Լրահոս

ՊՂՏՈՐ ԻՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Արցախի ճակատին վրայ Ատրպէյճանի յարձակումները կը շարունակուին, հայկական կողմը կը հաղորդէ նոր զոհերու մասին:
Ռուսաստանի Նախագահ Վլատիմիր Փութին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը կը համարէ զգայուն եւ չվնասելու սկզբունքով կը մօտենայ անոր:

ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ԵՏ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԷ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱԳԻՐԸ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՅՍ ՏԱՐԻ ԵՒՍ ԵՏ ԿԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԷ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱԳԻՐԸ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նը ե­րէկ ըն­դու­նեց 2016 թուա­կա­նի Թուր­քիոյ վե­րա­բե­րեալ տա­րե­կան զար­գաց­ման տե­ղե­կա­գի­րը։ Հո­լան­տա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան Քե­թի Փի­րիի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած տե­ղե­կա­գի­րը այս տա­րի եւս ետ պի­տի վե­րա­դար­ձուի Ան­գա­րա­յի կող­մէ։ 375 կողմ, 133 դէմ եւ 87 ձեռն­պահ քուէ­նե­րով ըն­դու­նուե­ցաւ այս տե­ղե­կա­գի­րը, որ Ան­գա­րա­յի կող­մէ կը մեր­ժուի հայ­կա­կան հար­ցին բե­րու­մով։

ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ԹԱՂԵՐԸ ՅԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ որ­քան որ ալ դի­ւա­նա­գի­տա­կան ջան­քեր յա­ռաջ տա­րուին առ­կայ ճգնա­ժա­մը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար՝ ժո­ղո­վուր­դին կը շա­րու­նա­կէ միշտ բա­ժին վի­ճա­կիլ ա­հա­ւոր ող­բեր­գու­թիւ­նը։ Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն դար­ձեալ կ՚ապ­րուին լա­րուա­ծու­թիւն­ներ եւ ա­րիւ­նա­լի ծան­րակ­շիռ դէպ­քեր։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ՓԵՔԻՆ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պա­նտեան այ­սօր եր­կօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ դէ­պի Փե­քին։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Չի­նաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Վան Եիի եւ Շան­կհա­յի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ռա­շիտ Ա­լի­մո­վի հետ։

ՈՒՔՐԱՅՆՈՅ ՆՈՐ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ

Ուք­րայ­նոյ մէջ վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը յանձ­նուե­ցաւ Վլա­տի­միր Կրոյս­մա­նին։ Ծա­նօթ է, որ վեր­ջին օ­րե­րուն Ար­սե­նի Եա­ցէ­նեուք հրա­ժա­րած էր վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նէն եւ այս­պէ­սով անհ­րա­ժեշտ դար­ձած՝ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան մը ձե­ւա­ւո­րուի­լը։

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԻ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ

Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հան­դի­պա­կաց եր­բեմ­նի բան­ջա­րա­նո­ցի տա­րած­քի սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին շուրջ մեծ ո­դի­սա­կա­նը կը շա­րու­նա­կուի։ Տաս­նա­մեակ­ներ ա­ռաջ առգ­րա­ւուած այս հա­մայն­քա­պատ­կան տա­րած­քը վեր­ջին բա­րե­փո­խում­նե­րուն զու­գա­հառ վե­րա­դար­ձուած էր Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցին։

ԶՕՐՔԵՐԸ ԿԱԶՄ ԵՒ ՊԱՏՐԱՍՏ

Ատրպէյճանի բանակը երէկ գիշեր շարունակեց ռմբակոծել Մարտակերտն ու Հադրութը եւ հետախուզական ներթափանցման փորձ մը կատարեցին դէպի Արցախ:
Երեւան ՄԱԿ-ի մարդու իրաւանց յանձնակատարի գրասենեակին ներկայացուցած է Պաքուի հովանաւորած վայրագրութիւններու վերաբերեալ հարցերը:

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի տան­տի­րու­թեամբ Իս­թան­պու­լի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Իս­լա­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան 13-րդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վին առ­թիւ Թուր­քիա կ՚այ­ցե­լէ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ։ Էր­տո­ղան գա­գա­թա­ժո­ղո­վին մաս­նա­կից ղե­կա­վար­նե­րուն հետ կ՚ու­նե­նայ նաեւ երկ­կող­մա­նի հան­դի­պում­ներ։

Էջեր