Լրահոս

ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՀԵՏ ՁԻՒՆԱՀԱԼ

Սուրբ Աթոռի մօտ Թուրքիոյ դեսպան Մեհմէտ Փաչաճը երկար ժամանակ վերջ պիտի վերադառնայ իր պաշտօնին գլուխը:
Ֆրանսիսքոս Ա. Քահանայապետը Հայաստան պիտի այցելէ այս տարի ո՛չ թէ Ապրիլին, այլ Մայիսին՝ Անգարայի հակազդեցութիւնը կանխելու համար:

ՆՈՐ ԻՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Սուրիոյ ճգնաժամի յաղթահարման շուրջ միջազգային բեմահարթակի վրայ անընդհատ որոնումներ:
Հալէպի շրջանին ռազմավարական փոփոխութիւն:
Տավուտօղլու Լոնտոնի մէջ: Ըստ Լաւրովի, հրադադար մը կրնայ հաստատուիլ Թուրքիոյ սահմանի հակակշռուելով:

ԱՆՃԷՅ ԿԱՍՊՐՉԻԿ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ դես­պան Ան­ճէյ Կասպր­չիկ ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ։ Ան Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան Կասպր­չիկ ըն­դու­նուե­ցաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նի, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեա­նի եւ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Լե­ւոն Մնա­ցա­կա­նեա­նի կող­մէ։

ՍԱՂԱԹԵԼԵԱՆ ՌԱՏԻՈՅԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՏՆՕՐԷՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին ռա­տիո­յի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն նշա­նա­կուե­ցաւ Ար­ման Սա­ղա­թե­լեան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ո­րո­շու­մը առ­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­ռա­տիօ ըն­կե­րու­թեան խոր­հուր­դին կող­մէ։

ՏՔԹ. ԱՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ «ՏԱՐՈՒԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ»

Մոն­րէա­լի ՄքԿիլ հա­մալ­սա­րա­նի բժշկու­թեան բա­ժան­մուն­քի ու­ռուց­քա­բա­նու­թեան  բաժ­նի տա­րե­կան գի­տա­ժո­ղո­վին, ձե­ռամբ բաժ­նի ղե­կա­վա­րին, 2015 տա­րուան լա­ւա­գոյն ու­սու­ցի­չի ու դաս­տիա­րա­կի պար­գե­ւը ստա­ցաւ Տքթ. Ա­րի-Նա­րեկ Մկրտի­չեան:

Զուի­ցե­րիա Կը Պատ­րաս­տուի Ամ­սա­կան 2450 Տո­լար Վճա­րել Իր Քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն

Բրի­տա­նա­կան «Տի Ին­տի­փեն­տընթ» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, որ Զուի­ցե­րիոյ մէջ պի­տի քննար­կուի ա­ռա­ջարկ մը, ո­րուն հա­մա­ձայն, երկ­րի իւ­րա­քան­չիւր քա­ղա­քա­ցի, ան­կախ այն ի­րո­ղու­թե­նէն, թէ գոր­ծա­զուրկ է կամ ոչ, իւ­րա­քան­չիւր ա­միս պի­տի ստա­նայ 2500 զուի­ցե­րա­կան ֆրանք (շուրջ 2450 տո­լար):

Արթուր Աբրահամ՝ Գերմանիոյ Տարուան Լաւագոյն Բռնցքամարտիկ

Հա­յազ­գի ար­հես­տա­վարժ բռնցքա­մար­տիկ, գեր­մի­ջին ծան­րու­թեան կար­գի աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ար­թուր Աբ­րա­համ կրկին ճանչ­ցուած է Գեր­մա­նիոյ տա­րուան լա­ւա­գոյն բռնցքա­մար­տի­կը:

ՅԱՌԱՋԸՆԹԱՑ ԵՒ ԲԱՐԳԱՒԱՃՈՒՄ

​ՀԲԸՄ կը ձգտի ընդարձակել իր ազգային առաքելութեան ծիրը եւ գործելաոճի զարգացման ուղղութեամբ հետամուտ է նոր քայլերու։
Ռուբէն Վարդանեան Կեդրոնական վարչութեան անդամ ընտրուած։
Նախագահ Պերճ Սեդրակեան. «Ուրախ եմ, որ այս ընտրութիւնը յատկանշական քայլ մը կը հանդիսանայ՝ ի նպաստ մեր նախաձեռնութիւններուն»։

Էջեր