Լրահոս

ՈՒՔՐԱՅՆՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ ՄԸ ԶՈՀ

Ուք­րայ­նոյ Մե­լի­թո­փոլ քա­ղա­քին մէջ ծա­գած հրաձ­գու­թեան մը հե­տե­ւան­քով զո­հուե­ցան հայ մը եւ վրա­ցի մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, զո­հե­րու ա­նուն­ներն են՝ Սար­գիս Պաղ­տա­սա­րեան եւ Զու­րապ Օ­նա­նի­զի։

ՅՈՒԼԻՍԻ 15-Ը՝ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վը ե­րէկ ըն­դու­նեց ո­րո­շում մը, ո­րու հի­ման վրայ Յու­լի­սի 15-ը հռչա­կուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան ար­ձա­կուրդ։ Խորհր­դա­րա­նէն ներս ե­րէկ հա­ւա­նու­թեան ար­ժա­նա­ցած նա­խագ­ծով՝ 15 Յու­լի­սը յետ այ­սու պի­տի նշուի որ­պէս ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ ազ­գա­յին միաս­նա­կա­նու­թեան օր։

ՊԵՔԻՐ ՊՈԶՏԱՂ ԱՄԵՐԻԿԱ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Պե­-քիր Պոզ­տաղ ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Այս ու­ղե­ւո­րու­թեան հիմ-­նա­կան նպա­տակն է ՖԵ­ԹԷՕ-ի պա­րագ­լուխ Ֆե­թհուլ­լահ Կիւ­լէ­նի ԱՄՆ-ի կող­մէ Թուր­քիոյ ար­տա­յանձն­ման ա­պա­հո­վուի­լը։ Ծա­նօթ է, որ 15 Յու­լի­սի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձէն վերջ յաչս Ո­ւա­շինկ­թը­նի Ան­գա­րա ա­հա­զանգ կը հնչեց­նէ եւ յա­մա­ռօ­րէն կը պա­հան­ջէ Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէ­նի ար­տա­յանձ­նու­մը։

ԿԻՒԼԹԱՆ ՔԸՇԱՆԱՔ ՀՍԿՈՂՈՒԹԵԱՆ ՏԱԿ

Տիար­պա­քը­րի գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պետ Կիւլ­թան Քը­շա­նաք առ­նուե­ցաւ հսկո­ղու­թեան տակ՝ ա­հա­բեկ­չու­թեան հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով։ Նոյն­պէս ձեր­բա­կա­լուե­ցաւ նաեւ հա­մա­քա­ղա­քա­պետ Ֆը­րաթ Ան­լը։

ԶԵՓԻՒՌ ՃԵՐԱՀԵԱՆԻ ՑուցահանդէսԸ

Ուր­բաթ, Հոկ­տեմ­բե­րի 28-ին, Կլեն­տէյ­լի մէջ, Գա­լի­ֆոր­նիա, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Զե­փիւռ Ճե­րա­հեա­նի անդ­րա­նիկ ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին բա­ցու­մը, Հայ­կա­կան ա­րուեստ­նե­րու ցու­ցաս­րա­հին մէջ։ Զե­փիւռ Ճե­րա­հեա­նի սոյն ցու­ցա­հան­դէ­սը նուի­րուած է գաղ­թա­կա­նա­կան տագ­նա­պին, գաղթականներու ոդիսա­կանին, յատ­կա­պէս՝ Սու­րիոյ տագ­նա­պի լոյ­սին տակ։

ՄԱԼԹԱՅԻ ԻՇԽԱՆԻՆ ԵՐԵԱՆԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ բարձր ա­րա­րո­ղա­կար­գով հիւ­րըն­կա­լեց Մալ­թա­յի Ինք­նիշ­խան Մար­տա­կան Ուխ­տի Ար­քա­յազն ու Մեծ Վար­պետ Ֆրա Մե­թիու Ֆես­թին­կը, որ պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄ՝ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար Լե­ւոն Մկրտչեան ըն­դու­նած է Հա­յաս­տա­նի մօտ Յու­նաս­տա­նի դես­պան Նաֆ­սի­քա Նեն­սի Է­ւա Վրայ­լան:

Շարլ Ազնաւուր յունուարի 31-ին համերգ ՊԻՏԻ տայ Մատրիտի մէջ

Աշ­խար­հահռ­չակ հա­յազ­գի եր­գիչ Շարլ Ազ­նա­ւուր յա­ռա­ջի­կայ տա­րուան Յու­նուա­րի 31-ին հա­մեր­գով մը հան­դէս պի­տի գայ Սպա­նիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Մատ­րի­տի մէջ։

Էջեր