Լրահոս

ԺԸՆԵՒԵԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԵՆ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Սու­րիոյ տագ­նա­պին հա­մար քա­ղա­քա­կան լու­ծում­նե­րու ընդ­հա­նուր օ­րա­կարգ մը մէջ­տեղ բե­րե­լու կո­չուած ժը­նե­ւեան ժո­ղով­նե­րը կորսն­ցու­ցած են ի­րենց ու­ժա­կա­նու­թիւ­նը: Մինչ անց­նող ա­ռա­ջին եր­կու ժո­ղով­նե­րուն Սու­րիոյ մէջ հա­կա­մար­տող կող­մե­րը մեծ յոյ­սեր կը տա­ծէին ժո­ղով­նե­րուն ա­ռըն­թեր, այ­սօր ի­րա­վի­ճա­կը նոյ­նը չէ:

ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ԱՌԱՋԱՐԿ

Իս­թան­պու­լի ՃՀՓ­-ա­կան ե­րես­փո­խան Սե­լի­նա Տո­ղան Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հու­թեան ներ­կա­յա­ցուց ա­ռա­ջարկ մը՝ պա­հան­ջե­լով, որ Թուր­քիոյ ոչ-իս­լամ փոք­րա­մաս­նա­կան վար­ժա­րան­նե­րու խնդիր­նե­րուն շուրջ ի­րա­կա­նա­ցուի խորհր­դա­րա­նա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն մը։

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

«Ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները» ծրագրին հիման վրայ պատրաստուած տեղեկագիրը պաշտօնապէս հրապարակուած:
Անգարայի մէջ կազմակերպուած ընդունելութեան ընթացքին Լաքի Վինկաս յուշանուէր մը յանձնեց Եւրոմիութեան գծով նախարար Վոլքան Պոզքըրին:

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Պա­քուի մօտ Թուր­քիոյ դես­պան Իս­մա­յիլ Ալ­փէր Ճոշ­քուն յայ­տա­րա­րեց, որ Ան­գա­րա շա­հագրգ­ռուած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան լու­ծու­մով, ո­րով­հե­տեւ այս բա­նը Ատր­պէյ­ճա­նի փա­փաքն է։

Էջեր