Լրահոս

ՃՈԼԻ-ՓԻԹ ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հո­լի­վու­տի աշ­խար­հահռ­չակ ատղ Ան­ճե­լի­նա Ճո­լի ու­շադ­րու­թիւն չի դարձ­ներ հա­սա­րա­կու­թեան կար­ծի­քի վրայ։ Այն պա­հուն, երբ ողջ աշ­խար­հը կը քննար­կէ ա­նոր եւ Պրետ Փի­թի հա­ւա­նա­կան ա­մուս­նա­լու­ծու­թիւ­նը, դե­րա­սա­նու­հին կրա­կի վրայ իւղ լե­ցու­ցած է։
­

ՓԱԹՐԻՔ ՏԷՎԷՃԵԱՆ ԱՅԼԵՒՍ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՊԻՏԻ ՉԸԼԼԱՅ

Ֆրան­սա­հայ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Փաթ­րիք Տէ­վէ­ճեան ո­րո­շած է չմաս­նակ­ցիլ յա­ջորդ տա­րի կա­յա­նա­լիք խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։ «News am» կայ­քէ­ջի հա­ղոր­դում­նե­րով, Փաթ­րիք Տէ­վէ­ճեան ներ­կա­յիս 71 տա­րե­կան է ու ո­րո­շած է յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին աշ­խա­տան­քը ամ­բող­ջու­թեամբ կեդ­րո­նաց­նել Օ-տը-Սէն շրջա­նի խոր­հուր­դին վրայ։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԿՈՂՄԷ ՀԱՐԻՒՐ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծի­նը հեր­թա­կան ան­գամ դրա­մա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րեց սու­րիա­հա­յոց հա­մար։ Այս­պէս, վեր­ջերս մայ­րա­վան­քէն դրա­մա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն ցու­ցա­բե­րուե­ցաւ ի նպաստ հա­րիւր սու­րիա­հայ ըն­տա­նիք­նե­րու։

ՔԵՐՈԼԻՆ ՌԱՖԱՅԷԼԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱՀԱՐՈՒՍՏ ԿԱՆԱՆՑ ՇԱՐՔԻՆ

Ա­մե­րի­կա­հայ մե­ծա­հա­րուստ Քե­րո­լին Ռա­ֆա­յէ­լեան ընդգր­կուած է Forbes­ի՝ աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­րուստ ինք­նու­րոյն կա­յա­ցած կա­նանց ցու­ցա­կին մէջ՝ զբա­ղեց­նե­լով 22-րդ տե­ղը: Քե­րո­լի­նի կա­րո­ղու­թիւ­նը կը գնա­հա­տուի 700 մի­լիոն տո­լա­րով:

ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒՄԸ

Ռուսաստանի Նախագահ Վլատիմիր Փութինի նախաձեռնութեամբ երէկ Սէն Փեթերսպուրկի մէջ տեսակցեցան Հայաստանի Նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ Ատրպէյճանի Նախագահ Իլհամ Ալիեւ, որոնք շարունակեցին քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին շուրջ։
Երեք ղեկավարները համամիտ են, թէ կարգ մը հարցերու շուրջ փոխըմբռնման հասնիլը պիտի ապահովէ լուծման ճանապարհին յառաջընթացի արձանագրումը։

ԹՈՒՐՔԻԱ ՊԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԷ ԱՆԻԻ ԱՒԵՐԱԿՆԵՐՈՒՆ ԻՒՆԷՍՔՕ-Ի ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՑՈՒՑԱԿԻՆ ՎՐԱՅ ԸՆԴԳՐԿՈՒԻԼԸ

ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան կո­մի­տէն յա­ռա­ջի­կայ ա­միս ժո­ղով մը պի­տի գու­մա­րէ Իս­թան­պու­լի մէջ։ 10-20 Յու­լիս թուա­կան­նե­րուն, Թուր­քիոյ տան­տի­րու­թեամբ նա­խա­տե­սուած է կո­մի­տէին 40-րդ ժո­ղո­վը։ Նիս­տի ըն­թաց­քին ո­րո­շում­ներ պի­տի ըն­դու­նուին՝ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ նոր լրամ­շա­կում­նե­րու կա­տար­ման շուրջ։

Էջեր