Լրահոս

ԱՐԺԱՆԹԻՆՑԻ ԵՐԳԱՀԱՆՆԵՐՈՒՆ ՌՈՒԲԷՆ ՍԵՒԱԿԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ար­ժան­թի­նի մէջ ա­ւան­դա­կան դար­ձած «Encuentros 2015» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նի ժա­մա­նակ յարգան­քի տուրք պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ե­ղեռ­նի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:

ՍԱՆ ՄԱՐԻՆՈՅԻ ՄԷՋ ՊԻՏԻ ԿԱՅԱՆԱՅ ԱՆՐԻ ՎԵՐՆԷՕՅԻ «ՄԱՅՐԻԿ» ՎԷՊԻ ԻՏԱԼԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Սան Մա­րի­նո­յի մէջ պի­տի կա­յա­նայ ֆրան­սա­հայ բե­մադ­րիչ Ան­րի Վեր­նէօ­յի «Մայ­րիկ» վէ­պի ի­տա­լե­րէն թարգ­մա­նու­թեան շնոր­հան­դէ­սը:

ԱՀՄԷՏ ԱՍԻՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՄ ԼԻԲԱՆԱՆ ԴԺՈԽՔԻ ԵՒ ԴՐԱԽՏԻ ՄԻՋԵՒ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լի­բա­նա­նի ա­պա­հո­վու­թեան մար­մին­նե­րը ան­ցեալ Շա­բաթ օր, Օ­գոս­տո­սի 15-ին, յա­ջո­ղե­ցան ձեր­բա­կա­լել Շէյխ Ահ­մէտ Ա­սի­րը: Ձեր­բա­կա­լու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէյ­րու­թի օ­դա­կա­յա­նին մէջ: Ա­սիր եւ ա­նոր ըն­կե­րա­կից­նե­րէն մէ­կը յա­ջո­ղած էին անց­նիլ «Ռա­ֆիք Հա­րի­րի» օ­դա­կա­յա­նին բո­լոր խու­զար­կու­թեան կէ­տե­րը ու ի­րենց տե­ղե­րը գրա­ւել Գա­հի­րէ մեկ­նող օ­դա­նա­ւին մէջ:

ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ՛ԿՆ Է ՈՐ Ի­ՐԱՆ ԲԱ­ՑՈ­ՒԻ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԻՆ

ՏՔԹ. ՆՈՒ­ՊԱՐ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Ջեր­մա­կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ կնքուե­ցաւ Աւստ­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Վիեն­նա­յի մէջ, Ի­րա­նի եւ վեց գեր­պե­տու­թեանց մի­ջեւ, ան­կաս­կած պատ­մա­կան ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին, ու­շագ­րաւ դէպք մըն է։ Այդ վեց պե­տու­թիւն­ներն են Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մակեր­պու­թեան Ա­պա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դի հինգ մնա­յուն ան­դամ­նե­րը - Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը, Ռու­սաս­տա­նը, Ֆրան­սան, Մեծն Բրի­տա­նիան ու Չի­նաս­տա­նը - ինչ­պէս նաեւ Գեր­մա­նիան։ Այս ա­ռի­թով մաս­նա­կից ե­ղաւ Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը եւս։

ՀԲԸՄ-Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ 28-ՐԴ ԱՄՐԱՆ ՍԹԱԺԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵԶՐԱՓԱԿՈՒԵՑԱՒ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս տա­րի 28-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան սթա­ժի ծրա­գի­րը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ։

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒԻՆ ԿՈՉԸ

Նահատակներու յուղարկաւորութիւններուն մթնոլորտը ուղղակիօրէն կը պայմանաւորէ ներքին քաղաքական իրադարձութիւններուն ընթացքը:
Վարչապետը փափաք յայտնեց, որ մինչեւ Երկուշաբթի ԱՔ կուսակցութեան, ՃՀՓ-ի եւ ՄՀՓ-ի միջեւ համաձայնութիւն մը գոյանայ՝ Ազգային մեծ ժողովի երդիքին տակ կանխահաս ընտրութեան ձեռնարկելու որոշումը ընդունելու առաջադրութեամբ:

Էջեր