Լրահոս

ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ ՈՒ ՆՈՐ ԱՆՈՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հրա­ժա­րե­ցաւ իր պաշ­տօ­նէն։ Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հեր­թա­կան ժո­ղո­վը, ո­րու ա­ւար­տին Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան յայ­տա­րա­րեց իր հրա­ժա­րա­կա­նին մա­սին։ Այս առ­թիւ ան ը­սաւ, թէ երկ­րի հա­սա­րա­կու­թիւ­նը տա­կա­ւին կը մնայ բե­ւե­ռա­ցած, ուս­տի պէտք են նոր մօ­տե­ցում­ներ։ «Իմ ամ­բողջ քա­ղա­քա­կան կեն­սագ­րու­թեան ըն­թաց­քին ես պայ­քա­րած են քա­ղա­քա­կան անջր­պետ­նե­րու դէմ՝ աշ­խա­տե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­մուրջ­նե­րու կա­յաց­ման հա­մար», ա­ւել­ցուց ան։

ԼԱՒՐՈՎ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան), Փիէռ Ան­տի­րու (Ֆրան­սա) եւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ ե­րէկ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան Ռու­սաս­տա­նի մէջ։

ԱՅՆՃԱՐԻ ՄԷՋ ՀԱՅԵՐԸ ՀԵՌՈՒ ԵՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԷ

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջը կը տե­ղե­կաց­նէ.-

«Այն­ճա­րի հա­յու­թեան դէմ սպառ­նա­լիք­ներ չկան», կայ­քէ­ջին տուած իր հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին յայտ­նեց Այն­ճա­րի քա­ղա­քա­պետ Վարդ­գէս Խո­շեան: Խօ­սե­լով շրջա­նին մէջ տի­րող ընդ­հա­նուր ա­պա­հո­վու­թեան մթնո­լոր­տին մա­սին, ան­ցեալ Մա­յի­սին քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նին կո­չուած Խո­շեան ը­սաւ. «Նախ ը­սեմ, որ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի տար­բեր եր­կիր­նե­րու, ինչ­պէս՝ Սու­րիոյ եւ Ի­րա­քի մէջ, ընդ­հա­նուր ա­պա­հո­վա­կան ի­րա­վի­ճա­կը խո­ցե­լի է:

«ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ ՉԿԱՅ»

Հա­յաս­տա­նի յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի հա­ւա­քա­կա­նի ա­ւագ մար­զիչ Լե­ւոն Ջուլ­ֆա­լա­կեան Ե­րե­ւա­նի մէջ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը սար­քե­լով ամ­փո­փեց Ռիո­յի Ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րը։

Աստուածները, Աստղերը եւ Մեր Նախնիները

Ըստ մեր նախ­նի­նե­րու պատ­կե­րա­ցում­նե­րուն, սկիզ­բը Ծովն էր՝ Ծի­րա­նի Ծո­վը: Ծո­վը կը ծնի աս­տուած­նե­րու ա­ռա­ջին զոյ­գը: Ա­նոնք Ծո­վի մէջ ա­րա­րե­ցին սրբա­զան բլուր-լե­ռը եւ կո­չե­ցին Դուին: Ա­պա Դուի­նի ստո­րո­տը կա­ռու­ցե­ցին ի­րենց կա­ցա­րա­նը, որ կոչուե­ցաւ Գանձ: Ա­նոնց­մէ ծնունդ ա­ռին հզօր աս­տուած­նե­րը:

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՈՐՈՆՈՒՄ

​Ֆրանսական «Շնայտէր էլէքթրիք» ընկերութիւնը կը ծրագրէ ներդրումներ կատարել Հայաստանի մէջ:
Եթէ հաստատուին նոր փորձագիտութիւնները, ապա կրնայ փոխուիլ երկրի ելեկտրական ուժանիւթի արտադրութեան համայնապատկերը՝ տարեկան 300 արեւոտ օրերու խոստացած հնարաւորութիւններով ու հեռանկարներով:

ԱԽԱԼՑԽԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Ա­խալց­խաի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը հայ­կա­կան Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ կտու­րի վե­րա­նորգ­ման հա­մար 10 հա­զար լա­րի յատ­կա­ցու­ցած է: Ընդ­դի­մու­թիւ­նը դէմ է տուեալ գա­ղա­փա­րին՝ պատ­ճա­ռա­բա­նե­լով, որ իշ­խա­նու­թիւ­նը նա­խընտ­րա­կան քայլ կ՚ը­նէ, ա­ւելց­նե­լով ի­րենց ընտ­րող­նե­րու թի­ւը:

Էջեր