Լրահոս

ՌԱՖԻԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ԴԱՓՆԵԿԻՐ

Յու­նահ­ռո­մէա­կան ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի ան­դամ Ռա­ֆիկ Մա­նու­կեան Իրանի մայրաքաղաքը՝ Թեհ­րա­նի մէջ Թախ­թիի բա­ժա­կի մի­ջազ­գա­յին 36-րդ մր­ցա­շար­քին տի­րա­ցաւ ոս­կիէ մե­տայ­լին:

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՓՐԷՕՄԻԷՐ

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի թրքերէն տարբերակին առաջին ցուցադրութիւնը՝ Պատմութեան հիմնարկէն ներս:
Տիգրան Պասկեւիչեան. «Ֆիլմի արտադրական ստեղծագործական աշխատանքին բոլոր մասնակիցները կը բաժնէին այն հասարակաց համոզումը, թէ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ առկայ բոլոր հարցերուն համար լուծումներ կրնան գտնուիլ միջպետական հարթութեան վրայ երկխօսութեան մը միջոցաւ:

«ՔԵՇԻՇԻՆ ԹՈՐՈՒՆԼԱՐԸ»Ի ՀԵՂԻՆԱԿԸ՝ ՔԵԱԶԸՄ ԿԻՒՆՏՈՂԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՄԱԿԱԳՐԵՑ ԻՐ ԳՐՔԵՐԸ

«Այ­րըն­թը» հրա­տա­րակ­-չա­տու­նը վեր­ջերս լոյս ըն­ծա­յած է «Քե­շիշին թո­րուն­­լա­րը» գիր­քը, ո­րու հե­ղի­նակն է Քեա­զըմ Կիւն­տո­ղան։ Շա­բա­թա­վեր­ջին, Բան­կալթիի մէջ, «Galeri Birzamanlar»ի եր­դի­քին տակ շնոր­հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ այս գիր­քին շուրջ, ո­րու նիւ­թը կը վե­րա­բե­րի Տեր­սի­մի եւ շրջա­կայ­քի հայ­կա­կան հետ­քե­րուն եւ ան­ցեա­լին այն­տեղ բնա­կած հա­յու­թեան։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՊՐԻՒՔՍԷԼ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պրիւք­սէլ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Հա­յաս­տան-Եւ­րո­միու­թիւն խոր­հուր­դի 16-րդ նիս­տին։

ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԱԾ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Ան­գա­րա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թեան՝ ՃՀՓ­-ի հեր­թա­կան հա­մա­գու­մա­րը։ «Ա­թա­թիւրք» մար­զա­դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ՃՀՓ­-ի հա­մա­գու­մա­րը, ո­րու ար­դիւն­քին Քե­մալ Քը­լըչ­տա­րօղ­լու վե­րընտ­րուե­ցաւ կու­սակ­ցա­պետ։

ԱՇԽՈՒԺԱՑՄԱՆ ՈՐՈՆՈՒՄ

Շթայնմայէր Վիեննայի մէջ ելոյթ մը ունեցաւ ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհուրդի ժողովին ընթացքին՝ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին:
Ճէյմս Ուորլիք դրական տպաւորութիւններ փոխանցեց Լոնտոնի շփումներուն կապակցութեամբ:

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ. ՏԵՂՔԱ՞ՅԼ ԿԱՄ ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Անց­նող օ­րե­րուն լրա­տուա­կան գոր­ծա­կա­լու­թիւն­ներ ու­շի ու­շով հե­տե­ւե­ցան Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Կե­նա­տի Կա­թի­լո­վի եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գե­րա­տես­չու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն՝ Անն Փի­թըր­սը­նի մի­ջեւ ըն­թա­ցած հան­դի­պում­նե­րուն:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄՕՏ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԸ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻՆ ՅԱՆՁՆԵՑ ԻՐ ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳԻՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սար­գսեան ե­րէկ ըն­դու­նեց Ե­րե­ւա­նի մօտ Ե­գիպ­տո­սի նո­րան­շա­կան դես­պան Թա­րըք Մաա­թին, որ յանձ­նեց իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան յա­ջոր­դած զրոյ­ցին ըն­թաց­քին Սերժ Սարգ­սեան յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց նո­րան­շա­նակ դես­պա­նին, որ իր հեր­թին խոս­տա­ցաւ ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նը ը­նել՝ նպաս­տե­լու հա­մար հայ-ե­գիպ­տա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման։

Էջեր