Լրահոս

ՊԱՏՐԻԱՐՔ Ի ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ

Պատրիարքական Աթոռի Եկեղեցական ընդհանուր համագումար ժողովը երէկ պատմական նիստ մը գումարելով պաշտօնապէս թափուր հռչակեց գահը:
Որոշուեցաւ դիմել պետութեան՝ խնդրելով արտօնութիւն, որպէսզի նո՛ր, ազգընտիր գահակալի մը ընտրութիւնը կատարուի, ըստ ընկալեալ աւանդական կանոններուն:

ՆՈՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Եկեղեցականաց համագումարով թրքահայութեան առջեւ ուրուագծուած է ընտրութեան հորիզոնը:
Շուրջ ութ տարուան սպասողական պղտոր ժամանակաշրջանէ մը վերջ Գումգաբուի մէջ առնուեցաւ արմատական քայլ մը, որու հիման վրայ Թուրքիոյ Հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան համար գոյացած են անհրաժեշտ բոլոր նախադրեալները:
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի դէպի Միացեալ Նահանգներ ճամբորդութենէն վերադարձին յաչս պատկան իշխանութիւններուն դիմում պիտի ներկայացուի՝ սպասելով Ներքին գործոց նախարարութեան տնօրինութեան:

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Փա­րի­զի մէջ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ այ­ցե­լու­թիւ­նը կը կրէ աշ­խա­տան­քա­յին բնոյթ։

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ ԶՈՀՈՒԵՑԱՒ

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ ե­րէկ նա­հա­տա­կուե­ցաւ 20-ա­մեայ հայ զի­նուոր մը։ «Ա­զա­տու­թիւն» ռա­տիօ­կա­յա­նի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի զի­նուոր­նե­րէն Գուր­գէն Այ­վա­զեան ե­րէկ յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մե­րուն զո­հուե­ցաւ Ատրպէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով։

ԱԼՄԱԹԸԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԵՐԵԿՈՅ

Ղա­զախս­տա­նի հա­յե­րու միութ­եան «Մա­սիս» հան­րա­պե­տա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ Էռ­նեսթ Վար­դե­րե­սեա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ալ­մա­թըի մէջ կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի ե­րե­կոյ՝ նուի­րուած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կին:

ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀՐԱԴԱԴԱՐԸ

Միջնորդները համատեղ յայտարարութիւն մը հրապարակեցին՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան տարածքաշրջան այցելելէ վերջ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները երէկ Երեւանի մէջ հիւրընկալուեցան Հայաստանի բայձրագոյն ղեկավարութեան կողմէ:

ՉԱՎՈՒՇՕՂԼՈՒ. «ԹՈՒՐՔԻԱ ՄՈՒՍՈՒԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍ ԿԸ ԿԱԶՄԷ»

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ Ի­րա­քէ ներս Մու­սու­լի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ ու շեշ­տեց, որ ե­թէ Թուր­քիոյ դէմ սպառ­նա­լիք մը յա­ռա­ջա­նայ, ա­պա եր­կի­րը իր բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը շարժ­ման պի­տի ան­ցը­նէ, նե­րա­ռեալ ցա­մա­քա­յին գոր­ծո­ղու­թեան մը վար­կա­ծը։ Ան որ­պէս օ­րի­նակ ցոյց տուաւ Սու­րիոյ մէջ Թուր­քիոյ կող­մէ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ առ­նուած քայ­լե­րը։

«ԿԱԶՓՐՈՄ»Ի ՀԵՏ ԿԱՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Ռու­սաս­տա­նի կա­զի ըն­կե­րու­թեան «Կազփ­րոմ»ի վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ա­լեք­սէյ Միլ­լեր ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ, ուր հիւ­րըն­կալ­ուե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան ան ըն­դու­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի եւ Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեա­նի կող­մէ։

ՄԱԼԹԱՅԻ ԻՇԽԱՆԸ ՀՐԱԺԵՇՏ ԱՌԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ

Մալ­թա­յի Ինք­նիշ­խան Մար­տա­կան Ուխ­տի Ար­քա­յազն ու Մեծ Վար­պետ Ֆրա Մե­թիու Ֆես­թինկ ա­ւար­տեց դէ­պի Ե­րե­ւան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը՝ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։

Էջեր