Լրահոս

ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱԴՐԱՄ ՄԸ 40 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐՈՎ ՎԱՃԱՌՈՒԵՑԱՒ ԱՃՈՒՐԴԻ ԱՐԴԻՒՆՔՈՎ

Կի­լի­կիոյ Լե­ւոն Ա. հա­յոց թա­գա­ւո­րի (1198-1219) գա­հա­կա­լու­թեան շրջա­նին պատ­կա­նող հայ­կա­կան ծայր աս­տի­ճան հա­զուա­գիւտ ոս­կէ մե­տա­ղադ­րամ մը առ­ցանց ա­ճուր­դի մը ար­դիւն­քին վա­ճա­ռուե­ցաւ 40 հա­զար ա­մե­րի­կեան տո­լա­րի փո­խար­ժէ­քով։

ԱՌՑԱՆՑ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ենիգիւղի Փանայիա յունաց եկեղեցւոյ կողմէ յառաջ տարուած ծրագրին երէկուան վերջին աշխատանոցը
«Ընկերային մետիան եւ փոքրամասնութիւնները» խորագրեալ Եւրոմիութեան կողմէ հովանաւորուած նախագծին շրջագրով Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահին մէջ կազմակերպուած հաւաքոյթին ընթացքին Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան խօսեցաւ Պատրիարքարանի մօտեցումներուն մասին:

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՄՆԱՅ ԱՆՓՈՓՈԽ

Ան­գա­րա­յի մօտ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Պեսս յայ­տա­րա­րեց, որ Ո­ւա­շինկ­թը­նի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ան­փո­փոխ կը մնայ 1915-ի շուրջ։ Ա­մե­րի­կա­ցի դես­պա­նը, որ ծա­ւա­լուն հար­ցազ­րոյց մը տուած է «Սա­պահ» օ­րա­թեր­թի Ան­գա­րա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Օ­քան Միւ­տեր­րի­սօղ­լուին, անդ­րա­դար­ձած է նաեւ հայ­կա­կան հար­ցին։

ԻՇԻՊ-Ի ԴԷՄ ՀԱՐՈՒԱԾՆԵՐ

Սուլ­թա­նահ­մէ­տի հրա­պա­րա­կին վրայ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կու­մէն վերջ Թուր­քիա կը շա­րու­նա­կէ ի­րա­կա­նաց­նել ազ­դու գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը Սուլ­թա­նահ­մէ­տի դէպ­քէն ի վեր տուած է ծանր կո­րուստ­ներ։

ՉԱՐԼԶ ՔՈՒՓՉԱՆԻ ՇՓՈՒՄՆԵՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան խոր­հուր­դի Եւ­րո­պա­յի հար­ցե­րով ա­ւագ տնօ­րէն եւ Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի գլխա­ւոր օգ­նա­կան Չարլզ Քափ­չան ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ա­մե­րի­կա­ցի բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տա­րը այս շրջագ­ծով հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի կող­մէ։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՄՕՏ ՀԻՒՐ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կաթողիկոսին այ­ցե­լեց Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Նա­պիհ Պը­րիի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ «Ա­մալ» կու­սակ­ցու­թեան քա­ղա­քա­կան դի­ւա­նի ա­տե­նա­պետ Շէյխ Հա­սան Նաս­րի՝ պա­տուի­րա­կու­թեան մը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ: Պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Նո­րին Սրբու­թեան փո­խան­ցեց Նապիհ Պը­րիի եւ «Ա­մալ» կու­սակ­ցու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը:

ՉԱՐՔԱՇ ՄԱՐԴՈՑ ՊԱՅՔԱՐԸ

Կեսարիոյ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Ս. Պատարագին ընթացքին Եոզղատ հաստատուած հայ գաղթականները խօսեցան իրենց սպասումներուն շուրջ:
Ընդհանրապէս արհեստաւորներու ընտանիքներ, որոնք դիմած են՝ մեկնելու համար դէպի Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ, Գանատա եւ Աւստրալիա:

Էջեր