Լրահոս

ՄԱՐՏԻՆԻ ՄԷՋ ԵՐԵՔ ՆԱՀԱՏԱԿ, ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ԴԷՊՔ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ անվ­տան­գու­թեան ու­ժե­րուն կող­մէ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Մար­տի­նի Տար­կե­չիթ գա­ւա­ռա­կին մէջ պա­տա­հած բա­խում­նե­րուն ըն­թաց­քին նա­հա­տա­կուե­ցաւ ե­րեք զի­նուոր։

ԳԵՐՄԱՆԻԱ ԱՒԵԼԻ ԲԱՐՁՐ ԴԵՐԻ ՄԸ ԿԸ ՅԱՒԱԿՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՏՆԻ ՎՐԱՅ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ յայ­տա­րա­րեց, որ իր եր­կի­րը ա­ւե­լի մեծ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն պի­տի ստանձ­նէ աշ­խար­հի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ, մաս­նա­ւո­րա­պէս այն ա­մէն ին­չին հա­մար, որ կը կա­տա­րուի Եւ­րո­պա­յի սահ­ման­նե­րէն դուրս։

ՌԱՅՄՈՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ԵԼՈՅԹԸ

Ֆրան­սա­հայ յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան, պատ­մա­բան Ռայ­մոն Գէոր­գեան ե­րէկ ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած էր իր ե­լոյ­թը։

ԿՈՒՍԱԿԱԼԻՆ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ

«Տէրսաատէթեան հանդիպումներ»ու գծով փոքրամասնութեանց հոգեւոր առաջնորդները հիւրընկալուեցան Իսթանպուլի նահանգապետարանէն ներս:
Վասիփ Շահինի տանտիրութեամբ կազմակերպուած ճաշասեղանին շուրջ էր Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան:

ՆՈՐ ՄՈՒՐ ՄԸ ՄԵՐ ՃԱԿ­ՏԻՆ

ՏՔԹ. Յ. ԱՐ­ԶՈՒ­ՄԱ­ՆԵԱՆ

​Ինչ­պէս ան­հատ­նե­րու պա­րա­գա­յին, խմբա­ւո­րում­ներ ալ՝ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, եր­կիր­ներ, ազ­գեր, եւ այլն, կա­տա­րեալ չեն ըլ­լար, այլ կ՚ակն­կա­լուի, որ ձգտի՛ն կա­տա­րե­լու­թեան: Այդ ձգտու­մի եւ ի­րա­գոր­ծում­նե­րու ար­ժե­չափն է, որ կը հաս­տա­տէ ա­նոնց քա­ղա­քակր­թու­թեան մա­կար­դա­կը:

ԴԷՊԻ ԱՊՐԻԼ ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ֆրան­սա­յի մէջ հայ­կա­կան հար­ցի վե­րա­բե­րեալ օ­րէնսդ­րա­կան նոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մը յա­ռաջ կը տա­րուի ներ­կա­յիս։ Կը հա­ղոր­դուի, որ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նե­լու ուղ­ղեալ օ­րէն­քի նոր նա­խա­գիծ մը պատ­րաստ պի­տի ըլ­լայ մին­չեւ Ապ­րիլ։

FORBES-Ի ՑԱՆԿԻՆ ՎՐԱՅ ՉՈՐՍ ՀԱՅ ՄԻԼԻԱՌԱՏԷՐ

Ա­մե­րի­կեան Forbes հան­դէ­սը այս տա­րի եւս հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի մի­լիա­ռա­տէր­նե­րու ցու­ցա­կը։ Ար­դէն 30-րդ ան­գամ կը հրա­պա­րա­կուի այս ցան­կը, իբր այդ կը հա­մա­րուի յո­բե­լե­նա­կան։

Էջեր