Լրահոս

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ ՄԻՋԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ՝ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՄՕՏ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս օ­րե­րուն երկ­րի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու հար­ցին շուրջ։

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ ԵՒ ԴԷՄՔԵՐ

​Հանրապետութեան նախագահը ժամանակաւոր կառավարութիւնը կազմելու պարտականութիւնը պաշտօնապէս յանձնեց Տավուտօղլուին:
ԱՔ կուսակցութեան ղեկավարը Թուրքիոյ պատմութեան ճակատագրական խաչմերուկին վրայ որոնումներու ձեռնարկած:

ՍԷՅՐԱՆ ՕՀԱՆԵԱՆ ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ Է ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու կազ­մին մէջ պէտք չէ ըլ­լան փո­փո­խու­թիւններ։

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ԵՒ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԻՋԵՒ ԻՇԻՊ-Ի ԴԷՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Թուր­քիոյ եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուե­ցաւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցին շուրջ։

ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ ԱՅՑԸ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նան Ե­րե­ւա­նի մէջ։

ՀՈՐԻԶՈՆԸ ՅՍՏԱԿԱՑԱԾ

​Պաշտօնաթերթին մէջ հրապարակուելով ի զօրու դարձաւ Հանրապետութեան նախագահին որոշումը՝ ընտրութիւններու կրկնութեան մասին:
Էրտողանի եւ Տավուտօղլուի միջեւ այս առաւօտ տեղի ունեցած տեսակցութիւնով սկսաւ ժամանակաւոր կառավարութեան ձեւաւորման աշխատանքը:

ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱԹՈՌԷՆ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐ ԱՅՑ ՄԸ ՏՈՒԻՆ ՍԻՍԻ ԵՐԲԵՄՆԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԸ, ՈՒՐ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԱՂՕԹՔ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի թե­լադ­րու­թեամբ Կի­լիկեան Ա­թո­ռէն խումբ մը միա­բան­ներ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լե­ցին Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տա­րած­քը։

Էջեր