ցուած էր ա­րուես­տա­գի­տու­հիին «Քա­ղաք» շար­քը։

ԱՆՆԱԽԱԴԷՊ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ

​Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան նախարարութեան բանբերը ամփոփեց 2015 թուականի իրադարձութիւնները:
Արծրուն Յովհաննիսեան. «Ամբողջ տարուան ընթացքին հայկական զինեալ ուժերը թոյլ չեն տուած, որ Ատրպէյճան յառաջ երթայ մէկ միլիմեթր»:

ՄԱՀ՝ ԲԵՄԱԴՐԻՉ ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԽՏԸՇԵԱՆԻ

Ե­րէկ լի­բա­նա­նա­հայ գա­ղու­թը կորսն­ցուց հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­ժա­նա­ւոր զա­ւակ­նե­րէն, բազ­մա­վաս­տակ դե­րա­սան եւ բե­մադ­րիչ Վա­րու­ժան Խտը­շեա­նը, որ տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ իր անջն­ջե­լի դրոշ­մը դրաւ լի­բա­նա­նա­հայ թա­տե­րա­կան կեան­քին վրայ:

ՀԲԸՄ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԸ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան պատ­գամ մը հրա­պա­րա­կեց Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծննդեան կա­պակ­ցու­թեամբ։

ՌԱՄԱՏԻ ՔԱՂԱՔԸ ԱՆՑԱՒ ԻՐԱՔԻ ԲԱՆԱԿԻ ՀԱԿԱԿՇՌԻՆ ՏԱԿ

«Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ մղուած պայ­քա­րին շրջագ­ծով ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն մը։

Էջեր