Լրահոս

ՈՒՔՐԱՅՆԱ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿԻՑ ԿԸ ՀԱՄԱՐԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԸ

Ուք­րայ­նոյ Նա­խա­գահ Փեթ­րօ Փո­րո­շեն­քօ դէ­պի Պա­քու պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ։ Փո­րո­շեն­քօ այս առ­թիւ յայ­տա­րա­րեց, որ իր եր­կի­րը չի ճանչ­նար Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը ու կ՚ող­ջու­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի նման դիր­քո­րո­շու­մը Խրի­մի հար­ցին շուրջ։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Պա­քուի մէջ Ա­լիե­ւի հետ սար­քած հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Փո­րո­շեն­քօ ը­սաւ.

ՔԵՐԻԻ ՄՈՍԿՈՒԱ ԱՅՑԸ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Մոս­կուա։ Օ­րուան երկ­րորդ կէ­սին ան կը հաս­նի Ռու­սաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի իր պաշ­տօ­նակ­ցին՝ Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի կող­մէ։ Ա­մե­րի­կա­ցի պե­տա­կան քար­տու­ղա­րը կը տե­սակ­ցի նաեւ Ռու­սաս­տա­նի Նա­խա­գահ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի հետ։

ԱՆԳԱՐԱՅԷՆ ԱՅՑ՝ ՄՈՍԿՈՒԱ

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան ձիւ­նա­հա­լի մթնո­լոր­տին մէջ, Մոս­կուա­յի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ Ան­գա­րա­յի կող­մէ պա­տուի­րա­կու­թիւն մը այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ՝ երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը բնա­կա­նոն հու­նին վե­րա­դարձ­նե­լու ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ։

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ՕՂԱԿ

ԱՔ Կուսակցութեան նահանգային մասնաճիւղերու ղեկավարներուն 110-րդ ընդլայնուած կազմով ժողովը՝ Անգարայի մէջ:
Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմի խօսքերով՝ Իսրայէլէն եւ Ռուսաստանէն վերջ, Թուրքիա կը ջանայ յարաբերութիւնները բնականոնացնել նաեւ Սուրիոյ հետ:

ՆԱԹՕ ԵՒ ՄՈՍԿՈՒԱ ՄԻՇՏ ՏԱՐԱԿԱՐԾԻՔ

Պրիւք­սե­լի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-Ռու­սաս­տան խոր­հուր­դի ժո­ղո­վը։ Հարկ է նշել, որ 2002 թուա­կա­նին ստեղ­ծուած էր այս խոր­հուր­դը, սա­կայն 2014 թուա­կա­նէն ի վեր ա­նոր աշ­խա­տան­քը ընդ­հա­տուած էր՝ Խրի­մի՝ Ռու­սաս­տա­նին կցուե­լուն հե­տե­ւան­քով։

ԱՆԳԼԻՈՅ ՆՈՐ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ

Անգ­լիոյ Է­լի­զա­պէթ Բ. թա­գու­հին երկ­րի նոր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կազ­մե­լու պաշ­տօ­նը յանձ­նեց Պահ­պա­նո­ղա­կան կու­սակ­ցու­թեան նո­րըն­տիր ա­ռաջ­նորդ Թե­րե­զա Մէ­յին։ Այս վեր­ջի­նը դար­ձած է Մարկ­րիթ Թե­չը­րէ քսան­հինգ տա­րի վերջ անգ­լիոյ վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը ստանձ­նած ի­գա­կան սե­ռէ ա­ռա­ջին գոր­ծի­չը։

Էջեր