Լրահոս

Կառավարութիւնը պատրաստութիւն կը տանի ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԷՄ ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Փոխ-վար­չա­պետ Նու­րետ­տին Ճա­նիք­լի յայ­տա­րա­րեց, որ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պատ­րաս­տու­թիւն­ներ յա­ռաջ կը տա­նի Գեր­մա­նիոյ դէմ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րու գոր­ծադ­րու­թեան հա­մար։

ԱՄՍԱՎԵՐՋԻՆ ԴԱՐՁԵԱԼ…

Ռուսաստան աշխատանք կը տանի Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահներուն միջեւ նոր հանդիպում կը կազմակերպելու ուղղութեամբ:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործընթացին շրջագծով ուշադրութիւնը կը լարուի Սէն Փեթերսպուրկի վրայ:

ԱՆԿԵԼԱ ՄԵՐՔԷԼ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԴՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՇՈՒՐՋ ԿԸ ԽՕՍԻ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՊԱՐԱԳԱՅԻՆ

Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէլ յայ­տա­րա­րեց, որ Եւ­րո­միու­թիւ­նը եր­կա­րա­ժամ­կէտ հե­ռան­կա­րով պէտք է ձգտի ստեղ­ծել ընդ­հա­նուր տնտե­սա­կան գօ­տի մը՝ Լիզ­պո­նէն մին­չեւ Վլա­տի­վոս­թոք։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Մեր­քէլ այս մա­սին խօ­սե­ցաւ «Գեր­մա­նա­կան ըն­տա­նե­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու օ­րը» խո­րագ­րեալ խորհր­դա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին։

ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

Եւ­րո­պա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան ֆո­րու­մի խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը վեր­ջին օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի մէջ ի­րա­կա­նա­ցու­ցին ի­րենց հեր­թա­կան հա­ւա­քը։ Այս շրջագ­ծով ա­նոնք հիւ­րըն­կա­լուե­ցան նաեւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։ Հարկ է նշել, որ այս կա­ռոյ­ցը Եւ­րո­պա­յէ ներս ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մեծ հար­թակ մըն է։

Տիգ­րան Կէօք­ճեան ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՒ Հայ­կա­կան Պաս­քեթ­պո­լԻՆ

Հա­յաս­տա­նի տղոց պաս­քեթ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը վեր­ջերս սկսաւ մէկ ամ­սուան ու­սում­նա­մար­զա­կան հա­ւա­քի մը՝ պատ­րաս­տուե­լու հա­մար Եւ­րո­պա­յի փոքր եր­կիր­նե­րու ա­խո­յե­նու­թեան:

Միջին Արեւելքի Մէջ Ջուրերու Պաշարները Նուազած

ՆԱ­ՍԱ-ի կա­տա­րած մէկ ու­սում­նա­սի­րու­թիւ­նը ցոյց տուաւ, որ Մի­ջերկ­րա­կա­նի ա­րե­ւե­լեան ա­փի Լի­բա­նա­նը, Սու­րիան, Յոր­դա­նա­նը, Թուր­քիան, Կիպ­րոսն ու Պա­ղես­տի­նը նե­րա­ռող շրջա­նին մէջ, 1998 թուա­կա­նէն ի վեր սկիզբ ա­ռած անձ­րեւ­նե­րու քա­նա­կի նուա­զու­մը ինն տաս­նա­մեակ­նե­րէ ի վեր ա­մե­նէն վատն է:

ՊԱՂԵՍՏԻՆՑԻՆԵՐՈՒ ԱՆՅՈՒՍՈՒԹԻՒՆԸ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹԵԱՆ ԿԸ ՎԵՐԱԾՈՒԻ ԹԵԼ ԱՒԻՒԻ ՄԷՋ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող Չո­րեք­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան մինչ Իս­րա­յէ­լի Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հու իր գլխա­ւո­րած կա­ռա­վա­րու­թեան Մոս­կուա տուած այ­ցին «պտուղ­նե­րը» պի­տի ներ­կա­յաց­նէր, ան­դին եր­կու պա­ղես­տին­ցի­ներ Թել Ա­ւի­ւի Շը­րո­նա շրջա­նին մէջ ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րարք մը կը գոր­ծէին: Ա­նոնք իս­րա­յէ­լա­ցի քա­ղա­քա­ցի­նե­րու հա­գու­կա­պով կը մտնէին ա­ռեւտ­րա­կան կեդ­րո­նի մէջ ե­ղող ճա­շա­րան մը եւ ու­տե­լիք պա­տուի­րե­լէ ետք կրակ կը բա­նա­յին այն­տեղ ե­ղող­նե­րուն ուղ­ղու­թեամբ:

Էջեր