Լրահոս

ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ ԵՒՐՈՊԱ

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի այս ամ­սուան վեր­ջա­ւո­րու­թեան կա­րե­ւոր ու­ղե­ւո­րու­թիւն մը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ դէ­պի Եւ­րո­պա։ Այս շրջագ­ծով ան պի­տի այ­ցե­լէ Ի­տա­լիա, Վա­տի­կան եւ Ֆրան­սա։

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

Հա­յաս­տա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ անցեալ տարուան վերջին օրերուն ստո­րագ­րուե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, ո­րով կը նա­խա­տե­սուի փո­փո­խու­թեան են­թար­կել կա­զի, նաւ­թամ­թերք­նե­րու ու անմ­շակ բնա­կան ա­դա­ման­դի ա­ռա­քում­նե­րը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րե­ցին Ռու­սաս­տա­նի Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Ա­լեք­սան Նո­վաք եւ Մոս­կուա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Օ­լէկ Ե­սա­յեան։ 

«Ես Խա­րիսխ Ե­մ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Տա­րուան վեր­ջին գի­րը պի­տի թա­կէ սպա­սում­նե­րու պա­րիս­պին վեր­ջըն­թեր դու­ռը: Վեր­ջըն­թեր, ո­րով­հե­տեւ սպա­սու­մը եւ յոյ­սը ի­րա­րու հետ պի­տի քա­լեն եր­կար ճա­նա­պար­հով:

ԴՌՆՓԱԿ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

ԱՄՆ-ի Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովը պիտի գումարէ յատուկ նիստ մը:
Գոնկրէսականները Յունուարին պիտի անդրադառնան Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, Ճէյմս Ուորլիքի մասնակցութեամբ:

ԻՒՆԷՍՔՕ-Ի ՕՐԱՑՈՅՑԸ

2016 եւ 2017 թուա­կան­նե­րուն յա­տուկ ԻՒ­ՆԷՍ­ՔՕ-ի կող­մէ ճշդուած հռչա­կա­ւոր մար­դոց եւ կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու օ­րա­ցոյ­ցին մէջ ընդգր­կուե­ցան հայ ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ յատ­կան­շա­կան եր­կու ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ։ Ոս­կան Ե­րե­ւան­ցիի տպագ­րու­թեամբ հա­յե­րէն ա­ռա­ջին Աս­տուա­ծա­շուն­չի (1666 թուա­կան) 350-ա­մեա­կը եւ աշ­խար­հահռ­չակ ծո­վան­կա­րիչ Յով­հան­նէս Այ­վա­զովս­քիի (1817-1900) ծննդեան 200-ա­մեա­կը ընդգր­կուե­ցան վե­րո­յի­շեալ օ­րա­ցոյ­ցին մէջ։

ՈՐԱԿԱՒՈՐՄԱՆ ԽԱՂԵՐ

2016 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը պի­տի սկսի հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ՝ 2018 թուա­կա­նին կա­յա­նա­լիք Ֆութ­պո­լի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­խո­յե­նու­թեան ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լին շրջագ­ծով։ Եւ­րո­պա­յի գօ­տիի E խում­բին մէջ Հա­յաս­տա­նի մրցա­կից­նե­րը պի­տի ըլ­լան Ռու­մա­նիա, Դա­նիա, Լե­հաս­տան, Գա­րա­տաղ եւ Ղա­զա­խիս­տան։

ԵԽԽՎ-Ի ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը (ԵԽԽՎ) 2016 թուա­կա­նին իր տա­րե­կան նստաշր­ջա­նը պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ Թիֆ­լի­զի մէջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ժո­ղով­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 1-5 Յու­լիս 2016 թուա­կա­նին։ Սա պի­տի ըլ­լայ ԵԽԽՎ-ի 25-րդ նս­տաշր­ջա­նը, ո­րուն պի­տի մաս­նակ­ցին շուրջ 700 քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ՝ աշ­խար­հի 57 եր­կիր­նե­րէն։

Էջեր