Լրահոս

6 ՆՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ

Թուր­քիա ե­րէկ դար­ձեալ սու­գի մատ­նուե­ցաւ նոր նա­հա­տակ­նե­րու վե­րա­բե­րեալ լու­րե­րով։ Երկ­րի հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան շրջան­նե­րուն մէջ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ու­նե­ցան ծանր հետ­եւանք­ներ։

ՄՈՍԿՈՒԱՅԷՆ ՀՐԱՒԷՐ

Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, որ Թուր­քիա հրա­ւի­րուած է Սեւ ծո­վեան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան (ՍԾՏՀԿ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ժո­ղո­վին, որ Յու­լի­սի 1-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Սո­չիի մէջ։

ՔԵՄՐԸՆ ԿԸ ՀՐԱԺԱՐԻ

Brexit-ի ար­դիւն­քը բա­ռին բուն ի­մաս­տով ցնցած է ամ­բողջ աշ­խար­հը։ Այ­լեւս յայ­տին է, որ Անգ­լիա դուրս պի­տի գայ Եւ­րո­միու­թե­նէն։ Պրիւք­սել ա­ռանց Լոն­տո­նի պի­տի շա­րու­նա­կէ իր ճա­նա­պար­հը, մինչ կող­մե­րը ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն պի­տի դի­մագ­րա­ւեն հե­տե­ւանք­ներ։

ԱՆԳԼԻԱ ՈՐՈՇԵՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԷՆ

Անգ­լիոյ մէջ ե­րէկ ժո­ղո­վուր­դը քուէա­տու­փի մօտ փու­թաց՝ ո­րո­շե­լու հա­մար, թէ եր­կի­րը պէտք է շա­րու­նա­կէ մնալ Ե­ւրո­միու­թեան կազ­մէն ներս, թէ ոչ։ Brexit կո­չուած այս հան­րա­քուէն օ­րե­րէ ի վեր ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­ներ ինչ­պէս այդ երկ­րին, այն­պէս ալ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան օ­րա­կար­գը։

ՎԱԼԱՆՍԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ԴՊՐՈՑ ՄԸ ՊԻՏԻ ԲԱՑՈՒԻ

Փարիզի «Նոր Յառաջ»ին մէջ կը կարդանք.
Եր­կար տա­րի­նե­րու լճա­ցու­մէ ետք, այն­պէս կը թուի, թէ ֆրան­սա­հա­յու­թիւ­նը, գո­նէ ա­նոր մէկ հա­տուա­ծը սթա­փած է, թմբի­րէն արթն­ցած եւ անդ­րա­դար­ձած է նոր սե­րուն­դի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թեան: 

«ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԽՈՐ ԱՐՄԱՏՆԵՐ ՈՒՆԻ»

«Ա­րե­ւել­ք» կայ­քէ­ջէն կ՚ար­տատ­պենք հար­ցազ­րոյ­ց մը, որ կա­տա­րուած է հա­լէ­պա­հայ եր­կար տա­րի­նե­րու կրթա­կան մշակ եւ հրա­պա­րա­կա­գիր՝ Լա­լա Միս­կա­րեան-Մի­նա­սեա­նին հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցի հե­ղի­նակն է Սա­գօ Ա­րեան։

ԱՆԳԱՐԱ-ՊԱՔՈՒ-ԹԻՖԼԻԶ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՊԱԹՈՒՄԻ ՄԷՋ

Թուր­քիոյ, Վրաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րուն հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն։ Թիֆ­լի­զի ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի ե­ռա­կող­մա­նի այս հեր­թա­կան հան­դի­պու­մը։

Էջեր