Լրահոս

ՖՐԱՆՍԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԳԾՈՎ ԺՈՂՈՎ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ֆրան­սա­խօ­սու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին բա­ժան­մունք­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն հա­մա­ժո­ղո­վը այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

ԷՐՏՈՂԱՆ ՊՐԱԹԻՍԼԱՒԱՅԷ ՎԵՐՋ ԱՆՑԱՒ ՊՈՒՔՐԷՇ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան այ­սօր ա­ւար­տին կը հասց­նէ իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու շար­քը՝ դէ­պի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ ե­րեք եր­կիր­ներ։ Այս­պէս, Սլո­վա­քիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Պրա­թիս­լա­ւա­յի մէջ ե­րէկ ու­նե­ցած շփում­նե­րէն վերջ Էր­տո­ղան ան­ցաւ Պուք­րէշ, ուր այ­սօր կը հիւ­րըն­կա­լուի Ռու­մա­նիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։

ԲԱՆԱԿԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԼՈՒՐՋ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի կող­մէ։ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած ՀԲԸՄ-ի պա­տուի­րա­կու­թեան ի պա­տիւ հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան վար­չա­կան հա­մա­լի­րէն ներս։

ՀԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԿՈՐՈՒՍՏ

Թուր­քիա ե­րէ­կուան օ­րը ան­ցուց խա­ւա­րի մէջ։ Ա­ռա­ւօ­տուն ժա­մը 10.36-ի դրու­թեամբ ե­լեկտ­րա­կան հո­սան­քը նոյ­նա­ժա­մա­նակ խզուե­ցաւ երկ­րի քա-ռասունհինգ քա­ղաք­նե­րուն մէջ։ Նոյ­նիսկ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներն ու հի­ւան­դա­նոց­նե­րը պար­տա­ւո­րուե­ցան կանգ­նեց­նել ի­րենց ծա­ռա­յու­թիւ­նը։

ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՄԻՒՌՈՆԻ ԿԱԹՍԱՅՈՎ ՅՈՒՇԱԴՐԱՄ

Հա­յաս­տա­նի Կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տու­նը թո­ղար­կեց Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ի պահ դրուած Սրբա­լոյս Միւ­ռո­նի կաթ­սա­յին նուի­րուած յու­շադ­րամ մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, յու­շադ­րա­մի ե­րե­սակ­նե­րէն մէ­կուն վրայ պատ­կե­րուած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան զի­նան­շա­նը, ո­րու ներ­քեւ ար­ձա­նագրուած է յու­շադ­րա­մի անուա­նա­կան ար­ժէ­քը՝ 1000 դրամ։

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

​ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը Վիեն­նա­յի մէջ այ­սօր քննար­կում­ներ կը ծա­ւա­լեն Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ։ Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան) եւ Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա), ինչ­պէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի յա­տուկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կաս-պըր­չիկ կ՚անդ­րա­դառ­նան Ար­ցա­խի ճա­կա­տի բռնու­թեան նոր դէպ­քե­րուն եւ միջ­նոր­դա­կան ջան­քե­րուն։ Ըստ Ճէյմս Ո­ւոր­լի­քի, ի­րենք հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւո­րու­մը պէտք է դարձ­նեն ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն։

Էջեր