Լրահոս

ՀԲԸՄ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ ՄԸ ՊԻՏԻ ՀԱՍՏԱՏԷ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նը, որ ներ­կա­յիս կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի մէջ։

ՅԱՂԹԱԿԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Զուի­ցե­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պեր­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի մարմ­նա­մար­զու­թեան ա­ռաջ­նու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը։ Այս կա­րե­ւոր մրցա­շար­քի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նիէն Յա­րու­թիւն Մեր­տի­նեան նուա­ճեց ոս­կէ մե­տայլ՝ հաս­նե­լով ա­խո­յեա­նի տիտ­ղո­սին։

«ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԵՐ ՄԸ ՉՈՒՆԻ»

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Կով­կաս-2015» տա­րե­կան մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը։ «Է­րե­բու­նի փլա­զա»ի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու նա­խա­ձեռ­նարկն էր յայտ­նի քա­ղա­քա­կան մեկ­նա­բան Ա­լեք­սանտր Իս­քան­տա­րեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած Կով­կա­սի կա­ճա­ռը։

ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ

Գեր­մա­նիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք Վալ­թէր Շթայն­մա­յէր յայ­տա­րա­րեց, թէ մի­ջազ­գա­յին ո­րե­ւէ հա­կա­մար­տու­թիւն չի կրնար լու­ծուիլ ա­ռանց Ռու­սաս­տա­նի մաս­նակ­ցու­թեան։ Ե­րէկ, Շթայն­մա­յէր ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Պեր­լի­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած Գեր­մա­նիա-Ռու­սաս­տան հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։

ԱՆԳԱՐԱ-ՊԵՐԼԻՆ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆ

Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նը այս Հինգ­շաբ­թի պի­տի քննար­կէ հայ­կա­կան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ բա­նա­ձեւ մը։ Յու­նի­սի 2-ին Պուն­տես­տակ օ­րա­կար­գի վրայ պի­տի ու­նե­նայ նա­խա­գիծ մը, ո­րուն մէջ 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը կը բնո­րո­շուին որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։ Ե­թէ այդ բա­նա­ձե­ւը ըն­դու­նուի, ա­պա Պեր­լին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած պի­տի ըլ­լայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րը։ 

Էջեր