Լրահոս

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԿԱՆԸ

​Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի միջեւ անակնկալօրէն յառաջացած լարուածութիւնը կու գայ խորացնել Սուրիոյ ճգնաժամին շուրջ առկայ անորոշութիւնը:
Անգարայի եւ Մոսկուայի ղեկավարութիւնները թէեւ մտադրութիւն չեն յայտներ կացութիւնը բարդացնելու, սակայն գործնական քայլերը միշտ տեղի կու տան մտահոգութեան: Էրտողան խօսեցաւ Օլանտի հետ, որ այսօր կը հիւրընկալուի Փութինի կողմէ: Մեւլիւտ Չավուշօղլու եւ Սէրկէյ Լաւրով ունեցան հեռախօսազրոյց մը, մինչ զինուորական պատասխանատուներն ալ փոխանակեցին տուեալներ: Միջազգային հանրութեան կողմէ միշտ պաղարիւնութեան կոչեր:

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՋԵՐՄ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՅԱՐԳԱՆՔ՝ ԶՈՀԵՐՈՒՆ

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Փա­րի­զի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լը։ Եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը աշ­խա­տան­քա­յին ընթ­րիք մը ու­նե­ցան Է­լի­զէի պա­լա­տին մէջ, նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ միաս­նա­բար յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցին Փա­րի­զի ա­հա­բեկ­չու­թեան զո­հե­րուն նկատ­մամբ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՍԵՐՊԻՈՅ ՄԻՋԵՒ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ տե­սակ­ցե­ցաւ Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­թիս­լաւ Կա­շի­չի հետ, ո­րու կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Ե­րե­ւան։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ ԹԻՖԼԻԶ ԱՅՑԸ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալպան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Թիֆ­լիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ ան ներ­կայ կը գտնուի Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ծրագ­րին մաս­նա­կից եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ան­պաշ­տօն բնոյ­թով հան­դիպ­ման։

ՉԱՎՈՒՇՕՂԼՈՒԻ ՊԱՔՈՒ ԱՅՑԸ

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Պա­քու։ Սա նո­րան­շա­կան նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին ար­տա­սահ­մա­նեան այ­ցե­լու­թիւնն է՝ Թուր­քիոյ 64-րդ կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մի հաս­տա­տու­մէն ան­միջա­պէս վերջ։

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ՃԳՆԱԺԱՄ

​Սուրիոյ տագնապը օրէ օր կը ճիւղաւորուի՝ տարածքաշրջանէն ներս յառաջացնելով նոր լարուածութիւններ, որոնք չեն նպաստեր ահաբեկչութեան յաղթահարման:
Թուրքիա-Ռուսաստան փոխյարաբերութիւններուն մէջ երէկ ապրուած ահազանգային իրադարձութիւններով յանկարծ փոխուեցաւ միջազգային կլիման:
Անգարա-Մոսկուա առանցքին վրայ ռուսական ռազմաօդանաւի ռմբահարումէն վերջ ստեղծուեցաւ աննախընթաց կացութիւն մը. Սէրկէյ Լաւրովի այցը ջնջուած:

ՎԱԼԵՐԻ ՓԵՐՄԵԱՔՈՎԻ ԹՂԹԱԾՐԱՐԸ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿՈՒԱԾ

Տա­րե­մու­տին Կիւմ­րիի մէջ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը դա­ժա­նօ­րէն սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի գոր­ծին թղթած­րա­րը ու­ղար­կուե­ցաւ դա­տա­րան։

ԴԻՄԱՒՈՐՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան այս ա­ռա­ւօտ պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը դի­մա­ւո­րեց Սեր­պիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Պրա­­թիս­լաւ Կա­շի­չը, որ պաշ­­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Ե­րե­ւան։

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՖԻԶԻՔԱՄԱԹԵՄԱԹԻԿԱԿԱՆ ՅԱՏՈՒԿ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 50-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կրթա­կան կեան­քին տե­սա­կէ­տէ յատ­կան­շա­կան յո­բե­լե­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։

Էջեր